Soutěžní podmínky
     

Národní knihovna České Republiky
ve spolupráci s
UIA –Union Internationale des Architectes, International Union of Architects

vyhlašuje

v souladu se standardními regulativy pro mezinárodní soutěže v architektuře a územním plánování UNESCO spolu s UIA pokyny pro mezinárodní soutěže a územní plánování, v souladu se zákony platnými v České republice a to zejména:

  • zákonem o veřejných zakázkách, v platném znění,
  • zákonem č. 360/ 1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů,
  • zákonem o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění
  • a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

mezinárodní projektovou architektonickou soutěž na zpracování návrhu a vyhledání zhotovitele projektové dokumentace nové stavby

Nová budova Národní knihovny České Republiky v Praze
na adrese Třída Milady Horákové, Praha 7 - Letná

a vydává k tomu soutěžní podmínky a program.


Květen 2006

 
 

 
OBSAH
     

 
Vyhlašovatel soutěže
Předmět a účel soutěže
Druh mezinárodní soutěže
Způsob vyhlášení soutěže
Účastníci soutěže
Soutěžní dokumenty
Dotazy a odpovědi
I.kolo mezinárodní soutěže - požadované části soutěžního návrhu
II.kolo mezinárodní soutěže - požadované části soutěžního návrhu a jejich obsah
Anonymita
Organizace a koordinace soutěže
Kritéria hodnocení
Jmenný seznam řádných členů poroty a jejich náhradníků
Ceny, odměny a náhrady výloh
Termíny soutěže
Způsob odevzdání soutěžních návrhů
Klauzule o akceptování soutěžních podmínek
Klauzule o autorských právech a zveřejnění soutěžních návrhů
Řešení rozporů
Schválení soutěžních podmínek


 
1. VYHLAŠOVATEL SOUTĚŽE
     

 
1.1 Zplnomocněný zástupce
Národní Knihovna České Republiky
zastoupená Mgr. Vlastimilem Ježkem, generálním ředitelem NK ČR
se sídlem Klementinum 190,110 00 Praha 1,
tel.: 420 221 663 262
fax.: 420 221 663 261
DIČ: CZ00023221

1.2 Zpracovatel soutěžních podmínek
Národní Knihovna České Republiky
referát investic NK ČR ve spolupráci s profesním a technickým poradcem,
se sídlem Klementinum 190, 110 00 Praha 1,

1.3 Sekretář soutěže
Národní Knihovna České Republiky
Ing. Lili Langová, referát investic NK ČR
se sídlem Klementinum 190, 110 00 Praha 1,
tel.: +420 221 663 260 (+420 221 663 195 pro české soutěžící)
fax.: +420 221 663 261
e-mail: lili.langova@nkp.cz

1.4 Profesionální a technický poradce
Ing.arch. Zdeněk Janeček
se sídlem Nušlova 2258, 158 00 Praha 5,
tel.: +420 222 221 492, +420 723 995 982
e-mail: janecek.zd@seznam.cz

1.5 Skupina expertů (přizvaní)

akad. arch. František Formánek,
1. náměstek ministra kultury,

Ing. Jan Bürgermeister
1. náměstek primátora hl. města Prahy

Mgr. MUDr. Tomáš Hájek, Dr.
Generální ředitel Národního památkového ústavu v Praze,

Ing. arch. Václav Králíček
vedoucí odboru urbanistické koncepce Prahy URM Praha,

PhDr. Vladimíra Koubová
ředitelka odboru památkové péče Ministerstva kultury

1.6 Webové stránky mezinárodní soutěže
Webové stránky: http://www.nkp.cz/competition_library

1.7 E- mailová adresa pro registraci
Competition_library@nkp.cz
 

 
2. PŘEDMĚT A ÚČEL SOUTĚŽE
     

 
2.1 Předmět soutěže
Předmětem projektové architektonické soutěže je zpracování soutěžního návrhu na urbanistické, architektonické, technické a provozní řešení nové budovy Národní Knihovny ČR v Praze .

2.2 Účel a poslání soutěže
Účelem architektonické soutěže je vybrat na základě porovnání v soutěži předložených návrhů co nejkvalitnější architektonický tým, schopný vypracovat nejvhodnější řešení pro splnění požadavků vyhlašovatele, obsažené v těchto soutěžních podmínkách a soutěžních podkladech.

2.3 Podmínky zadání veřejné zakázky
Veřejná zakázka na služby (na zpracování všech výkonových fází projektové dokumentace tj. vypracování návrhu stavby, dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, dokumentace pro provádění stavby včetně zásad organizace výstavby a průběhu financování a rozpočtu stavby, zadávací dokumentace stavby pro výběrové řízení na zhotovitele stavby a na autorský dohled nad prováděním a uvedením stavby do užívání) bude zadána v souladu s § 23 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., O veřejných zakázkách (v platném znění), v jednacím řízení bez uveřejnění, a to s vítězem (vítězi) architektonické soutěže.
Jestliže vítěz soutěže nebude osoba s platnou autorizací pro ČR, musí uzavřít smlouvu a spolupracovat na všech fázích projektové dokumentace s autorizovaným architektem (architektonickým týmem) z ČR. Tato smlouva bude součástí smlouvy s vítězem soutěže.
 

 
3. DRUH MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE
     

 
Soutěž se vyhlašuje jako otevřená mezinárodní veřejná anonymní dvoukolová pro architekty (architektonické týmy), kteří vyhoví veškerým požadavkům stanoveným v těchto soutěžních podmínkách (zejména dle bodu 5). Na konci 1. kola porota vybere max. 8 projektů, jejichž autoři budou vyzváni rozvinout svůj návrh v 2. kole.
 

 
4. ZPŮSOB VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE

     

 
4.1 Termín vyhlášení soutěže
Vyhlášením soutěže se rozumí datum 16. května 2006. Soutěžní podmínky včetně registračního formuláře budou zpřístupněny na webových stránkách NK ČR, soutěžní dokumenty budou zpřístupněny každému zaregistrovanému účastníkovi na základě odsouhlaseného hesla v průběhu registračního období.

4.2 Forma vyhlášení soutěže
Soutěž bude pro informaci odborné veřejnosti oznámena prostřednictvím UIA. Tiskové zprávy obdrží :
• všechny UIA členské organizace
• mezinárodní a profesní tisk
• mezinárodní organizace – výběr dle UIA
• zahraniční velvyslanectví v Paříži
• architektonická muzea a galerie
• předplatitelé UIA osobní informační služby
Publikování informace v UIA zpravodaji
Oznámení na UIA internetových stránkách
Průběžná informace v kanceláři UIA
Následně v ČR na centrální adrese (www.centralniadresa.cz), na internetové adrese České komory architektů (www.cka.cc), v jednom deníku s celostátní působností.

4.3 Registrace
Žádosti o vstup do soutěže budou předloženy písemně a musí být doručeny sekretariátu soutěže na registračním formuláři, který je uveřejněn na webových stránkách Národní knihovny (viz čl. 1.3) nejpozději do 30.6.2006 poštou, faxem, nebo e-mailem. V žádosti musí být:
- plné jméno a státní příslušnost individuálního soutěžícího nebo představitele
soutěžního týmu,
- úplné kontaktní údaje obsahující čísla telefonu, e-mailové adresy, event. faxu,
- kopie dokladů o splnění kvalifikačních předpokladů (viz čl.5.1.1 – 5.1.2),
- kopie bankovního potvrzení o zaplacení registračního poplatku.

4.4 Registrační poplatek
Nenávratný registrační poplatek ve výši 6 000,- Kč musí být uhrazen vyhlašovateli.


Jméno a číslo účtu: Národní knihovna, č.ú. 35-6419570237
Jméno banky: Komerční banka, a.s.
Kód banky: 0100
Shift: code: KOMBCZPP
IBAN: CZ1401000000356419570237
Adresa banky: Staroměstské nám. 24, 110 00 Praha 1, Česká republika

 

Důležité je, aby zaregistrované jméno soutěžícího nebo představitele soutěžního týmu bylo stejné jako jméno na bankovním převodu. Bankovní poplatky hradí účastník soutěže.

4.5 Soutěžní dokumenty
Soutěžní dokumenty budou všem účastníkům soutěže k dispozici v anglickém nebo české jazyce cca uprostřed registračního období (2.června 2006). Budou zpřístupněny na webových stránkách Národní knihovny ČR pomocí odsouhlaseného hesla, které bude zasláno e-mailem každému registrovanému účastníku.
Dokumenty budou ve formátu .dwg (AutoCad 2006), .pdf , .jpg .
 

 
5. ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE
     

 
5.1 Splnění kvalifikačních předpokladů

5.1.1 Soutěže se mohou zúčastnit architekti (architektonické týmy), splňují-li požadavky
stanovené těmito soutěžními podmínkami, přičemž:
a) architekti, účastnící se soutěže, musí být licencovanými /autorizovanými/ registrovanými/ architekty,
b) architektonické týmy účastnící se soutěže musí mít alespoň jednoho autorizovaného architekta, který bude vedoucím týmu. Profesní způsobilost bude doložena oficiálním dokumentem o licenci /registraci/, autorizaci v zemi původu nebo zemi výkonu povolání.

5.1.2 Účastník soutěže prokáže při registraci své kvalifikační předpoklady ověřenou kopií oficiálního dokladu o autorizaci/licenci/registraci.

5.1.3 Všichni soutěžící, kteří postoupí do 2. kola soutěže, předloží čestné prohlášení o bezdlužnosti. Aby se dodržela anonymita, tato deklarace bude uložena u notáře. Vítěz soutěže zašle doklady o bezúhonnosti nejpozději před podpisem smlouvy pod sankcí neudělení zakázky.

5.1.4 V případě nesplnění uvedených kvalifikačních předpokladů vítězem soutěže (případně uvedením nepravdivých údajů v portfoliu) bude jednáno o zakázce s dalším oceněným v pořadí.

5.2 Osoby vyloučené ze soutěže
Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které :

5.2.1 se bezprostředně účastnily na vypracování soutěžního úkolu a na vyhlášení soutěže,

5.2.2 jsou členy soutěžní poroty, odbornými znalci přizvanými soutěžní porotou nebo pomocnými orgány soutěžní poroty.

5.2.3 jsou manžely, příbuznými, sešvagřenými v prvním stupni, bezprostředními nadřízenými nebo spolupracovníky vyloučených osob; tato podmínka se vztahuje i na členy zastupitelských a správních orgánů, včetně vyhlašovatele.
 

 
6. SOUTĚŽNÍ DOKUMENTY
     

 
6.1 Program a základní informace

• Historický vývoj území
• Zastavovací podmínky, technický popis území určeného pro umístění stavby včetně inženýrsko – geologické rešerše
• Specifické požadavky na stavbu s ohledem na charakter jejího využití
• Program knihovny

6.2 Tabulka ploch a kubatur pro vyplnění sumarizací

6.3 Fotodokumentace okolí pozemku

6.4 Letecká fotografie Letné včetně ortofoto snímku

6.5 4 fotografie určené pro zakreslení navrženého objektu

6.6 Mapové podklady informační
• geodetické zaměření,
• situace inženýrských sítí (bude k dispozici pro 2. kolo soutěže),
• řez A-A tunelem městského okruhu,
• řez B-B tunelem městského okruhu

6.7 Situace – podklad pro zákres řešení 1:500

6.8 Situace - podklad pro vkládaný model nové budovy 1:500

6.9 Situace – stanoviště bodů pro zákresy do fotografií (6.5), včetně souřadnic kamery, 1:2000

6.10 Další dokumenty budou zpřístupněny pro 2. kolo pomocí nového hesla.
 

 
7. DOTAZY A ODPOVĚDI
     

 
7.1 Soutěžící, kteří si přejí získat další informace, mohou zaslat dotazy faxem nebo e-mailem na adresu sekretáře soutěže. Všechny tyto dotazy došlé do doby určení v čl. 15 budou odpovězeny a vystaveny na webových stránkách soutěže. Soutěžící použijí své heslo. Tento dokument se stane nedílnou součástí soutěžních dokumentů.
 

 
8. I. KOLO MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE -
POŽADOVANÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU
       
Soutěžní návrh bude zpracován pouze v anglickém jazyce.

8.1 Grafická část I. kola bude obsahovat:
a. základní výkres obsahující celkové územní řešení v měřítku 1:500, (dopravní obslužnost, hlavní vstupy a vjezdy), včetně veřejného prostoru s plánovanou dostavbou NK po r. 2040, program dostavby je cca 25-30% navržených ploch nové budovy NK, budoucí dostavba bude určena převážně pro sklady a případné další funkce,

b. perspektivní pohledy na celkové architektonické řešení nové budovy (bez plánované dostavby) zakreslené do 4 fotografií pod označením F1,F2,F3, F4 ve formátu A3,

c. výkresy půdorysů všech podlaží v měř. 1:500 se schematickou prezentací interiéru s popisem funkčních částí,

d. výkresy všech pohledů na stavbu v měřítku 1:500;

e. řezy částí, ilustrující základní principy a konstrukční řešení stavby v měřítku 1:500 ( jeden z nich bude zakreslen do řezu A-Á viz čl. 6.6).

Grafická část bude odevzdaná na samostatných formátech max. A1 (594 x 840), orientace na výšku. Grafická část bude rovněž dodána na 2 nosičích CD ve formátu PDF (formát A3). Barevnost není předepsaná.

Formáty 594 x 840 budou nalepeny na tuhý podklad a odevzdány v neprůsvitném tuhém obalu, který bude zapečetěn.

V levém spodním rohu každého formátu bude umístěn identifikační kód se šesticiferným číslem následovaným 2 písmeny 10 mm vysokými a v pravém spodním rohu bude rámeček 30x30mm, určený pro číslo výkresu. Na výkresu bude dále název „The New Building of the National Library of the Czech Republic,“, o velikosti 10mm.

8.2 Textová část včetně tabulek
Průvodní textová zpráva bude obsahovat stručné a přehledné objasnění základních principů navrhovaného řešení, zejména pak:

8.2.1 zdůvodnění zvoleného celkového řešení umístění stavby v území,

8.2.2 zdůvodnění zvoleného komplexního architektonického řešení stavby,

8.2.3 jednoduchý popis provozních a prostorových vztahů uvnitř objektu,

8.2.4 stručný technický popis konstrukčního řešení a použitých materiálů,

8.2.5 výpočet ploch a kubatur do vzorové tabulky ve všech podlažích i za objekt celkem.

Požadovaný text bude v rozsahu max. 3 stran A4. Zpráva obsahující požadovaný text a tabulky bude odevzdána ve třech vyhotoveních v tištěné podobě. Zároveň bude zpráva umístěna na 2 CD nosičích spolu s grafickou částí. Vše bude uloženo spolu s grafickou částí v tuhém a neprůhledném obalu.

8.3 Model 1:500 - jednoduchý model objektu bude v bílém provedení na desce o velikosti uvedené v soutěžních podmínkách v čl. 6.8. Během hodnocení bude model vkládán do připraveného modelu Letné. Na spodní straně desky pod modelem bude umístěn identifikační kód se šesticiferným číslem a 2 písmeny 10 mm vysokými. Model bude zabalen v tuhém a neprůhledném obalu. Je možno zaslat je odděleně od grafické a textové části.

8.4 Obálka „Identifikace“
Obálka nadepsaná „Identifikace“ bude obsahovat jména, adresy a podpisy autorů, spoluautorů a 2 nosiče CD s dokumentací grafické části ve formátu .pdf (formát A3) a textovou částí ve formátu .doc nebo .xls (v případě tabulek). Na přední straně bude umístěn identifikační kód se šesticiferným číslem následovaným 2 písmeny 10 mm vysokými. Bude rovněž zalepená, neporušená, zcela neprůhledná a umístěná spolu s grafickou částí v tuhém a neporušeném obalu.
 

 
9. II. KOLO MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE -
POŽADOVANÉ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU A JEJICH OBSAH
     

 
Vybraní soutěžící do II. kola, kteří odevzdají kvalifikovaný návrh pro II.kolo soutěže obdrží honorář EUR 20 000.
Porota má právo upravit požadavky pro II. kolo.
Soutěžní návrh bude zpracován pouze v anglickém jazyce.

9.1 Grafická část bude obsahovat:
a. základní výkres obsahující celkové územní řešení v měřítku 1 : 500, včetně sadových úprav a návrhu určeného veřejného prostoru s plánovanou dostavbou NK po r. 2040, program dostavby je cca 25-30% navržených ploch nové budovy NK, budoucí dostavba bude určena převážně pro sklady a případné další funkce,
b. perspektivní pohledy na celkové architektonické řešení nové knihovny (bez dostavby) zakreslené do 4 fotografií pod označením F1,F2, F3 a F4 na formátu A2,
c. půdorysy všech podlaží v měřítku 1 : 250 včetně vnitřního vybavení s popisem ploch a jejich funkce,
d. výkresy všech pohledů na stavbu v měřítku 1:250,
e. řezy ilustrující konstrukční řešení stavby v měřítku 1 : 250 (jeden bude začleněn do řezu A-A viz 6.6),
f. perspektivní pohled do vstupní haly objektu (směrem od vstupu do budovy) na formátu A2,
g. 2x perspektivní pohled do interiéru (např. čítárny) na formátu A2,
h. detail řešení fasády 1 : 50 včetně popisu.

Grafická část bude odevzdaná na 12 samostatných formátech A1 (594 x 840), orientace na výšku.
Grafická část bude rovněž dodána na 2 nosičích CD ve formátu PDF (formát A3). Barevnost není předepsaná.
Formáty A1 budou nalepeny na tuhý podklad a odevzdaný v neprůsvitném tuhém obalu, který bude zapečetěn. Identifikace na výkresech bude stejná jako v 1. kole.

9.2 Textová část včetně tabulek
Průvodní textová zpráva bude obsahovat objasnění principů navrhovaného řešení, zejména pak :
9.2.1 zdůvodnění zvoleného celkového řešení umístění stavby v území,
9.2.2 zdůvodnění zvoleného komplexního architektonického řešení stavby,
9.2.3 popis provozních a prostorových vztahů uvnitř objektu,
9.2.4 technický popis konstrukčního řešení a použitých materiálů,
9.2.5 tabulkový výpočet ploch a kubatur ve všech podlažích i za objekt celkem do vzorových tabulek

Požadovaný text bude v rozsahu max. do 8 stran A4 (kromě tabulek), odevzdán ve třech vyhotoveních v tištěné podobě. Zároveň bude požadovaný text umístěn na 2 CD nosičích spolu s grafickou částí, stejně jako v I. kole. Vše bude uloženo spolu s grafickou částí v tuhém a neprůhledném obalu.

9.3 Model 1:500
Materiál a barevnost modelu nejsou určeny. Model nové budovy knihovny bude zpracován ve vyšší podrobnosti na desce o velikosti uvedené v soutěžním podkladu dle čl. 6.8. Během hodnocení bude vkládán do připraveného modelu Letné. Na spodní straně desky pod modelem bude umístěn identifikační kód se šesticiferným číslem a 2 písmeny 10 mm vysokými. Bude zabalen v tuhém a neprůhledném obalu. Model je možno zaslat i odděleně od grafické a textové části.

9.4 Obálka „Identifikace“
Obálka nadepsaná „Identifikace“ bude obsahovat jména, adresy a podpisy autorů, spoluautorů, a 2 nosiče CD s dokumentací grafické části ve formátu .pdf (formát A3) a textovou částí ve formátu .doc nebo .xls (v případě tabulek). Jméno autora musí být shodné jako v I. kole. Na přední straně obálky bude umístěn identifikační kód se šesticiferným číslem následovaným 2 písmeny 10 mm vysokými. Bude rovněž zalepená, neporušená a zcela neprůhledná.
 

 
10. ANONYMITA
     

 
Je závazná pro obě kola.

Návrhy budou prezentovány anonymně pouze s identifikačním kódem se šesticiferným číslem a 2 písmeny 10 mm vysokými. Proto žádný díl (část) soutěžních návrhů nebude obsahovat žádný podpis či jiné grafické označení, které by mohlo vést k porušení anonymity. Jedinou výjimkou je obsah zalepené neprůhledné obálky s nadpisem „ identifikace“.

Po přijetí projektů technická komise překryje soutěžní identifikační kód pořadovým číslem, které bude užíváno po celou dobu hodnocení soutěže. Registr obsahující identifikační kódy a odpovídající pořadová čísla bude uložen u právníka/notáře až do rozhodnutí poroty.
 

 
11. ORGANIZACE A KOORDINACE SOUTĚŽE
     

 
11.1 Profesní a technický poradce
Profesní a technický poradce bude garantovat dodržení časového plánu soutěže a dozorovat registraci soutěžících, přijímat otázky, uveřejňovat odpovědi vyhlašovatele pro soutěžící na webových stránkách, kontrolovat přijímání soutěžních návrhů a v každém ohledu respektovat anonymitu soutěžících. Bude kontrolovat práci technického týmu, asistovat porotě a bude přítomen po celou dobu její práce.

11.2 Technická komise
Technická komise bude jmenována vyhlašovatelem a bude pracovat pod řízením technického a profesního poradce. Bude kontrolovat, zda všechny soutěžní návrhy splňují závazné požadavky soutěže. Technická komise se v žádném případě nezúčastní hodnotícího procesu, ani nebude rozhodovat o vyloučení žádného soutěžního návrhu. Vyznačí pro porotu splnění termínu pro podání návrhů a odchylky od soutěžního programu a soutěžních podmínek.

11.3 Experti
Porota může rozhodnout o přizvání expertů.


 
 
12. KRITÉRIA HODNOCENÍ

     

 
12.1 Rokování poroty

Na svém prvním zasedání zvolí porota prezidenta, zváží hodnotící kritéria a případně je rozšíří nebo upraví. Stanoví metodu své práce. Jestliže řádný člen poroty není přítomen na 1. zasedání, bude zastoupen náhradním členem po zbytek zasedání. Pokud bude řádný člen nepřítomen pouze krátce, bude zastoupen dočasně náhradním členem a přijatá rozhodnutí budou platná. Náhradní členové poroty musí být přítomni na všech zasedáních poroty a mohou se plně zúčastnit diskuzí. Rozhodnutí bude bráno většinou hlasů. V případě rovnosti hlasů bude hlas prezidenta poroty počítán dvakrát.

12.2 Kritéria hodnocení
Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány jsou:

12.2.1 kvalita celkového řešení umístění stavby v území,

12.2.2 komplexní architektonická kvalita návrhu včetně řešení vnitřního prostoru,

12.2.3 kvality funkčního, dispozičního a provozního řešení,

12.2.4 míra splnění programových požadavků,

12.2.5 ekonomická přiměřenost a provozní hospodárnost.

12.3 Důvody pro vyloučení ze soutěže

12.3.1 Porota vyloučí z posuzování všechny návrhy, které
• nesplňují obsahové požadavky vypsaných soutěžních podmínek a stavebního programu
• nesplňují požadavky anonymity dle soutěžních podmínek,
• nedošly v požadovaném termínu.

12.3.2 Soutěžící berou na vědomí, že všechny soutěžní návrhy, které nesplní předepsané závazné podmínky obsažené v těchto vypsaných soutěžních podmínkách, je soutěžní porota povinna vyloučit z řádného posuzování.

12.3.3 O případném přizvání dalších odborných znalců rozhodne porota soutěže.

 

 
13. JMENNÝ SEZNAM ŘÁDNÝCH ČLENŮ A NÁHRADNÍCH ČLENŮ POROTY
     

 

13.1 Členové poroty
Stejná porota bude hodnotit obě kola soutěže. Porota má osm řádných členů a čtyři náhradníky. Bude zasedat, jednat a rozhodovat v tomto složení:

13.2 Řádní členové poroty

Paní Zaha Hadid, architektka, Velká Británie

Pan Dominic Perrault, architekt, zástupce UIA, Francie

Paní Irene Wiese-von Ofen, architektka, zástupkyně UNESCO, Spolková republika Německo

Paní Eva Jiřičná, architektka, Velká Británie

Pan José Grinberg, architekt, Mexiko

Pan Petr Bílek, architekt, Česká Republika

Pan Pavel Bém, primátor Hlavního města Prahy, Česká Republika

Pan Vlastimil Ježek, generální ředitel Národní knihovny ČR, Česká Republika

13.3 Náhradní členové poroty

Pan John Eisler, Česká Republika / do r. 2005 USA

Pan Tony McLaughlin, environmentální inženýr, Velká Británie

Pan Jan Kněžínek, ředitel odboru památkové péče, Magistrátu Hlavního města Prahy, Česká Republika
 

Paní Bohdana Stoklasová, ředitelka Novodobých fondů a služeb Národní knihovny ČR, Česká Republika

 
14. CENY A ODMĚNY
     

 

14.1 Ceny
Celková finanční částka vyčleněná na ceny : EUR 350 000
1. cena EUR 160 000
2. cena EUR 120 000
3. cena EUR 70 000
Na doporučení poroty mohou být ceny rozděleny i jinak.

14.2 Odměny
Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení a postoupí do II.kola se stanovuje k možnému rozdělení celková částka odměny
ve výši EUR 90 000
1. odměna EUR 35 000
2. odměna EUR 30 000
3. odměna EUR 25 000
Na doporučení poroty mohou být odměny rozděleny i jinak.

14.3 Porota může udělit 2 – 3 I.ceny ex aequo.
V takovém případě po zrušení anonymity a vyhlášení výsledky soutěže, porota může pozvat k interview všechny ex aequo vítěze za účelem určení jednoznačného vítěze soutěže.

14.4 Termín vyplacení cen a odměn
Ceny a odměny budou vyhlašovatelem vyplaceny do čtyřiceti dnů po vyhlášení výsledků soutěže.

14.5 Náležitosti zdanění cen a odměn rozdělených v soutěži
Ceny a odměny zahraničním účastníkům budou vyplaceny v plné výši a zdaněny v zemi výkonu povolání .
Ceny a odměny českým účastníkům budou vyplaceny dle zákonů v ČR.
 

 
15. TERMÍNY SOUTĚŽE

     

 
15.1 Datum vyhlášení soutěže: 16. května 2006

15.2 Zpřístupnění soutěžních dokumentů na webových stránkách: 2.června 2006

15.3 Lhůta pro registraci: 30. června 2006

15.4 Lhůta k podání dotazů soutěžícími: 7. července 2006

15.5 Dotazy budou zodpovězeny na web.stránkách nejpozději do 21. července 2006

15.6 Datum pro předání soutěžních návrhů I. kola 29. září 2006 v případě osobního předání (od 8,00 do 14,00 hodin).

15.7 Datum pro převzetí soutěžních návrhů I. kola vpřípadě zaslání poštou nebo kurýrní službou: 3. října 2006
Všichni soutěžící se ujistí (při respektování prvního data odeslání), že jejich návrh obdrží vyhlašovatel k uvedenému druhému datu (3.října).

15.8 Datum konání hodnotícího zasedání soutěžní poroty pro I. kolo
Datum hodnocení: 23. - 26. října 2006

15.9 Oznámení výsledků o postupu do II. kola soutěžícím: 6. listopadu 2006
Soutěžící, kteří postoupí do 2. kola, budou informováni právníkem/notářem.

15.10 Lhůta k podání dotazů soutěžících ve II.kole: 24. listopadu 2006

15.11 Zodpovězení dotazů na web.stránkách nejpozději do 8. prosince 2006

15.12 Datum pro předání soutěžních návrhů II.kola 2. února 2007
V případě osobního předání (od 8,00 do 14,00 hodin).

15.13 Datum pro převzetí soutěžních návrhů II. kola
V případě zaslání poštou nebo kurýrní službou: 6. února 2006
Všichni soutěžící se ujistí (při respektování prvního data odeslání), že jejich návrh obdrží vyhlašovatel k uvedenému druhému datu (6. února).

15.14 Datum konání hodnotícího zasedání soutěžní poroty pro II.kolo
Stanoveno na: 28. února - 3. března 2007

15.15 Vyhlášení výsledků soutěže 3.března 2007

15.16 Výstava soutěžních návrhů 24. března - 29. dubna 2007

15.17 Lhůta k proplacení cen a odměn 10. dubna 2007

 

 
16. ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ
     

 

16.1 Přípustné způsoby odevzdání soutěžních návrhů I. kola
Soutěžní návrhy I. kola budou odevzdány osobně nebo poštou nebo kurýrní službou (DHL, Fedex, apod.) sekretáři soutěže na adrese (viz 1.3):


Národní knihovna
Ing.Lili Langová, e-mail: lili.langova@nkp.cz tel:+420 221 663 195
Klementinum 190
110 00 Praha 1, Česká Republika

 

16.1.1 Všechny soutěžní návrhy budou označeny na obalu: Zásilka nemá komerční charakter.

16.1.2 Do 29. září 2006, od 8.00 do 14.00 hodin v případě osobního předání. Sekretář soutěže vydá písemné potvrzení o předání návrhů.
16.1.3 Datum pro doručení poštou nebo kurýrní službou je nejpozději 3.října.
Všichni soutěžící se ujistí (při respektování prvního data odeslání), že jejich návrh obdrží vyhlašovatel k uvedenému druhému datu (3.října).

16.2 Přípustné způsoby odevzdání soutěžních návrhů II. kola
Soutěžní návrhy II. kola budou odevzdány osobně nebo poštou nebo kurýrní službou (DHL, Fedex, apod.) sekretáři soutěže na adrese (viz 1.3):


Národní knihovna
Ing.Lili Langová, e-mail: lili.langova@nkp.cz tel:+420 221 663 195
Klementinum 190
110 00 Praha 1, Česká Republika


16.2.1 Všechny soutěžní návrhy budou označeny na obalu: Zásilka nemá komerční charakter.

16.2.2 Do 2.února 2007, od 8.00 do 14.00 hodin, v případě osobního předání. Sekretář soutěže vydá písemné potvrzení o předání návrhů.

16.2.3 Datum pro doručení poštou nebo kurýrní službou je nejpozději 6.února 2007. Všichni soutěžící se ujistí (při respektování prvního data odeslání), že jejich návrh obdrží vyhlašovatel k uvedenému druhému datu (6.února).
 

 
17. KLAUZULE O AKCEPTOVÁNÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK
     

 
Odevzdáním soutěžního návrhu účastník soutěže souhlasí se soutěžními podmínkami a zavazuje se jimi řídit a dodržovat je.
 

 
18. KLAUZULE O AUTORSKÝCH PRÁVECH A ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHŮ
     

 
18.1 Autorská práva soutěžících
Autoři soutěžních návrhů mohou své soutěžní návrhy publikovat až po vyhlášení výsledků II. kola soutěže. V případě, že se tak stane před vyhlášením výsledků, budou jejich návrhy vyloučeny.

18.2 Svolení k užití autorského díla pro účely této soutěže
Oceněné a odměněné soutěžní návrhy se stávají majetkem vyhlašovatele soutěže. Jejich autoři udělují vyhlašovateli souhlas užít těchto návrhů pro účely této soutěže. Užití autorského díla pro jiné účely, než bylo uvedeno v těchto soutěžních podmínkách, je však vázáno na výslovné svolení autorů. Všechny výkresy a plány s výjimkou těch, které získaly cenu nebo odměnu, budou po ukončení veřejné výstavy zničeny, pokud si autoři nevyžádají jejich vrácení na své vlastní náklady. Modely, které nebudou součástí oceněných nebo odměněných soutěžních návrhů, budou vráceny autorům na náklady vyhlašovatele do 1 měsíce po ukončení výstavy.

18.3 Souhlas soutěžících s vystavením soutěžních návrhů
Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas s bezplatnou reprodukcí a vystavením svých soutěžních návrhů v rámci propagace soutěže a jejich výsledků. Vítězné návrhy budou také publikovány na webových stránkách a ve zpravodaji UIA.

18.4 Závazek vyhlašovatele uspořádat výstavu soutěžních návrhů
Vyhlašovatel se zavazuje uspořádat do tří měsíců po vyhlášení výsledků soutěže veřejnou výstavu všech soutěžních návrhů. Soutěžící, kteří si nepřejí, aby jejich soutěžní návrhy byly vystaveny a nebo byly vystaveny bez udání jména autora, uvedou tuto skutečnost výslovně samostatným prohlášením přiloženým do obálky „Zpáteční adresa“.

18.5 Náležitosti oznámení a vyhlášení výsledků soutěže
Výsledky soutěže oznámí vyhlašovatel všem účastníkům. Po konečném rozhodnutí soutěžní poroty vyhlašovatel vyhlásí výsledky soutěže stejným způsobem, jakým vyhlásil soutěž samu.

18.6 Protokol o průběhu soutěže a o jednání a rozhodnutí poroty
O zasedání a jednání soutěžní poroty, o průběhu I. i II.kola soutěže a o jejich výsledcích bude pořízen protokol, který bude obsahovat zejména:

a. zápisy z jednání poroty včetně hlasování,
b. rozhodnutí o vyloučení návrhu ze soutěže,
c. seznam všech soutěžních návrhů přijatých do soutěže,
d. stručné hodnocení všech soutěžních návrhů postupujících do II. kola,
e. rozhodnutí o rozdělení cen a udělení odměn včetně zdůvodnění,
f. prezenční listiny členů poroty a přítomných znalců z jednotlivých zasedání soutěžní poroty.

Správnost protokolu o jednání a rozhodnutí soutěžní poroty stvrdí na závěr svým podpisem všichni řádní členové soutěžní poroty. Do protokolu o průběhu soutěže budou zaznamenány odlišné názory členů soutěžní poroty, jestliže o to výslovně požádají. Závěrečný protokol zašle vyhlašovatel soutěže všem účastníkům soutěže, všem členům soutěžní poroty a sekretariátu UIA.
 

 
19. ŘEŠENÍ ROZPORŮ
     

 
19.1 Členové poroty jsou jedinými arbitry ve všech stadiích soutěže, až do konečného udělení cen.

19.2 V případě sporu, který nesouvisí s procesem vyhodnocování nebo udělování cen, bude záležitost řešena rozhodčím řízením, schváleným ze strany UIA, a to bez uchýlení se k právním orgánům pořádající země. Spor musí být uplatněn u UIA do 14 dnů od doručení výsledku soutěže.

19.3 Jiné rozhodčí řízení by mohlo zahrnovat jmenování tří arbitrů, kdy by každá strana sporu jmenovala jednoho a třetího by určila Komise UIA pro mezinárodní soutěže.

19.4 Náklady vyplývající z procesu urovnávání nebo z rozhodčího řízení, si stejným dílem rozdělí obě dotčené strany.
 

 
20. SCHVÁLENÍ SOUTĚŽNÍCH PODMÍNEK
     

 
Soutěž byla schválena UIA v souladu s předpisy UNESCO pro mezinárodní architektonické a urbanistické soutěže. Ve věcech v soutěžních podkladech přímo neuvedených se bude vyhlašovatel a porota těmito předpisy řídit. V případě sporu je rozhodující anglický text soutěžních podmínek a programů.

Tyto soutěžní podmínky byly schváleny Mezinárodním svazem architektů (UIA)

Písemné doklady o odsouhlasení soutěžních podmínek jsou uloženy u vyhlašovatele soutěže – Národní knihovna České Republiky, v Praze.