BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Obrazek

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

PŘEDSTAVUJE SE KLUB DĚTSKÝCH KNIHOVEN JIŽNÍ MORAVY

Několikrát ročně se setkávají knihovnice z městských i okresních knihoven jihomoravského regionu a společně řeší problémy, vyměňují si zkušenosti, vzdělávají se.

Porady se konají vždy v některém dětském oddělení a mimo základní sdělení a informace z oblasti dětského čtenářství a práce dětských oddělení jsou doplněny ukázkami práce hostitelské knihovny. Např. v roce 1998 jsme se seznámily s oddělením pro děti v MěK v Břeclavi a kolegyně Jarmila Létalová ukázala účastníkům hodinu informační výchovy pro žáky 6. tříd s využitím počítačů a elektronického katalogu knihovny. V roce 1999 nás kolegyně Černá seznámila se zajímavou a rozmanitou činností Mahenova památníku Knihovny J. Mahena, kde se knihovnice inspirovaly možnostmi práce s literaturou (různé formy besed se spisovateli, redaktory, autorská čtení apod.). Poznaly jsme zákulisí jednoho poutavého literárního večera na téma Saint-Exupéry: Malý princ, kde vyprávění bylo umocněno výstavkou soch a reliéfů, vytvořených na dané téma členy ateliéru hmatového modelování (Ateliér MY vedený Štěpánem Axmanem). Návštěva ateliéru, seznámení s projekty připravovanými společně se školou ve Francii všechny zaujaly. Prolínání možností vidících a nevidících nejen v oblasti hmatového modelování bylo předmětem zaujaté diskuse. Další porada roku 1999 byla v Moravské zemské knihovně v Brně, ale seznámily jsme se se zkušenostmi skandinávských knihoven, s organizací Soutěží dětského literárního projevu v Knihovně Kroměřížska (Daniela Hebnarová), s Putováním jihlavskou minulostí s permoníkem Jakoubkem - historickou hrou, jejíž přípravu a průběh vysvětlila kolegyně Ludmila Hronová. Pro knihovnice jsou vždy tyto podrobné (i na úskalí upozorňující) "zákulisní" a návodné informace inspirující a pomohou jim při přípravě vlastních akcí. V roce 2000 se porada KDK uskutečnila v MěK Blansko, knihovnice tak měly možnost seznámit se s novou knihovnou a činností velmi pěkného dětského oddělení. Mimo prohlídku výstavy vztahující se k projektu Kde končí svět pod názvem Šikovné ruce knihovnice Draha Křivánková ještě představila "svou další práci", nejmenší děti ZŠ s ukázkou recitačního pásma na lidové motivy.

Knihovnické dílny - v letech 1999 a 2000 se konaly 2denní knihovnické dílny dramatické výchovy pod názvem Vezměte do ruky knihu. Pod vedením lektorek, které ve studiu Labyrint pracují s dětmi brněnských škol Jarmilou Doležalovou (ved. studia) a Jindrou Delongovou (dlouholetou vedoucí souboru Pirko), skupina 25 knihovnic rozvíjela fantazii, zkoušela dramatické hry i jejich přípravu, zjišťovala v praxi, co vše umí lektorky "vyčíst" z textu a jak si lze s dobrým textem hrát ... Dílny byly podpořené i získanými prostředky z grantu SKIP.

Zmínila jsem se o vzdělávání knihovnic z dětských oddělení, připomenu proto semináře z roku 2000. Jednodenní seminář připravily kolegyně z MěK v Uherském Hradišti (Mirka Čápová a Hanka Hanáčková), pozvaly i členky SKIP ze severní Moravy a zamýšlely se s dr. Václavem Mertinem nad problematikou čtenářství dyslektických dětí. Na semináři představily i svůj projekt Zvukové čítanky. Dvoudenní seminář organizovaný společně Moravskou zemskou knihovnou a Knihovnou Fr. Bartoše se konal ve Zlíně a hlavním lektorem byl doc. Jaroslav Toman s přednáškou Současné trendy dětského čtenářství. Seminář nazvaný Knihovna otevřená všem dětem mimo jiné doplnily pracovnice dětského oddělení prezentací s dětmi s kombinovanými zdravotními vadami Umím si hrát. Ukázky práce s těmito dětmi doslova vzaly přítomným profesionálkám dech a já jsem si vyčítala ještě dlouho, že jsme se nepřipravily s kamerou...

Některé knihovny se zúčastnily projektu Kde končí svět. Bylo to 10 knihoven a každá z nich měla zajímavý nápad - Svět knihy mýma očima (MěK Boskovice), rukodělné práce dětí Šikovné ruce (MěK Blansko), literární soutěž a tvůrčí psaní (MěK Bučovice), fotografická soutěž Kde začínají vinohrady (OK Hodonín), výtvarná soutěž Hudba moje kamarádka a tvůrčí psaní Ahoj, dětství, už budu dospělý (MěK Jihlava), děti psaly a malovaly na téma Setkání s mimozemšťany (MěK Rájec-Jestřebí), zpracovaly vlastní knížku ilustrací o sobě a svém světě Já v knížce (MěK Třebíč), účastnily se Kreslení v knihovně a literární soutěže Kde končí svět (MěK Uherský Brod), tvůrčí psaní a projekt Literární toulky naším krajem (série besed s regionálními autory dokumentována na videokazetě) připravila pro své čtenáře MěK Uherské Hradiště a Dětské čtenářství - čtenářská soutěž zajímavě dokumentovaná na velkých tabulích byla připravena ve spolupráci se školami MěK ve Žďáru n. Sázavou.

Literární práce byly zveřejněny ve sborníku Svět 2000 (Almanach literárních prací dětí ze Zlínského kraje, Jihlavy, Havířova a Rájce-Jestřebí), který připravila Knihovna Kroměřížska (Daniela Hebnarová). Výtvarné práce byly vystaveny na výstavě fotografií a výtvarných prací uspořádané v OK v Hodoníně kolegyní Jarmilou Kocurovou v lednu 2001 a některé byly vystaveny i v minigalerii na webových stránkách Okresní knihovny (www.knihovna-hod.cz).

I na rok 2001 jsme se domluvily na několika společných akcích - mimo poradu to bude 2denní seminář ve dnech 12. a 13. června 2001 organizovaný MěK v Jihlavě, který bude věnovaný Současné literatuře pro děti a mládež, na podzim od 22. do 24. října ve spolupráci s MěK ve Žďáru n. Sázavou bude připraven odborný celorepublikový seminář na téma děti a informační gramotnost a současně se uskuteční Valná hromada KDK SKIP a "velkým plánem" je příprava specializovaného kurzu pro pracovníky dětských oddělení v Moravské zemské knihovně v Brně.

Jana Nejezchlebová


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP