BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Obrazek

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Z REGIONÁLNÍCH KONFERENCÍ SKIP

V časovém rozpětí 7.3.-10.4.2001 proběhly regionální konference SKIP, které byly důstojnou přípravou na červnovou valnou hromadu v Brně. Zúčastnilo se jich celkem 437 členů, což je vynikající účast.

Protože tyto konference vycházely ze stanov SKIP a pokynů předsednictva výkonného výboru SKIP, jejich průběh byl v mnohém obdobný - zpráva o činnosti a hospodaření, zpráva dozorčí komise a volby. Program byl doplněn projednáváním návrhů na Knihovnickou cenu, na výši členských příspěvků a dalším.

Následující přehled čerpá ze zápisů, zpráv a usnesení jednotlivých regionálních konferencí, jak došly předsednictvu VV SKIP a redakci Bulletinu SKIP.

První konference se konala už 7.3. na severní Moravě v Olomouci, poslední 10.4. v Plzni. Nejvíce konferencí proběhlo 20. března. Nejvíce účastníků se sešlo v Praze - 73.

SEVERNÍ MORAVA

7.3.2001 v Olomouci
Účast: 20 individuálních a 23 institucionálních členů (z celkového počtu 61 individuálních a 36 institucionálních členů)

Volby do regionálního výboru:

Bylo představeno 13 kandidátů do nového výboru, 3 kandidáti do dozorčí komise. Na předsedu byla navržena 1 kandidátka. Všichni navrhovaní členové výboru byli zvoleni nadpoloviční většinou.

Nový regionální výbor:

Jana Galášová (ředitelka MěK Český Těšín, Ostravská 67, 737 01 Český Těšín, tel.: 0659/731160, e-mail: jana.galas@knihovna.ctesin.cz) - předsedkyně, Mgr. Zdeňka Daňková (ředitelka MěK Šumperk), Mgr. Roman Giebisch (SVK Olomouc), PhDr. Naděžda Ježková (důchodce), PhDr. Eva Křivá (Ústav bohemistiky a knihovnictví SlU Opava), Mgr. Jana Leparová (ředitelka MěK Bohumín), Alena Macourková (OK Olomouc), PhDr. Dana Nalepová (servisní středisko Lanius), Mgr. Ilonka Nemeškalová (Knihovna Ostravské univerzity), Mgr. Naděžda Pravdová (Knihovna města Ostravy), RNDr. Lenka Prucková (ředitelka OK Olomouc), Dana Rakovská (MěK Přerov), Ing. Marie Svobodová (důchodce).

Členové dozorčí komise zvoleni jednomyslně:

PhDr. Aurelie Němcová (důchodce), Jaroslava Biolková (důchodce), Libuše Vargová (MěK Přerov).

Závěr diskuse o novém územně správním členění v souvislosti s pobočkou SKIP Severní Morava: Z regionální pobočky Severní Morava odchází okres Vsetín. Členové se shodli na tom, že není účelné ani praktické rozdělení regionu SKIP 10 podle krajů (na Ostravský a Olomoucký). Pobočka bude nadále pracovat pod názvem Severní Morava a pokrývat stejné území jako doposud mimo okresu Vsetín.

Regionální konferenci SKIP předcházelo Grémium severomoravských knihovníků, kterého se zúčastnili kromě členů SKIP další pracovníci z různých knihoven. Hlavním bodem programu byla přednáška PhDr. V. Richtera. Podal informace o novém knihovním zákonu a současném stavu jeho projednávání, o regionálních funkcích a jejich financování v r. 2001, o VISK a programu realizace SIP. Podrobně informoval o výsledcích průzkumu informačních potřeb v malých sídlech.

Členové se velmi pochvalně vyjádřili ke snahám, které vedení SKIP ČR neúnavně a trvale vyvíjí na prosazení prioritních zájmů knihoven. Mají na mysli zejména oblast zásadních legislativních změn, zajištění financování grantových programů, snaha o udržení a podporu sítě veřejných knihoven a neutuchající úsilí dostat knihovny jako veřejné informační instituce do trvalého povědomí veřejnosti.

JIŽNÍ MORAVA

15.3.2001 v Brně
Účast: 53 osob.

Nový regionální výbor:

ing. Libuše Nivnická (Knihovna Jiřího Mahena v Brně, e-mail: nivnicka@kjm.cz) - předsedkyně, Phdr. Jarmila Daňková (Městská knihovna Jihlava), Mgr. Jiří Blažek (Historické muzeum Slavkov u Brna), Mgr. Zdenka Dohnálková (Knihovna Jiřího Mahena v Brně), PhDr. Šárka Kašpárková (Knihovna Kroměřížska), PhDr. Miloš Kvapil (Městská knihovna Prostějov), Mgr. Jana Nejezchlebová (Moravská zemská knihovna Brno), PaedDr. Vladislav Raška (Knihovna K. Dvořáčka Vyškov), Magda Švejcarová (Městská knihovna Hodonín).

Dozorčí komise:

Mgr. Marie Huberová, Daria Kubátová, Mgr. Milada Pokorná

Z usnesení:

Regionální konference
schvaluje

 • program činnosti na rok 2001
 • návrh rozpočtu na rok 2001
 • výsledky voleb do regionálních orgánů SKIP na následující volební období

ukládá

 • aktivně naplňovat schválený program činnosti
 • hledat cesty a možnosti k rozšiřování počtu členů SKIP
 • podílet se na prohlubování činnosti členů SKIP v souvislosti s přijímáním nových legislativních norem
 • hledat formy odborného i společenského vyžití členů.

JIŽNÍ ČECHY

20.3.2001 v Českých Budějovicích
Účast: 48 individuálních a 18 institucionálních členů

Nový regionální výbor:

Daniela Wimmerová (MěK Český Krumlov, Horní 155, 381 01, tel.: 0337/716 385, e-mail: wimmerova@knih-ck.cz) - předsedkyně, Věra Doskočilová (MěK Pelhřimov), Jiřina Kostková (MěK Kaplice) - hospodářka, Jana Hladíková (MěK Jindřichův Hradec), Eva Jilečková (OK Prachatice) - místopředsedkyně, Jindřiška Jirásková (OK Tábor), PhDr. Daniela Novotná (Knihovna Katedry ETCR JU Tábor), Irena Plošková (Šmidingerova knihovna Strakonice), Helena Reisová (SVK České Budějovice), PhDr. Hana Týcová (OK Písek), PhDr. Irena Trejbalová (Spol. knihovna AV ČR a BF JU České Budějovice).

Dozorčí komise:

Pavlína Maxová (SVK České Budějovice), Pavla Přibylová (Knihovna Fakulty managementu VŠE Jindřichův Hradec), Václava Vyhnalová (Středisková knihovna Planá nad Lužnicí)

Usnesení:

Valná hromada schvaluje

 • zprávu jihočeské pobočky SKIP od poslední konference (1.4.1998 - 20.3.2001)
 • zprávu o hospodaření za rok 2000 a návrh rozpočtu na rok 2001
 • volbu nového oblastního výboru, dozorčí komise a předsedkyně jihočeské pobočky
 • návrh zástupců jihočeské pobočky do výkonného výboru SKIP
 • návrh nového předsedy VV SKIP PhDr. Víta Richtera.

Regionální konference ocenila knihovnice, které se nejvíce zasloužily o rozvoj veřejného knihovnictví v našem kraji: České Budějovice - PhDr. Slávka Kalkušová, Český Krumlov - Marie Čutková (bývalá ředitelka OK Český Krumlov), Jindřichův Hradec - Naděje Jahelková (bývalá ředitelka MěK Dačice), Pelhřimov - Anděla Tomanová (bývalá ředitelka MěK Pelhřimov), Písek - Věra Němcová (pracovnice OK Písek), Prachatice - Elvíra Běhounová (knihovnice MLK Borová Lada), Strakonice - Jitka Sklenářová (knihovnice MLK Radomyšl), Tábor - Věra Sekalová (pracovnice OK Tábor). Zvláštní ocenění a poděkování za celoživotní práci v knihovnictví českokrumlovského okresu bylo předáno Mgr. Věře Pazderkové - Samkové u příležitosti jejího životního jubilea - 70. narozenin.

LIBERECKO, JABLONECKO A ČESKOLIPSKO

20.3.2001 v Liberci
Účast: 31 členů

Nový regionální výbor:

Mgr. Hana Opatrná (SVK Liberec, Rumjancevova 1362/1, 460 53 Liberec, tel.: 048/2412300, e-mail: opatrna@svkli.cz) - předsedkyně, Mgr. Dagmar Sýkorová (SVK Liberec) - jednatelka, Jaroslava Starcová (SVK Liberec) - hospodářka, Marcela Freimuthová (SVK Liberec), PhDr. Dana Kroulíková (MěK Česká Lípa), Kateřina Kubašová (MěK Jablonec nad Nisou), Eva Machonská (Knihovna Nemocnice Liberec), Dagmar Petrová (Univerzitní knihovna Liberec), Iva Slámová (MěK Český Dub), Mgr. Zdeňka Stromková (MěK Česká Lípa)

Dozorčí komise:

Jana Dlabolová (SVK Liberec), Vladimíra Sodomková (SVK Liberec).

Z diskuse: Organizace SKIP nebude upravována podle nového státoprávního uspořádání, přeskupení regionů bude ponechán volný průběh.

Usnesení:

Regionální konference

 • schválila zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření a zprávu dozorčí komise
 • bere na vědomí výsledky voleb do regionálního výboru SKIP, jeho dozorčí komise, návrhy do výkonného výboru, dozorčí komise SKIP a na funkci předsedy SKIP
 • ukládá výboru, aby se věnoval zabezpečení účasti zástupců regionu na valné hromadě SKIP a projednal možnost přispět účastníkům z prostředků regionálního výboru
 • ukládá všem členům zaměřit se zejména po valné hromadě na plnění programového prohlášení.

Po skončení konference se uskutečnila exkurze po nové budově SVK Liberec.

PRAHA

20.3.2001
Účast: 73 osob

Nový regionální výbor:

Zlata Houšková (63 hlasů), Šárka Tafatová a Alena Kvasničková (po 61 hlasu), Jana Mouchová (60 hlasů), Hana Nová (56 hlasů), Věra Kubíková (50 hlasů), Ladislava Zemánková (49 hlasů), Jaroslava Štěrbová (48 hlasů) a Hanuš Hemola (47 hlasů). Nadpoloviční většinu ještě získaly: Dana Vyorálková (45 hlasů) a Tamara Petrová (40 hlasů). Bylo odevzdáno 73 volebních lístků, z nichž 1 byl neplatný. Dozorčí komise: Anna Patočková (60 hlasů), Helena Dewetterová (52 hlasů) a Ivanka Marenová (46 hlasů). Bylo odevzdáno 72 platných volebních lístků.

Z usnesení:

Regionální konference schvaluje:

 • zprávu o činnosti PO SKIP za léta 1998-2000
 • zprávu o hospodaření v roce 2000
 • plán činnosti na rok 2001
 • rámcový rozpočet na rok 2001

bere na vědomí

 • zprávu dozorčí komise o hospodaření RV v roce 2000

Z plánu:

červenec: exkurze do OK Praha 8 - Bohnice
září: exkurze do SVI PF UK
říjen: 4.10. tisková konference, 4.-6.10. zájezd jižní Čechy, Rakousko
listopad: exkurze do OK Praha 8 - Bohnice

CHOMUTOV, LOUNY, MOST

27.3.2001 v Chomutově
Účast: 34 osob

Nový regionální výbor:

Marie Laurinová (SKKS Chomutov, e-mail: laurinova@skks.cz) - předsedkyně, Libuše Johnová (OK Most), Jana Špírková (MěK Louny), Ivana Rothová (MěK Kadaň), Zdena Václavíková (Měk Klášterec n.O.), Jarmila Šímová (MěK Žatec), Marie Víziová (MěK Jirkov).

Z usnesení:

Regionální konference schvaluje:

 • zprávu o činnosti za období od září 1998
 • zprávu o hospodaření

VÝCHODNÍ ČECHY

28.3.2001 v Hradci Králové Účast: 38 osob

Zpráva o činnosti za uplynulé období - předsedkyně RV SKIP V. Škraňková ve svém vystoupení shrnula činnost za uplynulé období - kladně hodnotila aktivity nejen RV SKIP, Klubka a jednotlivých členů, ale zejména činnost VV SKIP.

Plán práce na rok 2001 byl přijat a schválen.

Dalším bodem programu byly volby RV SKIP a návrh na volbu předsedy VV SKIP. RV SKIP by zvolen ze zástupců jednotlivých oblastí, byl doplněn o zástupce z OK Pardubice - kolegyně Valečková, z MěK Heřmanův Městec - kolegyně Stará.

Vystoupení hosta - Mgr. L. Zoubka - reagoval na vystoupení předsedkyně, poděkoval za vykonanou práci dosavadnímu RV SKIP, shrnul stav přípravy knihovnického zákona, podal informace o soutěži "Knihovna roku".

STŘEDNÍ ČECHY

28.3.2001 v Praze Účast: 27 osob

Nový regionální výbor:

Svatomíra Fojtová (Knihovna Jana Drdy Příbram, nám. T.G. Masaryka 156, 261 80 Příbram, tel.: 0306/23486, e-mail: fojtova@kjd.pb.cz) - předsedkyně, Věra Krajíčková (MěK Brandýs n. Labem - Stará Bolestav), Alena Urxová (MěK Roztoky u Prahy), Jaroslava Hradcová (MěK Benešov), Alena Roučková (MěK Beroun), Miroslava Frolíková (SVK Kladno), Květoslava Dobiášová (MěK Kolín), Marie Hrubá (MěK Čáslav), Hana Horáková (MěK Mělník), Miroslava Maršálková (Knihovna města Mladá Boleslav), Agnesa Kristenová (MěK Nymburk), Jana Beláková (MěK Rakovník)

Dozorčí komise:

Jaroslava Hradcová (MěK Benešov), Jana Jindráková (MěK Benešov)

Hospodářka

Alena Šafránková (Husova knihovna Říčany)

Regionální konference odhlasovala finanční příspěvek na ubytování při účasti na valné hromadě ve výši nejnižší nabízené ceny.

DĚČÍN, LITOMĚŘICE, TEPLICE, ÚSTÍ n. L.

4.4.2001 v Ústí nad Labem
Účast: 29 členů, mezi nimi zástupci 9 kolektivních členů

Hosté: PeadDr. Miroslav Řebíček, zástupce hejtmana pro kulturu, školství a zdravotnictví (dostavil se během jednání), Jiří Souček, vedoucí oddělení kultury, památkové péče, cestovního ruchu, mládeže a tělovýchovy Okresního úřadu Ústí n. L.

Zvolené předsednictvo nového regionálního výboru:

Mgr. Olga Domorázková (ředitelka MěK ve Varnsdorfu), Alena Kysilková (vedoucí útvaru služeb SVK v Ústí n. L.), Marcela Šímová (ředitelka MěK v Bílině), Alžběta Tománková (SVK v Ústí n. L.), Mgr. Ladislav Zoubek (ředitel MěK v Děčíně)

Revizní komise:

Radka Kubecová (Okresní knihovna v Teplicích), Mgr. Hana Sipková (SVK Ústí n. L.)

Předsedkyně regionálního výboru A. Kysilková přednesla zprávu o činnosti za léta 1998-2000. Počet členů regionální organizace se stále pohybuje mezi 40-45. Nepodařilo se navázat spolupráci s organizací SKIP v Chomutově. Tento fakt velice zajímal přítomného zástupce úřadu Ústeckého kraje PeadDr. M. Řebíčka.

Pro omezené finanční možnosti se regionální organizace zaměřila především na další odborné vzdělávání knihovníků a jejich proškolování. Podílela se na organizaci zájezdu do knihoven v západních Čechách a v Rakousku, ale nemohla poskytnout svým členům žádný finanční příspěvek nebo slevu. Pravidelně jsou pro členy zajišťovány vstupenky na knižní veletrh Svět knihy v Praze. Významným úspěchem bylo, že se povedlo, aby se regionální výbor vyjádřil ke způsobu výběru kandidáta na místo ředitele Okresní knihovny v Teplicích, a že se podařilo obhájit právní subjektivitu Městské knihovny v Rumburku.Významné je zveřejnění elektronické podoby Bulletinu SKIP na internetu. Zlepšuje se aktivita knihoven při celostátních akcích jako je BMI a Týden knihoven. V plánu je rozšířit a získat další členy pro činnost Klubka KDK a podpořit aktivitu muzejních knihoven. V plánu je akce "Jak psát žádosti o granty".

Na konferenci vystoupil zástupce krajského hejtmana. Přislíbil ochotu spolupracovat v budoucnu se SKIP při řešení problémů, které by mohly nastat. Zatím se nepovedlo, aby v komisi, která se bude kulturou zabývat, byl i knihovník.

Zástupce Okresního úřadu v Ústí n. L. Jiří Souček stručně shrnul význam a problémy knihoven, které jsou umístěny v památkově chráněných objektech a úlohu všech knihoven jako center kultury a vzdělanosti v místě působnosti.

Z usnesení: regionální konference

 • schvaluje uvolnění celkové částky 5000,- Kč na účast svých členů na konferenci Knihovna pro každého a 4. valné hromadě SKIP ČR (z toho na osobu poskytnutí částky nejvýše 500,- Kč).
 • schvaluje přednesené zprávy o činnosti, hospodaření a provedených kontrolách.

  Pro zájemce předvedl ředitel SVK v Ústí n. L. ing. Aleš Brožek dataprojektor a některé databáze, které knihovna má na síti UltraNet.
ZÁPADNÍ ČECHY

10.4.2001 v Plzni Účast: 61 osob

Nový regionální výbor:

PhDr. Ivanka Horáková (SVK Plzeň, Smetanovy sady 2, 305 48 Plzeň, tel.: 019/732 76 84, fax: 019/732 54 78, e-mail: horakova@svkpl.cz) - předsedkyně, PhDr. Miloslava Faitová, Dagmar Fotrová, PhDr. Jana Hájková, Vlasta Hauserová, Magdalena Keslová, Alena Kratochvílová, Bc. Jana Maixnerová, Helena Matasová, Mgr. Hana Mlnáříková, Ladislava Nemčičová, Anna Nyklesová, Bc. Hana Pimperová, Bc. David Růžička, Božena Solová, Olga Střihavková, Mgr. Pavla Suchá, Ivanka Špundová, PhDr. Eva Willigová

Dozorčí komise:

Jana Aubrechtová, Mgr. Jitka Banzetová, Mgr. Lenka Kotroušová

Z usnesení:

Přítomní vyjádřili svůj naprostý nesouhlas s rozhodnutím komise pro udělení Knihovnické ceny, která vyřadila z kolektivu oceněných manžele Douchovy. Považují za nutné připomenout, že pro rozvoj knihovnictví v západočeském pohraničí znamenala jejich celoživotní práce v oboru zásadní přínos. Žádají proto přehodnocení tohoto rozhodnutí.


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP