BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Obrazek

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Moderátoři dvou bloků na valné hromadě - dr. Vít Richter a dr. Michal Hora - dodali redakci svoje představy o obsahovém zaměření obou bloků. V. Richter moderuje sobotní dopoledne, M. Hora zahajovací čtvrteční odpoledne.

KNIHOVNY V LEGISLATIVNÍ SMRŠTI

Nebývalá aktivita vlády i parlamentu v oblasti přípravy nových zákonů se stále více dotýká i aktivit knihoven. Sobotní blok konference Knihovny pro každého je věnován aktuálním otázkám nové a připravované legislativy.

Nepochybně největší pozornost bude upřena na hlavní téma dopoledne - nový knihovní zákon, neboť v době konference již bude s největší pravděpodobností známa jeho konečná podoba. Obsahem příspěvku Knihovní zákon - nový prostor pro knihovny (V. Richter) bude zmapování prostoru, který nový zákon vytváří pro každodenní život knihoven a také podmínky pro formování celostátního knihovnického systému.

Těsnou vazbu na připravovaný knihovní zákon má i druhé téma - Reforma veřejné správy a krajské knihovnické systémy. Jedním z podstatných nových prvků knihovního zákona je přenos odpovědnosti výkonu regionálních funkcí, které doposud vykonávaly knihovny v okresních městech, na nově koncipované krajské knihovny. V současné době probíhá intenzivní příprava koncepcí krajských knihovnických systémů a také dotačního programu podpory výkonu regionálních funkcí v jednotlivých krajích. S touto otázkou je i těsně provázána problematiky standardů veřejných služeb.

V první části tematického bloku (M. Boháček - VŠE) Autorské právo a svobodný přístup k informacím bude věnována pozornost nové směrnici Evropského parlamentu, která si klade za cíl harmonizaci autorských práv v zemích Evropské unie v období informační společnosti. Nejžhavějším tématem pro knihovny jsou především podmínky, za jakých budou moci knihovny zhotovovat digitální kopie dokumentů a jak budou moci nakládat s autorskými díly v elektronické podobě. Druhé téma bloku (J. Smolař - Dilia) bude věnováno některým praktickým otázkám aplikace nového autorského zákona pro oblast kopírování.

Od roku 2002 bude uveden do praxe nový platový systém pro odměňování pracovníků rozpočtových a příspěvkových organizací. S touto otázkou je bezprostředně spojena příprava nového Katalogu prací profese knihovník. Zástupce ministerstva práce a sociálních věcí (I. Tomší) bude informovat o koncepci reformy platového systému i o procesu přípravy katalogu prací.

Mimořádný ohlas a velkou diskusi v oblasti knihoven vyvolal Zákon o ochraně osobních údajů, který se dotýká každé knihovny zejména v citlivé otázce zpracování evidence uživatelů knihovnických služeb. Hlavní pozornost bude věnována tématu využívání rodných čísel v knihovnických evidencích. H. Hemola bude také informovat o postupu SKIP v této oblasti.

Vít Richter


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP