BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Silueta Brna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

UPOZORNĚNÍ PRO KNIHOVNY, KTERÉ POSKYTUJÍ KOPÍROVACÍ SLUŽBY ZA ÚPLATU

Občanské sdružení DILIA upozorňuje všechny knihovny a informační střediska, že s účinností od 1.12.2000 každá knihovna a informační středisko, které poskytují na kopírovacích zařízeních rozmnožovací služby za úplatu, jsou podle ustanovení § 25 odst. 2 písm. e) zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) povinny odvádět kolektivnímu správci odměnu pro autory děl ve výši 0,10 Kč za jednu tiskovou rozmnoženinu černobílou a 0,20 Kč za jednu tiskovou rozmnoženinu barevnou, pokud byly tyto rozmnoženiny zhotoveny za úplatu.

Tímto kolektivním správcem je DILIA, divadelní a literární agentura, občanské sdružení se sídlem: Krátkého 1, 190 03 Praha 9, IČO: 65401875, bankovní spojení Živnostenská banka a.s., č.ú.: 1120113004/0400.

Podle ust. § 25 odst. 5 autorského zákona jsou poskytovatelé rozmnožovacích služeb za úplatu povinni předkládat kolektivnímu správci informace o skutečnostech rozhodných pro výši odměny, tj. o počtu tiskových rozmnoženin zhotovených na přístrojích pro poskytování rozmnožovacích služeb za úplatu, a to vždy souhrnně za kalendářní pololetí nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce.

Znamená to, že poskytovatelé rozmnožovacích služeb za úplatu zašlou vždy do 31. ledna a do 31. července hlášení o počtu kopií poskytnutých za úplatu kolektivnímu správci, a to buď poštou na adresu DILIA - k ruk. ing. Krejčové, nebo elektronickou poštou na adresu: krejcova@dilia.cz.

Odměny jsou splatné jednou ročně vždy do konce února na účet DILIA č. 1120113004/0400. Plátce uvede jako variabilní symbol své IČO a jako specifický symbol 3115651. Pokud knihovna nemá své IČO a není právnickou osobou, ale organizační složkou právnické osoby, uskuteční platbu tato právnická osoba a uvede své IČO jako variabilní symbol platby.

Podle ust. § 100 odst. 4 autorského zákona jsou poskytovatelé rozmnožovacích služeb povinni umožnit kolektivnímu správci řádný výkon kolektivní správy a bez vážných důvodů kolektivnímu správci neodmítnout poskytnutí k tomu potřebných informací.

Kontaktní pracovníci DILIA:
Ing. Stanislava Kellnerová, tel.: 02/83890666, e-mail: kellnerova@dilia.cz
JUDr. Jiří Smolař, tel.: 02/83890666, e-mail: smolar@dilia.cz
Ing. Radana Krejčová, tel.: 02/66199843, e-mail: krejcova@dilia.cz


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP