BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2001

Aktuální číslo Archiv Obsah

Silueta Brna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

DO RÁMEČKŮ

Na konferenci Knihovny pro každého v Brně dne 22.6.2001 byly poprvé uděleny Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR

CENY ČESKÝCH KNIHOVNÍKŮ

těmto osobnostem:

 • RNDr. Rudolf Málek in memoriam
 • Mgr. Blahoslav Španiel in memoriam
 • PhDr. Jarmila Burgetová
 • PhDr. Naděžda Ježková
 • Prof. PhDr. Jiří Cejpek, CSc.
 • PhDr. Ladislav Kurka
 • Jan Horák
 • PhDr. Miloš Papírník
 • PhDr. Jaroslav Suchý

Laudatio těchto osobností je otištěno v příležitostném tisku pro 4. valnou hromadu SKIP 22.6.2001 nazvaném Cena českých knihovníků 2001.

* * *

Na valné hromadě v Brně byla vyhlášena za své zásluhy o SKIP v letech 1968 - 1970 a 1989 - 2001 čestnou předsedkyní Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

PhDr. Jarmila BURGETOVÁ

které dodatečně přejeme životní elán při příležitosti jejího životního jubilea.

* * *

V rámci 7. konference o profesionálních informačních zdrojích INFORUM byly dne 29.5.2001 vyhlášeny ceny INFORUM 2001. Byly oceněny tyto české a slovenské produkty, služby a činy spojené s elektronickými informačními zdroji s významem pro českou, resp. slovenskou informační scénu v období od ledna 2000:

 • Daidalos - Informační server pro knihovníky
 • Ikaros - bibliografická databáze diplomových prací obhájených na ÚISK FF UK
 • Měsíčník Knižnica
 • Národní licence ProQuest/PCI
 • Národní licence Web of Science
 • Nová budova SVK Liberec

* * *

Nepovažujeme snad knihu za jedinečný průkaz lidského ducha?
A knižní obal za vážný umělecký úkol?
Podobně náročným úkolem je opatřit například půjčovnu knih krásnou architektonickou schránkou.
Tento večer se zde scházíme k poctě toho, kdo si vzal za vlastní úkol být nápomocen právě budování této krásné schránky. A kdo se rozhodl umocnit význam jedné zdánlivě obyčejné půjčovny knih na severu Čech, umocnit jej dedikací lidskému aktu z nejušlechtilejších - aktu smíření. Pojmu věčnému, stejně jako je asi věčný osud lidstva. Onen nikdy nekončící svár mezi osudem beránka a osudem vlka... Neboť, z určitého pohledu, co jiného představují dějiny člověka než dějiny antagonismů a masakrů?

Zdá se možná, že odtud, z počátku nového století, hovořím o jakémsi prošlém filmu. Neuhasl snad dávno žár z hořících synagog v části Čech, kdysi zvané Sudety? I plameny inkvizičních hranic, na kterých končily obsahy rodinných biblioték? Nezemřely nenávisti?

Rány se zajizvily. Byť z národnostně a etnicky bohaté konstrukce minulosti nezůstal kámen na kameni ...

Vážení,
na počátku stála myšlenka. Šťastně si pro sebe získala svého strůjce - a svého mistra a stavebníka. Byla jím letošní laureátka Ceny časopisu Architekt, ředitelka Státní vědecké knihovny a zástupkyně investora, paní

Věra Vohlídalová

Z laudatia šéfredaktora časopisu Architekt Jiřího Horského 26.3.2001 při předávání ceny.


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP