BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

Silueta Brna

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Z ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

Po 4. zasedalo předsednictvo VV SKIP 12. 12. 2001. Nejprve hodnotilo jako velmi úspěšné výjezdní zasedání VV SKIP v Hradci Králové. Dále schválilo tři žádosti o granty v programu Knihovna 21. století (Cyklus vzdělávacích akcí, Bulletin SKIP a cena do soutěže Knihovna roku), zabývalo se účastí knihoven v BMI a publikační činností - zde zejména přípravou titulu Služby veřejných knihoven. Se zcela novým podnětem přišel dr. Balík jako předseda Asociace knihoven - sloučit Asociaci se SKIP, resp. v rámci SKIP vytvořit "zaměstnavatelskou" sekci, která by se zabývala problematikou institucionálních členů a knihoven obecně: názory členů předsednictva lze zatím charakterizovat jako protichůdné.

Prvně v roce 2002 jednalo předsednictvo VV SKIP 17. 1. Konstatovalo mj. splnění úkolu podat žádosti o granty v programu Knihovna 21. století a také v programu VISK (seminář Automatizace knihovnických procesů, seminář Knihovny, muzea a archivy ve světě digitalizace a seminář Hudební elektronické informační zdroje). Dále se zabývalo přípravou další nové sekce - pro vzdělávání. Obsáhle byla projednávána zahraniční spolupráce v roce 2002, kde se připravuje mj. studijní cesta do francouzských knihoven a studijní pobyty v Rakousku (viz dále). Akutní je problém převodu okresních knihoven na města - SKIP se pokusí uspořádat setkání dotčených knihoven a jejich zřizovatelů s představiteli kompetentních ministerstev. Znovu se diskutovala problematika sloučení SKIP a Asociace. Připravovala se účast svazu na BMI a samostatná webová stránka SKIP.

6. zasedání předsednictva VV SKIP 7. 2. přijalo s uspokojením info o růstu členské základny v roce 2001 (viz dále), znovu jednalo už zcela konkrétně o podmínkách sloučení s Asociací a dále o zahraniční spolupráci (delegace předsedy zahraniční komise dr. Matušíka na Bibliothekartag v Augsburgu). S akcemi do BMI se přihlásilo 181 knihoven, koordinátorem je kol. Štěrbová. Proběhla další diskuse k webu SKIP. Do nové ÚKR navrhlo předsednictvo 4 nové kolegy. Závěr byl věnován přípravě 3. zasedání VV SKIP.

3. zasedání VV SKIP se konalo v Národní knihovně 19. 2. 2002 a projednalo mj. výsledky hospodaření za rok 2001a návrh rozpočtu VV na rok 2002 a oba materiály na návrh dozorčí komise jednomyslně přijalo. Dále zazněly podrobné informace o akcích, na kterých participuje SKIP, a o stavu příprav prováděcích dokumentů ke knihovnímu zákonu. VV se seznámil s návrhem Asociace knihoven na její sloučení se SKIP a po delší diskusi s tímto návrhem vyslovil předběžný souhlas. Jednomyslně byl schválen vznik sekce vzdělávání a vzata na vědomí info o přípravě webové stránky SKIP (budoucí adresa www.nkp.skip.cz).

* * *

Od února 2002 spatří "světlo světa" nová odborná sekce SKIP - sekce vzdělávání. Vzniká jako nástupnická organizace Výukového centra MOLIN. Sekce sdružuje zájemce o problematiku odborného vzdělávání knihovníků. Jejím "základem" jsou zástupci regionálních vzdělávacích center, ale je otevřena opravdu všem, které tato problematika více zajímá a kteří by se jí chtěli věnovat. Než bude zvolen předseda sekce, je možné zasílat dotazy i eventuální sdělení zájmu o práci v sekci Zlatě Houškové (zlata.houskova@nkp.cz).


 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP