BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

Povodeň

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

POVODNĚ 2002

POVODŇOVÁ MOZAIKA
(stručné informace obtížně získávané elektronicky, telefonicky
nebo i donáškou)

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
Dne 13.8.2002 postihla od ranních hodin 3 budovy Jihočeské vědecké knihovny potopa z řeky Malše a ze spodních vod. Jde o budovy: Na Sadech 26, Na Sadech 27, Lidická 1. Celkem bylo zatopeno 1990 m2, voda dosahovala výšky 1,70 m.
V pondělí 12.8. byla knihovna otevřena pro veřejnost do 12:30hod., poté byly zahájeny záchranné práce - vynášení knihovních svazků ze sklepů Povodeňa vynášení výpočetní techniky do vyšších pater. Služební auta (Mazda, Favorit) byla odvezena do Suchého Vrbného a tak uchráněna potopení. Kontrolu ve všech budovách knihovny provedla ředitelka ještě jednou ve 21:00 hod., kdy se zdálo být vše v pořádku.
V úterý 13.8.2002 v 5:30 hod. zahájila ředitelka knihovny společně se všemi přítomnými zaměstnanci (asi 10 osob) poslední možné záchranné práce, které se týkaly vynášení výpočetní techniky a knih z vyšších pater do ještě vyšších pater a to ve všech budovách knihovny.
Byla vypnuta všechna elektřina, díky čemuž jsme zachránili většinu elektrických přístrojů, které by mohly být násilným vypnutím zničeny. Zrovna tak byla zajištěna všechna data v serverech (katalog knih, data zaměstnanců, data čtenářů, výpůjčky). Nepodařilo se vynosit archiv knihovny ze sklepních prostor do vyšších pater. Díky těmto záchranným pracím se řada zaměstnanců knihovny již nedostala zpět do svých bytů a musela přenocovat ve sběrných táborech v Českých Budějovicích.
Ve chvíli, kdy spodní voda v budovách Na Sadech začala tryskat proudem z kanalizace a WC byly záchranné práce ukončeny. V budově na Lidické pohroma začala také tryskáním spodní vody z kanalizace a posléze do budovy začala vnikat nejníže položeným vchodem (vjezd do garáže) i voda z rozlité řeky Malše. Z toho důvodu byla vynášena ing. J. Nechvátalem a p. M. Rozvoralovou, kteří zůstali v budově, výpočetní technika včetně serverů z 1. patra do 2. patra. Ing. Jiří Nechvátal se již nemohl z budovy dostat, přenocoval v knihovně a po ukončení stoupání vody zahájil ihned práci na její likvidaci.
Ve všech budovách dostoupila voda výšky asi 1,70 m a zaplavila: v budově Na Sadech 26 - 340 m2, v budově Na Sadech 24 - 650 m2, v budově na Lidické 1 - 1000 m2. 14.8. ráno v 5:30 hod. byly zahájeny záchranné práce zaměstnanci, kteří se mohli dostavit do knihovny.
Z popisu povodně na webové stránce Jihočeské vědecké knihovny http://www.cbvk.cz
Fotografie z této knihovny (Foto ing. Jan Cempírek, www.cbvk.cz) jsou použity jako ilustrační doprovod k celému oddílu Povodňová mozaika

Okres Litoměřice:
Zatopené knihovny: Městská knihovna Terezín: z fondu 7.500 sv. 3/4 zničeno, vybavení, automatizovaná knihovna včetně Internetu, výpočetní technika zachráněna včetně dat; Městská knihovna Štětí: skladištní prostory (duplikátní a multiplikátní literatura), vybavení; Místní knihovna Nové Kopisty (zřizovatel MÚ Terezín): z fondu 2050 sv. 3/4 zničeno, zničena i výpočetní tecnika (Internet), vybavení; Místní knihovna Velké Žernoseky: z fondu 3.500 sv. 1/3 knihovního fondu zničena, vybavení, automatizovaná knihovna, výpočetní technika zacháněna včetně dat; Místní knihovna Křešice: z fondu 1.300 sv. 1/2 knihovního fondu zničena, vybavení.
Po dohodě se zřizovateli a především po době nutné pro vytvoření podmínek na znovuotevření provozů pracovníci Okresní knihovny Karla Hynka Máchy Litoměřice pomohou s nutnými odbornými i ostatními pracemi. V současné době se v provizorních prostorách rozebíhají revize knihovních fondů (přednostně automatizovaných knihoven), aby vznikl podklad pro další doplňování fondů z nabízených darů.
Problém nevidíme v knihovnické práci a v nahrazení knihovních fondů, ale ve finančním zatížení obcí na nutné asanační, stavební a rekonstrukční práce v rámci oprav prostor a v novém zařízení (především v MěK Terezín).

Stanislava Szaffnerová


Okres Mělník:
Na okrese Mělník jsou větší či menší škody v 15 knihovnách. Ale nejhůře byla postižena Městská knihovna Kralupy n. Vlt. a paní ředitelka Šárka Pánková by byla ochotna něco Vám říci, ale pouze přes svůj soukromý mobilní telefon. Další naprosto zničenou knihovnou je místní knihovna v Libiši, která přišla o veškeré zařízení a dům se musí zbourat. Obecní úřad proto bude knihovnu řešit, až najde náhradní bydlení pro postižené občany. Navíc paní knihovnici také spadl dům, takže má jiné starosti. A třetí naprosto zničenou knihovnou je knihovna v obci Hořín, ale tam mají také zatím důležitější věci na starost než knihovnu. Některé knihovny mají škody na budovách, nábytek a fond stihly vystěhovat, další přijdou jen o ty knihy, které byly mezi čtenáři.

Hana Lumpeová


Městská knihovna Kralupy
byla citelně poškozena povodní 13. 8. Škody jsou o to bolestivější, že knihovna v roce 2000 prošla rekonstrukcí. Před povodní se podařilo zachránit výpočetní techniku a nejcennější knihy, vynošené do 1. patra budovy, kde sídlí zvláštní škola. Vnitřní zařízení a asi 50 tisíc knih bylo zničeno. Knihovna bude nějaký čas uzavřena, protože byly poškozeny i další budovy MÚ, např. škola, které dostanou asi přednost. Nepoškozena z povodně vyvázla pobočka Lobeček, kam už přešlo mnoho čtenářů.
Z telefonátu paní Pánkové,
ředitelky knihovny


Z pražských odborných knihoven
Nejcitelnější ztráty utrpěl zřejmě Archeologický ústav Akademie věd ČR, který měl v přízemí barokních paláců v Letenské ulici unikátní dokumentaci archeologických nálezů, bibliofilie z osmnáctého a devatenáctého století, výtisky z první republiky i draze vybavené Povodeňchemické laboratoře. Mezi zaplavenými publikacemi byla i monografie Jana Erazima Wocela z roku 1845 psaná v němčině nebo pečlivě budované řady časopisů, například dánského periodika od roku 1886 či maďarského od roku 1881. Celkem sedmdesát tisíc svazků a sto dvacet tisíc fotografií. Část fondů byla rovnou skartována, nejcennější tituly se nyní mrazí v Mochově. Zástupce ředitele Martin Tomášek si velké naděje nedělá: "Budeme rádi, když zachráníme desetinu."

Voda rovněž knokautovala čerstvě rekonstruovanou Knihovnu Václava Hlavatého v Sokolovské ulici, pobočku Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Pohltila suterénní depozitář a zvýšené přízemí včetně památkově chráněné profesorské čítárny, kde bylo pět tisíc cenných titulů.
Mnohasvazkové sebrané spisy francouzských matematiků, pozdější vydání Principia Mathematica Isaaca Newtona a více než čtyři stovky časopiseckých titulů včetně švédského Acta Mathematica, jenž vychází od roku 1882. "Ani nevím, co všechno uplavalo. Přišli jsme o katalogy a elektronickou databázi jsme ještě neměli. Kromě toho byly některé knížky tak vzácné, že jsme se o nich nechtěli ani moc šířit," říká knihovnice Drahomíra Hrušková.
Další pobočka, v Troji, ztratila veškerý studijní fond. Účet za obě knihovny: osmdesát tisíc knih.

O bezmála polovinu knihovního fondu přišla Knihovna Divadelní fakulty AMU v Karlově ulici. Pohlcen byl celý sklepní depozitář, který obsahoval francouzské, německé i ruské časopisy z 19. a 20. století, kompletní vydání děl ruských umělců Stanislavského, Puškina či Ostrovského, na dva tisíce diplomových prací od počátku 50. let. Škoda za čtvrt milionu.

A přece mezi skleslými knihovníky aspoň někdo mluví o štěstí v neštěstí. "Myslím, že jsme neutopili jediný unikát," říká ředitel Filozofického ústavu Akademie věd Vilém Herold. V moderně vybaveném suterénním skladu v Jilské ulici nenávratně ztratili třicet tisíc svazků, dalších pětadvacet tisíc knih se mrazí v Brně a pražské Libuši, ale ty nejcennější exempláře prý zkáze ušly. Třeba filozofické slovníky z 18. století či práce Jeronýma Hirnheima De Typho Generis Humani z toku 1676, která byla na indexu zakázaných knih. Na konečnou evidenci si však podle Herolda čtenáři ještě musí počkat: "Bude to práce tak na dva roky, než budeme opravdu schopni říci, co jsme zachránili."
Mladá fronta dnes 26.8.2002


Nouzový provoz budovy na Mariánském náměstí
Určeno všem odborům a oddělením ústřední knihovny MKP, Mariánské náměstí 1, Praha 1 a všem zaměstnancům MKP, kteří se v těchto prostorách zdržují.
Platnost od 19.8.2002 do odvolání.
V souvislosti s mimořádnými událostmi při povodních v srpnu 2002 a v návaznosti na mimořádná opatření vyhlášená orgány veřejné správy vydávám tento příkaz
- k zajištění bezpečnosti zaměstnanců MKP,
- k udržení pořádku a únosných hygienických podmínek na pracovištích,
- k zabezpečení účinného odstraňování vzniklých škod.
1) Bezpečností situace v budově ústředí:
Budova ústředí na Mariánském náměstí byla těžce zasažena povodněmi. Ve chvílích kulminace Vltavy byl třetí suterén budovy zatopen úplně, druhý přibližně zpola. Celkem byl v budově sloupec zhruba pěti metrů vody. Zbytky této vody a kalové nánosy představují určité hygienicko-epidemiologické riziko, které není možné zanedbat.
Byla přerušena dodávka elektřiny do budovy a vzhledem k tomu, že byla zaplavena distribuční trafostanice, je obnovení dodávky v nejbližších dnech velmi nepravděpodobné. Náhradním zdrojem proudu je dieselagregát umístěný ve dvoře.
Na několika místech v okolí došlo k poklesu vozovky a chodníku, v asfaltu jsou spáry, které představují riziko mechanického poranění nohou.
Jeden z poklesů vozovky je v bezprostřední blízkosti plynové přípojky, možný únik plynu byl překontrolován a zatím nezjištěn.
Budova byla zkontrolována statikem a shledána bezpečnou.
Telefonní linky nefungují, provoz mobilních sítí (GSM) je bez problémů.
... a dále.
Z příkazu ředitele Městské knihovny v Praze č. 164/2002


Knihovna Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Knihovna Právnické fakulty UK se neozývá, protoře je stále odtržena od světa.
Budova Právnické fakulty UK byla zasažena povodní ve dnech 14. a 15. srpna. Do výše asi 1,5 metru byl zaplaven celý druhý suterén, ve kterém se nachází mimo jiné i hlavní sklad knihovny. Přímým působením vody a rychle se šířícími plísněmi bylo zničeno 100 - 150.000 svazků odborné právnické literatury, včetně archivu diplomových a disertačních prací a archivu skript a učebnic. Za největší ztrátu ovšem považujeme zničení českých právnických publikací z první poloviny 20. století. Pro svoji úplnost a kontinuitu byla tato část knihovního fondu považována za jeho jádro. Proto program obnovy knihovního fondu bude zaměřen především na zacelení těchto ztrát.
V dané chvíli se knihovna vypořádala s likvidací zničených knih a právě probíhá stěhování nezasažených publikací do náhradních skladů, které fakultě bezplatně zapůjčila Policejní akademie ČR. Souběžně byly zahájeny práce na vysoušení zdiva a stavebních úpravách skladiště. Do dnešního dne (12.9.) je budova fakulty bez elektrického proudu a telefonického spojení. I přes všechny tyto obtíže byla 9. září knihovna v omezeném rozsahu služeb opět otevřena .
Děkuji všem, kdo nám v nepříznivé době projevili účast a pomohli v jakékoliv míře. Ačkoliv dnešní dobu často zatracujeme, náš případ prokázal existenci lidské solidarity a knihovnické solidarity obzvlášť. Proto si netroufám nikoho jmenovat, ale všem dík. Bylo vás hodně.
Jana Mouchová

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP