BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

Povodeň

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

POVODNĚ 2002

JAK Z TOHO?

I když nepatříme mezi knihovny poškozené povodněmi, ráda bych informovala knihovnickou veřejnost o naší pomoci po zápavách. Ve spolupráci s občanským sdružením ADRA jsme uspořádaly finanční sbírku. Do pátku 6. září se tak vybralo 148 620,20 korun. Současně od 15. 8. do 21. 8. probíhala i věcná sbírka. Lidé přinášeli dle instrukcí čistící a desinfekční prostředky, kbelíky, košťata, gumáky, ručníky, deky, hygienické potřeby, balenou vodu a také prádlo a oblečení. V naší knihovně by nebylo dost místa pro celou sbírku, naštěstí v přízemí se nachází klubovna skautů, kteří nám svou místnost na tuto dobu zapůjčili. Skouti pomohli rovněž i při nakládání věcí (byla jich téměř plná velká AVIE). Ve středu, tj. den odvozu sbírky, se téměř nedalo po chodbě projít ke schodům do knihovny, protože své sbírky přivezli i ze dvou okolních obcí. Naštěstí právě středa je zavírací den naší knihovny... Měli jsme velkou radost z toho, kolik lidí se do obou sbírek zapojilo. Finanční sbírka trvá v knihovně do konce září.
A teď náš návrh. Rády bychom pomohly i sbírkou knih některé ze zaplavených knihoven. Chceme vyhlásit akci "Každý čtenář věnuje 1 knihu pro knihovny postižené povodněmi". Potom bychom vyhotovily seznam a rozeslaly tam, kde povodně poničily knižní fond. Přidají se i další knihovny?
Za Městskou knihovnu Litomyšl J. Kroulíková


Velké množství zatopených fondů se podařilo zmrazit a uložit vPovodeň mrazicích halách některých podniků (např. Mochovské mrazírny). Stav těchto knih je ovšem pouze zakonzervován. Následný proces sušení a restaurování knih bude velmi dlouhý (i několik desítek let) a vyžaduje jak experty, tak pracovní kapacity a technologie, jež nejsou v ČR k dispozici. V tomto smyslu probíhají jednání se zahraničními knihovnami, profesními spolky a dalšími partnery. SKIP oslovil účastníky kongresu IFLA v Glasgow, poskytl informace tisku (kol. Richter připravil zprávu pro účastníky tiskové konference svolané Asociací muzeí a galérií 22. 8. 2002); byla publikována řada článků, o situaci informuje web UNESCO i IFLA atp. Na pomoc přišly již nabídky z British Council (mobilní sušicí stroje na knihy), z Nizozemí, Polska, Rakouska, Švýcarska. Objevila se i nabídka proškolit určitý počet českých knihovníků v zacházení se speciálními sušícími technologiemi, aby např. v každém kraji byli do budoucna pracovníci kvalifikovaní k této činnosti atp. Nezbytná bude v této době ovšem především koordinace a vzájemná kooperace, potlačení resortismu, který se bohužel zřetelně objevil například na výše zmíněné tiskové konferenci.
Ze zápisu z 10. předsednictva VV SKIPu dne 27.8.2002


Vážení, ráda bych Vás informovala o zajímavé iniciativě regionální knihovny v Karviné zorganizované na pomoc zaplavenýmknihovnám. Akce se jmenuje: ČTENÁŘI ČTENÁŘŮM, princip je jednoduchý - každý občan může z nabídky knižních novinek zakoupit či darovat ze své soukromé knihovny kvalitní titul a přispět tak k obnovení činnosti zaplavených knihoven. Do knihy bude vložen Ex libris, který může ten který dárce podepsat. Akce byla zahájena u příležitosti tradičního, již 8. ročníku knižního jarmarku v Karviné, který pořádala Regionální knihovna Karviná. Za jeden prodejní den zakoupili návštěvníci jarmarku 130 kvalitních novinek v hodnotě cca 20 000 Kč. Knihy budou věnovány poškozeným knihovnám. Celá akce, kterou organizačně zabezpečuje RK Karviná, potrvá do konce roku 2002.
PhDr. Halina Molinová
Tento dopis publikovaný v konferenci KNIHOVNA@CESNET.CZ vyvolal četné kladné reakce, na jejichž otištění bohužel nezbylo místo.

Veřejná sbírka na pomoc knihovnám postiženým povodní ORGANIZOVANÁ SKIP (viz též http://www.nkp.cz/o_knihovnach/Povodne.htm)

Proč sbírka?
V období povodní v roce 2002 bylo postiženo nebo zcela zničeno 45 knihoven. 700 tisíc svazků knih, časopisů a dalších dokumentů bylo zničeno nebo vážně poškozeno, některé knihovny přišly o vnitřní zařízení nebo sídlí v poškozené budově. Celková odhadovaná škoda činí 400 mil. Kč. 140 tisíc svazků nejvzácnějších knih bylo zmraženo a bude muset v příštích desetiletích projít náročným procesem vysoušení a restaurování.

Komu bude poskytnuta pomoc?
Knihovnám, které byly postiženy záplavami v roce 2002.
Na co budou použity shromážděné prostředky?
Finanční prostředky získané sbírkou budou použity na obnovu knihoven v České republice postižených povodněmi. Knihovna, která získá finanční prostředky ze sbírky, je bude moci dle svého uvážení použít na obnovu a doplňování knihovních fondů, vysoušení a restaurování knihovních fondů, opravy budov, opravy a nákup strojů, zařízení a inventáře knihovny nebo na prevence a vzdělávání při krizových situacích.

Jak věnovat peníze na sbírku a jak bude výtěžek rozdělen?
Peníze na sbírku lze předat dvěma způsoby:
1. Poukázat finanční částku buď převodem z účtu nebo poštovní složenkou typu "A" na bankovní konto 1943610319/0800, konstantní symbol: 0558. Dárce může sám rozhodnout, které knihovně bude jím darovaná částka věnována. Pro každou knihovnu postiženou povodněmi je stanoven zvláštní variabilní symbol, který se uvede na bankovním příkaze nebo na poštovní složence. Pokud nebude variabilní symbol vyplněn, budou získané peníze rozděleny do knihoven podle míry postižení.
2. Věnovat finanční částku do pokladničky nebo na sběrací listiny, které budou k dispozici ve vybraných knihovnách. Knihovna organizující sbírku může sama rozhodnout, které postižené knihovně bude výtěžek věnován. Knihovna nebo pověřený pracovník předá vybrané peníze na konto s uvedením příslušného variabilního symbolu. Pokud bude sbírka probíhat v knihovně, která sama byla postižena povodní, bude jí celá vybraná částka věnována.

V případech věnování větších obnosů uzavře SKIP s dárcem darovací smlouvu, kterou lze využít pro odpočet daní. Kontaktujte sekretariát SKIP: bedriska.stepanova@nkp.cz, tel. 02/21663379, fax 02/21663175. Sbírka se koná na celém území republiky a bude ukončena 31. března 2003.

Kdo sbírku organizuje?
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP)
Klementinum č. p. 190, 110 01 Praha 1, tel. 221663338, fax. 221663175
E-mail: Vit.Richter@nkp.cz.
Registrace sbírky: MHMP/101101/2002 ze dne 5.9.2002

Organizace sbírky pomocí sběracích listin
1. Knihovna, která bude mít zájem ve svých prostorách provádět sbírku pomocí sběracích listin, musí získat souhlas k této aktivitě od svého provozovatele a sdělit sekretariátu VV SKIP jméno pracovníka, který bude odpovídat za řádný průběh sbírky.
2. Po získání souhlasu provozovatele knihovny pověří SKIP pracovníka knihovny zajištěním sbírky pomocí sběracích listin.
3. Pracovník spolu s pověřením obdrží: podrobný postup pro zajištění sbírky a práci se sběrnými listy, propagační letáky, vzor žádosti o ověření sběracích listin, poštovní poukázky, očíslované sběrací listiny potvrzené SKIP a kopii rozhodnutí o konání veřejné sbírky.
4. Pověřený pracovník před zahájením sbírky předloží obecnímu úřadu, v územně členěném statutárním městě úřadu městského úřadu městského obvodu (městské části), v hlavním městě Praze úřadu městské části, v jehož územním obvodu se má sbírka konat, sběrací listiny se žádostí o ověření jejich počtu a náležitostí. O ověřeném počtu sběracích listů vydá obecní úřad pověřenému pracovníkovi potvrzení pro účely vyúčtování sbírky.
5. Sběrná listina bude umístěna v prostorách knihovny. Místo pro umístění listiny musí být zvoleno tak, aby byla zajištěna stálá přítomnost zaměstnanců knihovny.
6. Sbírka bude probíhat během provozní doby knihovny nebo po dobu společenské či jiné kulturní akce.
7. Pověřený pracovník dbá, aby přispěvatelé v příslušném sloupci sběrací listiny vyznačili poskytnutý příspěvek a podepsali se jménem a příjmením.
8. Pověřený pracovník nesmí zveřejňovat ani poskytovat žádné údaje o přispěvatelích, s výjimkou případů, kdy s tím osoby, které poskytly příspěvek, předem vyslovily souhlas.
9. Pověřený pracovník odpovídá za svěřené finanční prostředky a zajistí řádné uložení získaných finančních prostředků po dobu sbírky.
10. Pokud vybraná částka přesáhne hodnotu 2000,- Kč, pověřený pracovník poukáže neprodleně vybranou finanční částku na bankovní účet SKIP: 1943610319/08000, konstantní symbol 0558.
11. Po ukončení sbírky odešle doporučeně poštou nebo osobně předá sekretariátu VV SKIP vyplněné sběrací listiny.

Podmínky pro otevření a zajištění obsahu pokladniček při sbírce na pomoc knihovnám

1. Knihovna, která bude mít zájem ve svých prostorách provádět sbírku pomocí pokladničky, musí získat souhlas k této aktivitě od svého provozovatele a sdělit sekretariátu SKIP počet a umístění pokladničky a jméno pracovníka, který bude odpovídat za řádný průběh sbírky.
2. Pro získání souhlasu provozovatele knihovny pověří SKIP pracovníka knihovny zajištěním sbírky pomocí pokladničky. Pracovník dále obdrží: podrobný postup pro zajištění sbírky, pravidla nakládání s pokladničkou včetně jejího otevření a zúčtování, propagační letáky, poštovní poukázky a vzor zápisu o provedení otevření pokladničky.
3. Knihovna zajistí pokladničku. Pokladnička musí být zhotovena takovým způsobem, aby byla zabezpečena proti neoprávněnému otevření, a to tak, aby bez porušení tohoto zabezpečení nemohl být jejich obsah vyjmut.
4. Pokladnička bude umístěna v prostorách knihovny. Místo pro umístění pokladničky musí být zvoleno tak, aby byla zjištěna stálá přítomnost zaměstnanců knihovny.
5. SKIP před zahájením sbírky oznámí počet a umístění pokladničky obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu bude pokladnička umístěna.
6. Sbírka bude probíhat během provozní doby knihovny nebo po dobu společenské akce.
7. Před zahájením sbírky musí být pokladnička zapečetěna obecním úřadem.
8. Otevření pokladničky oznámí zástupce SKIP obecnímu úřadu nejméně 3 pracovní dny předem, s uvedením data pracovního dne a hodiny otevření.
9. Otevření pokladničky musí být přítomni 2 zástupci SKIP (pracovník pověřený zajištěním sbírky a další člen SKIP pověřený příslušným regionálním výborem SKIP) a 1 zaměstnanec obce zařazený do obecního úřadu.
10. V zápise o provedeném otevření pokladničky potvrdí svými podpisy výši finanční částky vyjmuté z pokladničky. Vyhotovený zápis je součástí dokladů předkládaných k provádění kontroly vyúčtování sbírky.
11. Pověřený pracovník neprodleně poukáže vybranou finanční částku na bankovní účet SKIP: 1943610319/0800 a doporučeně poštou zašle nebo osobně předá sekretariátu VV SKIP zápis o otevření pokladničky.


Vážení,
zprostředkovávám informaci kolegyně Zemánkové z NK:
Nadace CIVILIA, nástupnická organizace Spolupracujících nizozemských nadací, upozorňuje všechny nevládní neziskové organizace, jejichž prostory byly poničeny povodní, na možnost žádat nadaci o příspěvek na rekonstrukci.
Kontakt: Nadace CIVILIA, Jelení 16,118 00 Praha 1
tel. 233351273, fax 233354709, e-mail civilia@civilia.cz
Milena Kodýmová


Milí kolegové v Čechách,
myslíme na vás a doufáme v co nejmenší ztráty a škody po té strašné povodni. My venku bychom rádi pomohli a prosím vás tedy, je-li to možné, o informaci, jakou asistenci knihovny hlavně potřebují a jakou by uvítaly. Rozšířím pak tuto informaci mezi severoamerickými kolegy, na knihovnických listservrech apod.
Moc srdečně vás zdravím a přeji vám sílu, kterou teď tolik potřebujete.
Objímám vás,
Zuzana Simor, New York


S velkou vodou je to strašné. Chtěli bychom Vám pomoci. V Evropské akademii máme na konci září velký festival a chtěli bychom tam vybírat. Také různé knihovny by rády pomohly. Chtěla jsem k tomu zřídit konto, ale je to příliš komplikované. Nyní moje otázka: můžeš mi sdělit bankovní spojení, kam bychom peníze převedli? Mohli byste též potřebovat knihy a další média? ...
(Z e-mailového dopisu pro L.K.)
Gerlinde Schmiedhofer-Egg, vedoucí Ökobibliothek Bozen


Vážené dámy a pánové!
Büchereiverband Österreichs je střešní organizace veřejných knihoven v Rakousku. V našem odborném časopise "BüchereiPerspektiven" bychom rádi odstartovali pomocnou akci pro české knihovny postižené povodněmi. K tomu bychom potřebovali následující informace: Kolik knihoven bylo zaplaveno, jaké škody vznikly, jaká pomoc je vhodná? Potěšilo by nás, kdybyste nám poskytli požadované informace v německém nebo anglickém jazyce včetně obrázků z postižených knihoven a eventuelně uvedli i jména kontaktních osob.
Silke Rabus, Büchereiverband Österreichs

Na závěr dobrá zpráva: SKIP má přislíbenu (od firmy spolupracující s knihovnami) do sbírky částku 1 000 000,- Kč (zatím jde o příslib, ale velmi inspirativní). A ještě jednu prosbu: tragické události se nedotkly jenom knihoven, ale i jejich pracovnic a pracovníků, lidí. Pokud víte o kolegyních a kolezích, kteří přišli o střechu nad hlavou, případně jsou v důsledku povodní v tragické situaci, pokuste se dát zprávu na mailto:zlata.houskova@nkp.cz. Rádi bychom se pokusili pomoci, zprostředkovat pomoc i jim.
Zlata Houšková

Povodeň

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP