BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

3
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

Povodeň

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

POHÁDKOVÁ VLASTIVĚDA VE VEŘEJNÝCH KNIHOVNÁCH OKRESU ŠUMPERK

V roce 2002 běží třetím rokem projekt Pohádkové vlastivědy šumperského okresu, který uskutečňuje Městská knihovna Šumperk pro čtenáře veřejných knihoven okresu.

Na počátku byla nespokojenost knihovnic s malou nabídkou kvalitních literárních zdrojů s místními pověstmi, o které je stále zájem. Ve fondech knihoven se již jen vyjímečně nacházelo několik starších, notně očtených titulů, podklady k besedám k místním pověstem získávaly knihovnice leckdy dost složitě - z kronik, výpůjčkami z fondů vědeckých knihoven, ze soukromých zdrojů, tedy ze zdrojů obtížně dostupných zájemcům z řad čtenářů. To bylo jedním z motivů při zpracování žádosti o grant Ministerstva kultury ČR, ve kterém jsme žádali podporu při "rozjezdu" celého komplexu akcí zaměřených na poznávání historie a kulturních tradic našeho regionu.

Projekt Pohádkové vlastivědy byl podpořen grantem MK ČR v roce 1999. Tou dobou běžela celookresní čtenářská soutěž pro děti, do které se zapojila řada knihoven. Nejlepší účastníci se sešli na finále ve Velkých Losinách. Soutěžní úkoly plnili cestou z knihovny lázeňský parkem, areálem historické papírny do zámku. S pomocí grantu MK ČR jsme vydali přebal pro budoucí sbírku Pohádkové vlastivědy s ilustracemi, které pro naši akci nakreslil akademický malíř Alois Mikulka, dále pak první dva "pohádkové lístečky" s pověstmi Anežky Šulové a Bohuslava Indry. Pro zájemce o Pohádkovou vlastivědu jsme připravili plakáty s otázkami, které je třeba odpovědět pro získání pověsti do své sbírky. Soutěž jsme nabídli knihovnám okresu Šumperk, kde ji využilo cca 35 knihoven různé velikosti. Děti začaly soutěžit a knihovnice získávat vše potřebné pro vydání dalších pověsťových lístků.

O vydání dalších částí Pohádkové vlastivědy jsme jednali a nadále jednáme s obcemi okresu Šumperk. Obce, které přistoupily na náš návrh zapojit se do projektu, financují pověsti o své obci či o jejím bezprostředním okolí. Jednotnou grafickou úpravu zajišťuje šumperská knihovna. Do vlastivědy se vcelku se zájmem zapojilo již 14 obcí, o účasti dalších jednáme v tomto roce. Vydání pověstí obce financují s vědomím, že jde o jejich významnou propagaci, a umožňují poskytovat tyto tisky zájemcům z řad návštěvníků veřejných knihoven bezplatně. Ostatně zpracované materiály využijí dobře i pro sebe - většina obcí používá své lístečky s pověstmi jako vlastní propagační materiál, jako dárek prvňáčkům při nástupu do školy apod. V roce 2001 byla Pohádková vlastivěda podpořena znovu grantem MK ČR, což pomohlo při získávání účasti obcí pro náš projekt.

I přes to, že pohádkové lístečky lze získat bezplatně, nejsou zadarmo. Účastníci musí správně odpovědět na otázku, která se vždy vztahuje k obci, která dotyčný lísteček vydala. Pomůckou při řešení úkolů je regionální literatura, zejména Vlastivěda okresu Šumperk, která se nachází ve fondech všech veřejných knihoven okresu, nově také internetové stránky regionálního serveru www.infosumperk.cz.

Za tři roky existence projektu Pohádková vlastivěda se například podařilo:

  • Připomenout sběratele pověstí, jejichž jména již nebyla mimo odbornou veřejnost příliš známa.
  • Registrovat zájemce o pověsti a místní historii, a to nejen z dětských čtenářů. Někteří z nich nosí dokumenty či upozorňují na prameny, které jsme dosud neznali.
  • Díky obnovenému zájmu získat nakladatele regionálních pověstí v klasické knižní podobě. V nakladatelství Veduta Štíty, se kterým knihovna navázala spolupráci, vyšly již tři svazky pověstí významných sběratelských osobností našeho regionu.

Slavnostní prezentace nových knih, spojená vždy s vernisáží ilustrací za přítomnosti ilustrátora a pokud to bylo možné i potomků autora, pořádaná již tradičně u příležitosti Týdne knihoven, se vždy těšila zájmu tisku i veřejnosti.

U příležitosti letošního týdne knihoven přivítáme v šumperské knihovně další knihu pověstí. Antologie regionálních pověstí a jejich sběratelů, kterou připravuje k vydání Doc. Phdr. Zdeněk Filip, Csc. bude obsahovat medailony a ukázky z díla sběratelů severomoravských pověstí, jejichž jména již často nejsou známá, nicméně stojí za to je připomenout. Tento ediční počin završí naše společné úsilí o zmapování sběratelů pověstí regionu.

Přímou souvislost s projektem vlastivědy mají některé další aktivity šumperské knihovny:

Cesta do minulosti zavede každoročně koncem školního roku několik stovek účastníků z knihovnické zahrady na procházku historickým Šumperkem. S pomocí informačních materiálů zpracovaných knihovnicemi a průvodců z řad žáků středních škol se děti dozví mnoho o objektech, kolem kterých chodí jindy možná bez povšimnutí.
První ročník Virtuální vlastivědy pořádaný v roce 2002 ve spolupráci s Informačním centrem Okresního vlastivědného muzea a regionálním serverem www.rej.cz si kladl za cíl upozornit na množství informací a webových prezentací, které lze o regionu najít v prostředí Internetu. Důležitým úkolem této akce je mimo jiné také aktivizovat knihovníky neprofesionálních knihoven, kteří se s internetem učí pracovat.
Prostřednictvím jednoduché hry, jakou Pohádková vlastivěda šumperského okresu vůči uživatelům knihoven svým určením je, přispěly knihovny svými specifickými možnostmi k šíření významných regionálních hodnot. Mohu konstatovat, že cíl projektu se postupně daří naplňovat, v některých aspektech možná i překročil původně zamýšlený rozměr.

Zdeňka Daňková


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP