Jednání členů kooperačního systé

 

 

Jednání členů kooperačního systému analytické bibliografie

Národní knihovna ČR, 30.3. 2011

 

 

Zúčastnili se: Bartůňková, Böhm, Lichtenbergová, Pospíšilová, Stoklasová, Svobodová, Zahořík (NK ČR); Chlupová (MZK); Cempírková, Pršínová (JVK ČB); Svobodová, Novotná (SVK HK); Kádnerová, Banzetová (KK Karlovy Vary); Mika (SVK Kladno); Holčáková (SVK Liberec); Smékalová (VKOL); Doležalová (SVK Plzeň); Zlatohlávková (KK Pardubice); Brožek (SVK Ústí n. L.); Benáková (KK Vysočiny); Bartíková, Kaňka (KKFB Zlín); Šlesingerová (AÚ AV); Košková, Petrovičová (NPKK); Reichlová, Slatnička, Šebková (NTK); Jirešová (ZPK ÚZEI)

 

 

 

 

Zahájení (B. Stoklasová) –  NK ČR musela z objektivních finančních důvodů náhle přehodnotit své personální i finanční vklady do jednotlivých agend a porovnat je se svými stávajícími i novými prioritami. Na základě toho se rozhodla nepokračovat ve zpracování článkové bibliografie dosavadním tradičním způsobem. Původní zpracování nahradí zpřístupněním článků prostřednictvím metadat (metadata vzniklá na základě vlastní digitalizace, získaná spoluprací s vydavateli a poskytovateli monitoringu (Anopress, Newton) a případně dopracovaná v NK ČR) a propojením s článkovými databázemi mimo kooperační systém. Čtenáři mohou postrádat některé možnosti vyhledávání, na druhou stranu však dojde k popisu titulů v úplnosti a tam, kde to bude možné, k napojení na plné texty. V souladu s platnou Smlouvou o sdružení pro ČNB plánuje NK ČR pokračovat ve správě a organizaci kooperačního systému.

 

Úvodní slovo generálního ředitele NK ČR –  T. Böhm potvrdil záměr NK ČR, navrhované řešení je na rozdíl od dřívější praxe činností ekonomicky udržitelnou, zajistí úplné pokrytí titulů a je v souladu se záměrem NK ČR usnadnit uživatelům přístup k plným textům tam, kde to bude možné. NK ČR v tomto směru již začala jednat a jedná s potencionálními partnery i s ohledem na zájem dalších knihoven.

 

Vyhodnocení dotazníku o pokračování činnosti kooperačního systému a návrh testu dat v SK ČR (E. Lichtenbergová, E. Svobodová (NK) a R. Záhořík)

Dotazník vyplnilo všech 19 knihoven spolupracujících v rámci kooperačního systému. Zájem o pokračování (otázka 1) projevilo 18 členů, pokračovat nebude Knihovna Národního filmového archivu. Na další část, týkající se další spolupráce odpovídalo tedy 18 knihoven, z toho 17 může využívat Z server (otázka 2a), 18 může spolupracovat prostřednictvím SK ČR (2b). Jednání s nakladateli o autorských právech na zpřístupnění plného textu plánují 3 knihovny (otázka 3), zahájení jednání plánují nejdříve v příštím roce. Žádná z knihoven neprojevila zájem o převzetí správy kooperačního systému (4).

 

Vzhledem k výsledkům dotazníku byla doporučena varianta pokračování ANL pod SK ČR. R. Záhořík a E. Svobodová krátce informovali o plánovaném testu záznamů pro ANL. Test by měl proběhnout během dubna, knihovny pošlou dávku obvyklou cestou pro ANL a jednu dávku záznamů pro testování dle pokynu do SK ČR. Další pokyny dostanou knihovny se zápisem. (Je vystaveno i samostatně takto:

Na serveru ftp.nkp.cz byl zřízen speciální adresář "sk/anl" pro importy dat do báze ANL. Do adresáře mají po přihlášení přístup všechny spolupracující knihovny (login a heslo je stejné jako pro SKC).

Do tohoto adresáře by měly knihovny během dubna poslat první vzorek dat, jak bylo domluveno.)

 

Diskuse:

 

V úvodu diskuse vyslovili účastníci setkání poděkování dr. Anděrové za práci na kooperačním systému a dosažené výsledky.

 

Dotazy/odpovědi

Lze považovat pokračování „excerpce“ prostřednictvím ukládaných metadat  za uspokojivou náhradu klasického zpracování?

Diskuse se zúčastnila většina účastníků. Kolegové ze spolupracujících institucí ocenili dosavadní stav databáze ANL, hloubku popisu a výběrovost. Nové řešení se teprve rýsuje, ne všichni je považují za uspokojivé, lze předpokládat výpadek.

NK ČR se bude snažit co nejdříve předvést na konkrétních vzorcích dat svou představu o budoucím zpřístupnění článkové produkce, nicméně k výpadku dojde.

 

Má smysl pokračovat v budování společné databáze, když bude chybět základ? [Míka, Brožek a další]

Z obsáhlé diskuse vyplynulo několik výhod, které budování společné databáze přinese. Ze zkušeností v praxi JIB vyplývá, že je pro vyhledávání výhodnější, pokud je to možné, do JIB integrovat souborné katalogy a databáze. Zároveň to nevylučuje připojení dalších subjektů, které se kooperace pod SK ČR nezúčastní, pouze prostřednictvím JIB. Budování databáze umožňuje lepší kontrolu kvality záznamů a prosazování standardizace.

 

Platnost Smlouvy o sdružení pro ČNB [Kádnerová, Stoklasová a další]

Smlouva obsahuje v dodatku 3 ujednání o spolupráci na tvorbě a využívání analytických bibliografických záznamů. NK ČR je připravena i nadále dodržet povinnosti dané bodem 5, NK ČR zajišťuje organizaci, správu, budování a zpřístupnění souborné databáze ANL. Excerpční základna není smlouvou ošetřena, NK ČR bude pokračovat v „klasické“ excerpci periodik zaměřených na knihovnictví.

Smlouva je formulována velmi obecně a výpadek v excerpci není ve smlouvě řešen. Vzhledem k tomu, že bude kooperační systém převeden pod SK ČR, je možné zvážit i uzavření smluv s SK ČR. Tato otázka bude znovu otevřena po otestování dat v SK ČR.

 

Diskuse o excerpční základně [všichni účastníci]

Spolupracující knihovny byly požádány, aby NK ČR poslaly seznam maximálně 50 titulů z dosavadní excerpční základny NK ČR, které budou nejvíce postrádat.  Seznamy poslalo nakonec 14 knihoven, pro jednání byla připravena tabulka s přehledem titulů, které získaly 5 a více hlasů. Jednalo se o celkem 53 titulů.

Informace o těchto titulech byly doplněny údaji o excerpci v jiných databázích, Anopressu a Newtonu, počet záznamů zpracovávaných pro ANL, dostupnost plných textů a obsahů, záznamy připravilo referenční centrum NK ČR. Účastníci jednání všechny tituly prošli a doporučili další práci s nimi. Pokud titul monitoruje Anopress či Newton, bude se NK ČR snažit dojednat převzetí metadat prostřednictvím JIB. Pokud jsou záznamy excerpovány pro jinou bázi, bude jednat o propojení přes JIB. Další práce je na NK ČR, jejím jednání s vydavateli, případně vlastní digitalizaci a další práci s metadaty. V několika případech došlo k dohodě o převzetí specializovaných titulů specializovanými knihovnami ( NPKK, NTK, ÚZPI). Přehled titulů, které získaly 5 a více hlasů (vytištěná verze byla podkladem pro jednání), viz tabulka zde. V této tabulce v některých případech chyběl počet záznamů ANL, ten byl doplněn do slíbené aktualizované tabulky  s údaji o všech  titulech, kterou zpracovalo referenční centrum NK ČR, je vystavena zde.

 

 

Zapsala: Lichtenbergová

01.12.12