hlavicka_pozadi

Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci písemných památek
Výzkumný záměr MK00002322103 (2005-2011)

Výzkumný záměr MK00002322103

Řešitelský tým

Vzhledem k širokému okruhu řešených témat se na výzkumném záměru podílel poměrně početný kolektiv odborníků. Národní knihovna ČR předkládala výzkumný záměr ke schválení v roce 2004. Původně navržený řešitelský tým byl složen výlučně ze zaměstnanců NK ČR a to převážně z Oddělení restaurování (Jiří Vnouček, Ing. Magda Součková, Ing. Daniela Králová, Jan Novotný, BcA. Jana Dřevíkovská, BcA. Jana Dvořáková, Ondřej Lehovec) a z Oddělení péče o novodobé fondy (Irena Fibichová, PhDr. Františka Vrbenská, Ing. Jan Francl, Milan Sova). Řešení výzkumného záměru je dynamická záležitost, proto je pochopitelné, že během poměrně dlouhého časového období 2004 - 2011 docházelo v řešitelském týmu k personálním a organizačním změnám.

Navrhovatelem výzkumného záměru a jeho hlavním řešitelem byl do 30.4.2005 pan Jiří Vnouček, vedoucí Oddělení restaurování. V souvislosti s jeho odchodem z NK ČR byla od 1.5.2005 jmenována hlavním řešitelem Ing. Magda Součková z Oddělení restaurování. Pan Jiří Vnouček se v roce 2005 dále zabýval problematikou průzkumu fondů a individuálního uchovávání vzácných písemných památek jako spoluřešitel. Další personální změnou bylo odstoupení původně navržené Ireny Fibichové a PhDr. Františky Vrbenské z Odboru novodobých fondů, jejich místo zaujaly Ing. Petra Vávrová a Ing. Martina Ohlídalová z VŠCHT. Řešitelský tým byl rozšířen o PhDr. Kamila Boldana z Oddělení rukopisů a starých tisků.

Pan Jerzy Stankiewicz byl jmenován do funkce vedoucího Oddělení restaurování ke dni 1.9.2005, hlavním řešitelem výzkumného záměru se stal od 1.3.2006. V květnu 2006 řešitelský tým opustila Ing. Daniela Králová, na její místo nastoupila Ing. Martina Ohlídalová. Ing. Jiří Neuvirt, CSc. z firmy CHEMTECH se jako externí spolupracovník podílel na řešení úkolů spojených s problematikou uchovávání papírových dokumentů a jejich odkyselováním. V roce 2009 se do řešitelského týmu zapojila Bc. Marie Benešová z Oddělení restaurování.

V souvislosti s přechodem hlavního řešitele pana Jerzyho Stankiewicze na jinou činnost v NK ČR ke dni 31.5.2010 byl od 1.6.2010 navržen hlavním řešitelem Bc. Jan Novotný. Vedením výzkumného záměru byl pověřen oficiálním dopisem ze dne 21.10.2010. V posledních dvou letech výzkumného záměru se na řešení praktických úkolů podíleli odborníci z NK ČR (Mgr. Jan Novotný, Ing. Magda Součková, BcA. Jana Dřevíkovská, Ing. Marie Benešová a PhDr. Kamil Boldan), na instrumentálních analýzách a interpretaci výsledků průzkumu barevných vrstev externě spolupracovala Ing. Martina Ohlídalová z Oddělení správy, evidence a péče o sbírky Historického muzea a na dalších úkolech řada externích odborníků.

V posledním roce realizace výzkumného záměru byl hlavním řešitelem Mgr. Janem Novotným zorganizován jednodenní seminář „VÝZKUM A VÝVOJ NOVÝCH POSTUPŮ V OCHRANĚ A KONZERVACI PÍSEMNÝCH PAMÁTEK 2005-2011“, který se uskutečnil dne 1. prosince 2011 v zasedacím sále Národní knihovny ČR. Seminář byl prezentací výstupů výzkumného záměru, pracovního setkání se zúčastnilo 75 odborníků z oblasti ochrany knihovních fondů, především restaurátorů, konzervátorů, technologů, kurátorů, pedagogických pracovníků, historiků a studentů. Příspěvky přednášejících (Mgr. Jan Novotný; Ing. Magda Součková; Ing. Marie Benešová; BcA. Jana Dvořáková; Ing. Martina Ohlídalová, PhD.; Ing. Petra Vávrová, PhD.; PhDr. Kamil Boldan; BcA. Jana Dřevíkovská; Ondřej Lehovec a Ing. Jiří Neuvirt, CSc.) jsou publikovány v recenzovaném sborníku.

Všechny uznané výsledky výzkumného záměru>> jsou volně k dispozici případným zájemcům v oficiálně vydaných odborných publikacích. Podrobné výsledky za léta 2005-2011 jsou komplexně zpracovány v části F_PŘÍLOHY závěrečné zprávy>>. Kromě publikovaných výsledků je řada výstupů výzkumného záměru průběžně prezentována na tuzemských i zahraničních konferencích.

Jan Novotný

(2005 - 2011, Oddělení restaurování NK ČR, hlavní řešitel výzkumného záměru 11_2010 - 2011)
jan.novotny@nkp.cz

Marie Benešová

(2009 - 2011, VŠCHT, Oddělení restaurování NK ČR)
marie.benesova@nkp.cz

Kamil Boldan

(2006 - 2011, Oddělení rukopisů a starých tisků NK ČR)
kamil.boldan@nkp.cz

Jana Dřevíkovská

(2005 - 2011, Oddělení restaurování NK ČR, vedoucí oddělení)
jana.drevikovska@nkp.cz

Jana Dvořáková

(2005 - 2009, Oddělení restaurování NK ČR, nyní České muzeum hudby NM)
jana_dvorakova@nm.cz

Jan Francl

(2005 - 2007, Oddělení vývoje a výzkumných laboratoří NK ČR)
jan.francl@nkp.cz

Daniela Králová

(2005, Oddělení restaurování NK ČR, nyní Ústav makromolekulární chemie AV ČR)

Ondřej Lehovec

(2005 - 2009, Oddělení restaurování NK ČR)
ondrej.lehovec@nkp.cz

Jiří Neuvirt

(2005 - 2008, CHEMTECH, nyní Oddělení vývoje a výzkumných laboratoří NK ČR)
neuvirt.j@volny.cz   jiri.neuvirt@nkp.cz

Martina Ohlídalová

(2005 - 2011, Oddělení restaurování NK ČR, nyní Historické muzeum NM)
martina_ohlidalova@nm.cz

Jarmila Procházková

(2006 - 2007, Oddělení restaurování NK ČR)
jarmila.prochazkova@nkp.cz

Magda Součková

(2005 - 2011, Oddělení vývoje a výzkumných laboratoří NK ČR, hlavní řešitel výzkumného záměru 05_2005 – 02_2006)
magda.souckova@nkp.cz

Milan Sova

(2005 - 2007, Oddělení vývoje a výzkumných laboratoří NK ČR)
milan.sova@nkp.cz

Jerzy Stankiewicz

(2006 – 2010, Oddělení restaurování NK ČR, hlavní řešitel výzkumného záměru 03_2006 - 05_2010)

Petra Vávrová

(2005 - 2008, VŠCHT, nyní Oddělení vývoje a výzkumných laboratoří NK ČR, vedoucí Odboru ochrany knihovních fondů)
petra.vavrova@nkp.cz

Jiří Vnouček

(2005, Oddělení restaurování NK ČR, nyní Det Kongelige Bibliotek /Kobenhavn/, navrhovatel výzkumného záměru, hlavní řešitel 01_2005 - 04_2005)
jiv@kb.dk