Knihovna roku 2006

KNIHOVNA ROKU 2007

Ministerstvo kultury ČR oznamuje, že u příležitosti Týdne knihoven bude udělena cena Knihovna roku 2007, a vyzývá veřejnost k podávání návrhů na její udělení

CENA KNIHOVNA ROKU 2007 se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb.

Uděluje se v KATEGORIÍCH:

 • základní knihovna (§ 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, v platném znění) - je určena především knihovnám v malých obcích, kde působí dobrovolní knihovníci, jako vyjádření veřejného uznání této prospěšné práci ; předpokládá se již osvědčená návaznost na úspěšné umístění v soutěži Vesnice roku.

 • významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb - např. zpřístupnění nových informačních zdrojů, databází, nabídky nových služeb, zpřístupnění novostaveb a rekonstruovaných prostor knihoven, organizace odborných akcí apod.

Cena Knihovna roku v kategorii základní knihovna se uděluje provozovateli knihovny, která je zapsána v evidenci knihoven (§ 5 zákona č. 257/2001 Sb.).

Cena Knihovna roku v kategorii významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb se uděluje fyzické osobě nebo provozovateli knihovny, která je zapsána v evidenci knihoven.

NÁVRHY na udělení ceny mohou podávat fyzické nebo právnické osoby na níže uvedenou adresu Ministerstva kultury do 5. srpna t.r. včetně. Písemný návrh musí obsahovat jméno, příjmení a místo trvalého pobytu provozovatele knihovny, navrženého na udělení ceny, jde-li o fyzickou osobu, nebo obchodní firmu nebo název a sídlo provozovatele knihovny, jde-li o právnickou osobu; označení příslušné kategorie a zdůvodnění návrhu. V případě navržení fyzické osoby na cenu v kategorii b) musí návrh obsahovat její jméno a příjmení a místo trvalého pobytu.

Bližší informace:

Ministerstvo kultury, odbor umění a knihoven, (mgr. Skučková: blanka.skuckova@mkcr.cz), Maltézské nám. 1, 118 11 Praha 1
....................................................................

Zástupci knihovníků v soutěži Vesnice roku 2007 (.doc, 36 kB)

KNIHOVNA ROKU 2006

Slavnostní vyhlášení ceny Ministerstva kultury ČR "Knihovna roku 2006" se uskutečnilo ve čtvrtek 5. října 2006 od 11.00 v Zrcadlové kapli Klementina v Národní knihovně ČR v Praze. -- Pozvánka. -- Fotogalerie.

Poroty pro vyhodnocení ceny Knihovna roku 2006 - 2008

Kategorie základní knihovna

 • Mgr. Marie Mudrová, Městská knihovna Cheb
 • Mgr. Zdeňka Buršíková, ředitelka Městské knihovny Klatovy
 • Eva Jilečková, Městská knihovna Prachatice
 • Jiřina Lapčíková, Knihovna B. B. Buchlovana Uherské Hradiště
 • Marie Pillveinová, ředitelka Husovy knihovny v Říčanech

Kategorie významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb

 • PhDr. Jiřina Bínová Kádnerová, ředitelka Středočeské vědecké knihovny v Kladně
 • Mgr. Zdeňka Dohnálková, vedoucí Ústřední knihovny Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně
 • Mgr. Roman Giebisch, PhD., Vědecká knihovna Olomouc
 • PhDr. Marta Machytková, vedoucí Ústřední knihovny Fakulty elektrotechnické ČVUT Praha
 • RNDr. Tomáš Řehák, ředitel Městské knihovny v Praze
 • PhDr. Anna Stöcklová, Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK Praha
 • Mgr. Ladislav Zoubek, ředitel Městské knihovny v Děčíně
08.06.2007