Ceny přidělené roku 2013

CENA KNIHOVNA ROKU se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb.

Kategorie základní knihovna

Hlavní cena: 70 000,- Kč a diplom

KNIHOVNA DR. EMANUELA BOŘICKÉHO MILÍN
Kraj: Středočeský
http://www.knihovnamilin.cz/
Knihovnice: Dana Reiterová, Jitka Slancová, Klára Růžičková

Knihovna v Milíně pracuje od roku 2011 v nových bezbariérových prostorách vzniklých přestavbou původní sýpky s pomocí dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Díky projektu se pod jednou střechou zabydlely knihovna, mateřské centrum, nízkoprahový klub, výstavní a přednášková síň. Součástí Centra volnočasových aktivit je i zahrada s herními prvky, živým koutkem a záhony s bylinami. Nadstandardní půjčovní doba včetně sobotního provozu umožňuje čtenářům návštěvu obou oddělení, pro děti i dospělé. Velký důraz je kladen na nákup kvalitního fondu a jeho promyšlené umístění včetně netradičního označení. Klasické knihovnické akce a služby doplňují nevídané aktivity zapojující všechny složky v obci. Mimořádné nadšení tří knihovnic pro práci se všemi generacemi návštěvníků vede k tomu, že hybatelem veškerého dění v obci je právě knihovna.
Statistické ukazatele za rok 2012:
Počet obyvatel: 2141
Knihovní fond: 15 950
Výpůjčky: 30 238
Čtenáři: 322
Návštěvníci: 11 422

Zvláštní ocenění a diplom získaly:

MÍSTNÍ KNIHOVNA ŽABEŇ
Kraj: Moravskoslezský
http://www.zaben.knihovna.info/
Knihovnice: Mgr. Hana Pščolková

Knihovna nabízí své služby v nových, velkoryse pojatých a účelně vybavených prostorách od roku 2009. Ojedinělou organizací knihovnických činností umožňuje dostupnost plně profesionálních služeb i v malé obci. Občanům a návštěvníkům se nabízejí kromě besed, přednášek a divadelních představení i rozmanité a přitažlivé výstavy. Zábavné aktivity s dětmi doplňují ve spolupráci s místní základní školou lekce informační výchovy.
Statistické ukazatele za rok 2012:
Počet obyvatel: 742
Knihovní fond: 4780
Výpůjčky: 3628
Čtenáři: 86
Návštěvníci: 1411

MÍSTNÍ KNIHOVNA V MĚRUNICÍCH
Kraj: Ústecký
http://knihovnamerunice.webk.cz/
Knihovnice: Anna Holá

Obci se podařilo obnovit knihovnu zrušenou v devadesátých letech. Brzy se stala moderním komunitním centrem obce i okolí. Knihovna překvapuje nadstandardním počítačovým vybavením a kvalitním knihovním fondem včetně pestré nabídky časopisů. Výběr titulů probíhá ve spolupráci se čtenáři a vedením obce. Rozmanitá škála akcí zahrnuje aktivity přímo v knihovně i v přírodě. Přestože obec nemá školská zařízení, daří se jí v nebývalé míře získávat dětské čtenáře.
Statistické ukazatele za rok 2012:
Počet obyvatel: 324
Knihovní fond: 1993
Výpůjčky: 3604
Čtenáři: 65
Návštěvníci: 2280

Kategorie informační počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb

Hlavní cena: 70 000,- Kč a diplom

MĚSTSKÁ KNIHOVNA LITVÍNOV
http://www.knihovna-litvinov.cz/
za modernizaci prostor a tvořivý přístup k rozvoji komunitní knihovny

Objekt Městské knihovny Litvínov byl v letech 2009––2011 kompletně zrekonstruován a rozšířen. Z prostředků Strukturálních fondů EU byl podpořen projekt Komunitní knihovna Litvínov. Poprvé tak byla postavena budova určená přímo pro provoz knihovny. Díky novým prostorám se velmi rozšířily knihovnické, informační, vzdělávací, komunitní a kulturní služby pro občany Litvínova. Knihovna je pojata hravě ve stylu Člověče, nezlob se: informační průvodce tvoří velké figurky, doplňující názvy jednotlivých oddělení. Novou službu představuje dětská herna, která je využívána k informačně vzdělávacím lekcím pro všechny typy škol a poté pro volnočasové aktivity dětí. Součástí herny je pracovní zóna, kde jsou pořádány soutěže a tvořivé dílny pro děti. Při dětském oddělení vznikl i ekologický klub dětí Rangers Litvínov, pro mládež od třinácti let pak vznikl klub Teenzone. Knihovna připravuje rovněž program pro handicapované děti ze speciální školy. V neposlední řadě se rozšířila nabídka zájmového vzdělávání pro veřejnost, zahrnující mj. univerzitu volného času a další kurzy. Městská knihovna Litvínov poskytuje pestrý zájmověvzdělávací program pro dětské i dospělé návštěvníky, čímž napomáhá zvýšit vzdělanostní úroveň v regionu..

Zvláštní ocenění a diplom získala:

VĚDECKÁ KNIHOVNA UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
http://knihovna.ujep.cz/
za sloučení fakultních knihoven do efektivního celku v moderně koncipované budově knihovny

Nová budova knihovny je samostatným objektem Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra. Architektonicky se jedná o koncept ležatého kvádru volného výběru, který je položen na sloupech nad kompaktním blokem administrativy. Celková užitná plocha budovy je 3192 m3, celková podlahová plocha 4207 m3, stavební náklady činily 125 milionů Kč. Pro uživatele je k dispozici 200 studijních míst ve skupinových i individuálních studovnách, 90 000 svazků ve volném výběru a 160 000 svazků ve skladech. V knihovně je instalován systém RFID Bibliotheca. V prostorách volného výběru se nacházejí Evropské dokumentační středisko a Rakouská knihovna. V literární kavárně jsou organizována autorská čtení, prezentace publikací vydaných univerzitou, počítačová učebna pak slouží ke školení uživatelů zejména v práci s elektronickými informačními zdroji a k informační výchově. Otevření knihovny výrazně zlepšilo podmínky pro poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb pro akademické pracovníky a studenty univerzity i pro veřejnost.