" " " " "
101/2000 Sb ZÁKON ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. SBÍRKA ZÁKONŮ ročník 2000, částka 32, ze dne 25.4.2000. Dostupné na:http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?zdroj=sb00101&cd=76&typ=r
111-1998ZÁKON č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách). Sbírka zákonů. Roč. 1998.
122-2000ZÁKON 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Ve Sbírka zákonů Česká republika. Roč. 2000. Částka 36, s. 1686-1691.
257-2001ZÁKON č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Ve: Sbírka zákonů. Česká republika. Roč. 2001. Částka 98, s. 5683-5688.
40-1964 ZÁKON č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
430-1919Zákon č. 430/1919 Sb., o veřejných knihovnách obecních. Sbírka zákonů. Roč. 1919. Částka č.88, s. 572.
46-2000ZÁKON č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů. Ve: Sbírka zákonů. Česká republika. Roč. 2000. Částka 17, s. 586 - 592.
499-2004Zákon 499/2004 o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů. In: Sbírka zákonů. Česká republika. Roč. 2004. Částka 173, s. 9742-9780
53-1959 Zákon č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven. Sbírka zákonů. Roč. 1959. Částka č.22, s. 0170.
AACR2R ANGLICKY-1988 Anglo-American cataloguing rules. 2nd ed., 1988 revision. Ottawa : Canadian Library Association, 1988. Různé stránkování.
AACR2R ANGLICKY-2002Anglo-American cataloguing rules. 2. ed., 2002 revision AACR2R. Ottawa : Canadian Library Association, 2002. 1 sv. na volných listech. ISBN 0-88802-299-9 (text only)
AACR2R ČESKY-1994 Anglo-americká katalogizační pravidla : druhé vydání, revize 1988. 1. české vyd. Praha : Národní knihovna v Praze, 1994-1995. xxv, 686 s. Doplňky a opravy na žlutém papíře Dodatky [Amedments] 1993 na bílém papíře (Praha, 1997).
ACCESS-1994 Vytváření aplikací v programu Microsoft Access. [S.l.] : Microsoft Corp., 1994. 445 s.
A-Č-1991 HAIS, K. Velký anglicko-český slovník. Díl 1. A-E. Praha: Academia, 1991.755 s. ISBN 80-200-0065-8.
ADAMEC-2010ADAMEC, Petr et al. Univerzita třetího věku 1990-2010: Masarykova univerzita: 20 let seniorského vzdělávání na Masarykově univerzitě. 1. vyd. [Brno]: Masarykova univerzita, 2010. 59 s. ISBN 978-80-210-5156-0.
AKADEMICKÝ SLOVNÍK I.-1995 Akademický slovník cizích slov. I. díl, A-K. Praha : Academia, 1995. 445 s. ISBN 80-200-0523-4
AKADEMICKÝ SLOVNÍK II.-1995 Akademický slovník cizích slov. II. díl, L-Ž. Praha : Academia, 1995. 834 s. 80-200-0524-2
AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU HUSTOPEČE-2012Akademie třetího věku [online]. Hustopeče: Centrum celoživotního vzdělávání, c2011 [cit. 2012-09-06]. Dostupné z: http://ccv.volny-cas.cz/akademie-tretiho-veku/
AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU KOPŘIVNICE-2012Akademie třetího věku Kopřivnice [online]. Kopřivnice: Kulturní dům Kopřivnice, p.o., Městská knihovna Kopřivnice. [cit. 2012-09-06]. Dostupné z: http://www.kdk.cz/a3vk/index.htm
AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU VISK-2012Akademie třetího věku VISK [online]. Nymburk: Vzdělávací institut Středočeského kraje. [cit. 2012-09-06]. Dostupné z: http://www.visk.cz/clanky/informace/akademie-tretiho-veku-visk
ALA-2011ALA : American Library Association : Terminology [online]. Chicago : American Library Association, c2011 [cit. 2011-04-30]. Dostupný z WWW: http://www.ala.org/ala/educationcareers/education/3rdcongressonpro/terminologylibrary.cfm
ALA GLOSSARY-2013LEVINE-CLARK, Michael, ed. a CARTER, Toni M., ed. ALA glossary of library and information science. 4th edition. Chicago: ALA, 2013. viii, 280 s. ISBN 978-0-8389-1111-2.
AMERI-1993The American heritage college dictionary. - 3rd edition. Boston MA: Houghton Mifflin Company 1993. 1630 s. ISBN 0-395-66918-9.
ANDERLE-1998Anderle, J. Povídání o písmu : hlavní písmové pojmy. Posl. Akt. 1.9.1998. Dostupné z URL:http://www.grafika.cz/obecne/0998/pismo.htm
ANDREJČÍKOVÁ-2006-IANDREJČÍKOVÁ, Nadežda. RFID a možnosti jejího využití v knihovnách (1. část). In: Čtenář, 2006, roč. 58, č. 7-8, s. 252-254.
ANDREJČÍKOVÁ-2006-IIANDREJČÍKOVÁ, Nadežda. RFID a možnosti jejího využití v knihovnách (2. část). In: Čtenář, 2006, roč. 58, č. 9, s. 301-302.
ANDREJČÍKOVÁ-2006-IIIANDREJČÍKOVÁ, Nadežda. RFID a možnosti jejího využití v knihovnách (3. část). In: Čtenář, 2006, roč. 58, č. 10, s. 329-331.
ANGLICKO-ČESKÝ VÝKLADOVÝ SLOVNÍK-1998ANGLICKO-český výkladový slovník. Praha : Nakl. Lidové noviny, 1998.1174 s.
ANTIKV-2002Antikvariát Františka Samoty : nákup & prodej. Brno : Antikv. Fr. S., [2002]. Dostupný z URL: www.samota.cz
ANTOLOVÁ-2011ANTOLOVÁ, Silvia. Knižničné a informačné štúdiá : mediamatika : o programe [online]. Žilina : Žilinská univerzita, c2004. [cit. 2011-04-01]. Dostupný z WWW: http://fpv.utc.sk/mm/menu/oprograme.htm
APPLE DEVELOPER DOCUMENTATION Apple Developer Documentation. [dokument ve formátu HTML] dostupný z: http://developer.apple.com/documentation/index.html
ASCHENBRENNER-2005ASCHENBRENNER, Andreas; KAISER, Max. White paper on digital repositories. reUSE! reUSE Digital master files of printed material! eContent project no. 11173 [online]. Innsbruck : Universität Innsbruck, 2005 [cit. 2009-08-03]. Dostupné z http://www.uibk.ac.at/reuse/docs/reuse-d11_whitepaper_10.pdf
ASSMANN-2001ASSMANN, J. Kultura a paměť. Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách starověku. Přeložil Martin Pokorný. Praha: Prostor, 2001. 317 s. ISBN 80-7260-051-6
AUDIOSTORYAudioStory [online]. Praha : AudioStory, c16999-2000 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: http://www.audiostory.cz/
AVČ-PEČKY-2012Vzdělávací centrum Pečecka - Akademie volného času [online]. Pečky: Vzdělávací centrum Pečecka, c1999-2008, poslední aktualizace 27. 8. 2012 [cit. 2012-09-06]. Dostupné z: http://www.vzcentrum.cz/academy.html
AVČR-1994 Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost. 2., opr. a dopl. vyd. Praha : Academia, 1994. 647 s. ISBN 80-200-0493-9.
AZ-1965Zákon č. 35/1965 Sb. ze dne 25. března 1965, o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon)
AZ-2000Zákon č. 121/2000 Sb. ze dne 7. dubna 2000, o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
BABKA-1994BABKA, Michael. Kde a jak hledat informace o firmách. 1. vyd. Praha : Management Press, 1994. 174 s. ISBN 80-85603-56
BAĎUROVÁ-2002 Baďurová, A. (osobní konzultace). 2002.
BAEZYATES-1999 BAEZA-YATES, R., RIBEIRO-NETO, B. Modern information retrieval. New York : ACM - Addison-Wesley, 1999. ISBN 0-201-39829-X.
BAKO-1984Bako, Michal. Informačné selekčné jazyky 3 : celoštátna vysokoškolská učebnica pre filozofické fakulty vysokých škôl .1.vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984. 245 s.
BALAZSSamizdat and the Internet : a comparison [elektronický zdroj] / by Sharon Balazs. - [b. d.] - Přístupné z URL: . Navštíveno 2. 2. 2004
BALBÍL-1994Balvínová, A., Bílý, M. Textové informační systémy : sázecí systém Latex. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1994. 63 s. ISBN 80-01-01201-8
BARTLEBY-2002http://www.bartleby.com
BARTONÍČKOVÁ-2009BARTONÍČKOVÁ, Iva. Hirsch-index : praktické rady pro vyhledávání v databázích WOS a SCOPUS. In Informace, roč. 19, č. 2 (2009), s. 26-30. ISSN 1210-8502.
BARTOŠ-1955 BARTOŠ, F. M. Dvě studie o hustiských postilách. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1955. 100 s.
BARTOŠEK-2009BARTOŠEK, Miroslav. Open access - otevřený přístup k vědeckým informacím. Úvod do problematiky. In Zpravodaj ÚVT MU. Roč. XX, č. 2 (2009), s. 1-7. ISSN 1212-0901. Dostupné také z http://www.ics.muni.cz/bulletin/articles/628.html
BARTSCH-1989Bartsch, E. Die Bibliographie. 2. Aufl. München: K.G. Saur, 1989. 280 s.
BARTŮŇKOVÁ-1999Bartůňková, Eva: Zpráva ze služební cesty. Bratislava 20.9.-23.9.1999. Uložena v KKL NK ČR.
BASL-2002BASL, Josef. Podnikové informační systémy : podnik v informační společnosti. 1. vyd. Praha : Grada, 2002. 142 s. ISBN 80-247-0214-2
BAUER-2014BAUER, Zdeněk. Kolportáž.cz: street-paper Nový Prostor a jeho kolportéři [online]. c2005-2009 [cit. 2014-05-23]. Dostupný z: http://www.kolportaz.cz/street-paper-kolportaz.html
BAYER-1980BAYER, J. Metodika tvorby referátů. Praha: ÚVTEI,1980.51 s.
BAZALOVÁ-2003BAZALOVÁ, E. Služby veřejných knihoven zdravotně postiženým čtenářům [online]. [cit. 2004-06-03]. Dostupné na Internetu:
BEAGRIE-2008BEAGRIE, Neil; JONES, Maggie. Preservation management of digital materials - the handbook [online]. Heslington (York, GB) : Digital Preservation Coalition, 2008 [cit. 2009-08-10]. Dostupné z http://www.dpconline.org/docs/handbook/DPCHandbook.pdf
BEDNÁŘ-2011BEDNÁŘ, Vojtěch. Marketing na sociálních sítích: prosaďte se na Facebooku a Twitteru. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2011. 197 s. ISBN 978-80-251-3320-0.
BELEVITZ-1964Belevitz, V. Teorie informace a lingvistická statistika. In: Teorie informace a jazykověda. Praha : ČSAV, 1964. s. 151-164.
BELLIS-2009DE BELLIS, Nicola. Bibliometrics and citation analysis: from the science citation index to cybermetrics. Lanham: Toronto: Plymouth: Scarecrow Press, 2009. ISBN 978-0-8108-6713-0. 417 s.
BENEŠ-B-1970BENEŠ, Bohuslav. Světská kramářská píseň : příspěvek k poetice pololidové poezie. 1. vyd. Brno : Universita J.E. Purkyně, 1970. 287 s.
BENEŠ-1996Beneš,T. (1996) Právní aspekty ochrany informace. Dostupné z: http://www.kolej.mff.cuni.cz/prednes/oi0g.html
BERKA-2001ABerka, P. Inteligentní systémy. Dostupné z www
BERKA-2001BBERKA, Petr. Dobývání znalostí z databází. Softwarové noviny (ISSN 1210-8472). 2001, roč. 12, č. 6 (červen), s. 28-33.
BERKOV-1966Berkov, P.N. Bibliografická heuristika. Martin: Matica slovenská, 1966. 208 s.
BERLIN DECLARATION-2003Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities [online]. Max Planck Society, 2003 [cit. 2012-01-05]. Dostupné z: .
BERNERS-1998BERNERS-LEE, Tim. Semantic Web Road map [online]. Cambridge (MA, USA) : W3C, 1998 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na WWW: http://www.w3.org/DesignIssues/Semantic.html
BERNERS-LEE-2009BERNERS-LEE, Tim. Linked data [online]. Massachusetts: World Wide Web Consortium (W3C), 27.7.2006, last change 18.6.2009 [cit. 2012-12-14]. Dostupný z WWW: .
BETHESDA STATEMENT-2003Bethesda Statement on Open Access Publishing [online]. Howard Hughes Medical Institute, 2003 [cit. 2012-01-05]. Dostupné z: .
BEZZI-1998BEZZI, A. Self-Check System. In: ICAU News: 8th Annual Meeting Aalborg, Denmark, September 8-11, 1997. s. 19-21. Prague: State Technical Library, 1998. 112 s. ISBN 80-901287-4-2.
BIBLIOBOX-2014Bibliobox: ...vrátit knihy je tak snadné [online]. Praha: LSE Integration [cit. 2014-07-22]. Dostupné z: http://www.bibliobox.eu/CZ/index.html
BIBLIOBOX HERBIE-20143MT Bibliobox Herbie [online]. Praha: 3M Česko [cit. 2014-07-22]. Dostupné z: http://multimedia.3m.com/mws/mediawebserver?6666660Zjcf6lVs6EVs66st_UCOrrrrQ-
BIBLIOGRAFICKÉ MANAŽERY-2013Infogram: portál pro podporu informační gramotnosti: bibliografické manažery: přehled nejvýznamnějších bibliografických/citačních manažerů [online]. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, České vysoké učení technické v Praze, Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2008, c2013 [cit. 2013-08-05]. Dostupné z: http://www.infogram.cz/findInSection.do?sectionId=1115&categoryId=1173
BIBLIOLATRY-2012What is bibliolatry? [online]. Colorado Springs : Got Questions Ministries, c2002-2012 [cit. 2012-07-03]. Dostupné z http://www.gotquestions.org/bibliolatry.html
BIBLIOMANIE-2012Bibliomanie [online]. Wiesbaden : Suchtmittel [cit. 2012-07-04]. Dostupné z http://www.suchtmittel.de/info/verhaltensstoerungen/000965.php
BIBLIOTEČNOJE DELO-1997Bibliotečnoje delo : terminologičeskij slovar´. Moskva : Rossijskaja gos. biblioteka, 1997. 167 s.
BISG-2002Book Industry Study Group : welcome. New York, NY : BISG, c2002. Dostupný z URL: http://www.bisg.org
BJÖRNEBORN-INGWERSEN-2004BJÖRNEBORN, Lennart a Peter INGWERSEN. Toward a basic framework for webometrics. Journal of the American society for information science and technology. Vol. 55, no. 14 (2004), p. 1216-1227. Dostupné také z: http://www.academia.edu/2926128/Toward_a_basic_framework_for_webometrics
BLACKMOREOVÁ-2000Blackmoreová, S. Teorie memů. Kultura a její evoluce. Praha : Portál. 2000. 302s.
BLÁHA-1959BLÁHA, R. Přehled polygrafie. Praha: SNTL, 1959. 515 s.
BLÁHOVÁ-2001BLÁHOVÁ, M. Historická chronologie. Praha: Nakladatelství Libri, 2001. 948 s. ISBN 80-7277-024-1
BLAŽÍČEK-KROPÁČEK-1991Blažíček, Oldřich J.- Kropáček, Jiří: Slovník pojmů z dějin umění. Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění. Praha, Odeon 1991. 246 s. ISBN 80-207-0246-6
BLOGY-2004Blogy a jejich vztahy s tištěnými médii [online]. [cit. 30.3.2009]. Dostupné z http://www.vlcidoupe.net/texts.php?textid=90
BLUM-TOTOK-WEIMANN-1965Blum, R.- Totok, W., Weimann, K.-H. Entwurf einer bibliographischen Terminologie. Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie, 1965, s. 224-231
BOHÁČEK-2001ABOHÁČEK, Martin. Licenční smlouvy ve vztahu ke knihovnám. Národní knihovna ,2001, roč.12, č.4, s.242-265. ISSN 0862-7487.
BOHÁČEK-2001BBOHÁČEK, Martin. Společné setkání představitelů knihoven a majitelů autorských práv v rámci projektu CELIP. Národní knihovna,2001, roč.12, č.4, s.268-269. ISSN 0862-7487.
BOHATCOVÁ-1990Bohatcová, Mirjam a kol. Česká kniha v proměnách století. Praha, Panorama 1990. 622 s. ISBN 80-7038-131-0.
BOLDAN-1999BOLDAN, K. Bamberské vydání Olomouckého a Pražského misálu (1488 a 1489). In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1998. Brno: SDRUK, 1999, s. 13-20. ISSN 80-86249-06-9
BOLDIŠ-2005BOLDIŠ, Petr. Bibliographix: nejen citační manažer. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 3 [cit. 2013-08-05]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/bibliographix-nejen-citacni-manazer
BOUCHER-1997BOUCHER, Virginia. Interlibrary loan practices handbook. Chicago : American Library Association; London : American Library Association, 1997. 249 s.
BRABEC-2002Brabec, F. (2002) (Ne)dosažitelnost informací o právu EU a ES v ČR , http://www.inform.cz/inform2002/prednaska1.htm
BRADNOVÁ-1993Encyklopedický slovník / sest. Hana Bradnová ...[et al.]. 1. vyd. Praha : Encyklopedický dům : Odeon, 1993. 1253 s. ISBN 80-207- 0438-8.
BRANDEJSOVÁ-2009BRANDEJSOVÁ, Jitka, BRANDEJS, Michal, KŘIPAČ, Miroslav, KASPRZAK. Národní registr VŠKP a systém na odhalování plagiátů. In Čtenář, 2009, roč. 61, č. 1, s. 3-7.
BRATKOVÁ-2000Tvůrčí díla, systémy informací o nich a nová mezinárodní standardní čísla a kódy. In: Národní knihovna, 11, 2000, s. 147-155. ISSN 0862-7487
BRATKOVÁ-2006BRATKOVÁ, Eva. Otevřený přístup, digitální knihovny a citační služby [online]. Praha : Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, 2006 [cit. 2012-07-04]. Dostupné z http://www.inforum.cz/pdf/2006/Bratkova_Eva.pdf
BROOKS-1988Brooks, T. A. Repetitive Bibliographical Information in Retrieval Databases. JASIS, 38 1988, č. 1, s. 1-7.
BROWN-1994Brown-1994 Brown, Michelle P. Understanding Illuminated Manuscripts. A Guide to technical Terms. London, The J. Paul Getty Museum - The British Library 1994. Nestr. ISBN 0-7123-0340-5.
BUCHTOVÁ-2012BUCHTOVÁ, Barbora. O Webové memetice, aneb, jak mapovat internetové memy v prostředí blogosféry a sociálních sítí. ProInflow: časopis pro informační vědy [online]. Roč. 4, č. 1 (2012). ISSN 1804-2406. Dostupné z: http://pro.inflow.cz/sites/default/files/pdfclanky/Bara_Buchtova.pdf
BUDAPEST INITIATIVE-2002Budapest Open Access Initiative [online]. Open Society Foundation, 2002 [cit. 2012-01-05]. Dostupné z: .
BYDŽOVSKÁ-STRAŠILOVÁ-2008BYDŽOVSKÁ-STRAŠILOVÁ, Iva. Bibliografie kramářských tisků [online]. 2008 [cit. 2011-09-02]. Dostupné z: http://www.snk.sk/swift_data/source/NBU/Zborniky/BZ_2006_2007/Kolokvium_2007_Straznica/Strasilova_Iva.doc
CANENC-2008The Canadian Encyclopedia [online]. Edmonton : Historica Foundation of Canada, c2008. [cit. 24.11.2008]. Dostupné z http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCESubjects&Params=A1
CASEY-1999CASEY, Carol. Accessibility in the Virtual Library: Creating Equal Opportunity Web Sites. -IN: Inform.Technol.Libr.-Chicago, 1999, č. 1,s.22-25.
CATALOGUE OF ILLUMINATED MANUSCRIPTS-2010Catalogue of Illuminated Manuscripts : Glossary [online]. London : The British Library. [cit. 2010-02-23]. Dostupný z WWW http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/GlossB.asp
CEJPEK-1971 CEJPEK, Jiří. Souborné katalogy v informační soustavě. Praha: Státní technická knihovna, 1971, 29 s.
CEJPEK-1992 CEJPEK, Jiří. Knihovnická a informační studia. Opava : Slezská univerzita, 1992. 75 s.
CEJPEK-1998 CEJPEK, Jiří. Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy. Praha : Karolinum, 1998. 179 s. ISBN 80-7184-767-4
CEJPEK-2002 CEJPEK, J. Galerie: Ladislav Jan Živný (1872-1949). In: Bulletin SKIP, roč. 11, 2002, č. 2, s. 16-18. ISSN 1210-0927
CEJPEK-2002ACEJPEK, J. Dějiny knihoven a knihovnictví. Praha, Karolinum 2002. 247 s. ISBN80-246-0323-3
CEJPEK-HLAVÁČEK-KNEIDL-1996 CEJPEK, J. - HLAVÁČEK, I. - KNEIDL, P. Dějiny knihoven a knihovnictví v českých zemích a vybrané kapitoly z obecných dějin. Praha: Karolinum, 1996. 192 s. ISBN 80-7184-163-3
CELBOVÁ-2000CELBOVÁ, Iva. Je český knižní obchod zralý na využívání nových technologií? : postřehy z odborného semináře. Ikaros [online]. 2000, č. 06 [cit. 2000-06-01]. Dostupný z: URL: http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200208149
CELBOVÁ-2001 CELBOVÁ, Iva. Zdroje informací o novinkách z produkce českých knižních nakladatelství : příručka pro knihovníky a nakladatele. Brno : Sdružení knihoven, 2001. 63 s., 6 příl. ISBN 80-86249-13-1.
CELBOVÁI-2002Celbová, Iva: Úvod do problematiky expertních systémů / Iva Celbová. - In: Ikaros [online]. -- Roč. 3, č. 8 (1999).- Přístup z: http://ikaros.ff.cuni.cz/ikaros/1999/c08/exsys.htm
CELBOVÁL-2000ACELBOVÁ, Ludmila. Povinný výtisk elektronických publikací, zejména vzdálených elektronických zdrojů. IN Ikaros [online].2000, č.12.
CELBOVÁL-2000B CELBOVÁ, Ludmila. Registrace a zpřístupnění elektronických zdrojů publikovaných v síti internetu. In:Inforum 2000. -Praha:Albertina icome Praha ,2000. http://www.inforum.cz
CELBOVÁL-2001CELBOVÁ, Ludmila. Stanou se online dostupné elektronické zdroje integrovanou součástí digitálních knihoven? Národní knihovna,2001, roč.12, č.2, s.91-98.
CELBOVÁL-2002CELBOVÁ, Ludmila. IFLA a IPA společně usilují o trvalé uchovávání digitálních informací. In: Ikaros [online].2002,č.12.
CELBOVÁL-SIMONOVÁ-TATRANSKÁ-2003CELBOVÁ, Ludmila-SIMONOVÁ, Markéta-TATRANSKÁ, Martina. Zpřístupnění elektronických zdrojů z digitálního archivu-jak a pro koho. In: Automatizace knihovnických procesů-9. Sborník z 9.ročníku semináře pořádaného ve dnech 15.-16. května 2003 v Liberci. Sestavily Ramajzlová Barbora a Tkačíková Daniela. Praha: ČVUT-Výpočetní středisko a informační centrum, 2003.129 s.-ISBN 80-01-02738-4.
CELVOJ-2001 CELBOVÁ, Ludmila a VOJTÁŠEK, Filip. Internetové zdroje jako součást národní publikační produkce. In Automatizace knihovnických procesů - 8 : sborník z 8. ročníku semináře : Liberec, 24. - 25. duben 2001. Praha : ČVUT - Výpočetní a informační centrum, 2001, s. 82-85. ISBN 80-0102-366-41. Dostupný též na www: http://webarchiv.nkp.cz/akp_lc-fv.pdf
CÍSAŘ-1999 Císař, J. Podpora Rady Evropy technologii Knih na míru. Knihkupec a nakladatel, 4, 1999,, č. 11, s. 4-5.
CLARKMORROW-DYAL-1986Clark Morrow, Carolyn - Dyal, Carole. Conservation treatment procedures: a manual step-by-step procedures for the maintenance and repair of library materials. 2. vyd. Littleton; Libraries Unlimited, 1986.
CLAUS,SHILL-1991Claus, Volker, Shill, Andreas. Lexikón informatiky. Bratislava : SPN, 1991. 544 s.
COLLIER-1997 COLLIER, Mel. Towards a general Tudory of the Digital Library. In: Proceedings of the International Symposium on Research, Development and Practice in Digital Libraries : ISDL'97, November 18 - 21, 1997 [online]. Tsukuba (Japan) : University of Library and Information Science, 1997 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: http://www.dl.ulis.ac.jp/ISDL97/proceedings/collier.html
COLLIN-1994Dictionary of Computing / S.M.H. Collin -- Teddington : Peter Collin Publ., 1994 -- 304 s.příl.
COLLIN-1997Collin, P.H. Dictionary of printing & publishing, second ed. Teddington: Peter Collin Publishing, 1997. 324 s.
COMMUNIA-2010COMMUNIA : The European Thematic Network on the Digital Public Domain [online]. c2007-2010. [cit. 2010-11-25]. Dostupný z WWW: http://www.communia-project.eu/about
COMPUTER DESKTOP ENCYCLOPEDIA-2013Computer Desktop Encyclopedia [online]. Point Pleasant, PA: Computer Language Company, C1981-2013 [cit. 2013-12-11]. Dostupné z: http://www.computerlanguage.com/
CONNER-1999CONNER, Kiersten; KROL, Ed. The whole Internet : the next generation : a completely new edition of the first and best user's guide to the Internet. Sebastopol : O'Reilly, 1999. xiv, 542 s. ISBN 1-56592-428-2.
COPYLEFT ATTITUDE-2005Copyleft_attitude [online]. Poslední aktualizace 2005 [cit. 2010-08-19]. Dostupný z WWW: http://artlibre.org/licence/lal/en
COPYRIGHT AND FAIR USE OVERVIEW-2004Copyright and fair use overview [elektronický zdroj] / Stanford University Libraries. Přístupné z URL: http://fairuse.stanford.edu/Copyright_and_Fair_Use_Overview/chapter9/9-a.html. Navštíveno 2. 1. 2004.
CORNELL UNIVERSITY-2009Cornell University Library. Digital preservation management : implementing short-term strategies for long-term problems [online]. Ann Arbor : University of Michigan, 2009 [cit. 2009-08-10]. 106 s. Dostupné z http://www.icpsr.umich.edu/dpm/dpm-eng/tutorialprint.pdf
CORNISH-2001CORNISH, Graham. Knihovníci-"smiřovatelé" v novém elektronickém světě. Národní knihovna,2001, roč.12, č. 1, s.12-14.
CRAWFORD-1971Crawford,S. (1971) Informal Communication among Scientist in Sleep. Research J. Amer. Soc. Inform. Science., 22, 301-310
CREATIVE-COMMONS-ČR-2011Creative Commons Česká republika : Licence Creative Commons [online]. c2011 [cit. 2011-06-09]. Dostupný z WWW: http://www.creativecommons.cz/
CREATIVE-COMMONS-2011Creative Commons [online]. Mountain View, CA : Creative Commons, [cit. 2011-06-09]. Dostupný z WWW: http://creativecommons.org/
CULTIVATE-2003CULTIVATE. [online]. [cit. 2004-06-16]. Dostupné na Internetu: http://www.cultivate-cee.cz/aboutus/index.html.
ČADA-1997ČADA, Karel. Obchodní tajemství a know-how. Praha, Úřad průmyslového vlastnictví,1997. 213 s.
ČADILOVÁ-1991Klíčové programy IFLA, jejich vývoj a perspektivy. Národní knihovna, roč. 2, 1991, č. 5, s. 281.
ČERMÍN-1977Čermín, K a kol., Reprografický osmijazyčný slovník. Praha: SNTL, 1977. 140 s.
ČERNÁ-1992ČERNÁ, Milena; STOCKLOVÁ, Anna. Služby knihoven a informačních středisek. Praha : Univerzita Karlova, 1992. 98 s. ISBN 80-7066-703-6
ČERNÁ-STÖCKLOVÁ-1994Informační služby knihoven a informačních středisek. / M. Černá, A. Stöcklová. Praha, 1994.
ČERNÝ-2014ČERNÝ Michal. Myšlenková mapa jako nástroj pro kurátorství obsahu [online]. Praha: Albatros Media a.s., 12. 9. 2014 [cit. 2014-11-13]. Dostupné z: http://www.myslenkove-mapy.cz/myslenkove-mapy/tvorba-myslenkovych-map/myslenkova-mapa-jako-nastroj-pro-kuratorstvi-obsahu/
ČERNÝ-CHYTKOVÁ-2013ČERNÝ, Michal, CHYTKOVÁ, Dagmar. Přechodový model informační gramotnosti I. ITlib. Informačné technológie a knižnice [online]. 2013, č. 4 [cit. 2014-11-13]. Dostupné z: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2013/4/prechodovy-model-informacni-gramotnosti-i..html?page_id=2551
ČESKÁ A SLOVENSKÁ LITERATURA V EXILU A SAMIZDATU-1991Česká a slovenská literatura v exilu a samizdatu : informatorium pro učitele, studenty i laiky / autoři: Václav Burian... [aj.] ; redigoval: Lubomír Machala. - Olomouc : Hanácké noviny, 1991. - 166 s.
ČINČERA-2000Činčera,J. :Jak citovat správně a podle normy ČSN ISO 690. Dostupné z http://web.sks.cz/users/cn/ins/citace.htm
ČMEJRKOVÁ-1999ČMEJRKOVÁ, Světla, DANEŠ, František, SVĚTLÁ, Jindra. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. 256 s. ISBN 80-85-85027-69-1.
ČNK-2002Český národní korpus. Praha : Ústav Českého národního korpusu Filozofické fakulty UK. Dostupné z: http://ucnk.ff.cuni.cz
ČSN 01 0166ČSN 01 0166
ČSN 01 0168-1988ČSN 01 0168. Tvorba jmenného záhlaví. 1988. 33 s.
ČSN 01 0180ČSN 01 0180: Mezinárodní desetinné třídění (MDT). Výběr nejduležitějších znaků. Praha: Český normalizační institut, 1985
ČSN 01 0185-1975ČSN 01 0185. Transliterácia cyriliky. Praha: Český normalizační institut, 1975. 7 s.
ČSN 01 0188,1982Tvorba předmětových hesel. Praha : Vydavatelství ÚNM, 1982. 38 s.
ČSN 01 0191 ČSN 01 0191: Formální úprava jednorázových bibliografických soupisu. Praha: Český normalizační institut,1981
ČSN 01 0193,1996ČSN 01 0193 - Dokumentace : Pokyny pro vypracování a rozvíjení jednojazyčných tezaurů. Praha : Český normalizační institut, 1995. 52 s.
ČSN 01 0194-1983 ČSN 010194: Referát a anotace.-Praha: Český normalizační institut, 1983
ČSN 01 0195-1965ČSN 01 0195-1965: Bibliografický (dokumentační) a katalogizační záznam. 1965. 27 s.
ČSN 01 0195-1992ČSN 01 0195-1992
ČSN 01 0198-1972 ČSN 01 0198:Formální úprava rešerší. Praha: Český normalizační institut, 1972
ČSN 01 0199ČSN 01 0199
ČSN 01 3801ČSN 01 3801 - Dokumentace a informace : názvosloví v reprografii. Praha : Vydavatelství norem, 1991. 116 s.
ČSN 01 3850ČSN 01 3850 Reprografieukládání mikrografických médií. Praha: Český normalizační institut, 1987
ČSN 36 9001ČSN 36 9001 - Stroje na zpracování dat : názvosloví číslicových a analogových počítačů. Praha : Vydavatelství Úřadu pro normalizaci a měření, 1972. 373 s.
ČSN 88 0100ČSN 88 0100. Polygrafické názvosloví. Základní a společné názvy. Praha : ÚNM, 1978. 30 s.
ČSN 88 0410ČSN 88 0410 Korekturní znaménka pro sazbu: pravidla používání. Praha: Úřad pro normalizaci a měření, 1988. 13 s.
ČSN 88 4301 ČSN 88 4301:Knihy a časopisy. Formáty a základní technické požadavky.Praha: Český normalizační institut,1977
ČSN 97 6030ČSN 97 6030
ČSN ISO 10324-1999ČSN ISO 10324. Informace a dokumentace. Údaje o fondu : souhrnná úroveň. 1999. 31 s.
ČSN ISO 10444ČSN ISO 10444
ČSN ISO 1086-2001ČSN ISO 1086. Informace a dokumentace. Titulní listy knih. 2001. 9 s.
ČSN ISO 10957ČSN ISO 10957 (01 0181) Informace a dokumentace. Mezinárodní standardní číslo hudebnin (ISMN). Praha: Český normalizační institut, 1996. 7 s.
ČSN ISO 11620ČSN ISO 11620 (01 0143) Informace a dokumentace - ukazatele výkonnosti knihoven. Praha: Český normalizační institut, 1999. 55 s.
ČSN ISO 15706ČSN ISO 15706 (01 0180) Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní číslo audiovizuálního dokumentu (ISAN). -- Praha : Český normalizační institut, 2004. -- 15 s.
ČSN ISO 214ČSN ISO 214 (01 0148) Dokumentace - Abstrakty pro publikace a dokumentaci. Praha: Český normalizační institut, 2001. 16 s.
ČSN ISO 2709-1998ČSN ISO 2709. Informace a dokumentace. Formát pro výměnu informací. 1998. 10 s.
ČSN ISO 2789-1997ČSN ISO 2789. Dokumentace a informace. Mezinárodní knihovnická statistika. 1997. 15 s.
ČSN ISO 3297-2000ČSN ISO 3297. Informace a dokumentace. Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací (ISSN). Březen 2000. 10 s.
ČSN ISO 4-1999ČSN ISO 4. Informace a dokumentace. Pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů 1999. 13 s.
ČSN ISO 5123ČSN ISO 5123 (01 0138) Dokumentace - Záhlaví pro mikrofiše monografií a seriálů. Praha: Český normalizační institut, 2003. 12 s.
ČSN ISO 5127-1,1993ČSN 01 0167, ISO 5127-1 - Dokumentace a informace : slovník, část 1: Základní pojmy. Praha : Federální úřad pro normalizaci a měření, 1993. 31 s.
ČSN ISO 5127-11 ČSN ISO 5127-11 (01 0186) Dokumentace a informace. Slovník. Část 11, Audiovizuální dokumenty. -- 2. vyd. -- Praha : Český normalizační institut, 1995. -- 16 s.
ČSN ISO 5127-2ČSN ISO 5127-2 : ČSN 01 0183. Dokumentace a informace. Slovník. Část 2: tradiční dokumenty. Praha : Český normalizační institut, 1993. 25 s.
ČSN ISO 5127-2002ČSN ISO 5127 (01 0162) Informace a dokumentace - Slovník. Praha : Český normalizační institut, 2003. 160 s.
ČSN ISO 5127-2003ČSN ISO 5127 (01 0162) Informace a dokumentace - slovník.-Praha: Český normalizační institut, 2003
ČSN ISO 5127-2-1993 ČSN ISO 5127-2 (01 0183) Dokumentace a informace. Slovník. Část 2, Tradiční dokumenty. -- 1. vyd. -- Praha : Český normalizační institut, 1993. -- 25 s.
ČSN ISO 5127-3 ČSN ISO 5127-3 (01 0162) Dokumentace a informace. Slovník. Část 3, Obrazové dokumenty. -- 1. vyd. -- Praha : Český normalizační institut, 1995. -- 19 s.
ČSN ISO 5127-3AČSN ISO 5127-3a : ČSN 01 0165. Dokumentace a informace. Slovník. Část 3a: akvizice, identifikace a analýza dokumentů a dat. Praha : Český normalizační institut, 1993. 21 s.
ČSN ISO 5127-6,1994 ČSN 01163 - Dokumentace a informace : slovník, část 6: Selekční jazyky. Praha : Český normalizační institut, 1994. 29 s.
ČSN ISO 5963,1996 ČSN 01 0174, ISO 5963 - Dokumentace : Metody analýzy dokumentů, určování jejich obsahu a výběru lexikálních jednotek selekčního jazyka. Praha : Český normalizační institut, 1995. 10 s.
ČSN ISO 5964,1996 ČSN 01 0172, ISO 5964. Pokyny pro vypracování a rozvíjení vícejazyčných tezaurů. Praha : Vydavatelství norem, 1991. 55 s.
ČSN ISO 5966 ČSN ISO 5966
ČSN ISO 6196-1-1995ČSN ISO 6196-1 (01 3800) Mikrografie - slovník. Část 1, Obecné termíny /zpracovatel Stanislav Konečný. -- 2. vyd. -- Praha : Český normalizační institut, 1995. -- 14 s.
ČSN ISO 6196-2-1995ČSN ISO 6196-2 (01 3800) Mikrografie - slovník. Část 2, Poloha mikrozáznamů a způsoby snímkování / zpracovatel Stanislav Konečný. -- 2. vyd. -- Praha : Český normalizační institut, 1995. -- 10 s. Účinnost od: únor 1996. Tato norma je identická sISO 6196-2:1993
ČSN ISO 6196-3ČSN ISO 6196 -3 (01 3800) Mikrografie - Slovník - Část 3: Zpracování filmu. Praha: Český normalizační institut, 1998. 12 s.
ČSN ISO 6196-5ČSN ISO 6196-5 (01 3800) Mikrografie - slovník. Část 5, Kvalita zobrazení, čitelnost, kontrola / zpracovatel Stanislav Konečný. -- 1. vyd. -- Praha : Český normalizační institut, 1995. -- 15, [1] s.
ČSN ISO 6196-6ČSN ISO 6196-6 (01 3800) Mikrografie - slovník. Část 6, Přístroje / zpracovatel Stanislav Konečný. -- 1. vyd. -- Praha : Český normalizační institut, 1995. -- 22 s. Účinnost od: únor 1996. -- Tato norma je identická s ISO 6196-6:1992
ČSN ISO 6196-7ČSN ISO 6196-7 (01 3800) Mikrografie -slovník. Část 7, Mikrografie ve zpracování dat /zpracovatel Stanislav Konečný. -- 1. vyd. -- Praha : Český normalizační institut, 1995. -- 11, [1] s. --Účinnost od: únor 1996. -- Tato norma je identická s ISO 6196-7:1992
ČSN ISO 639-1ČSN ISO 639-1 (01 0182) Kódy pro názvy jazyků - Část 1: Dvoupísemný kód. Praha: Český normalizační institut, 2003. 40 s.
ČSN ISO 639-2ČSN ISO 639-2 (01 0182) Kódy pro názvy jazykůČást 2Třípísmenný kód. Praha: Český normalizační institut, 2000
ČSN ISO 690-1996 Dokumentace. Bibliografické citace : obsah, forma, struktura. 1996. 31 s.
ČSN ISO 690-2-2000Informace a dokumentace. Bibliografické citace. Část 2: Elektronické dokumenty nebo jejich části
ČSN ISO 7144ČSN ISO 7144 (01 0161) Dokumentace - formální úprava disertací a podobných dokumentů / Zprac. Karel Pech. -- 1. vyd. -- Praha : Český normalizační institut, 1996. -- 21 s. : příl. Tato norma je identická s ISO 7144:1986
ČSN ISO 7154-2003ČSN ISO 7154 (01 0141) Dokumentace - zásady bibliografického pořádání / [zpracovatel Kateřina Čadilová]. -- Praha : Český normalizační institut, 2003.-- 15, [1] s. Účinnost od: říjen 2003.. Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 7154:1983.
ČSN ISO 832ČSN ISO 832 (01 0149) Informace a dokumentace - bibliografický popis a citace - pravidla zkracování bibliografických termínů. Praha: Český normalizační institut, 2001
ČSN ISO 843ČSN ISO 843 (01 0145) Informace a dokumentace - Konverze řeckých znaků do latinky. Praha: Český normalizační institut, 2001. 16 s.
ČSN ISO 8459-2 ČSN ISO 8459-2 Informace a dokumentace - sborník bibliografických datových prvků. Část 2. Akviziční aplikace. Praha: Český normalizační institut, 1996. 47 s.
ČSN ISO 8459-3ČSN ISO 8459-3 (01 0175) Informace a dokumentace - sborník bibliografických datových prvků. Část 3. Aplikace pro vyhledávání informací. Praha: Český normalizační institut, 1998. 39 s.
ČSN ISO 8459-4ČSN ISO 8459-4 (01 0126) Informace a dokumentace - sborník bibliografických datových prvků. Část 4. Aplikace pro oběh výpůjček. Praha: Český normalizační institut, 2000. 55 s.
ČSN ISO 8459-5ČSN ISO 8459-5 (01 0175) Informace a dokumentace - sborník bibliografických datových prvků. Část 5, Datové prvky pro výměnu katalogizačních dat a metadata /zpracovatel J. Tykač. --1. vyd. -- Praha : Český normalizační institut, 2004. -- 89 s.-- Účinnost od: duben 2004.
ČSN ISO 8777-1996ČSN ISO 8777 (01 0177) Informace a dokumentace - příkazy pro interaktivní vyhledávání informac. -- Praha : Český normalizační institut, 1996. -- 27 s.
ČSN ISO 9ČSN ISO 9 (01 0185) Informace a dokumentace - Transliterace cyrilice do latinky - slovanské a neslovanské jazyky. Praha: Český normalizační institut, 2002. 20 s.
ČSN ISO 9230 ČSN ISO 9230 (01 0178) Informace a dokumentace - určování cenových indexů pro knihy a časopisy nakupované do knihoven. Praha: Český normalizační institut, 1998.
ČSN ISO 9706 ČSN/ ISO 9706-1996 Informace a dokumentace-papír pro dokumenty-požadavky na trvanlivost. Praha : Český normalizační institut, 1996
ČSN ISO 9707ČSN-ISO 9707 Statistika produkce a distribuce elektronických publikací.
ČSN ISO 999-1998ČSN ISO 999. Informace a dokumentace. Zásady zpracování, uspořádání a grafické úpravy rejstříků. 1998. 43 s.
ČSN ISO TR 9007ČSN ISO TR 9007 (97 9702) Systémy zpracování informací. Pojmy a terminologie pro pojmové schéma a informační základnu. Praha : Český normalizační institut, 1995. 131 s.
ČSN ISO/IEC 12207ČSN ISO/IEC 12207 (36 9784) Informační technologie - Procesy v životním cyklu softwaru. Praha : Český normalizační institut, 1997. 51 s.
ČSN ISO/IEC 2382ČSN ISO/IEC 2382-9 (36 9001) Informační technologie - slovník. Praha: Český normalizační institut, 1999. 65 s.
ČSN ISO/IEC 2382-17ČSN ISO/IEC 2382-17 (36 9001) Informační technologie - Slovník - Část 17: Databáze. Praha : Český normalizační institut, 1999. 49 s.
ČSN ISO/IEC 2382-20ČSN ISO/IEC 2382-20 (36 9001) Informační technika. Slovník. Část 20: Projektování systému. Praha : Český normalizační institut, 1995. 32 s.
ČSN ISO/IEC 8613-1ČSN ISO/IEC 8613-1 (36 9642) Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Úvod a obecné principy. Praha : Český normalizační institut, 1997. 103 s.
ČSN ISO/IEC 8613-6ČSN ISO/IEC 8613-6 (36 9642) Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného znaky. Praha : Český normalizační institut, 1998. 92 s.
ČSN ISO/IEC 8613-7ČSN ISO/IEC 8613-7 (36 9642) Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného rastrovou grafikou Praha : Český normalizační institut, 1998. 60 s.
ČSN ISO/IEC 8613-8ČSN ISO/IEC 8613-8 (36 9642) Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného vektorovou grafikou. Praha : Český normalizační institut, 1998. 56 s.
ČSN-1996ČSN ISO 8459-1:1996, Dokumentace. Sborník bibliografických datových prvků. Část 1: Meziknihovní výpůjčky. Nahrazuje ČSN 01 0175
ČSN-2000B ČSN ISO 10160:2000, Informace a dokumentace - Propojení otevřených systémů - Definice aplikační služby pro meziknihovní výpůjčky. Nahrazuje ČSN 01 0125
ČSN-ISO 2146ČSN-ISO 2146 Adresář knihoven a jejich databází.
ČTEČKA-2012Jak vybrat e-čtečku [online]. Praha: Srovname [cit. 2012-10-18] .
DATA-1998DATA Protection Act 1998. ISBN 0 10 542998 8. [online]. [cit. 2005-01-20]. Dostupný na: http://www.hmso.gov.uk/acts/acts1998/19980029.htm
DAWKINS-1998DAWKINS, Richard. Sobecký gen. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1998. [319 s.]. ISBN 80-204-0730-8.
DB2-2001DB2 Everyplace : Instalační a uživatelská příručka. IBM, 2001. [dokument ve formátu HTML] dostupný z: http://www-3.ibm.com/software/data/db2/everyplace/
DCMI-2002Dublin Core Metadata Initiative [online]. DCMI, c2002[cit. 2002-11-14]. Dostupný na www: http://dublincore.org/
DCMITYPEDCMI Type Vocabulary [online]. Dublin (OH, USA) : Dublin Core Metadata Initiative, 2000 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: http://dublincore.org/documents/2000/07/11/dcmi-type-vocabulary/
DCQDublin Core Qualifiers [online]. Dublin (OH, USA) : Dublin Core Metadata Initiative, 2000 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: http://dublincore.org/documents/dcmes-qualifiers/
DECLARATION-1948The Universal Declaration of Human Rights [online]. New York: United Nations [cit. 2012-09-13]. Dostupné z http://www.un.org/en/documents/udhr/index.shtml
DĚDIČ-1994Dědič, Jan - Švarc, Zbyněk. Učebnice práva pro ekonomy. - Praha: PROSPEKTRUM, 1994. - 910 s.
DĚDINA-ODCHÁZEL-2007DĚDINA, Jiří, ODCHÁZEL, Jiří. Management a moderní organizování firmy. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2007. 324 s. ISBN 978-80-247-2149-1.
DEFLEUR-1996Teorie masové komunikace / Melvin L. DeFleur, Sandra J. Ball-Rokeach ; Z angl. orig. přel. Jan Jirák a Otakar Šoltys. -- 1. vyd. -- Praha : Univerzita Karlova, 1996. -- 363 s. ISBN 80-7184-099-8.
DEVLIN-1991Devlin, K. (1991) Logic and Information. Cambridge. U Press. 221s
DEWETTEROVÁ-SALZER-1975DEWETTEROVÁ , Helena - SALZER, Josef: Organizace a zabezpečení dokumentační činnosti. Praha, Státní technická knihovna 1975.
DIALOG-2002 Dialog Free Practice Searching. Dialog, 2002. Dostupné z: http://training.dialog.com/sem_info/ontap_pw.html
DIAZ-1975 DIAZ, A.J. (ed.). Microforms in libraries. A reader. London : Mansell Information/Publishing Limited, 1975. 428 s. ISBN 0 7201 0536 6.
DICTIONARYCOM-2013Dictionary.com [online]. Oakland, CA: Dictionary.com, C2013 [cit. 2013-12-11]. Dostupné z: http://dictionary.reference.com/
DICTIONARY OF COMPUTING-2008Dictionary of computing. 6th ed. New York : Oxford Univ. Press, 2008. viii, 583 s. ISBN 978-0-19-923401-1.
DICTIONARY OF LIBRARIANSHIPDictionary of librarianship : including a selection from the terminology of information science, bibliology, reprography, higher education, and data processing : German-English : English-German / Eberhard Sauppe. -- 3rd, rev. and enl. ed.. - München : Saur, 2003. - 524 s. ISBN 3-598-11550-4
DICTIONARY OF PRE-PRESSDictionary of Pre-Press & Printing terms. [dokument ve formátu HTML] dostupný z: http://www.graphics-factory.com/PSPPdiction.html
DICTIONNAIRE-2002Dictionnaire encyclopédique du Livre. A-D / sous la direction de Pascal Fouché, Daniel Péchoin, Philippe Schuwer ; préface de Henri-Jean Martin. Paris : Cercle de la librairie, 2002. 900 s. ISBN 2-7654-0841-6.
DIDEROT-1996 Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. Díl 1. a-f. Praha: Nakladatelský dům OP Diderot, 1996. 787 s. ISBN 80-85841-31-2.
DIDEROT-1997AVšeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. Díl 2. g-l. Praha: Nakladatelský dům OP Diderot, 1997. 700 s. ISBN 80-85841-33-9.
DIDEROT-1997BVšeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. Díl 3. m-r. Praha: Nakladatelský dům OP Diderot, 1997. 740 s. ISBN 80-85841-35-5.
DIDEROT-1998 Všeobecná encyklopedie ve čtyřech svazcích. Díl 4. ř-ž. Praha: Nakladatelský dům OP Diderot, 1998. 717 s. ISBN 80-85841-37-1.
DIGICULT-2003DIGICULT. Digital Heritage & Cultural Content. [online]. [cit. 2004-06-11]. Dostupné na Internetu: http://www.cordis.lu/ist/ka3/digicult
DIGITAL CURATION-2014What is digital curation? [online]. Edinburgh: Digital Curation Centre (DCC), C2004-2014 [cit. 2014-11-13]. Dostupné z: http://www.dcc.ac.uk/digital-curation/what-digital-curation
DILEMATA GATEKEEPERA-2014Dilemata gatekeepera. Inflow [online]. 29. 1. 2014, [roč. 7], [cit. 2014-11-13]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/printpdf/11779
DIODATO-1994Diodato, V. Dictionary of Bibliometrics. New York : The Haworth Press. 1994.454 s.
DIRECTIVE-29/EC-2001Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council ofn22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and relevanted rights in the information society. Official J. of the European Communities.L 167, 22/06/2001,pp.0010-0019.
DIVIŠOVÁ-1990Divišová, Jaroslava: Knihovny v nápravně výchovných ústavech ČR. Čtenář, 1990, č.11, s.354-357, č.12, s.393-397.
D-LIBMetadata Principles and Practicalities. In D-Lib Magazine [online]. April 2002, Volume 8, Number 4. ISSN 1082-9873. Dostupný na www: http://www.dlib.org/dlib/april02/weibel/04weibel.html
DOBDA-1998DOBDA, Luboš. Ochrana dat v informačních systémech. Praha : Grada, 1998. 286 s. ISBN 80-7169-479-7
DOBEŠ-2009DOBEŠ, P. Jak začít dělat vědu a výzkum? Jak se dělá řemeslo vědy na úrovni EU a v prostředí ČR? [online]. [cit. 2009-04-24]. Dostupné z http://labrisk.vsb.cz/mat/cl_nas_1.pdf
DOČEKAL-2011DOČEKAL, Daniel. Elektronické knihy mění svět. In Grand Biblio: časopis pro čtenářskou veřejnost - o knihách ze všech stran. Roč. 5, č. 1 (2011), s. 20-22. ISSN 1802-3320.
DOI-2002The Digital Object Identifier (DOI) System [online]. International DOI Foundation, updated 11 Nov 2002 [cit. 2002-11-14]. Dostupný na www: http://www.doi.org/
DOKOUPIL-1972DOKOUPIL, V. Dějiny moravských klášterních knihoven ve správě Universitní knihovny v Brně. Brno: Musejní spolek v Brně - Universitní knihovna v Brně, 1972. 379 s.
DOLEŽAL-1976Doležal, Jaroslav. Vazby knih. Praha, SNTL 1976. 127 s.
DOMDocument Object Model (DOM). [dokument ve formátu HTML] dostupný z: http://www.w3.org/DOM/Overview.html
DOPORUČENÍ PRO POPIS ČÁSTÍ-1997Doporučení pro popis částí dokumentu na základě mezinárodního standardního bibliografického popisu (ISBD). 1. české vyd. Praha : Národní knihovna ČR, 1997. viii, 32 s.
DOPORUČENÍ-2001IFLA-Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí. Doporučení pro užívání kódů v meziknihovní výpůjční službě [online]. Hague : IFLA, 2001 [cit. 2002-06-25]. Dostupný z http://www.nkp.cz/o_knihovnach/IFLA_cody.htm
DOSTÁLEK-2001DOSTÁLEK, Libor. Velký průvodce protokoly TCP/IP : bezpečnost. Praha : Computer Press, 2001. xvi, 565 s . ISBN 80-7226-513-X.
DRÁBKOVÁ-2008DRÁBKOVÁ, Kateřina. Vybrané fenomény informačního věku formující nový vztah k vědění. Inflow [online]. 6. 2. 2008, roč. 1 [cit. 2014-10-30]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/printpdf/10633
DRAKE-2003Encyclopedia of Library and Information Science. The Encyclopedia of Library and Information Science, New York : Dekker,2003. ISBN: 0-8247-4259-1. [online]. [cit. 2005-01-17]. Dostupný na WWW:
DRAPER-2007DRAPER, Steve. Terms [online]. Glasgow : University of Glasgow, Department of Psychology, 21.7.2007. [cit. 2009-10-21]. Dostupné z http://www.psy.gla.ac.uk/~steve/ipod/terms.html
DRM-2012DRM [online]. San Francisco, Washington, DC: Electronic Frontier Foundation [cit. 2012-10-18]. Dostupný z WWW: .
DRM APLIKACE-2012DRM aplikace [online]. Brno: LIVEBOX, 2012 [cit. 2012-10-18]. Dostupný z WWW: .
DUDÁČEK-1992Dudáček, K. Poprvé u počítače aneb Začínáme pracovat s PC. České Budějovice : KOPP, 1992. 118 s. ISBN 80-901051-6-5
DUJNIČ-1978DUJNIČ, Pavol - FRANKOVÁ, Jozefína. Organizácia dát v AIS. Bratislava : ALFA, 1978. 359 s.
DUKA-1992 Duka, Dominik. Úvod do Písma svatého Starého zákona. Praha, Editio St. Aegidii 1992. 177s. ISBN 80-901252-5-5.
ĎUROVIČ-2002 ĎUROVIČ, M. a kolektiv Restaurování a konzervování archiválií a knih. Praha a Litomyšl: Ladislav Horáček-Paseka, 2002. 536 s. ISBN 7185 383 6.
DUŠEVNÍ PORUCHY-2006Duševní poruchy a poruchy chování : popisy klinických příznaků a diagnostická vodítka : mezinárodní klasifikace nemocí - 10. revize. 3. vyd. Praha : Psychiatrické centrum, 2006. 251 s. ISBN 80-85121-11-5.
DŮVODOVÁ ZPRÁVA AZ-2000Důvodová zpráva k Autorskému zákonu č.121/2000 Sb.: http://www.vlada.cz
DŮVODOVÁ ZPRÁVA KZ-2001Důvodová zpráva ke knihovnímu zákonu č.257/2001 Sb
DVOŘÁK-1978 DVOŘÁK, K. Soupis staročeských exempel. Praha: UK, 1978. 177 s.
DVOŘÁK-1994 DVOŘÁK, K. Exempla ve slovesné tradici. In: Dvořák, K. Mezi folklórem a literaturou. Studie z české a německé folkloristiky. Ed. Sochorová, L. Praha: Karolinum, 1994, s. 123-130. ISBN 80-7066-852-0
EDITOR-1971 Editor a text. Úvod do praktické textologie. Praha: ČS, 1971. 178 s.
ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE-2012Elektronická komunikace prostřednictvím internetu a intranetu [online]. [cit. 2012-03-15]. Dostupné z http://neconeco2.ic.cz/?m=1
ELSEVIER-1973 Dictionary of Library Science, Information and Documentation. Amsterdam : Elsevier, 1973. 597 s. ISBN 0-444-41018-X.
ENC-1980A Ilustrovaný encyklopedický slovník, I.díl. Praha : Academia, 1980. 970 s.
ENC-1980B Ilustrovaný encyklopedický slovník, II.díl. Praha : Academia, 1980. 957 s.
ENC-1993 Encyklopedický slovník. Praha : Encyklopedický dům, Odeon, 1993. 1253 s. ISBN 80-207-0438-8
ENCYCLOPAEDIA-1979 Encyclopaedia of library and information science. Vol.27. New York : Dekker, 1979. Heslo Shared cataaloguing, s.299-308
ENCYCLOPAEDIA-1981 Encyclopaedia of library and information science. Vol.31. New York : Dekker, 1981. Heslo Union catalogs, s.391-445
ENCYCLOPEDIA-1969 Encyclopedia of library and information science. Vol.2 / ed. KENT, Allen, LANCOUR, Harold. New York a Londýn : Marcel Dekker, 1979. 707 s.
ENCYKLOPEDIE KNIHY-2006VOIT, Petr. Encyklopedie knihy : starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století. 1. vyd. Praha : Libri, 2006. 1350 s. ISBN 80-7277-312-7.
ENCYKLOPEDIE O POČÍTAČÍCHEncyklopedie o počítačích / Stanislav Veřtát, Miroslav Strnad, Jiří Jimel ; Ilustr. René Hora. -- Praha : Grada, 1993. -- 209 s. : obr., schémata ; 24 cm
ENCYKLOPEDIE-1973Encyklopedie-1973 kol. Encyklopedie antiky. Praha, Academia 1973. 741 s.
ENGEL-1999 ENGEL, Steffi. Document Delivery : Elektronisch verfügbare naturwissenschaftlichtechnische Datenbanken in Europa und den USA. Halle : Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 1999. 64 s. ISBN 3-86010-546-9
E-SENIOR-2012E-senior: Univerzita třetího věku a Virtuální U3V [online]. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, c2011 [cit. 2012-09-06]. Dostupné z: http://www.e-senior.cz/www/virtualni-univerzita-tretiho-veku
EUROPEANTHE EUROPEAN Union Disability Strategy . [online]. [cit. 2004-06-18]. Dostupné na Internetu: http://europa.eu.int/comm/employment_social/socprot/disable/strategy_en.htm
EVROPSKÁ DIG-KNIHOVNA-2007Iniciativa "Evropská digitální knihovna" : skupina odborníků na vysoké úrovni - podskupina pro autorská práva : Zpráva o pořizování digitálních záznamů děl, osiřelých dílech a dílech nedostupných na trhu : vybrané otázky realizace (schváleno 18. 4. 2007) ) [online]. [cit. 2011-01-11]. Dostupný z WWW: http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/eu-a-autorske-pravo/Zpr_vy_o_po_izov_n__digit_ln_ch_z_znam_.pdf
EXCEL-1993 Uživatelská příručka Microsoft Excel. [S.l.] : Microsoft Corp., 1993. 775 s.
EXFORMATION-1998World Wide Words: Exformation [online]. Copyright Michael Quinion, 1996-2014, page created 19 Sep. 1998, last updated 26 Oct. 1998 [cit. 2014-08-06]. Dostupné z: http://www.worldwidewords.org/turnsofphrase/tp-exf1.htm
FALADOVA-2008:136-139FALADOVÁ, Adéla. Evropská digitální knihovna a autorské právo : osiřelá díla a díla nedostupná na trhu. 1. část. In Čtenář, roč. 60, č. 4 (2008), s. 136-139. Dostupný také z WWW: http://ctenar.svkkl.cz/clanky/2008-roc-60/04-2008/evropska-digitalni-knihovna-a-autorske-pravo-1-40-143.htm
FALADOVA-2010FALADOVÁ, Adéla. Autorské právo a digitální knihovny : osiřelá díla. In Knihovna plus [online]. 2010, č. 1 [cit. 2010-04-19]. Dostupný z WWW: http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus101/falad.htm. ISSN 1801-5948.
FARKAS-2007FARKAS, Meredith G. Social software in libraries: building collaboration, communication, and community online. 1. vyd. Medford : Information Today, 2007. xxiv, 320 s. ISBN 978-1-57387-275-1.
FARSKÝ-1976 Farský, E. Práce se zkušebním obrazcem a zkušebními předlohami. Realizační výstup úkolu P 18-121-002-04. In: Instrukční text č. 11. Řada reprografie. Praha: UVTEI, 1976
FARSKÝ-2002 FARSKÝ, E. Mikrografie v praxi. Praha : Národní knihovna ČR, 2002. (78) s.
FAUST-2006FAUST, Volker. Über den krankhaften und heilsamen Umgang mit Büchern [online]. 2006 [cit. 2012-07-02]. Dostupné z http://www.psychosoziale-gesundheit.net/pdf/faust1_buecher.pdf
FEATHER-2001 FEATHER, John; STURGES, Paul (ed.) International encyclopedia of information and library science. London; New York : Routledge, 2001. 492 s. ISBN 0-415-09860-2
FECHTNEROVÁ-1984 Fechtnerová, Anna. Katalog grafických listů univerzitních tezí uložených ve Státní knihovně ČSR v Praze Praha, Státní knihovna ČSR 1984. 1. svazek. 214 s.
FERČÁK, SRŠEŇ-1990Ferčák, V., Sršeň, S. (1990) Genetika člověka. Bratislava, SPN. 260s. ISBN 80-08-00349-9
FIALOVÁ-1998 FIALOVÁ, Helena. Malý ekonomický výkladový slovník. 4. rozšíř. vyd. Praha : A plus, 1998. 167 s. ISBN 80-902514-0-4.
FILKA-2002Metodika tvorby diplomové práce. Brno : Knihař, 2002. 223 s
FINNIE-1998 FINNIE, Elizabeth. Document delivery : a managing information report. London : Aslib, 1998. 128 s. ISBN 0-85142-406-6
FLANDERS-MUNOZ-2011FLANDERS, Julia, MUNOZ, Trevor. An Introduction to Humanities Data Curation. DH Curation Guide: a community resource guide to data curation in the digital humanities [online]. Page updated 2011-12-07 [cit. 2014-11-13]. Dostupné z: http://guide.dhcuration.org/intro/
FLEIS-PETERKA-1995 Fleis, J., Peterka, J. On the Road to the Paperless Society. Quality Information systems. Dostupné z www: http://www.stsc.hill.af.mil/CrossTalk/1995/oct/OnRoad.asp
FOBEROVÁ-2010FOBEROVÁ, Libuše. Doktorské studium studijního programu Informační studia a knihovnictví se dá studovat na Karlově univerzitě v Praze, na Univerzitě Komenského v Bratislavě a nově na Žilinské univerzitě. In Knihovnický zpravodaj Vysočina, roč. 10, č. 2 (2010). ISSN 1213-8231. Dostupný z WWW: http://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=1286
FOLKSONOMIE-2009Folksonomie [online]. Praha: SYMBIO Digital, s.r.o. [cit. 2009-04-03]. Dostupné z http://www.symbio.cz/slovnik/folksonomie.html
FORM AND STRUCTURE OF CORPORATE HEADINGSForm and Structure of Corporate Headings : Recommendations of the Working Group on Corporate Headings. -- London : IFLA International Office for UBC, 1980. -- 15 s.
FORŠT-1995 Foršt, J. ABC DTP. Praha : Grada, 1995. 93 s. ISBN 80-7169-222-0
FOSKETT-1996The Subject Approach to Information / A.C. Foskett. -- 5. ed. -- London : LA Publ., 1996. -- 480 s. ISBN 1-85604-048-8 : UK:L 39,95.
FOSTER-2005FOSTER, Nancy Fried, GIBBONS, Susan. Understanding Faculty to Improve Content Recruitment for Institutional Repositories. In D-Lib Magazine [online]. January 2005, vol. 11, no. 1 [cit. 2010-03-18]. ISSN 1082-9873. Dostupný z WWW: http://www.dlib.org/dlib/january05/foster/01foster.html
FOX-1996 Fox, L.L. Preservation Microfilming. A Guide for Librarians and Archivists. Chicago and London: American Library Association, 1996. 394 s.
FRANK-1965 Frank, M. Kybernetika a estetika. In: kybernetika ve společenských vědách. Praha : ČSAV, 1965. 318s.
FRBR-1998IFLA Study Group on the FRBR. Functional Requirements for Bibliographic Records: Final Report. Munchen: K.G.Saur, 1998. Dostupné na http://www.ifla.org/VII/s13/frbr/frbr.htm
FRBR-2002Funkční požadavky na bibliografické záznamy : závěrečná zpráva / [IFLA Study Group on the Functional Requirements for Bibliographic Records] ; přeložila Ludmila Celbová. -- 1. vyd.. -- Praha : Národní knihovna ČR, 2002. -- 117 s. : il ISBN 80-7050-400-5
FRIEDLOVÁ-2002FRIEDLOVÁ, Zdenka. Veřejná knihovna-rovný přístup všem: aneb bariery v nás a kolem nás.In: Knihovny současnosti. 2002, s.117-122.
FRYŠ-2014FRYŠ, Jakub. Co je informační kurátorství? Inflow: information journal [online]. 22. 1. 2014, roč. 7, č. 1 [cit. 2014-08-06]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/printpdf/11769
FUNKČNÍFunkční požadavky na bibliografické záznamy. Závěrečná zpráva. Praha : Národní knihovna ČR, 2002:93
FUNKE-1992 Funke, Fritz. Buchkunde. Ein Überblick über die Geschichte des Buches. München, K. G. Saur 1992. 393 s. ISBN 3-598-11051-0.
GARFIELD-1979 GARFIELD, E. Citation indexing: Its theory and application in science, technology, and humanities.New York: Wiley,1979.21,274 s.
GARFIELD-1984 GARFIELD, E. Introduction [to Journal Citation Reports].Science Citation Index, 1984, vol.15, s.5A-37A
GAWRECKI-1955 GAWRECKI, Drahoslav .Zařízení pro horisontální ukládání materiálů. Ostrava, Státní vědecká knihovna 1955. 20 s.
GENERAL CONFERENCE OF UNESCO-1964General Conference of UNESCO-1964.
GENETTE-PARATEXTS-1997GENETTE, Gérard. Paratexts : thresholds of interpretation. Cambridge ; New York, NY, USA : Cambridge University Press, 1997. xxv, 427 s. ISBN 0-521-42406-2.
GENETTE-PALIMPSESTS-1997GENETTE, Gérard. Palimpsests : literature in the second degree. Přeložili Channa Newman a Claude Doubinsky. Lincoln : University of Nebraska Press, 1997. xiii, 493 s. ISBN 0-8032-2168-1.
GILMER-1994 GILMER, Lois C. Interlibrary loan : theory and management. Englewood : Libraries Unlimited, 1994. 264 s. ISBN 0-87287-947-X
GIORDANO-2002GIORDANO, Tommaso. Library consortium models in Europe : a comparative analysis. In Alexandria, roč. 14, č. 1 (2002), s. 41-52. ISSN 0955-7490.
GLADNEY-2007GLADNEY, Henry M. Preserving digital information. Berlin : Springer, 2007, s. 276. xxiii, 314 s. ISBN 978-3-54037-886-0.
GLAISTER-1960GLAISTER, Geoffrey Ashall. Glossary of the Book : terms used in paper-making, printing bookbinding and publishing with notes on illuminated manuscripts bibliophiles, private presses and printing societies. London : George Allen and Unwin Ltd., 1960. 484 s.
GLAISTER-1996 Glaister, Geoffrey Ashall, Farren, Donald. Encyklopedia of the Book. London-New Castle, OAK Knoll Press - The British Library 1996. 551 s. ISBN-07153-0490-8.
GLOSS Introduction to Metadata : Pathways to Digital Information : Glossary [online]. Los Angeles (CA, USA) : Getty Research Institute, c2000 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: http://www.getty.edu/research/institute/standards/intrometadata/4_glossary/index.html/
GLOSSARYO'Neil & Associates, Inc. Glossary. [dokument ve formátu CFM] dostupný z: http://www.oneil.com/cfm/glossary.cfm
GLOSSARY-2002 Glossary of Internet and Web jargon [online]. Berkeley : University of California, Library, last updated 27 September 2002 [cit. 2002-11-14]. Dostupný na WWW: http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Glossary.html
GLOSS-DCMIWOODLEY, Mary S. Glossary [online]. Dublin (OH, USA) : Dublin Core Metadata Initiative, 2000 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: http://www.dublincore.org/documents/2001/04/12/usageguide/glossary.shtml
GLOSS-ISOGlossary of terms and definitions in International Standards developed by ISO/TC 46/SC 9 [online]. Ottawa : ISO/TC 46/SC 9, c2002, last update 2002-07-04 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: http://www.nlc-bnc.ca/iso/tc46sc9/standard/glossary.htm
GLOSS-LTGlossary of Library Terms [online]. Ithaca (NY, USA) : Cornell University Library, c1998-2002 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: http://campusgw.library.cornell.edu/newhelp/glossary.html
GNU-SOFTWARE-2010GNU Operating System : Categories of free and nonfree software [online]. Boston (MA, USA) : Free Software Foundation, 2010 [cit. 2010-08-19]. Dostupný z WWW: http://www.gnu.org/philosophy/categories.html
GNU-LICENSE-2010GNU Operating System : GNU General Public License [online]. Boston (MA, USA) : Free Software Foundation, 2007 [cit. 2011-06-06]. Dostupný z WWW: http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
GREGAR-2003GREGAR, Tomáš. Historie internetové komunikace [online]. 2003 [cit. 2012-03-15]. Dostupné z http://www.fi.muni.cz/usr/jkucera/pv109/2003p/xgregar.htm
GRINDLEY-2002 Grindley, H. Careers Information for Library. Information Works. Dostupné z www: http://www.shef.ac.uk
GRONDIN-1997 Grondin, J. Úvod do hermeneutiky. Praha : Praha OIKOYMENH. 1997. 247s
GRUBER-2009aGRUBER, Lukáš. Licence Creative Commons v českém prostředí. Knihovna [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2009, roč. 20, č. 1, s. 88-94. [cit. 2012-01-05]. Dostupné z: .
GRUBER-2009bGRUBER, Lukáš. Licence Creative Commons a jejich využití v OA. Zpravodaj ÚVT MU [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2009, roč. XX, č. 2, s. 8-12. [cit. 2012-01-05]. Dostupné z: .
GRUBER-2010GRUBER, Lukáš. Manifest o volných dílech. In Ikaros [online]. Roč. 14, č. 6 (2010). [cit. 2010-08-03]. Dostupné z http://www.ikaros.cz/manifest-o-volnych-dilech
GWINN-1987 Gwinn, N.E. Preservation Microfilming. A Guide for Librarians and Archivists. Chicago and London: Amarican Library Association, 1987. 207 s. ISBN 0-8389-0481-5
HÁDEK-1999 HÁDEK, K. Textologické problémy staročeského pasionálu. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1999. Brno: SDRUK, 1999, s. 71-73. ISBN 80-86249-02-6
HAGIOTERAPIE-2005Hagioterapie : základní principy [online]. Praha: Společnost pro hagioterapii a pastorační medicínu, c2005 [cit. 2009-11-04]. Dostupný z WWW http://hagioterapie.sweb.cz/hagio.html
HAGIOTERAPIE-2007Hagioterapie [online]. Praha: Centrum Paraple, [2007]. [cit. 2009-11-04]. Dostupný z WWW http://www.paraple.cz/Default.aspx?tabid=289
HAKALA-2002 HAKALA, J. Popis a zpřístupnění dokumentů: nová výzva. In: Popis a zpřístupnění dokumentů: nová výzva. Document Description and Access: A New Chalenge. Praha: Knihovna AV ČR, 2002, s. 11-28.
HAMANOVÁ-1959HAMANOVÁ, P. Z dějin knižní vazby od nejstarších dob do konce XIX. stol. Praha: Orbis, 1959. 276 s., 161 obr.
HANAKOVIČ,KURUC,BÁLENT-1965 Hanakovič, Š., Kuruc, A., Bálent, B. Slovenská knihovnícka terminológia. Martin : Matica slovenská, 1965. 164 s.
HANDBUCH-1943 Ebenböck, Fritz, Brugger, Alfons, Preis, Erwin. Handbuch für Papier, Schrift und Druck. Berlin-Wien-Leipzig, Otto Elsner Verlagsgesellschaft 1943. 627 s.
HANDLEXIKON ZUR LITERATURWISSENSCHAFT-1974Handlexikon zur Literaturwissenschaft / herausgegeben von Diether Krywalski. - München : Ehrenwirth, 1974. - 543 s. ISBN 3-431-01606-5
HANUŠOVÁ-1973 Hanušová, K. Základy speciální bibliografie. Praha: ÚVTEI-STK, 1973. 103 s.
HARNAD-2013HARNAD, Stevan. Eprints: electronic preprints and postprints [online]. Southampton: University of Southampton Highfield, 2013 [cit. 2013-09-04]. Dostupné z: http://cogprints.org/3019/1/eprints.htm
HAROLD-2002 HAROLD, Elliotte Rusty; MEANS, W. Scott. XML v kostce : pohotová referenční příručka. Praha : Computer Press, 2002. xvi, 438 s. ISBN 80-7226-712-4.
HARROD-1977 Harrod, Leonard Montague. The Librarians´Glossary of terms used in librarianship, documentation and the book crafts and reference book. London - Worcester, Andre Deutsch a Grafton Book 1977. 903 s. ISBN 0-233-96744-3.
HARROD-1990 Harrod. L.M. Harrod´s librarians glossary of terms used in librarianship, documentation and the book crafts and reference book. Brookfield : Gower Publishing Company, 1990. 671 s.
HARRODS-2000 Harrod's Librarians' Glossary and Reference Book : a directory of over 9,600 terms, organizations, projects and acronyms in the areas of information management, library science, publishing and archive management. Comp. by Ray Prytherch. 9. ed. Aldershot : Gower, 2000. 787 s.
HARRODS-2005Harrod's Librarians' Glossary and Reference Book : a directory of over 10,200 terms, organizations, projects and acronyms in the areas of information management, library science, publishing and archive management. Comp. by Ray Prytherch. 10. ed. Abingdon : Ashgate, 2005. 753 s. ISBN 0-7546-4038-8.
HARTL-HARTLOVÁ-2000 HARTL, P., HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2000. 774 s.
HARTMANN-JAMES-1998 HARTMANN, R. R. K., JAMES, G. Dictionary of Lexicography. New York : Routledge, 1998. xv, 176 s. ISBN 0-415-14143-5
HARTMANOVÁ-2001 HARTMANOVÁ, Dagmar. Autorský zákon-část II. Právní úprava ochrany databází. Národní knihovna,2001, roč.12, č.2, s.114-116.
HARTMANOVÁ-2001AHARTMANOVÁ, Dagmar. Komentář ke Směrnici 2001/29/ES. In: Národní knihovna, 2001, roč.12,č.4,.s.287-8.
HAVELKA-1992 Havelka, J. Ami Pro : úvod do české počítačové typografie. Praha : Grada, 1992. 296 s. ISBN 80-85623-03-X
HEATH-2012HEATH, Tom. Linked data - connect distributed data across the web [online]. [cit. 2012-12-14]. Dostupný z WWW: .
HEJNOVÁ-1989 HEJNOVÁ, M. Průvodce po fondech oddělení rukopisů a vzácných tisků Státní knihovny ČSR v Praze. Praha: SK ČSR, 1989. 147 s.
HEJNOVÁ-1999 HEJNOVÁ, M. Problematika knihovnické práce s historickými fondy a její kontext. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1998. Brno: SDRUK, 1999, s. 89-95. ISBN 80-86249-02-6
HEJNOVÁ-2001 HEJNOVÁ, M. Pietro Andrea Mattioli 1501-1578. U příležitosti 500. výročí narození. In occasione del V centenario della nascita. Praha: NK ČR - Istituto Italiano di Cultura di Praga, 2001. 59 s. ISBN 80-7050-388-2
HEJNOVÁ-HŮLEK-UHLÍŘ-2000HEJNOVÁ, M. - HŮLEK, J. - UHLÍŘ, Z. Ve znamení nové doby. První dvě století tištěné knihy v Čechách. Praha: NK ČR, 2000. 130 s. ISBN 80-7050-362-9
HEJNOVÁ-UHLÍŘ-1999 HEJNOVÁ, M. - UHLÍŘ, Z. Rukopisy - problematika jejich ochrany a zpřístupnění. In: Národní knihovna, 10, 1999, s. 113-117. ISSN 0862-7487
HEMOLA-1999 Hemola, Hanuš: Referenční centrum Národní knihovny ČR. Ikaros, 1999, č.7 (cit 1999-07-01)
HENDL-1997HENDL, Jan a SKLENÁK, Vilém. Metody zpracování informací III : Hypertextové systémy (včetně úvodu do jazyka HTML). Praha : Vysoká škola ekonomická, 1997. 293 s. ISBN 80-7079-896-3
HEŘT-2006HEŘT, Jiří. Memy a memetika. Sisyfos: neperiodický zpravodaj občanského sdružení SISYFOS - ČESKÉHO KLUBU SKEPTIKŮ [online]. Roč. XII, č. 1 (2006), s. 1-3.
HICKIN-1985 HICKIN, N. Bookworms. The insects pests of books. London : Sheppard Press, 1985. 175 s. ISBN 0 6625 5591 0.
HIRSCH-2005HIRSCH. An index to quantify an individual's scientific research output [online]. San Diego : University of Kalifornia, Department of Physics, 2005. [cit. 2010-01-28]. Dostupné z http://www.pnas.org/content/102/46/16569.full.pdf
HLAVÁČEK-1994 HLAVÁČEK, I. Úvod do latinské kodikologie. 2. doplněné vydání. Praha: UK, 1994. 96 s. ISBN 80-7066-883-0
HLAVÁČEK-KAŠPAR-NOVÝ-1988 HLAVÁČEK, I. - KAŠPAR, J. - NOVÝ, R. Vademecum pomocných věd historických. Praha: Svoboda, 1988, 500 s.
HLAVATÁ-1979 HLAVATÁ, E a kol. Informační prameny. Terminologický slovník. Praha: ÚVTEI, 1979. 391 s.
HLAVENKA-1994 Nový výkladový slovník výpočetní techniky / Jiří Hlavenka [...et al.]. Praha : Computer Press, [1994]. 245 s. ISBN 80-85896-05-2
HLAVENKA-1995 Hlavenka, J. Nový výkladový slovník výpočetní techniky. Praha: ComputerPress. 1995. 245s. ISBN 80-85896-13-3.
HLAVENKA-1997 HLAVENKA, Jiří Nový výkladový slovník výpočetní techniky / Jiří Hlavenka [aj.]. spoluprac. Tomáš Baránek, Tomáš Holčík. - Praha : Computer Press, [1997] - 452 s. ISBN 80-7226-023-5.
HLAVENKA-2002 HLAVENKA, Jiří. Používáme, využíváme (a zneužíváme) e-mail. Praha : Computer Press, 2002. 280 s . ISBN 80-7226-606-3.
HNĚVKOVSKÝ-PROKOP-1981HNĚVKOVSKÝ, Vladimír, PROKOP, Ivo. Patenty a normalizácia. 2. preprac. vyd. Bratislava : Slovenská technická knižnica, 1981. 154 s.
HOCK-1999 HOCK, Randolph E. The extreme searcher's guide to Web search engines : a handbook for the serious searcher. Medford : CyberAge Books, 1999. xxiii, 212 s. ISBN 0-910965-26-9.
HOFFMANN-1999 HOFFMANN, F. Zásady popisu rukopisů z roku 1983 a zkušenosti z jejich užívání: Soupis rukopisů knihovny Kláštera premonstrátů v Teplé. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1998. Brno: SDRUK, 1999, s. 118-126. ISSN 80-86249-02-6
HOFFMANN-2001 HOFFMANN, F. Soupis rukopisů Státního okresního archivu v Jihlavě. Jihlava: OÚ-SOKA - Archiv AV ČR, 2001. 480 s. ISBN 80-86404-03-X
HOFFMANN-PRAŽÁK-1972 HOFFMANN, F. - PRAŽÁK, J. Průvodce po rukopisných fondech českých zemí. In: Studie o rukopisech, 11, 1972, s. 99-112.
HOFMANN-1984 HOFMANN, G. Metrologická příručka pro Čechy, Moravu a Slezsko. Plzeň - Sušice: SOA - Muzeum Šumavy, 1984. 100 s.
HOJDAR-2002 HOJDAR, Josef. Životní situace a veřejné informační služby. In: ISSS : Internet ve státní správě a samosprávě, Hradec Králové, 25. 3. 2002 - 26. 3. 2002, s. 104-106. [dokument ve formátu pdf] dostupný z: http://www.isss.cz/2002/
HOJOVEC-1987 Hojovec, V.... [et al.] Kartografie. Praha : Geodetický a kartografický podnik, 1987. - 660 s., obr., fot., tb., grafy, schémata, 31 s. barev. mp.
HÖNIGOVÁ,MATYÁŠ-1996HÖNIGOVÁ, Alena, MATYÁŠ, Václav. Anglicko - česká terminologie bezpečnosti informačních technologií. Praha : Computer Press, 1996. 95 s. ISBN 80-85896-44-3.
HORÁK-1948 HORÁK, F. Česká kniha v minulosti a její výzdoba. Praha: František Novák, 1948. 254 s.
HORÁK-1971 Horák, František , Wižďálková, Bedřiška. Pravidla jmenné katalogizace starých tisků, prvotisků a rukopisů. Praha, SPN 1971. 159 s.
HORÁK-URBÁNKOVÁ-WIŽĎÁLKOVÁ-1971 HORÁK, F. - URBÁNKOVÁ, E. - WIŽĎÁLKOVÁ, B. Pravidla jmenné katalogizace starých tisků, prvotisků a rukopisů. Praha: SPN, 1971. 159 s.
HORECKÝ,RÁCOVÁ-1979 Horecký, J. Rácová. Slovník jazykovedných termínov. Bratislava : SPN, 1979. 201s.
HORECKÝ-1983 Horecký, J. Vývin a teória jazyka. Bratislava : SPN, 1983. 110 s.
HORNÝ-1997 Horný, S. Počítačová typografie a design dokumentů. Praha : Grada, 1997. 279 s. ISBN 80-7169-487-7
HOUŠKOVÁ-PILLEROVÁ-2007HOUŠKOVÁ, Zlata, PILLEROVÁ, Vladana. Služby knihoven pro zdravotně znevýhodněné : výsledky průzkumu [online]. Praha : Knihovnický institut Národní knihovny ČR, 2007. Dostupné z http://knihovnam.nkp.cz/docs/Handicap_vysledky_pruzkumu.doc
HOW-1998How Does Your Public Library Compare? Service Performance of Peer Groups. [online]. [cit. 2005-01-20]. Dostupný na http://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=98310
HRABINOVÁ-PLANKOVÁ-2013HRABINOVÁ, Světlana a Jindra PLANKOVÁ. Úvod k Open Bibliographic Data aneb i knihovny mají svá skrytá místa! Knihovna plus [online]. 2013, č. 1 [cit. 2013-04-09]. ISSN 1801-5948. Dostupný z WWW: .
HRDÁ-2004HRDÁ, Libuše. Knihovny půjčují hračky. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 10 [cit. 22.1.2009]. Dostupné z http://www.ikaros.cz/node/1780.
HŘEBÍČEK-2002Hřebíček,L. Vyprávění o lingvistických experimentech s textem. (2002) Praha : Academia. 195 s.
HTMLHTML - tvorba dokonalých WWW stránek : podrobný průvodce / Jiří Kosek. -- 1. vyd. -- Praha : Grada Publ., 1998. -- 291 s.
HUSBY-1999 HUSBY, O. Real and virtual union catalogues. In Sborník příspěvků ze semináře CASLIN'99-Souborné katalogy: organizace a služby, 30.5.-3.6.1999 [online]. [cit.02-09-13] Dostupný z URL: http://www.caslin.cz:777/caslin99/a2.htm
HÚŠČAVA-1951 Húščava, Alexander. Dejiny a vývoj nášho písma. Bratislava, SAVU 1951. 375 s.
HYHLÍKOVÁ-1988 Hyhlíková, V. Selekční jazyky. 1, Informační analýza dokumentu. In: Studijní obor vědecké informace a knihovnictví : teze přednášek. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988, s. 61-64.
HYNEK-2000 Hynek, J., Vítkovský, R. Anglicko-český a česko-anglický slovník výpočetní techniky a informačních technologií. Plzeň : Fraus, 2000. 518 s. ISBN 80-7238-070-2
CHALOUPECKÝ-1939 CHALOUPECKÝ, V. Prameny X. století legendy Kristiánovy o svatém Václavu a svaté Ludmile. Praha: Národní výbor pro oslavu svatováclavského tisíciletí, 1939. 630 s.
CHALOUPKOVÁ-2001 CHALOUPKOVÁ, Jana. Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon) a předpisy související. Komentář. - l .vyd. - Praha: C.H. Beck, 2001. - XVII, 229 s.
CHAN-1995 Chan, L.M. Library of Congress subject headings : principles and application. Englewood : Libraries Unlimited, 1995. 541 s.
CHARLESWORTH-2003CHARLESWORTH, Andrew. Legal issues relating to the archiving of Internet resources in the UK,EU, USA and Australia:a study undertaken for the JISC and Welcome Trust [online] -University of Bristol, 2003.79 s.
CHLAPEK-KUČERA-NEČASKÝ-2012CHLAPEK, Dušan, KUČERA, Jan, NEČASKÝ, Martin. Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR: verze 1.0 [online]. Praha: listopad 2012 [cit. 2012-12-14]. 26 s. Dostupný z WWW: .
IFLA/FAIFE-2004IFLA/FAIFE Professional Codes of Ethics/Conduct. [online]. [cit. 2005-01-18]. Dostupný na WWW: http://www.ifla.org/faife/ethics/codes.htm
IFLA-2009IFLA. Legal Deposit of Electronic Publications [online]. Aktualizováno 24.10.2000 [cit. 31.3.2009]. Dostupné z http://www.ifla.org/VII/s1/gnl/chap6.htm
IFLA-2012IFLA: Environmental Sustainability and Libraries Special Interest Group [online]. Haag: Mezinárodní federace knihovnických asociací a institucí, last update: 21 September 2012 [cit. 2012-11-22]. Dostupný z WWW: .
IFLA INTERNET MANIFESTO-2012The IFLA Internet Manifesto [online]. Hague: The International Federation of Library Associations and Institutions: The Committee on Freedom of Access to Information and Freedom of Expression, 2002, last update: 6 July 2012 [cit. 2012-09-13]. Dostupné z: http://www.ifla.org/en/publications/the-ifla-internet-manifesto
ILAVSKÝ MESAČNÍK-2009Z knižného slovníka. In Ilavský mesačník. Roč. 15, č. 3 (2009), s. 4.
IMPAKTČAS-2009Impaktované časopisy [online]. Ústí nad Labem : Fakulta sociálně ekonomická Univerzity Jana Evangelisty Purkyně [cit. 2009-04-24]. Dostupné z http://fse.ujepurkyne.com/data/SVI_impaktovanecasopisy.pdf
INDIVIDUAL STUDY ROOMS-2012Individual study rooms [online]. Norwich: University of East Anglia, c2012 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: http://www.uea.ac.uk/is/study-facilities/individualstudyrooms
INFORMAČNÍ EXPLOZE-2007Informační exploze a exformace / -tes-. Praha: Economia, roč. 42, 18. 4. 2007, [cit. 2014-08-06]. Dostupné také z: http://modernirizeni.ihned.cz/c1-20886120-informacni-exploze-a-exformace
INFORMAČNÍ FONDY-1987Informační fondy pro IV. ročník středních knihovnických škol: studijní obor vědecké informace a knihovnictví.1. vyd. Praha: Stát.ped.nakl.1987. 150 s.
INFORMATIKA-1993 Informatika pro ekonomy. Praha : Vysoká škola ekonomická, 181 s.
INFORMETRIE-2007Informetrie, scientometrie, bibliometrie [online]. [Praha: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze], 2007 [cit. 2013-05-23]. Dostupné z: http://www.vscht.cz/lam/new/VK_Scio.pdf
INTERNATIONAL ENCYCLOPEDIA OF LIS-2003International encyclopedia of Information and library science / edited by John Feather and Paul Sturges. - 2nd ed. - London : Routledge, 2003. - xxxii, 688 s. ISBN 0-415-25901-0
INTERNET-2000 INTERNET - adresář a slovník pojmů. Praha : Lidové noviny, 2000. 175 s. ISBN 80-7106-416-5
INTERNET-2002A AboveGraphics - Illustration For Advertising, Editorial and The Web, Chicago. Dostupné na: http://www.abovegraphics.com
INTERNET-2002BInformation Technology Services. Digital Media Center. Dostupné na: http://www.cco.caltech.edu/its/digitalmedia/index.shtml
INTERNET-2002C Magnetic Stripe Encoding. Dostupné na: http://www.virtualcard.co.nz/encode.html
INTERNET MEMES-2013Top 10 internet memes: What is a meme? [online]. Squidoo, c2013 [cit. 2013-05-14]. Dostupné z: http://www.squidoo.com/top-10-internet-memes
INTRODLIntroduction to Digital Libraries : Definitions [online]. Cop. Edward A. Fox, Rajat Gupta. Blacksburg (VA, USA) : Virginia Tech, c1998-2001 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: http://ei.cs.vt.edu/~dlib/rintro.htm
ISAD(G)ISAD(G): General International Standard Archival Description, Second edition, 1999. Dostupné na http://www.ica.org
ISBD(A)-1997ISBD(A) : mezinárodní standardní bibliografický popis pro staré tisky a prvotisky. - 2., rev. vyd., 1. čes. vyd. - Praha : Národní knihovna České republiky, 1997. - xiii, 99 s. ISBN 80-7050-294-0
ISBD(CM)-1997ISBD(CM) : mezinárodní standardní bibliografický popis pro kartografické dokumenty : doporučeno Revizním výborem ISBD : schváleno Stálým výborem Katalogizační sekce IFLA a IFLA - Sekcí knihoven kartografických dokumentů /Přel. Martin Kubal a František Kučera, ; Odp. red. Bohdana Stoklasová. -- 1. české vyd. -- Praha : Národní knihovna ČR, 1997. -- 59 s. : příl.ISBN 80-7050-221-5
ISBD(CR)-2008ISBD (CR) : mezinárodní doporučení pro bibliografický popis : pokračující zdroje [online]; [z anglického originálu ISBD(CR) : International Standard Bibliographic Description for serials and other continuing resources do češtiny přeložila Edita Lichtenbergová]. 1. čes. vyd. Praha : Národní knihovna ČR, 2008. 114 s. Dostupné z http://www.nkp.cz/pages/files/fond_ISBD_CR2008.pdf
ISBD(ER)-1998 ISBD(ER) : mezinárodní standardní bibliografický popis pro elektronické zdroje. Praha : Národní knihovna ČR, 1998. VIII, 114 s. ISBN 80-7050-325-4.
ISBD(G)-1993 ISBD(G) : všeobecný mezinárodní standardní bibliografický popis. 1. české vyd. Praha : Národní knihovna v Praze, 1993. 36 s.
ISBD(M)-1987 ISBD(M) : international standard bibligraphic description for monographic publication. London : IFLA, 1987. 62 s.
ISBD(M)-1993 ISBD(M) : mezinárodní standardní bibliografický popis pro monografie. 1. české vyd. Praha : Národní knihovna v Praze, 1993. 62 s.
ISBD(NBM)-1996 ISBD(NBM) : mezinárodní standardní bibliografický popis pro neknižní dokumenty. 1. české vyd. Praha : Národní knihovna ČR, 1996. 75 s.
ISBD(PM)-1995 ISBD(PM) : mezinárodní standardní bibliografický popis pro tištěné hudebniny. 1. české vyd. Praha : Národní knihovna ČR, 1995. 75 s.
ISBD(S)-1994 ISBD(S) : mezinárodní standardní bibliografický popis pro seriálové dokumenty. 1. české vyd. Praha : Národní knihovna v Praze, 1994.81 s.
ISO 11108-1996 ISO 11108-1996 Information and documentation-Archival paper-Requirements for permanence and durability. Geneve : International Organization for Standardization, 1996
ISO 5127-11 ČSN 010186, ISO 5127-11 - Dokumentace a informace : slovník, část 11: Audiovizuální dokumenty. Praha : Český normalizační institut, 1996. 16 s.
ISO/DIS 11799-1998 ISO/DIS 11799-1998
ISO/FDIS 5127-2000 ISO/FDIS 5127 2000: Information and documentation - vocabulary. 150 s.
ISO-5127 ISO 5127:2001 Information and Documentation - Vocabulary
IVANOV,ŠAUMJAN-1964 Ivanov, V.V., Šaumjan, S. K. Lingvistické problémy teorie informace. In: Teorie informace a jazykověda. Praha : ČSAV, 1964. s. 51-74.
IVANOVOVÁ-2001IVANOVOVÁ, S. Integrace zdravotně postižených osob do společnosti [online]. [cit. 2004-06-15]. Dostupné na Internetu:
JAHL-2005JAHL, Christian. Samoobslužný systém ve Vídni. In Bulletin SKIP, roč. 14, č. 4 (2005), s. 16.
JAKOBI-MIRWALD-1997JAKOBI-MIRWALD Christine. Buchmalerei : Ihre Terminologie in der Kunstgeschichte. Berlin : Reimer, 1997. 255 s. ISBN 3-496-01159-9.
JANOŠ-1993 JANOŠ, Karel. Informační etika. - l vyd. Praha: Česká informační společnost, 1993. - 134 s.
JANOVSKÝ-2009JANOVSKÝ, Dušan. Encyklopedie webových pojmů : tag [online]. Poslední aktualizace 17.4.2009 [cit. 2009-06-16]. Dostupné z http://www.jakpsatweb.cz/enc/tag.html
JANSA-2008JANSA, Petr. Právní aspekty implementace projektu "Creative Commons" v České republice : diplomová práce [online]. Praha : [s.n.], 2008. 105 s., [20] s. příl. Dostupný z WWW: http://www.creativecommons.cz/wp-content/uploads/dp_petr_jansa_komplet_xmp.pdf
JANZIN-GÜNTNER-2007JANZIN, Marion, GÜNTNER, Joachim. Das Buch vom Buch : 5000 Jahre Buchgeschichte. 3., überarbeitete und erweiterte Aufl. Hannover : Schlütersche Verlagsgesellschaft, 2007. 512 s. ISBN 978-3-89993-805-0.
JAVORČÍKOVÁ-1976 JAVORČÍKOVÁ, Anna. Bibliografia. Bratislava : Slov. ped. nakl. 1976.
JEDLIČKOVÁ PETRA-1999JEDLIČKOVÁ, Petra. Elektronické publikování : periodika na Internetu. Ikaros [online]. 1999, č. 3 [cit. 1999-03-01]. Dostupný z: http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200205029
JEDLIČKOVÁ ĽUBICA-2006JEDLIČKOVÁ, Ľubica. Médiá, komunikačné kanály a vedecká komunikácia [online]. In Sieťové a informačné technológie 2006. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. [cit. 2011-04-01]. Dostupný z WWW: http://www.fem.uniag.sk/konferencie_a_seminare/sit/2006/zbornik_sit2006/jedlickova.pdf
JELÍNEK-1988 JELÍNEK, Miroslav. Ochrana práv výkonných umělců z hlediska vnitrostátního i mezinárodního. In: Aktuální otázky práva autorského a práv průmyslových. Praha: Univerzita Karlova ,1988.114 s.
JELÍNKOVÁ-2006JELÍNKOVÁ, Jana. Nebojme sa blogovať : odkrytá záhada blogu alebo prečo nevyužiť všetky možnosti sebaprezentácie. In ITlib: Informačné technológie a knižnice [online], 2006, č. 2 [cit. 2006-06-22]. Dostupné z http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib062/jelinkova.htm
JEMELKA-2009JEMELKA, Ivan. Za současnou finanční krizi může i informační znečištění [online]. iDNES.cz. Praha: MAFRA, c1999-2014, 23. února 2009 [cit. 2014-08-07]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/za-soucasnou-financni-krizi-muze-i-informacni-znecisteni-pmk-/zpr_archiv.aspx?c=A090223_141448_kavarna_bos
JEŽKOVÁ-2007JEŽKOVÁ, Zuzana. Komunitní knihovna [dokument ve formátu ppt]. Praha: Národní knihovna ČR, 2007. [cit. 3.4.2009]. Dostupné z http://www.smocr.cz/data/files/cinnost-socialni-oblast/prezentace-9--knihovny.ppt
JOBÁNEK-2011JOBÁNEK, Matouš. Open bibliography data [online]. Brno: Masarykova univerzita: Fakulta informatiky, 1.12.2011 [cit. 2012-12-14]. Dostupný z WWW: .
JOHNS-2000 Johns, T. Antonymy. Dostupné z www: http://web.bham.ac.uk/johnstf/antonym.htm
JOHNSON-1978 Johnson, Arthur W. Manual of Bookbinding . Charles Scribners' Sons, New York, 1978. 224 s.
JOHNSON-RICE-WILLIAMS-2010JOHNSON, William S., RICE, Mark, WILLIAMS, Carla. Dějiny fotografie: od roku 1839 do současnosti. V Praze: Slovart, 2010. 766 s. George Eastman House collection. ISBN 978-80-7391-426-4.
JONÁK, SMETÁČEK-1989Jonák, Z., Smetáček,V. (1989) Slovník výpočetní techniky a programování pro střední školy. Praha : Ped. fak UK. 70s
JONÁK-1997Jonák, Z. Informace stárnou, teorie přežívají. In: Ikaros roč. 1, č. 11(1997)
JONÁK-1999Jonák, Z. Pokles důvěry ve vědu jako důsledek změny paradigmatu vědy. In: Ikaros. Roč.3, č.2
JONÁK-2000Jonák, Z. Imaginativní racionalita jako impuls ke vzniku nového paradigmatu vědy? Dostupné z www: http://pes.eunet.cz/veda/clanky/11135_29_0_0.html
JONÁK-2004Jonák,Z. : (2004) Pojetí informace v připravovaném rámcovém vzdělávacím programu pro základní a gymnaziální vzdělávání (RVP ZV a GV). In: Pedagogický software 2004, CD-ROM.
JURČA-2008JURČA, Josef, SOUČEK, Petr. Seminář IVIG 2008. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 10 [cit. 2009-04-21]. Dostupné z http://www.ikaros.cz/node/5026
JURČACKOVÁ-1993 JURČACKOVÁ, Zora. Nové prístupy k budovaniu katalógov knižnice Bratislava : Slov. techn. knižnica - Centrum VTI SR, 1993. 84 s.
JYXO-2009Jyxo s.r.o. Založit nový blog [online]. [cit. 30.3.2009]. Dostupné z http://blog.cz/registrace
KÁBRT-1990 KÁBRT, Jiří Slovník teorie a metodiky bibliografie. - 2. přeprac. a dopl. vyd. Praha : Národní knihovna, 1990. 127 s.
KADIRI-ADETORO-2012KADIRI, Jasiliu A., ADETORO, Niran A. Information explosion and the challenges of information and communication technology utilization in Nigerian libraries and information centres. Ozean Journal of Social Sciences [online]. 2012, 5 (1) [cit. 2014-10-24]. ISSN 1943-2577. Dostupné z: http://www.academia.edu/1774022/INFORMATION_EXPLOSION_AND_THE_CHALLENGES_OF_INFORMATION_AND_COMMUNICATION_TECHNOLOGY_UTILIZATION_IN_NIGERIAN_LIBRARIES_
KADLEC-1979KADLEC, J. Literární činnost Maříka Rvačky. In: Pocta Dr. Emmě Urbánkové. Spolupracovníci a přátelé k 70. narozeninám. Praha: SK ČSR, 1979, s. 145-164.
KADLEC-2005KADLEC, Zdeněk. Samoobslužný výpůjční systém 3M Self-Check v Ústřední knihovně Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. In Bulletin SKIP, roč. 14, č. 4 (2005), s. 16-17.
KALINOVÁ-1999 KALINOVÁ, Kristina (zprac.). Meziknihovní výpůjční služby a služby dodávání dokumentů ve Velké Británii. Praha : NK ČR, 1999. 114 s. ISBN 80-7050-342-4
KALKUS-1998 KALKUS, Stanislav. Strovnávací knihovnictví. Učební text. - 1 .vyd. Praha: Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, 1998. - 24 s. strovnávací knihovnictví
KAN-2000 Knihkupec a nakladatel : časopis Svazu českých knihkupců a nakladatelů. - Časopis. - Roč. 5 (19), č. 7-8. - [Praha] : SČKN, 2000. 24 s.
KÁNSKÁ-1995 KÁNSKÁ, Pavla (zprac.) Anglicko-český a česko-anglický slovník odborných knihovnických výrazů a zkratek doplněný základními pojmy z oblasti výpočetní techniky. Brno : SDRUK, 1995. 50 s. ISBN 80-900061-9-1
KÁNSKÁ-1999 KÁNSKÁ, Pavla (zprac.) Anglicko-český a česko-anglický knihovnický slovník : doplněný základním konverzačními okruhy. Brno : Masarykova univerzita, 1999. 113 s. ISBN 80-210-2150-0
KAPLANOVÁ, DRŽKOVÁ-2003Kaplanová, M. - Držková, M.: Anglicko-německo-český polygrafický slovník. Praha, Svaz polygrafických podnikatelů 2003. 766 s.
KARKANOVÁ-1985Karkanová, Hana: Galerijní knihovny. Dějiny knihovny Moravské galerie v Brně. Duha, 1985, č.3, s.13-15.
KARPECKI-2000KARPECKI, Lubomír. Celopodnikové aplikace : Páteř "nové" ekonomiky. Softwarové noviny (ISSN 1210-8472). 2000, roč. 11, č. 7 (červenec), s. 29-45.
KARTOTÉKA-2005KARTOTÉKA typových pozic. [online]. [cit. 2005-01-17]. Dostupný na WWW: http://ktp.istp.cz/charlie/expert2/act/fulltext.act
KASÍK-2012KASÍK, Pavel. Celý internet se směje, jen vy nechápete, o co jde. Podívejte na memy [online]. 16. srpna 2012 [cit. 2013-05-14]. Dostupné z: http://technet.idnes.cz/internetove-memy-0z1-/sw_internet.aspx?c=A120815_190010_sw_internet_pka
KAŠPAR-1987 Kašpar, Jaroslav. Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím. Praha, SPN 1987. Skriptum. 1. svazek - Textová část. 291 s.
KATUŠČÁK,MATTHAEIDESOVÁ,NOVÁKOVÁ-1998 Katuščák, D., Matthaeidesová, M., Nováková, M. Informačná výchova : terminologický a výkladový slovník : odbor knižničná a informačná veda. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladatel´stvo, 1998. 375 s.
KATUŠČÁK-1998KATUŠČÁK, Dušan. Bibliografia jako veda o bibliografickej komunikácii. Knižnice a informácie. 1998, roč. 30, č. 4, s. 152-159
KEENAN, JOHNSTON-2000Keenan, Stella: Concise Dictionary of Library and Information Science / Stella Keenan, Colin Johnston. -- 2nd ed.. -- London : Bowker-Saur, 2000. -- 265 s. ISBN 1-85739-251-5
KEENAN-1996 KEENAN, Stella. Concise Dictionary of Library and Information Science. 1. ed. London : Bowker-Saur, 1996. 214 s.
KELBL-2004KELBL, J. Současná podoba církevní knihovny podle Knihovního zákona (Zákon o knihovnách a podmínkách provozování knihovnických a informačních služeb, 2001) a dokumentu Církevní knihovny v poslání církve (Papežská komise pro církevní kulturu, 1994). [online]. [cit. 2004-06-08]. Dostupné na Internetu: http://www.biskupstvi.cz/knihovna/index.php?polozka=102
KENNEY-RIEGER-2000 KENNEY, A.R.-RIEGER, O.Y. Moving theory into Practice. Digital imaging for libraries and archives. Mountain View. RLG, 2000. ISBN 0 9700 2250 6.
KENNY-1991 Kenny, Geraldine (ed.). A reading Guide to the preservation of Library Collections. London; Library Association Publishing, 1991. 106 s.
KHOSROWPOUR-2007KHOSROW-POUR, Mehdi. Dictionary of information science and technology. Vol. 1-2. Hershey : Idea Group Reference 2007. 761 s. ISBN 1-59904-385-8.
KIMÁK-1989Kimák, V.M. Malý slovník bibliofila. Praha : Sdružení českých bibliofilů, 1989.
KIMLIČKA-1995 KIMLIČKA, Štefan. Manažment tvorby informačných systémov : teoretické východiská, metódy a postupy vo sfére vedy, výskumu a vzdelávania. Bratislava : Slovenská technická knižnica-Centrum VTI SR, 1995.136 s.
KINDER-1999 KINDER, Robin (ed.) Document delivery services : contrasting views. New York : The Haworth Press, 1999. 87 s. ISBN 0-78900-540-9
KING-1987 KING, J. A review of bibliometric and other science indicators and their role in research evaluation.J.Inform.Sci.,13,1987, s.261-276. Zkrácená verze na http://www.garfield.library.upenn.edu/essays/v12p093y1989.pdf
KISSWIN-1979 KISSELBACH, T., WINDISCH, H. Nová škola fotografie. Praha, SNTL 1979. 222 s.
KLIMEŠ-1994KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. 5. přeprac. a dopl. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1994. 855 s. ISBN 80-04-26059-4.
KLIMEŠ-1998 KLIMEŠ, Lumír. Slovník cizích slov. Praha : Státní pedagogické nakladatelství : SPN - pedagogické nakladatelství, 1998. 6. přeprac. a dopl. vyd. 862 s. ISBN 80-04-26710-6. ISBN 80-7235-023-4.
KLÍR,VALACH-1965 Klír, J; Valach, M. Kybernetické modelování. Praha : SNTL. 1965. 355s.
KLOBAS-2006KLOBAS, Jane. Wikis: Tools for Information Work and Collaboration. Oxford: 2006. 229 s. ISBN 1-84334-178-6.
KLODNER-2000Klodner,M. (2002) Struktury obrazu. Dostupné z http://obraz.prague-golem.cz/clanek.asp?clanek=49&rubrika=23
KNAP-1981KNAP, Karel-KUNZ, Otto. Mezinárodní právo autorské. Praha: Academia 1981. 495 s.
KNAP-1988KNAP,Karel.Průmyslová práva v mezinárodních vztazích.Praha:Academia 1988.444 s.
KNEIDL-1989 KNEIDL, Pravoslav. Z historie evropské knihy : po stopách knih, knihtisku a knihoven. Praha : Svoboda, 1989. 143 s. ISBN 80-205-0093-6.
KNIHOVNÍ ŘÁD-2003Knihovní řád Ústřední knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně [dokument ve formátu pdf]. Zlín: Univerzita Tomáše Bati. 2003 [cit. 2009-04-06]. Dostupné z http://web.utb.cz/cs/docs/smernice30_2003.pdf.
KNIHOVNÍ ZÁKON-2001 Knihovní zákon č.257/2001 Sb. ze dne 29. června 2001.
KNOLL-1999 KNOLL, A. Memoriae Mundi Series Bohemica - digitální zpřístupnění vzácných dokumentů. In: Národní knihovna, roč. 10, 1999, č. 3, s. 105-109. ISSN 0862-7487
KNOLL-2001 KNOLL, A. VISK 6 - Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů. In: Knihovny současnosti 2001. Brno: SDRUK, 2001, s. 297-301. ISSN 80-86249-14
KOBLITZ-1984 KOBLITZ, J. In: LEXIKON der Information und Dokumentation. Hrsg v.S. Rückl u.G.Schmoll.Leipzig: Bibliographisches Institut,1984. 535 s.
KOČBLA-2000 Kočička, P., Blažek, F. Praktická typografie. Praha : Computer Press, 2000. xiv, 288 s. ISBN 80-7226-385-4
KODEX BLOGERA-2009Internet Info, s.r.o. Kodex blogera na Lupa.cz [online]. [cit. 30.3.2009]. Dostupné z http://www.lupa.cz/redakce/kodex-blogera-na-lupe/
KODEX-2004KODEX etiky českých knihovníků. SKIP Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky. [online]. [cit. 2005-01-20]. Dostupný na WWW: http://skip.nkp.cz/CoKodex.htm
KODEX-2004Kodex etiky českých knihovníků / Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky. In: Národní knihovna. -- ISSN 0862-7487. -- Roč. 15, č. 4 (2004), s. 282
KODYS-1997 firemní materiály: KODYS. Praha: Kodys, 1997. 36s.-firemní příručka-http://www.kodys.cz/MISC/typykodu.htm
KOERMENDY-1989Koermendy, L ed.. Manual Archival Reprography. Muenchen, London, New York, Paris: K.G. Saur, 1989. 223 s. ISBN 3-598-20277-6
KOLDENIUS-1992KOLDENIUS, M., NILLSON, E. Integrated libraries. Scandinavian Public Library Quarterly (Stockholm). 1992, vol. 25, č. 1, s. 7-11. In Novinky knihovnické literatury. 1992, roč. 35, č. 5, s. 134-146.
KOMENIO-2009Komeniologická literatura [online]. Praha : Národní pedagogická knihovna Komenského [cit. 2009-06-29]. Dostupné z http://www.npkk.cz/npkk/zakl_komen.php
KOMKNIH-2004Komunitní knihovna [online]. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, 2004. [cit. 3.4.2009]. Dostupné z http://skip.nkp.cz/akcKom.htm
KOMUNITNÍ SÍTĚ-2009Komunitní sítě nejsou jen pro mladé. In Lupa.cz [online]. 16.1.2009 [cit. 2012-11-14]. Dostupný z WWW: http://www.lupa.cz/tiskove-zpravy/komunitni-site-nejsou-jen-pro-mlade/
KONCEPCE-1999Koncepce budování informačních systémů veřejné správy schválená usnesením vlády České republiky ze dne 11. října 1999 č. 1059. 50 s. [dokument ve formátu pdf]. Dostupný z http://www.isvs.cz/user_data/dokumenty/UVIS-Koncepce-ISVS-1999.pdf
KONCEPCE-2001 KONCEPCE krajských systémů veřejných knihoven. Doporučení Ministerstva kultury ČR. Verze 2. - Praha: Ministerstvo kultury ČR, 2001. - 13 s. , 2 příl.
KONCEPCE-2004KONCEPCE rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 - 2010. Praha: Ministerstvo kultury, 2004. [cit. 2004-06-14]. [online]. Dostupné na Internetu: http://www.mkcr.cz/article.php?id=1033
KONEČNÝ-2002KONEČNÝ, L. Mezi textem a obrazem. Miscellanea z historie emblematiky. Praha: NK ČR, 2002. 260 s. ISBN 80-7050-374-2
KÖNIGOVÁ-1993Úvod do bibliometrie : Skriptum pro 3. a 4. roč. stud. oboru vědecké informace a knihovnictví / Marie Königová. -- Praha: Česká informační společnost, 1993.
KÖNST-2014KÖNST, Mayanne. What is a street-paper? [online]. Glasgow: INSP: International network of street papers, c2014 [cit. 2014-05-23]. Dostupný z: http://www.street-papers.org/what-is-a-street-paper/
KONVIT-2004KONVIT, Milan. 2004. Mediamatika ako nový študijný odbor knižničných a informačných vied. In IT lib, roč. 8, č. 3 (2004), s. 20. Dostupné také z: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib043/konvit.htm
KOPECKÝ-2007KOPECKÝ, Kamil. Moderní trendy v elektronické komunikaci. 1. vyd. Olomouc : Hanex, 2007. 98 s. ISBN 978-80-85783-78-0.
KOPIČKOVÁ-VIDMANOVÁ-1999 KOPIČKOVÁ, B. - VIDMANOVÁ, A. Listy na Husovu obranu z let 1410-1412. Praha: Karolinum, 1999. 313 s. ISBN 80-7184-616-3
KOPPITZ-1977 Koppitz, H.-J. Grundzüge der Bibliographie. München: Dokumentation, 1977. 327 s.
KORDA-1992Korda, Josef a kol. Papírenská encyklopedie. Praha, SNTL 1992. 469 s. ISBN 80-03-000647-3
KOUKOLÍK, DRTILOVÁ-2002Koukolík, F., Drtilová,J. (2002) Základy stupidologie. Život s deprivanty II. Praha : galén. 490s.
KOUTNÍK-1936 KOUTNÍK, B. K základům knihovědy a knihovnictví. In: Časopis československých knihovníků, roč. 15, 1936, č. 1-2, s. 3-15.
KOVÁŘ-1984 Kovář, B. Věcné pořádání informací a selekční jazyky. Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací. Institut ÚVTEI pro mimoškolní vzdělávání, 1984. 250 s.
KRÁLOVÁ-2008KRÁLOVÁ, Jaroslava. Hybridní knihovna. Inflow : služby pro handicapované uživatele [online]. 2008, příloha č. 7 [cit. 2009-05-05]. Dostupné z http://www.inflow.cz/files/inflowpriloha/Priloha7_2008.pdf
KRAML-2011KRAML, P. Amand. Objekt des Monats aus dem Museum der Sternwarte Kremsmünster [online]. Kremsmünster: Sternwarte Kremsmünster, c2003-09-29, letzte Änderung: 2011-08-10 [cit. 2013-01-23]. Dostupný z WWW: http://www.specula.at/adv/monat_9712.htm
KRÁSA-1971 KRÁSA, J. Rukopisy Václava IV. Praha: Odeon, 1971. 297 s.
KRÁSA-1990 KRÁSA, J. České iluminované rukopisy 13.-16. století. Praha: Odeon, 1990. 455 s.
KRÁTKÝ-2002 KRÁTKÝ, Ladislav. Inkoustový tisk. Grafika on-line [online]. 17.1.2002 [cit. 2002-09-20]. Dostupný z: URL: http://www.grafika.cz/art/tiskarny/inkjet.html
KRAUS-2001KRAUS, I. Dějiny evropských objevů a vynálezů. Praha, Academia 2001. 330 s. ISBN 80-200-0905-1
KRČMÁŘOVÁ-2000 Krčmářová, Gabriela: Sdílení katalogizace a CASLIN. Ikaros, 2000, č.8 (cit2000-10-02)
KREJČÍKOVÁ-2003KREJČÍKOVÁ, Věra, ŠRAJBOVÁ, Magda. Zpracování živého fondu ve Studijní a vědecké knihovně Plzeňského kraje. Čtenář. Roč. 55, č. 1 (2003), s. 10-12.
KRIŠTOFIČOVÁ-1997KRIŠTOFIČOVÁ, Eva. Prostriedky hodnotenia knižničných a vedeckoinformačných procesov. 1. vyd. Bratislava: Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave, 1997. 157 s. ISBN 80-85165-62-7.
KRIŠTOFIČOVÁ-1999 KRIŠTOFIČOVÁ, Eva - JURČACKOVÁ, Zora - ONDRIŠOVÁ, Miriam. Terminologický slovník z knižničnej a informačnej vedy [CD]. - 1. vyd. - [Bratislava] : STIMUL, 1999 - 1 CD-ROM.
KRIŠTOUFEK-1986 KRIŠTOUFEK, K. Oborové encyklopedie. Výpočetní a řídící technika. Praha: SNTL, 1986. 372 s.
KROPÁČEK-1995 Kropáček, Jiří. Pražské veduty. Praha, Aventinum 1995. 175 s. ISBN 80-7151-480-2.
KŘÍŽ-1994KŘÍŽ, J. Velký frekvenční slovník počítačů. Brno: Polygra, 1994. 304 s.
KTN-2009KTN - Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E. Macana [online]. [cit. 18.3.2009]. Dostupné z http://www.ktn.cz/about?setlang=cs
KUBIČKA-2004KUBIČKA, Roman, ZELINGER, Jiří. Výkladový slovník : malířství, grafika, restaurátorství. 1. vyd. Praha : Grada, 2004. 341 s. ISBN 80-247-9046-7.
KUČEROVÁ-2011KUČEROVÁ, Helena. Metavyhledávání a jeho typy - příspěvek k terminologické diskusi. Knihovna plus [online]. 2011, č. 2 [cit. 2011-12-31]. ISSN 1801-5948. Dostupné z: http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus112/kucer.htm
KUNSTOVÁ-1999 KUNSTOVÁ, Renáta. Skupinová spolupráce, správa a řízení oběhu dokumentů. Praha : Vysoká škola ekonomická, 1999. 80 s. ISBN 80-7079-647-2
KUNZE-1975Kunze, Horst , Rückl, Gotthard. Lexikon des Bibliothekswesens. Leipzig, VEB Bibliographisches Institut 1975. 2 sv. 2111 s.
KUPKA-2002 KUPKA, Karel. Data mining - možnosti a použití. Automa. 2002, č. 2, s. 57-60.
KURKA-2011KURKA, Ladislav. Architektura knihoven. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky, 2011. 86 s. ISBN 978-80-85851-20-5.
KUTNAR-MAREK-1997 Kutnar, F. - Marek, J. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Od počátků národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1997. 1065 s. ISBN 80-7106-252-9
KUŽÍLEK-ŽANTOVSKÝ-2002KUŽÍLEK,Oldřich - ŽANTOVSKÝ, Michael. Svoboda informací. Svobodný přístup k informacím v právním řádu ČR.- Praha, Linde 2002.184 s.
LABORECKÝ-2000LABORECKÝ, Jozef. Hudobný terminologický slovník. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2000. 263 s. ISBN 80-08-01037-1.
LAMBRECHT-1992 Lambrecht, J.H. Minimal level cataloguing by national bibliographic agencies. München : Saur, 1992. 73 s.
LAMPORT-1985 Lamport, L. Latex: A Document preparation systém. Reading, Massachusetts : Addison-Wesley, 1985. 242 s. ISBN 0-201-15790-X
LAMSER-1969 Lamser, V. Komunikace a společnost. Praha : Academia, 1969. 298s.
LANCASTER-1991 LANCASTER, F.W. Indexing and abstracting in theory and practice. London: Library Association Publishing,1991.14,328 s.
LATZER-1998LATZER, Michael. European mediamatics policies. In Telecommunications Policy, vol. 22, no. 6 (1998), p. 457-466. ISSN 0308-5961
LATZER-2006LATZER, Michael, JUST, Natascha, SAURWEIN, Florian, SLOMINSKI, Peter. Institutional variety in communications regulation. Classification scheme and empirical evidence from Austria. In Telecommunications Policy, vol. 30, no. 3-4 (2006), p. 152-170. ISSN 0308-5961.
LÉČKY-2000 Jak se vyhnout právním léčkám? Přel .J. Hauzner. Praha: SKIP,2000.28 s.
LEDA-1994 Anglicko-český slovník : zpracování dat, telekomunikace, kancelářské systémy. Praha : Leda, 1994. 621 s. ISBN 80-901664-1-5
LEDERBUCHOVÁ-2002LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Průvodce literárním dílem : výkladový slovník základních pojmů literární teorie. 1. vyd. Jinočany : H & H, 2002. 355 s. ISBN 80-7319-020-6.
LECHTA-1995 LECHTA, V.: Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti. Martin: Osveta 1995. 223s.
LEIXNER-1993 Leixner, M. PC - zálohování a archivace dat. Praha : Grada, 1993. 408 s. ISBN 80-85424-73-8
LEONARDO-2008Leonardo's notebook [online]. London : British Library. [cit. 11.12.2008]. Dostupné z http://www.bl.uk/onlinegallery/onlineex/remarkmanu/leonardo/
LGB2-1987-1997Lexikon des gesamten Buchwesens. Hrsg. von S. Corsten, G. Pflug und Fr. A. Schmidt-Künsemüller. 2. vyd. Stuttgart, Hiersemann 1987-1997. Sv. 1-5. ISBN 3-7772-8527-7
LIBRARY OF CONGRESS RULE INTERPRETATIONS-1988 Library of Congress rule interpretatins. 1st ed. Washington : Library of Congress, 1988. Různé stránkování
LINKED DATA-2012Linked data [online]. Massachusetts: World Wide Web Consortium (W3C), c2012 [cit. 2012-12-14]. Dostupný z WWW: .
LITERATURWISSENSCHAFTLICHES-1997 Brunner, H., Moritz, R., Hrsg. Literaturwissenschaftliches Lexikon. Grundbegriffe der Germanistik. Berlin : Erich Schmidt, 1997. 372 s. ISBN 3-503-03745-4
LJACHOV-1975 LJACHOV, V. N. Nástin teorie knižního umění. Přeložil Jan Spurný. Praha: Odeon, 1975. 290 s.
LONGMAN-1978 LONGMAN Dictionary of Contemporary English. Essex : Longman Group Ltd., 1978. 13803 s.
LORENZ-2005LORENZ, Michal. K problémům memetiky a informační vědy [rigorózní práce]. Praha: Univerzita Karlova v Praze: Filozofická fakulta: Ústav informačních studií a knihovnictví, 2005. [154 s.]. Dostupné z: http://www.phil.muni.cz/~lorenz/ukoly/diplomka.pdf
LOTKO-1999Lotko, E. Slovník lingvistických termínů pro filology. Olomouc : Univ. Palackého. 1999. 113s.
MACRONSYSTEMS-2008Sealed Documents Technology [online]. Macron Systems, c2006. [cit. 11.12.2008]. Dostupné z http://www.macronsystems.cz/scripts/detail.php?id=128
MADAR-1999MADAR, Zdeněk. Slovník českého práva. - 2. rozšíř. a podstatně přeprac. vyd. - Praha: Linde, 1999. - 2 sv.
MACHKOVÁ-2006MACHKOVÁ, Marie. Současné trendy v oblasti webometrické analýzy: diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita v Brně: Filozofická fakulta: Ústav české literatury a knihovnictví: Kabinet knihovnictví, 2006. [114 s.]. Dostupné také z: http://is.muni.cz/th/64759/ff_m/machkova.pdf
MACHONSKÁ-2002Cenová politika databázových center : historie a současnost / Jana Machonská In: Národní knihovna. -- 0862-7487. -- Roč. 13, č. 3 (2002), s. 177-190 Upravený výtah z diplomové práce
MACHOTKA-2008MACHOTKA, Jiří. Ochrana citlivých informací v dokumentech (přednáška z konference Co po nás zbude konané v Praze dne 23.9.2008) [online]. Oracle. [cit. 11.12.2008]. Dostupné z http://connect.amsoft.cz/p20632021/
MALCLES-1954MALCLES, Louise-Noëlle. Cours de bibliographie a l'intention des étudiants de l'université et des candidats aux examens de bibliothécaire. Geneve: E. Droz, 1954. 350 s.
MALCLES-1985MALCLES, Louise-Noëlle. Manuel de bibliographie. 4-iéme éd. Paris: PUF, 1985. 223 s.
MARC 21 BIBLIOGRAFICKÝ FORMÁT-2003MARC 21. Bibliografický formát / Network Development and MARC Standards Office, Library of Congress, Standards and Support, National Library of Canada ; [z anglického originálu ... do češtiny přeložily Ludmila Benešová ... et al.]. -- 1. české vyd.. -- Praha : Národní knihovna České republiky, 2003. -- 2 sv. ISBN 80-7050-427-7 (kroužková vazba)
MARC 21 FORMAT FOR CLASSIFICATION DATA-2000MARC 21 : format for classification data : including guidelines for content designation. Washington (D.C.) : Library of Congress, 2000. 1 sv. na volných listech. ISBN 0-660-17990-3
MARC 21 FORMÁT PRO EXEMPLÁŔOVÉ ÚDAJE-2005MARC 21 : formát pro exemplářové údaje / Network Development and MARC Standards Office, Library of Congress, Standards and Support, National Library of Canada ; [z anglického originálu ... do češtiny přeložila Edita Lichtenbergová]. -- 1. české vyd.. -- Praha : Národní knihovna České republiky, 2005. -- [250] s.-ISBN 80-7050-457-9 (volné listy v pořadači)
MARC 21-2004MARC 21 : bibliografický formát. Praha : Národní knihovna ČR, 2004. 2 sv. na volných listech. ISBN 80-7050-427-7
MAREČKOVÁ-1994 Marečková, Marie. Materiály k základům pomocných věd historických. Brno, Masarykova univerzita 1994. 119 s. ISBN 80-210-0914-4.
MAREK-2010MAREK, Tomáš. Informační problém v díle Alberta Gora Země na misce vah. Inflow: information journal [online]. 5. 7. 2010, roč. 3, č. 7 [cit. 2014-08-06]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/printpdf/10860
MAREŠ-1993MAREŠ, Petr. Průvodce světem paratextů. In Česká literatura. Roč. 41, č. 5 (1993), s. 580-583. ISSN 0009-0468.
MARVANOVÁ-2007Marvanová, Eva: Knihovna 2.0: model služeb / In: Knihovny současnosti 2007. -- Brno : Sdružení knihoven ČR, 2007. -- ISBN 978-80-86249-44-5. -- s. 168-180.
MAŘÍK-1993 MAŘÍK, Vladimír, LAŽANSKÝ, Jiří a ŠTĚPÁNKOVÁ, Olga. Umělá inteligence 1. 1. vyd. Praha : Academia, 1993. 264 s. ISBN 80-200-0496-3
MAŘÍK-1997 MAŘÍK, Vladimír, ŠTĚPÁNKOVÁ, Olga a LAŽANSKÝ, Jiří. Umělá inteligence 2. 1. vyd. Praha : Academia, 1997. 373 s. ISBN 80-200-0504-8
MATĚJČEK-1995 MATĚJČEK, Z. Vývojové poruchy čtení. Praha: 1995.
MATES-1997 MATES, Pavel a MATOUŠOVÁ, Miroslava. Evidence, informace, systémy : Právní úprava. 1. vyd. Praha : Codex Bohemia, 1997. 263 s. ISBN 80-85963-27-2
MATIŠÁK-2004Matišák, A. (2004). Vedci prišli na to, ako vypočítať index atraktivity. Dostupné z: http://www.narodnaobroda.sk/clanok/3428/Sexappeal-uz-nie-je-zahada!%0D%0A/
MATOUŠOVÁ-1988 MATOUŠOVÁ, M a kol. Rešerše. Úvod do teorie a organizace rešeršních služeb. Praha: ÚVTEI,1988.227 s.
MATUŠÍK-2003MATUŠÍK, Zdeněk: Intelektuální svoboda, volný přístup k informacím, svoboda projevu a respekt k soukromí uživatelů v knihovnách. In: Knihovny současnosti 2003 : sborník z 11. konference, konané ve dnech 16. - 18. září 2003 v Seči u Chrudimi. - Brno : Sdružení knihoven ČR, 2003, s. 32-44.
MATUŠÍK-2010MATUŠÍK, Zdeněk. K některým autorskoprávním otázkám činnosti knihoven v současnosti. In Knihovna plus [online]. 2010, č. 1 [cit. 2010-04-19]. Dostupný z WWW: http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus101/matus.htm. ISSN 1801-5948.
MAXWELL R.-MAXWELL M.-1997MAXWELL, R. L., MAXWELL, M. F. Maxwell´s handbook for AACR2R. Chicago : American Library Association, 1997. xii, 522 s.
MAXWELL-1995Maxwell, M.F. Příručka k AACR2 : revize 1988 : výklad a příklady k Anglo-americkým katalogizačním pravidlům. / český překlad Národní knihovna ČR. Praha : Národní knihovna ČR, 1995. ix, 435 s.
MCILWAINE-2000McIlwaine, I. C., The Universal Decimal Classification : a guide to its use. The Hague, UDC Consortium, 2000. 280 s.
MCLUHAN-2000McLuhan M. Člověk, média a elektronická kultura. Výbor z díla. Brno : JOTA, 2000. 415s. ISBN 80-7217-128-3.
MCKIERNAN-2008McKIERNAN, Gerry. The Green Library: Wednesday, October 29, 2008: Library/Washington: Seattle Public Library - Sustainable Design & Features [online]. 29.10.2008 [cit. 2012-11-22]. Dostupný z WWW: http://thegreenlibraryblog.blogspot.cz/2008/10/seattle-public-library-sustainable.html
MELICHAR-1979 Melichar, B. Gramatiky a automaty. Praha : ČVUT, 1979. 76 s.
MERRIAN-WEBSTER ONLINEThe complete Merriam-Webster Collegiate Dictionary and Thesaurus online. Dostupné z www: http://www.m-w.com/home.htm
MERTA,MERTOVÁ-1988 Merta, A., Mertová, D. Anglicko-český slovník informatiky. Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací, 1988. 215 s.
MERTA-1970Společenské aspekty komunikace odborných informací / Augustin Merta. -- 1. vyd. -- Praha : ÚVTEI, 1970. -- 216 s. Angl., rus. a něm. souhrn
MERTA-1994 MERTA, A. MERTOVÁ, D. Anglicko-český slovník knihovnictví a informatiky. Praha: Leda 1994.176 s. ISBN 80-901-664-2-3.
METODICKÝ-2001Metodický pokyn k zajišťování správy, evidence a ochrany sbírek muzejní povahy v muzeích a galeriích zřizovaných Českou republikou nebo územními samosprávnými celky (kraji, obcemi). Ministerstvo kultury České republiky Č.j.: 53/2001. [online]. [cit. 2005-01-18]. Dostupný na:http://www.cz-museums.cz/mis/legislativa.asp
METODICKÝ-2003Metodický pokyn Ministerstva kultury k zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven a jejich koordinaci na území České republiky podle podle § 2 písm. h), § 9 odst. 2 písm. g) a § 11 odst. 3 - 4 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). [online]. [cit. 2004-06-10]. Dostupné z http://knihovnam.nkp.cz/docs/VerzeMK3.doc
MEZINÁRODNÍ-2001Národní knihovna ČR. Mezinárodní výpůjčky a dodávání dokumentů : Principy a postupové směrnice [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2001 [cit. 2002-06-05]. Dostupný z www: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/Zasady_a_smernice MMVS.htm
MICROSOFT-1997 Microsoft Press computer dictionary. Washington : Microsoft Press, 1997. x,539 s. ISBN 1-57231-446-X
MIKA-2000Mika, J. Vliv zavádění automatizovaných knihovnických systémů na organizaci a provoz knihovny. In Národní knihovna, 2000, roč. 11, č. 1, s. 6-14
MIKEŠOVÁ-1970MIKEŠOVÁ, Ludmila. Informace z oblasti průmyslové právní ochrany : zejména z patentové literatury. 1. vyd. Praha : ÚVTEI, 1970. 117 s.
MIKROGRAFIE-1996 Mikrografie. Mikrosnímkování novin pro archivní účely na 35mm mikrofilm. Praha: NK ČR, 1996. 11 s.
MIKULECKÝ-2001 Mikulecký, Peter a Hynek, Josef (editoři). Znalostní management: Tvorba, organizace a využití znalostí. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. 108 s. ISBN 80-7041-220-8
MINIHOFER-1986 MINIHOFER, O. KRATOCHVÍLOVÁ, J. Česko-anglický slovník výpočetní techniky. Praha: SNTL, 1986. 334 s.
MINIHOFER-1994MINIHOFER,Oldřich, HAVLÍČEK, Miroslav, STARÝ, Jaroslav. Anglicko-český slovník : zpracování dat, telekomunikace a kancelářské systémy = English-Czech Dictionary : Data Processing, Telecomunications, Office Systéms. Voznice : Leda ; Praha : Ercos, 1994. 621 s. ISBN 80-901664-1-5.
MISTRÍK-1975 Mistrík, J. Žánre vecnej prózy. Bratislava : SPN, 1975. 212s.
MITCHELL-1995 MITCHELL, Eleanor; WALTERS, Sheila A. Document delivery services : issues and answers. Medford : Learned Information, 1995. 333 s. ISBN 1-57387-003-X
MK-2002 Roční výkaz o knihovně za rok 2001. Praha : Ministerstvo kultury, 2002. Dostupný z: URL: http://www.ipos-mk.cz/temata/2001/vykazy/V12kni01.doc
M-LIBRARIES-2010M-libraries 2 : a virtual library in everyone's pocket / edited by Mohamed Ally and Gill Needham. London : Facet, 2010. xxxvi, 273 s. ISBN 978-1-85604-696-1.
MLUVNICE1-1986Mluvnice češtiny 1 : Fonetika. Fonologie. Morfologie a morfemika. Tvoření slov. Praha : Academia, 1986. 566 s.
MOCNÁ-2004Encyklopedie literárních žánrů / Dagmar Mocná ...[aj.]. - 1. vyd.. - Praha ; Litomyšl : Paseka, 2004. - 699 s.-ISBN 80-7185-669-X
MOLES-1965 Moles, A. A. Kybernetika a teorie informace v estetice. In: Kybernetika ve společenských vědách. Praha : ČSAV, 1965. 318s.
MOLNÁR-1992 MOLNÁR, Zdeněk. Moderní metody řízení informačních systémů. Praha : Grada, 1992. 347 s. ISBN 80-85623-07-2
MOLNÁR-2000 MOLNÁR, Zdeněk. Automatizované informační systémy. Praha: ČVUT, 2000. 126 s. ISBN 80-01-02269-2
MORGAN-2009MORGAN, Pamela J. Training Paraprofessionals for Reference Service : a how-to-do-it manual for librarians. 2nd ed. New York : Neal-Schuman, 2009. xiii, 201 s. ISBN 978-1-55570-643-2.
MORTIMER-2000Learn descriptive cataloging / Mary Mortimer. -- Lanham : Scarecrow, 2000. -- 254 s.. -- (Library basics. No. 3) ISBN 0-8108-3693-9
MRKÝVKA-VESELÁ-1992 MRKÝVKA, P. - VESELÁ, R. Vybrané otázky z dějin kanonického práva. Brno: MU - Doplněk, 1992. 90 s. ISBN 80-210-0365-0; 80-901102-2-3
MSWIN-1992 Nové vlastnosti Microsoft Windows. [S.l.] : Microsoft Corp., [1992], 630 s.
MUSCIANO-2000 MUSCIANO, Chuck; KENNEDY, Bill. HTML a XHTML : kompletní průvodce : pro webové tvůrce a programátory. Praha : Computer Press, 2000. xix, 633 s. ISBN 80-7226-407-9.
MYNARZ-ZEMÁNEK-2010MYNARZ, Jindřich, ZEMÁNEK, Jan. Úvod k linked data. Knihovna plus [online]. 2010, č. 1 [cit. 2012-12-14]. Dostupný z WWW: . ISSN 1801-5948.
MZK-2002Projekt Česká knihovna. Brno : MZK, 2002. Dostupný z: URL: http://www.mzk.cz/cesknih/index.php3
NÁDVORNÍK-1969Nádvorník, M. a kol. Pravidla jmenného katalogu. 2. opravené a doplněné vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1969. 255 s.
NÁDVORNÍKOVÁ-2008NÁDVORNÍKOVÁ, Marie. 200 let rozvoje knihovních sbírek MZK v Brně. In Duha, roč. 22, č. 4 (2008), s. 19-21.
NAKONEČNÝ-1966 NAKONEČNÝ, M. Předmět psychologie čtenáře a její systém. In Knihovna. Praha, Státní pedagogické nakladatelství, 1966. s. 23- 42
NAKONEČNÝ-1993 Nakonečný, Milan. Lexikon magie. Praha, nakladatelství Ivo Železný 1993. 349 s. ISBN 80-237-0090-1.
NAŘÍZENÍ-2002 NAŘÍZENÍ vlády, č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven. Ve: Sbírka zákonů. Česká republika. Roč. 2002. Částka 105, s. 614 - 6117.
NÁVRATOVÝ BOX-2014Návratový box [online]. Hodonín: Cosmotron [cit. 2014-07-22]. Dostupné z: http://www.cosmotron.cz/produkty/rfid/venkovni-navratovy-box
NEENAN,DRYDEN-2008NEENAN, Michael, Dryden, Windy. Kognitivní terapie : stručný přehled psychoterapie. -- 1. vyd. -- Praha : Portál, 2008. -- 109 s. -- ISBN 978-80-7367-372-7.
NEGROPONTE-2001 NEGROPONTE, Nicholas. Digitální svět. 1. vyd. Praha : Management Press, 2001. 207 s. ISBN 80-7261-046-5
NECHUTOVÁ-2002NECHUTOVÁ, J. Středověká latina. Praha: KLP, 2002. 162 s. ISBN 80-85917-82-3
NEJKRÁSNĚJŠÍ BIBLE STŘEDOVĚKU-2009Nejkrásnější bible středověku / editovali Andreas Fingernagel, Christian Gastgeber ; přeložily Alena Zábojníková, Kateřina Horváthová. [1. čes. vyd.] Praha : Slovart, 2009. 319 s. ISBN 978-80-7391-316-8.
NĚMCOVÁ-2006NĚMCOVÁ, Jitka. Seminář pro pracovníky zvukových oddělení v Třebíči. Knihovnický zpravodaj Vysočina [online]. 2006, roč. 6, č. 2 [cit. 2009-05-05]. Dostupné z http://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=768&idr=6&idci=15
NĚMEČKOVÁ-2010NĚMEČKOVÁ, Lenka. Folksonomie a sociální tagování a jejich využití v knihovnicko-informačních aplikacích [online]. In ČLOVĚK - Časopis pro humanitní a společenské vědy, č. 18 (15. 4. 2010) [cit. 2012-11-16]. Dostupný z WWW: http://clovek.ff.cuni.cz/pdf/nemeckova_studie_18.pdf
NEOLOGISMS-2008The Rice University Neologisms Database [online]. Houston : The Rice University, c2008 [cit. 2012-07-03]. Dostupné z http://neologisms.rice.edu/index.php
NESTLER-1989 Nestler, F. Bibliographie. 2. Aufl. Leipzig: Bibliographisches Institut, 1989. 420 s.
NETLINGO-2002NetLingo: The Internet Language Dictionary [online]. C1995-2002 [cit. 2002-10-01]. Dostupné z: http://www.netlingo.com
NEUGEBAUER-2009NEUGEBAUER, Tomáš. Nová pravidla písemné a elektronické komunikace. 1. vyd. Kralice na Hané : Computer Media, 2009. 136 s. ISBN 978-80-7402-011-7.
NISONGER-2004NISONGER, Thomas E. Citation autobiography: an investigation of ISI database coverage in determining author citedness. College & Research Libraries, roč. 65 (březen 2004), s. 152-163. Dostupné z: http://crl.acrl.org/content/65/2/152.full.pdf
NOERR-1993 NOERR, P.L. The virtual union catalogue. In ELAG'93: the virtual library: 17th library systems seminar, Graz/Austria,14-16 April 1993 [online]. [cit. 02-09-13] Dostupný z http://www.konbib.nl/coop/elag/elag93/papers/union1.html
NOGUEIRA-1988 NOGUEIRA, C. ed. Glossary of Basic Archival and Library Conservation Terms. Műnchen, New York, London, Paris: K. G. Saur, 1988. 152 s.
NOVÁ-2008NOVÁ, Hana. 10. mezinárodní konference knihovnických konsorcií. In Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 12 [cit. 2009-04-28]. Dostupné z http://www.ikaros.cz/node/5120
NOVÁK-1992NOVÁK, Mirko. Neuronové sítě a neuropočítače. Praha : SENZO-Výběr, 1992. 192 s.
NOVÁKOVÁ-1984 NOVÁKOVÁ, Marta. Uchovávanie knižničného fondu. Bratislava: Slovenská technická knižnica 1984.84 s.
NOVÁKOVÁ-1991Informačné pramene. /Marta Nováková.-Bratislava, 1991.
NOVOTNÁ,E-2004NOVOTNÁ, E. Církevní katolické knihovny v Česku (po roce 1990).Výtah článku, celý bude zveřejněn v časopise Místní kultura č. 7/8. [online]. [cit.2004-06-17]. Dostupné na Internetu:
NOVOTNÝ-2005NOVOTNÝ, Otto. Systémy pro samoobslužný provoz z pohledu dodavatele. In Bulletin SKIP, roč. 14, č. 4 (2005), s. 18-19.
NUSKA-1965 Nuska, Bohumil. Typologie českých renesančních vazeb. In Historická knižní vazba. Sborník příspěvků k dějinám vazby a k metodice ochrany historických knižních vazeb. Praha 1964-1965, s. 19-145
ODLISODLIS : Online Dictionary for Library and Information Science [online]. Santa Barbara, CA : ABC-CLIO, LLC, C2004-2014. Last updated on January 10, 2013 [cit. průběžně od 2002-06-25]. Dostupné z: http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_a.aspx
OGDEN-1994 OGDEN, S. Preservation of library and archival materials. Andover: Northeast document conservation center, 1994. Nestr.
OLCHAVOVÁ-2004Olchavová, J. Jak psát deleatur. In: Bulletin ZAV. [2004]. Dostupné z URL http://www.zav.cz/Bulletin/deleatur.htm
OLOMOUCKÝ TEXT-1953 Olomoucký text Břetislavových Dekretů. In : Archivní časopis, 3, 1953, s. 35-53.
O'NEILL-1979O'NEILL, James,E. Replevin: a public archivist's perspective. College and Research Libraries; 40 (1) Jan 79, 26-30.s. ISSN 0010-0870
ON THE COMMONS-2003ON THE COMMONS. About the Commons [online]. 2003. [cit. 2010-05-20]. Dostupný z WWW:
OPEN ACCESS-2013Elektronické informační zdroje - OPEN ACCESS [online]. Praha: Středisko vědeckých informací Fyziologického ústavu AV ČR, aktualizováno 3.1.2013 [cit. 2013-02-06]. Dostupné z http://www.biomed.cas.cz/fgu/knihovna/open_access.html#hybridni
OPEN ACCESS-ČVUT-2012Open Access [online]. Praha : České vysoké učení technické v Praze - Ústřední knihovna [cit. 2012-07-16]. Dostupné z http://knihovna.cvut.cz/veda/open-access/
OPEN ACCESS-VŠB-TUO-2012Open access : informace pro autory [online]. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [cit. 2012-07-16]. Dostupné z http://dspace.vsb.cz/static/open-access-help/napoveda-dspace-self-archiving.htm#_Toc305590256
OPEN BIBLIOGRAPHY-2011Open bibliography and open bibliographic data: principles on open bibliographic data [online]. Cambridge: Open Knowledge Foundation, published January 17th, 2011 [cit. 2012-12-14]. Dostupný z WWW: .
OPEN DATA-2012Open data handbook documentation: release 1.0.0 [online]. Cambridge: Open Knowledge Foundation, November 14, 2012 [cit. 2012-12-14]. 23 s. Dostupný z WWW: .
OPEN DEFINITION-2012Open definition: defining the open in open data, open content and open services: open knowledge definition: version 1.1: [online]. Cambridge: Open Knowledge Foundation [cit. 2012-12-14]. Dostupný z WWW: .
OPENLINK DATA-2012The OpenLink Data Explorer Extension [online]. Massachusetts: World Wide Web Consortium (W3C), 2012 [cit. 2012-12-14]. Dostupný z WWW: .
OPEN SOURCE INITIATIVE-2010Open Source Initiative : History of the OSI [online]. San Francisco : Open Source Initiative. [cit. 2010-08-19]. Dostupné z http://www.opensource.org/history
ORACLE-2008Oracle's Information Rights Management Tool Reaches Millionth Free Download [online]. Oracle. [cit. 11.12.2008]. Dostupné z http://www.oracle.com/newsletters/information-indepth/content-management/sep-07/irm.html
ORAVOVÁ-FILIPOVÁ-2012ORAVOVÁ, Monika, FILIPOVÁ, Gabriela. E-knihy, aneb, První pomoc pro začátečníky [online]. Ostrava: Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, 2012 [cit. 2012-10-18]. Dostupný z WWW: .
ORGANIZACE-1967 ORGANIZACE knihovních fondů a katalogů. Praha: Státní Knihovna ČSSR 1967.282 s.
ORIENTACE-1998Orientace ve světě informatiky. Praha : Management Press, 1998. 391 s.
OSVALDOVÁ,HALADA-1999OSVALDOVÁ, Barbora; HALADA, Jan. Encyklopedie praktické žurnalistiky. Praha : Libri, 1999. 256 s. ISBN 80-85983-76-1.
OTEVŘENÁ DATOVÁ INFRASTRUKTURA-20123.0 Česko. Otevřená datová infrastruktura: linked data [online]. Praha: Univerzita Karlova: Matematicko-fyzikální fakulta, Vysoká škola ekonomická: Fakulta informatiky a statistiky [cit. 2012-12-14]. .
OTTO-1891Ottův slovník naučný : illustrovaná encyklopaedie obecných vědomostí. Díl 4., Bianchi-Giovini - Bžunda. Praha : J. Otto, 1891. 1026 s.
PALACKÝ-1875 PALACKÝ, F. Physiologus. In: Časopis Musea království Českého, 49, 1875, s. 127-133.
PALÁN-1997PALÁN, Zdeněk. Výkladový slovník vzdělávání dospělých. Praha : DAHA, 1997. 159 s. ISBN 80-902232-1-4.
PALEČEK-2007PALEČEK, Lukáš. Web 2.0 : social bookmarking, RSS, AJAX. [online]. 6.2.2007 [cit. 2009-04-03]. Dostupné z http://www.audiv8.cz/clanky_read.php?id=65&rubrika=2
PALKOVÁ-1994 Fonetika a fonologie češtiny s obecným úvodem do problematiky oboru/Zdena Palková. Praha : Karolinum, 1994. 366 s. ISBN 80-7066-843-1
PANOFSKY-1981PANOFSKY, E. Význam ve výtvarném umění. Praha: Odeon, 1981. 371 s.
PAPÍK 2-2001Papík, R. (2001) vyhledávání informací II. uživatelské rozhraní a vlivy oboru human-computer interaction. Národní knihovna. Knihovnická revue. č. 2, s. 81-90.
PAPÍK-1998 PAPÍK, Richard. Metody competitive intelligence na internetu. Informace na dlani 1998 : Infomedia 98 [elektronický zdroj]. Praha : Albertina icome Praha, 1998. 1 CD-ROM. Dostupné z http://www.inforum.cz/informedia98/index.htm
PAPÍK-2001 PAPÍK, R. Vyhledávání informací.I. Umění či věda? Národní knihovna,12,2001, č.1, s.18-25
PAPÍK-2002Vyhledávání informací. Část 3, Dialogové služby světových databázových center / Richard Papík--- In: Národní knihovna. -- 0862-7487. -- Roč. 13, č. 1 (2002), s. 20-30
PAPÍK-2011PAPÍK, Richard. Metody rychlého čtení jako efektivní nástroj osobní práce s informacemi. ITlib. 2011, roč. 15, č. 4. Dostupné také z: http://itlib.cvtisr.sk/archiv/2011/4/metody-rychleho-cteni-jako-efektivni-nastroj-osobni-prace-s-informacemi.html?page_id=701
PATENTOVÝ ZÁKON-1990Zákon o vynálezech a zlepšovacích návrzích č.527/1990 Sb., ze dne 27.listopadu 1990.
PAVERA-2002Lexikon literárních pojmů / Libor Pavera, František Všetička . - 1. vyd.. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2002. - 422 s. ISBN 80-7182-124-1 váz.
PAVLÁT-1982 Pavlát, Leo. Tajemství knihy. Praha, Albatros 1982.
PAVLÍČEK-2010PAVLÍČEK, Antonín. Nová média a sociální sítě. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2010. 181 s. ISBN 978-80-245-1742-1.
PECH-1986 Pech, K. Normalizované termíny z oblasti VTEI, bibliografie, knihovnictví a příbuzných oborů. Praha: ÚVTEI, 1986. 179 s.
PEJŠA-2003PEJŠA, Jan. E-learning - trendy, měření efektivity, ROI, případové studie [online]. 2003 [cit. 2011-07-12]. Dostupný z WWW: http://www.e-learn.cz/soubory/e-learning_trends_ROI.pdf
PĚNKAV-2002 PĚNKAVOVÁ, Petra. Nové pojetí seriálových dokumentů v elektronickém prostředí a způsoby jejich zpracování. Praha : Národní knihovna ČR, 2002. 36 s. Standardizace, č. 25. ISBN 80-7050-398-X. ISSN 1211-7366.
PĚNKAVOVÁ-2000 Pěnkavová, P. Problematika zpracování elektronických seriálů. Dostupný na World Wide Web z URL: http://www.aib.sk/infos/infos2000/23.htm
PERFORMANCE-2003Performance Indicators 2003. Burnaby Public Library. [online]. [cit. 2005-01-20]. Dostupný na http://www.bpl.burnaby.bc.ca/perform.htm
PETRÁŇ-1983PETRÁŇ, J. Nástin dějin filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (do roku 1948). Praha: UK, 1983. 406 s.
PETRUŽELKOVÁ-2009PETRUŽELKOVÁ, Alena. Samizdat. In Grand Biblio, roč. 3, č. 4 (2009), s. 10.
PETŘÍK-1992 Petřík, Václav: Knihovníkem ve Valdicích. Rozhovor. Čtenář, 1992, č.8/9, s.299-300.
PFAFFENBERGER-2000 PFAFFENBERGER, Bryan. Internet : adresář a slovník pojmů. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2000. 175 s. ISBN 80-7106-416-5
PIČMAN-2008PIČMAN, Dobroslav. Průmyslově právní informace a rešeršní systémy. 1. vyd. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 2008. 169 s. ISBN 978-80-7282-077-1.
PILAŘ-1999 Pilař, A. Počítačové zkratky. Praha : Grada, 1999. 233 s. ISBN 80-7169-799-0
PILLEROVÁ-2008PILLEROVÁ, Vladana. Kalkulátor pro vyhodnocování standardu veřejných knihovnických a informačních služeb za rok 2006. In: Čtenář, 2008, č. 3, s. 96-100.
PINKAS-2002Zpracování informačních fondů. Sešit č. 1 / Otakar Pinkas. -- Vyd. 1.. -- Praha : Oeconomica, 2002. -- 206 s. : il. Nad názvem: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky. Určeno pro inženýrské studium na VŠE Praha. ISBN 80-245-0447-2 brož..
PÍSEČNÝ,MOLINOVÁ-2001 Písečný, V., Molinová, H. Projekt "Knihovnické informační dálnice" Dostupné z www
PITUCHA-1999 PITUCHA, V. Přípisové a formy listuov rozličných podlé notule kanceláří markrabství moravského od Jana Tiškovského (První na Morave tištěná formulářová sbírka. Filologický pohled). In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1999. Brno: SDRUK, 1999, s. 21-40. ISBN 80-86249-06-9
PLANKOVÁ-2000 PLANKOVÁ, Jindra. Služby typu MVS, MMVS a DDS ve vysokoškolských knihovnách : Magisterská diplomová práce. Praha : UK-ÚISK, 2000. 103 s., xvii příl.
PLANKOVÁ-2009 PLANKOVÁ, Jindra. Významný mezník v oblasti Open Access. In Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 11 [cit. 2012-07-04]. ISSN 1212-5075. Dostupné z http://www.ikaros.cz/node/5795
POKORNÝ-1992Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech/ Jaroslav Pokorný. Praha : Academia, 1992. 313 s. ISBN 80-200-0177-8
POKORNÝ-1992 POKORNÝ, Jaroslav. Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech. Praha : Academia, 1992. 313 s. ISBN 80-200-0177-8
POKORNÝ-1994 POKORNÝ, Jaroslav. Dotazovací jazyky. Veletiny : Science, 1994. 227 s. ISBN 80-901475-2-6
POKORNÝ-1997 POKORNÝ, Jaroslav. Základy implementace souborů a databází. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1997. 196 s. ISBN 80-7184-4472-1
POKORNÝ-1998 POKORNÝ, Jaroslav; SNÁŠEL, Václav; HÚSEK, Dušan. Dokumentografické informační systémy. Praha : Karolinum, 1998. 158 s. ISBN 80-7184-764-X.
POKORNÝ-1998C POKORNÝ, Jaroslav, SNÁŠEL, Václav a HÚSEK, Dušan. Dokumentografické informační systémy. Praha : Karolinum, 1998. 158 s. ISBN 80-7184-764-X
POKORNÝ-1999 POKORNÝ, Jaroslav. Dolování v multidimenzionálních datech. Softwarové noviny (ISSN 1210-8472), roč. 10, č. 12 (prosinec 1999), s. 96-99.
POKORNÝ-2002 POKORNÝ, Jaroslav. Dotazovací jazyky. Praha : Karolinum, 2002. 255 s. ISBN 80-246-0497-3
POKORNÝ-L-2012POKORNÝ, Lukáš. Formáty elektronických knih: specifika a popularita. Inflow: information journal [online]. Roč. 5, č. 9 (2012) [cit. 2012-10-18]. ISSN 1802-9736. Dostupný z WWW: .
POKORNÝ-SNÁŠEL-KOPECKÝ-2005POKORNÝ, Jaroslav, SNÁŠEL, Václav a KOPECKÝ, Michal. Dokumentografické informační systémy. 2. přeprac. vyd. Praha : Karolinum, 2005. 184 s. ISBN 80-246-1148-1.
POKORNÝ-ŽEMLIČKA-2004POKORNÝ, Jaroslav a ŽEMLIČKA, Michal. Základy implementace souborů a databází. 2. vyd. Praha : Karolinum, 2004. 211 s. ISBN 80-246-0837-5.
POLÁK-2002 Polák, S. Grafologie a její význam pro paleografii. Dostupné z www: http://mujweb.atlas.cz/www/grapal/
POLOLÁNIK-2004Pololánik, R. (2004) Sektor služeb v USA v červenci výrazně expandoval.Dostupné z: http://www.zpravodaj.cz/dpg_m96563.htm
POSKIEROVÁ-2009aPOSKIEROVÁ, Lucie. Co nabízí pohádkoterapie? In Čtenář, roč. 61, č. 7-8 (2009), s. 261-263.
POSKIEROVÁ-2009bPOSKIEROVÁ, Lucie. Citační software [pdf dokument]. Ostrava: Univerzitní knihovna Ostravské univerzity, 25. 11. 2009 [cit. 2013-08-05]. Dostupné z: http://knihovna.osu.cz/dokumenty/iv-citacnisw.pdf
POSPÍŠILOVÁ-1999 Pospíšilová, Jindřiška: Referenční centrum NK ČR. Klady a zápory zkušebního provozu. Ikaros, 1999, č.10 (cit 1999-11-01)
POSPÍŠILOVÁ-2000 POSPÍŠILOVÁ, Jindřiška; SKÁKALOVÁ, Věra; HRŠELOVÁ, Helena. Metodické pokyny pro meziknihovní služby v České republice : Organizace a metodika [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2000. Last updated leden 15, 2000 [cit. 2002-04-28]. Dostupný z WWW: http://www.nkp.cz/refer_centrum/mvs_metpokyny.htm
POSSET-1993Česká samizdatová periodika 1968-1989 / Johanna Posset. - [Brno] : Továrna na sítotisk : Společnost pro reklamu a tisk R & T, [1993]. - 214 s. ISBN 80-901192-0-4
POSTMAN-1999Ubavit se k smrti : veřejná komunikace ve věku zábavy. Praha : Mladá fronta, 1999. 190 s. Souvislosti ; sv. 16) ISBN 80-204-0747-2
POSTUP-2008Postup přípravy Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Rada pro výzkum a vývoj, 2008, 10 s.
PRAVIDLA-1993 Pravidla českého pravopisu. Praha : Academia, 1993, 391 s. ISBN 80-200-0475-0
PRAŽÁK-1955 Pražák, Josef M., Novotný, František, Sedláček, Josef. Latinsko- český slovník. Praha, SPN 1955 (repr. 1975). 2 sv. 723 s., 685 s.
PRAŽÁK-1962 PRAŽÁK, J. Soupis datovaných rukopisů. In: Studie o rukopisech, 1, 1962, s. 155-166.
PRAŽÁK-1966 Pražák, Jiří. Názvosloví knižních písem v českých zemích I. (11. - 13. století). In Studie o rukopisech. 1965. Praha, ČSAV 1965, s. 1-27. II. (13. - 15. století). In Studie o rukopisech 1966. Praha, ČSAV 1966, s. 1-30.
PRAŽÁK-1980 PRAŽÁK, J. K pojetí kodikologie. In: Studie o rukopisech, 19, 1980, s. 123-141.
PRAŽÁK-1987-1988 PRAŽÁK, J. K hodnocení katalogu datovaných rukopisů. In: Studie o rukopisech, 26, 1987-1988, s. 121-134.
PRINCIPLES Principles for Acquiring and Licensing Information in Digital Formats. Berkeley: Libraries of California University http://sunsite.berkeley.edu/Info/principles.html
PROČ OTEVŘENÁ DATA-20123.0 Česko. Proč otevřená data? [online]. Praha: Univerzita Karlova: Matematicko-fyzikální fakulta, Vysoká škola ekonomická: Fakulta informatiky a statistiky [cit. 2012-12-14]. .
PROJEKT SROP-2009Projekt SROP 3.2 : Masarykova veřejná knihovna jako instituce komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně [online]. Vsetín: Masarykova veřejná knihovna. [cit. 3.4.2009]. Dostupné z http://www.mvk.cz/srop1/index.php
PROSECKÝ-1999 Prosecký, J. a kol. Encyklopedie starověkého Předního východu. Praha , nakladatelství Libri 1999. 447 s. ISBN 80-85983-58-3.
PROŠEK-2001 PROŠEK, Jaroslav. Duševní vlastnictví. Pětijazyčný slovník Praha: Úřad průmyslového vlastnictví, 2001. Kompaktní disk.
PRŮCHA,WALTEROVÁ,MAREŠ-2001 Průcha, J., Walterová, E., Mareš, J. Pedagogický slovník. Praha : Portál, 322s.
PŘÍRUČKA ISBN-1996 Příručka uživatele systému ISBN. [Sestavil] Antonín Jeřábek. 4. přeprac. vyd. Praha : Národní knihovna ČR, 1996. 31 s. ISBN 80-7050-190-1.
PŘÍRUČKA ISMN-1996 Příručka uživatele systému ISMN. Z angl. orig. přeložil a upravil Antonín Jeřábek. 1. české vyd. Praha : Národní knihovna ČR, 1996. 34 s. ISBN 80-7050-249-5.
PŘÍRUČNÍ-1996Příruční mluvnice češtiny.--2. oprav. vyd. --Praha : Lidové noviny, 1996. 799 s. ISBN 80-7106-134-4
PSOHLAVEC-1999 PSOHLAVEC, S. CD jako medium pro dlouhodobé uchování dat (?). In: Ikaros [online]. 1999, č. 9 [cit. 1999-10-01]. Dostupný z http://ikaros.ff.cuni.cz/ikaros/1999/c09/semin_psohlavec.htm
PUA-2001PUA, C.S., WILLIAMS, M.H., MARWICK, D.H. Data placement in a paralel DBMS with multiple disks [online]. c2001. [cit. 16.3.2009]. Dostupné z http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V0B-41NK8BD-3&_user=622195&_coverDate=01%2F01%2F2001&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_acct=C000031964&_version=1&_urlVersion=0&_userid=622195&md5=989eb8a419fd161ebe45f1c0cee031df
PUBLIC DOMAIN MANIFESTO-2009The Public Domain Manifesto [online]. c2009. [cit. 2010-11-25]. Dostupný z WWW: http://publicdomainmanifesto.org/
PUNTSCHER RIEKMANN-2004PUNTSCHER RIEKMANN, Sonja, MOKRE, Monika, LATZER, Michael. The state of Europe : transformations of statehood from a European perspective. Frankfurt am Main : Campus, 2004. 361 s. ISBN 3-593-37632-6. s. 266-286.
PURL PURL [online]. Dublin (OH, USA) : OCLC, c2000 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: http://purl.oclc.org
RAITT-1992RAITT, David (ed.). Online Information 92 : sixteenth international online information meeting proceedings, London 8-10 December 1992. Oxford : Learned Information, 1992. xvi, 578 s. 0-9049-338-30
RDF-2002Resource Description Framework (RDF) / W3C Semantic Web Activity [online]. Updated 2002/10/29 [cit. 2002-11-14]. Dostupný na WWW: http://www.w3.org/RDF/
READING MEDIEVAL IMAGES-2004Reading Medieval Images [online]. Michigan : Western Michigan University, 2004. [cit. 2010-02-23]. Dostupný z WWW http://homepages.wmich.edu/~eteviotd/reading/bible.html
RECLAM-1996 Howatson, M. C. Reclams Lexikon der Antike . Stuttgart , Philipp Reclam jun.1996 . 708 s. ISBN 3-15-010417-3.
RECOGNITA-1998 Recognita Plus 4.0. Uživatelská příručka. [S.l.] : Recognita Corp., 1998. 74 s.
REGIONÁLNÍ-2002 Regionální informační systémy České republiky. Praha : Centrum pro regionální rozvoj ČR, 2002. [dokument ve formátu html] dostupný z: http://www.crr.cz/
REITZ-2004REITZ, Joan M. Dictionary for library and information science. Westport : Libraries Unlimited, 2004. 788 s. ISBN 1-59158-075-7.
REMEŠ-2004REMEŠ, P. Hagioterapie : nový směr psychoterapie [online]. Grano Salis, 2004 [cit. 2009-11-04]. Dostupný z WWW http://www.granosalis.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=3012&mode=thread&order=0&thold=0
RENDA-2002RENDA, Miroslav. Český Internet a MS Internet Explorer 6.0 : podrobný průvodce začínajícího uživatele. Praha : Grada, 2002. 190 s. ISBN 80-247-0152-9.
REPRO-1975 Reprografický slovník. Praha: Ústředí vědeckých informací ČSAV, 1975. 94 s.
REPROGRAFIA-1979Reprografia (kol.). Bratislava : ALfa, 1979. 2. vyd. 332 s.
REŠERŠNÍ-1990 Rešeršní informační systém CDS/ISIS. Praha : INORGA, 1990. 258 s.
RFC 2141 URN Syntax : Request for Comments 2141 [online]. Reston (VA, USA): IETF, 1997 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: http://www.ietf.org/rfc/rfc2141.txt
RFC 2168 Resolution of Uniform Resource Identifiers using the Domain Name Systém : Request for Comments 2168 [online]. Reston (VA, USA): IETF, 1997 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: http://www.ietf.org/rfc/rfc2168.txt
RFC 2288 Using Existing Bibliographic Identifiers as Uniform Resource Names : Request for Comments 2288 [online]. Reston (VA, USA): IETF, 1998 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: http://www.ietf.org/rfc/rfc2288.txt
RFC 2396Uniform Resource Identifiers (URI): Generic Syntax : Request for Comments 2396 [online]. Reston (VA, USA): IETF, 1998 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt
RFC 2718 Guidelines for new URL Schemes : Request for Comments 2718 [online]. Reston (VA, USA): IETF, 1999 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: http://www.ietf.org/rfc/rfc2718.txt
RFC 3188 Using National Bibliography Numbers as Uniform Resource Names : Request for Comments 3188 [online]. Reston (VA, USA): IETF, 2001 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: http://www.ietf.org/rfc/rfc3188.txt
RICHTER-2004RICHTER,Vít. Koncepce internetizace knihoven. In ISSS : Internet ve státní správě a samosprávě, [Praha : Triada], 2004, s. 228-229.
RICHTER-2006RICHTER, Vít. Projekt "Benchmarking knihoven" [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2006. [cit. 2009-04-15]. Dostupné z http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Odb/Benchmarking.htm
RICHTER-2008RICHTER, Vít. Benchmarking knihoven : jak poznat dobrou knihovnu?. In Bulletin SKIP, roč. 17, č. 2 (2008), s. 8-9.
RICHTER-2009RICHTER, Vít. Benchmarking knihoven. In Čtenář, roč. 61, č. 2 (2009), s. 43-48.
RICHTEROVÁ-2001 RICHTEROVÁ, A. Teatralia v rukopisné sbírce roudnické lobkowiczské knihovny. In: K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2001, s. 123-133. ISBN 80-7040-473-6
RIORDAN-2000 RIORDAN, Rebecca M. Vytváříme relační databázové aplikace. Praha : Computer Press, 2000. 280 s. ISBN 80-7226-360-9
RISEDAL-2010RISEDAL, Mikael. The wooden library [online]. Alnarp: Sveriges lantbruksuniversitet, page updated: 2010-06-07 [cit. 2013-01-23]. Dostupný z WWW: http://www.slu.se/en/library/about/our-lib/alnarp-library/specialcollections/wooden-library/
RIŠKO-2000 Riško, A. Textová komprimácia. Dostupné z www: http://snk.sk/snk/0599/a1.html
RLG/OCLC-2002RLG/OCLC working group on Digital archive attributes. Trusted digital repositories : attributes and responsibilities : an RLG-OCLC report. Mountain View : Research Libraries Group, 2002. vi, 62 s. Dostupné také z WWW: http://www.oclc.org/programs/ourwork/past/trustedrep/repositories.pdf
ROSICKÝ-2001 ROSICKÝ, A. Znalost a/nebo informace: holistická podstata a priorita individuální znalosti. In: Znalosti 2001. Praha: VŠE, 2001, s. 70 - 85. ISBN 80-245-0190-2
ROWLEY-1992Organizing knowledge : An introduction to information retrieval /Jennifer E. Rowley.-- 2. ed. --Ashgate, 1992. ISBN 1-85742-004-7
RSS-2009RSS [online]. Praha : SYMBIO Digital, s.r.o. [cit. 2009-04-14]. Dostupné z http://www.symbio.cz/slovnik/rss.html
RSS? RSS!-2009RSS? RSS! [online]. Brbo : Zoner software, s.r.o. [cit. 2009-04-14]. Dostupné z http://interval.cz/clanky/rss-rss/
RUISEL,RUISELOVÁ-1990 RUISEL, Imrich, Ruiselová, Zdena. Vybrané problémy psychológie poznávania. Bratislava : VEDA 1990. 308.
RUTRLE-1992Rutrle, T. MS Excel 4.0. Praha : Grada, 1992. 632 s. ISBN 80-85623-28-5
RUTTKAYOVÁ-1992RUTTKAYOVA, Katarína. Teória a metodológia bibliografie: genéza a súčasný stav vybraných inonárodných bibliografií. Bratislava: Univerzita Komenského,1992
RYGELOVÁ-2008RYGELOVÁ, Pavla. Budování repozitářů : příspěvek univerzitní knihovny pro uchovávání a ššíření výsledků výzkumu a vývoje [online]. Plzeň, 2008 [cit. 2012-07-04]. Dostupný z WWW:
RYGELOVÁ-2010RYGELOVÁ, Pavla. Otevřený přístup: jak zviditelnit výsledky své vědecké práce [online]. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ústřední knihovna, 2010 [cit. 2012-04-03]. 12 s. Dostupné z: .
RYLICH-2007-4RYLICH, Jan. E-learning forum 2007. In Ikaros [online]. Roč. 11, č. 4 (2007). [cit. 2011-07-12]. Dostupný z WWW: http://www.ikaros.cz/node/4038
RYLICH-2008-10RYLICH, Jan. Web 2.0 : po stopách fenoménu. In: Čtenář, 2008, roč. 60, č. 10, s. 319-320.
RYLICH-2008-11RYLICH, Jan. Blogy, aneb, Za hranice elektronických deníčků. In: Čtenář, 2008, roč. 60, č. 11, s. 357-359.
ŘÁD-CŽV-MU Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity. Brno : Masarykova univerzita, 2002. Dostupné z: http://www.muni.cz/general/legal_standards/lifelong_regulations
ŘÁD-CŽV-UK Řád celoživotního vzdělávání Univerzity Karlovy v Praze. Praha : Univerzita Karlova, 1999. Dostupné z: http://certik.ruk.cuni.cz/asuk/statutarni/predpisy/registrovane/czv.html
ŘÍHA-1996 ŘÍHA, Petr. Internet : anglicko-český výkladový slovník. Ostrava : Montanex, 1996. 110 s. ISBN 80-85780-75-5
ŘÍHA-2002 ŘÍHA, Petr. Slovník počítačové informatiky : výkladový slovník pro práci s informacemi : hardware a software včetně počítačových sítí, internetu a mobilních technologií. Ostrava : Montanex, 2002. 261 s. ISBN 80-7225-083-3.
SAA-2004SAA: Annual Meeting Information. Boston 2004 Program Session 23.[online]. [cit. 2005-01-20]. Dostupný na WWW:
SAKÁLOVÁ-1998 SAKÁLOVÁ, E. In KATUŠČÁK, D.- MATTHAEIDESOVÁ, M.-NOVÁKOVÁ, M. Informačná výchova. Terminologický a výkladový slovník. Bratislava: Slovenské ped. nakl.,1998
SATRAPA-1996 SATRAPA, Pavel. World-Wide Web pro čtenáře, autory a misionáře. Praha : Neokortex, 1996. 317 s.
SAUPPE-1988Sauppe, E. Dictionary of librarianship : German - English, English - German. München : Saur, 1988. xx, 428 s.
SAUPPE-1996 Sauppe, E. Dictionary of librarianship : German - English, English - German. 2nd revised and enlarged edition. München : Saur, 1996. xxiv, 388 s.
SAUPPE-2003Sauppe, E. Dictionary of librarianship : German - English, English - German. 3rd revised and enlarged edition. München : Saur, 2003. xix, 524 s.
SEARCHENGINEWATCH-2002 Search Engine Watch: Tips About Internet Search Engines & Search Engine Submission [online]. c1996-2002 [cit. 2002-11-14]. Dostupný na www: http://searchenginewatch.com/
SEDLÁČKOVÁ-1993 SEDLÁČKOVÁ, Beáta. Dokumentografie. Část. 1. Typologie dokumentů. Opava : Slezská univerzita, 1993. 84 s.
SEDLÁK-1992SEDLÁK, Jiří. [Bibliografie knižních komenian 1945-1990] : recenze. In Čtenář, roč. 44, č. 10 (1992), s. 346.
SEDLÁK-1996 SEDLÁK, Jiří. Úvod do práce s informacemi. Brno : Masarykova univerzita, 1996. 63 s. ISBN 80-210-1282-X
SEMINÁŘ-1999 Seminář o elektronických službách typu document deivery pro pracovníky veřejně přístupných knihoven : Státní technická knihovna 22.-25.11.1999. Praha : STK, 1999. 83 s. ISBN 80-901287-6-9
SENGUPTA-1992SENGUPTA, I. N. Bibliometrics, informetrics, scientometrics and librametrics: an overview. Libri: international library review. Vol 42, no. 2 (1992), pp. 75-98.
SEPINUCK-2008SEPINUCK, Stephen L. Practice under Article 9 of the uniform commercial code. 2. vyd. American Bar Association: 2008. 704 s. ISBN 1604420243. S. 32.
SGALL-1977 SGALL, P. a kol. Úloha informatiky při zpracování informací. Praha : ÚVTEI 1977. 126 s.
SHANNON-1964 Shannon, C. C., Predikce a entropie tištěné angličtiny. In: Teorie informace a jazykověda. Praha : ČSAV, 1964. s. 75-88
SHERMAN-2001 SHERMAN, Chris; PRICE, Gary. The invisible Web : uncovering information sources search engines can´t see. Medford : Information Today, 2001. xxix, 439 s. ISBN 0-910965-51-X.
SHERPA-2012SHERPA: definitions and terms [online]. Nottingham: University of Nottingham, c2006 [cit. 2012-09-25]. Dostupné z: http://www.sherpa.ac.uk/romeoinfo.html
SCHORR-1975SCHORR, A. E. Lotka´s Law Map Librarieship. JASIS, 1975, č.3, s. 189-190.
SCHWARZ-1999 Schwarz, J. Vývoj teorie a praxe tezaurů v České republice : nástin dějin deskriptorových selekčních jazyků v bývalém Československu se zaměřením na vývoj teoretických, metodických a normativních aspektů tvorby tezaurů. Diplomová práce ÚISK FF UK. Praha : vlastním nákladem, 1999. IX, 121 s
SCHWARZ-1999b Schwarz, Josef; Lhotská, Anna. Aktualizace tezauru EUROVOC a poloautomatická reindexace. Ikaros [online]. 1999, č. 01 [cit. 2003-12-15]. Dostupný na World Wide Web: http://www.ikaros.cz. ISSN 1212-5075.
SCHWARZ-2003Schwarz, Josef. Současný stav a trendy automatické indexace dokumentů : přehledová studie. Ikaros [online]. 2003, č. 03 [cit. 2003-12-15]. Dostupný na World Wide Web: http://www.ikaros.cz. ISSN 1212-5075.
SIGAPPSIGAPP - The ACM Special Interest Group on Applied Computing. Dostupné z: http://www.acm.org/sigapp
SKÁKALOVÁ-1994 SKÁKALOVÁ, Věra. Srovnávací analýza legislativy a praxe meziknihovních služeb ve vybraných státech s vazbou na program UAP : závěrečná práce. Praha : Národní knihovna, 1994. 57 s.
SKÁLOVÁ-2009SKÁLOVÁ, Hana. Hirschův index - Web of Science [online]. Praha : Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN, 2009. [cit. 2010-01-28]. Dostupné z http://uvi.lf1.cuni.cz/article.asp?nDepartmentID=2991&nArticleID=10160&nLanguageID=1
SKENDERIA-1997Skenderija, S. Teorie stárnou, informace přežívají. Dostupné z www: http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200201116
SKLENÁK-2001ASKLENÁK, Vilém. Data, informace, znalosti a Internet. Praha : C.H. Beck, 2001. xvii, 507 s. ISBN 80-7179-409-0.
SLAVÍK-1996SKLENÁK-2001a SLAVÍK, Pavel. Vizualizace dat. Softwarové noviny (ISSN 1210-8472). 1996, roč. 7, č. 2, s. 18-24.
SLOUKOVÁ-2004Znalost z pohledu sémiotiky a hermeneutiky, a orientace znalostníhomanagemenu. Dostupné z: http://nb.vse.cz/kfil/elogos/epistemology/slouk104.pdf
SLOVNÍK-SPIS-JAZ-ČES-I-1989Slovník spisovného jazyka českého, 1. díl (a-g). 2. vyd. Praha: Academia, 1989. 555 s.
SLOVNÍK VÝPOČETNÍ TECHNIKYSlovník výpočetní techniky : [výklad standardních pojmů pro vědu, školství a obchod / sestavili JoAnne Woodcock ... et al.]. -- Praha : Plus, 1993. -- VIII,421 s. : il.ISBN 80-85297-48-5 (brož.)
SLOVNÍK-1984 Vlašín, Štěpán a kol. Slovník literární teorie. Praha, Československý spisovatel 1984. 465 s.
SLOVNÍK-1991 kol. Slovník světového malířství. Praha, Odeon 1991. 798 s. ISBN 80-207-0023.
SLOVNÍK-1997Slovník české hudební kultury. Praha: Editio Supraphon, 1997. ISBN 80-7058-462-9.
SLOVNÍK-1998 Slovník počítačových pojmů [online]. C1998 Computer Press c1998-2001 Atlas.cz [citováno 2002-06-27]. Dostupný z: http://slovnik.atlas.cz/
SLOWNIK-1955Więckowska, Helena , Pliszczyńska, Hanna. Podręczny słownik bibliothekarza. Warszawa , Państwowe wydawnictwo naukowe 1955. 309 s.
SLUŽBY-2002Služby veřejných knihoven. Směrnice IFLA/UNESCO pro rozvoj. Praha:Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR. 2002. 128 s. ISBN 80-85851-14-8.
SMĚRNICE DĚKANA FBI VŠB-TU-2003Směrnice děkana č. 3/2003 : podpůrná kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FBI VŠB-TU Ostrava [online]. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava : Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2003. [cit. 2010-02-08]. Dostupné z http://www.fbi.vsb.cz/shared/uploadedfiles/fbi/Smernice-3-2003.pdf
SMĚRNICE EC-2001 Směrnice 2001/29/ES Evropského parlamentu a Rady z 22. května 2001 o harmonizaci některých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti. Národní knihovna,2001. roč.12, č.4, s.273-282.
SMETÁČEK-1984 SMETÁČEK, Vladimír a VOZNIČKA, Vladimír. Výchova k práci s informacemi - výkladový slovník. Praha: Pedagogický ústav hl. m. Prahy 1984.107 s.
SMETÁČEK-1985 SMETÁČEK, Vladimír; VOZNIČKA, Vladimír. Práce s informacemi na základních školách : výkladový slovník. Praha : SPN, 1985. 109 s.
SMETÁČEK-1990 SMETÁČEK, Vladimír. Informační potřeby a jejich optimální uspokojování. Praha : Ústřední knihovna Ped. fak. UK, 1990. 152 s.
SOCIÁLNÍ SÍTĚ-2012Sociální sítě: vše o sociálních sítích na internetu! [online]. [cit. 2012-11-14]. Dostupný z WWW: http://socialnisite.ic.cz/
SOKOLOWSKY-1992Distribuované databázové systémy/ Peter Sokolowsky, Jaroslav Pokorný, Jiří Peterka---Praha : Academia, 1992. 175 s. ISBN 80-200-0442-4
SPISOVÁ-2001Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře / Ivan Bittner ... [et al.]. -- 2., aktualiz. a rozš. vyd.. -- Praha : Linde, 2001. -- 217 s. ISBN 80-7201-258-4
SPUNAR-1972 Spunar, Pavel a kol. Kultura středověku. Praha, Orbis 1972. 203 s.
SPUNAR-1987 SPUNAR, P. Kultura českého středověku. Praha: Odeon, 1987. 557 s.
STANĚK-2001 STANÉK, Karel. Geografické informační systémy. Softwarové noviny (ISSN 1210-8472). 2001, roč. 12, č. 3 (březen), s. 24-29.
STÁTNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ POLITIKA-2004Státní informační a komunikační politika : e-Česko 2006. Schválena usnesením Vlády České republiky č. 265 ze dne 24. března 2004 - Přístupné z URL: [navštíveno 20041227]
STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA-1999 Státní informační politika - Cesta k informační společnosti. Schválena usnesením vlády České republiky č. 525 ze dne 31.května 1999 - Přístupné z URL: http://www.vlada.cz/1250/vrk/rady/sip/dokumenty/sipcesta/sipobsah.il2.htm [navštíveno 20041228]
STEPHENS-2006STEPHENS, Michael. Web 2.0 & libraries : best practices for social software. Chicago: ALA TechSource, 2006. Library Technology Reports. Vol. 42, no. 4 (July/August 2006), p. 8-9.
STEREOMAGStereomag : on-line magazín z oblasti spotřební elektroniky : slovník pojmů [online]. Praha : Trade & Leisure Publications, c1999-2001 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: http://www.stereomag.cz/slovnik.php? ISSN 1213-7189.
STEWART-1993STEWART, Stephen M. International Copyright and Neighbouring Rights, vol.2. - London: Butterworths 1993. 203 s. -ISBN 0 406 03158 4.
STÖCKLOVÁ-1994STÖCKLOVÁ, Anna. Seznam funkcí automatizovaných knihovnických systémů. I 94. 1994, roč. 36, č. 6, s. 155-156, 161.
STÖCKLOVÁ-1999STÖCKLOVÁ, Anna (sest.). Automatizace knihovnických procesů 1998 : sborník příspěvků ze semináře pořádaného 4.9.1998 na 3. sjezdu SKIP v Plzni. Praha : SKIP, 1999. 61 s. ISBN 80-85851-08-3.
STODOLA-2007STODOLA, Jiří. K problematice knihoven pro zrakově postižené. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 4 [cit. 2009-03-09]. Dostupný z: URL: http://www.ikaros.cz/node/4042
STOKLASOVÁ-JEŘÁBKOVÁ-2000Stoklasová, B., Jeřábková, J. České knihy 20. století. Národní knihovna, 2000, roč. 11, str. 208-210.
STOKLASOVÁ-1997Stoklasová, B. Retrospektivní konverze katalogů Národní knihovny České republiky. Národní knihovna, 1997, roč. 8, č. 3, s. 111-116.
STOKLASOVÁ-2002 STOKLASOVÁ, B. Jednotná informační brána : cyklus školení El ektronické informační zdroje a databáze. Praha : Národní knihovna ČR, 2002. 18 s. Strojopis.
STOKLASOVÁ-2002ASTOKLASOVÁ, Bohdana. Integrace informačních zdrojů jednotné informační bráně a její dopad na strategii knihoven. In: Knihovny současnosti. 2002, s.266-283.
STOKLASOVÁ-2012STOKLASOVÁ, Bohdana. Konspekt : národní konzervační fond : charakteristika fondu [online]. [Praha]: Národní knihovna ČR, c2002 [cit. 2012-09-12]. Dostupné z http://konspekt.nkp.cz/nkfchar.phtml
STRAHOVSKÝ KLÁŠTER-2013Strahovský klášter: stručný přehled dějin klášterní knihovny [online]. Praha: Strahovský klášter, c2008 [cit. 2013-01-23]. Dostupný z WWW: http://www.strahovskyklaster.cz/strahovska-knihovna-archiv-a-dalsi-sbirky/strahovska-knihovna/strucny-prehled-dejin-klasterni-knihovny
STRAKA-1982 STRAKA, Josef. Budování informačních fondů. 2. díl. Praha : ÚVTEI, 1982. 131 s.
STRAKA-1990 STRAKA, Josef. Sociální informatika : terminologický a výkladový slovník pro posluchače katedry vědeckých informací a knihovnictví. Praha : Univerzita Karlova, 1990. 217 s.
STRÁNSKÝ-1995STRÁNSKÝ, Z.Z. Úvod od studia muzeologie. Určeno pro posluchače International Summer School of Museology - ISSOM. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 114 s. ISBN 80-210-0703-6
STRATEGIE-1999 STRATEGIE knihoven ČR 1999 - 2003. Ústřední knihovnická rada, 1997. Dostupné z: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/strategie_99__03.htm
STRÝČKOVÁ-2012STRÝČKOVÁ, Sylvie. Zelená knihovna. Knihovnický zpravodaj Vysočina [online]. Roč. 12, č. 3 (2012). [cit. 2012-11-22]. Dostupný z WWW: . ISSN 1213-8231.
STRÝČKOVÁ-GACHOVÁ-LUKÁŠ-2012STRÝČKOVÁ, Sylvie, GACHOVÁ, Šárka, LUKÁŠ, Ondřej. Zelená knihovna. Duha [online]. Roč. 26, č. 2 (2012). [cit. 2012-11-22]. Dostupný z WWW: . ISSN 1804-4255.
STUDIJNÍ-2003Studijní katalog Fakulty informatiky v akademickém roce 2003/2004. Brno : Masarykova univerzita, 2003. 252 s. ISBN 80-210-3119-0 [dokument ve formátu PDF] dostupný z: http://www.fi.muni.cz/studijni/std_studium/st_studium.shtml.cs
STUDNIČKOVÁ-1999 Nové poznatky k rukopisu Martyrologia z Gerony. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. Brno: SDRUK, 1999, s. 34-46. ISSN 80-86249-02-6
STUDY ROOMS-2013Study Rooms [online]. Durham: Durham University, updated 5th March 2013 [cit. 2013-05-10]. Dostupné z: http://www.dur.ac.uk/library/services/essential/study-rooms/
SUBER-2012SUBER, Peter. Open access overview : focusing on open access to peer-reviewed research articles and their preprints [online]. Online zveřejněno 21.6.2004, posl. rev. 18.6.2012 [cit. 4.7.2012]. Dostupné z http://www.earlham.edu/~peters/fos/overview.htm
SUBER-2012bSUBER, Peter. Open Access. Massachusetts: MIT Press, 2012. 242 s. ISBN 978-0-262-51763-8.
SUGIMOTO-2002 SUGIMOTO, S. aj. Report from International Conference on Dublin Core and Metadata Applications 2001. In IFLA Conference [online]. Hague : IFLA, 2002 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: http://www.ifla.org/IV/ifla68/papers/073-151e.pdf
SURI-2008SURI, Pushpa Rani; RANI, Sudech. A New Classification for Architecture of Parallel Databases. Information Technology Journal [online]. Roč. 7, č. 7 (2008), s. 983-991. [cit. 16.3.2009]. Dostupné z http://content.epnet.com/pdf9/pdf/2008/1CQU/01Oct08/35706919.pdf?T=P&P=AN&K=35706919&EbscoContent=dGJyMMvl7ESep7Q4y9fwOLCmrlGeprBSsq64Sq6WxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGqt1C0q7dQuePfgeyx%2BEu3q64A&D=iih
SVÁTEK-2002Ontologie a WWW/Vojtěch Svátek-- In: DATAKON 2002 : sborník databázové konference.-- Brno, Česká republika 19.-22. října 2002, Brno : Masarykova univerzita, 2002, s. 27-55.
SVOBODA-1976 SVOBODA, A. Mikrofilm v praxi. Praha : SNTL - nakladatelství technické literatury, 1976. 340 s.
SVOBODOVÁ-1996SVOBODOBÁ, M. Katalog českých a slovenských rukopisů sign. XVII získaných Národní (Universitní) knihovnou po vydání Truhlářova katalogu z roku 1906. Praha: NK ČR, 1996. 353 s. ISBN 80-7050-230-4
SVRŠEK-2007SVRŠEK, Ladislav. Elektronické služby v znalostnej spoločnosti [online]. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2007. [cit. 11.12.2008]. Dostupné z http://sldk.tuzvo.sk.
SWAN-2012SWAN, A. Policy guidelines for the development and promotion of Open Access [online]. Paris: UNESCO, 2012 [cit. 2012-04-26]. 78 s. Dostupné z: . ISBN 978-92-3-001052-2.
ŠALDA-1959 Šalda, Jaroslav. Od rukopisu ke knize a časopisu. Praha, SNTL 1959. 279 s.
ŠALDA-1968Od rukopisu ke knize a časopisu./J.Šalda.- 3. vydání. Praha, SNTL 1968, 333 s
ŠALDA-1978ŠALDA, Jaroslav; SVOBODA, Ladislav. Přehled polygrafie : pro I. ročníky OU a UŠ polygrafických a SPŠG. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 459 s.
ŠALDA-1983 ŠALDA, Jaroslav. Od rukopisu ke knize a časopisu. 4. přeprac. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1983. 364 s.
ŠEBÁNEK-FIALA-HLEDÍKOVÁ-1971 Česká diplomatika do r. 1848. Ed. ŠEBÁNEK, J. - FIALA, Z. - HLEDÍKOVÁ, Z. Praha: SPN, 1971. 381 s.
ŠIMÁKOVÁ-1976 ŠIMÁKOVÁ, J. Teatralia zámecké knihovny v Českém Krumlově. Díl 1-3. Praha: NM, 1976. 360, 370, 125 s.
ŠIMČÁK-2004Šimčák, P. (2004) Požadavky garance jako následek "medvědích jizev". Dostupné z http://ipoint.financninoviny.cz/detail.php?article=33125
ŠIMEK-1998 Význam a historie Národního muzea. [online]./E.Šimek [cit. 2005-01-17]. Dostupný na http://www.nm.cz/historie.htm
ŠIMONOVÁ-2009ŠIMONOVÁ, Ivana. Nevyžádaná, ale žádoucí komunikace v online kurzech. In Média a vzdělávání : sborník recenzovaných příspěvků mezinárodní vědecké elektronické konference. 1. vyd. Praha : Vysoká škola hotelová v Praze 8, 2009. ISBN 978-80-86578-94-1.
ŠIMOVÁ-1975ŠIMOVÁ. Viera a NÁLEVKOVÁ, Marta. Slovensko-český terminologický slovník z informatiky. Bratislava: Slovenská technická knižnica 1975. 554 s.
ŠIMRAL-2004ŠIMRAL, Břetislav. Citační software. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 11 [cit. 2013-08-05]. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://www.ikaros.cz/citacni-software
ŠÍR-1972ŠÍR, Stanislav: Prostorové zajištění technických knihoven. Praha, UVTEI 1972.52 s.
ŠKOLA KONCEPTUÁLNÍ TVORBY-2013Škola konceptuální tvorby: xylotéky [online]. Praha: Škola konceptuální tvorby [cit. 2013-01-23]. Dostupný z WWW: http://concept.avu.cz/studijni-texty-study-scripts/collatanea-prosperova-knihovna/kniha/drevene-knihy-xyloteky/
ŠKRNA-2002ŠKRNA, Jindřich. Interaktivní vyhledávání informací. In Národní knihovna, roč. 13, č. 1 (2002), s. 7-19. ISSN 1214-0678. Dostupné též z: http://full.nkp.cz/nkkr/Nkkr0201/0201007.html
ŠKYŘÍK-2010ŠKYŘÍK, Petr. Knihovna.cz - epicentrum znalostí pro knihovny? In Knihovny současnosti 2010. Ostrava : Sdružení knihoven ČR, 2010, s. 57-58. ISBN 978-80-86249-59-9.
ŠMÍDOVÁ-2008ŠMÍDOVÁ, Lucie. Informační potřeby uživatelů [online]. [cit. 27.3.2009]. Dostupné z http://sigarni.sweb.cz/DGIS/Potreby.htm
ŠPATENKOVÁ-KRYŠTOF-2010Univerzita třetího věku při Univerzitě Palackého v Olomouci / ed. ŠPATENKOVÁ, Naděžda, KRYŠTOF, David. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. 68 s. ISBN 978-80-244-2568-9.
ŠTANZEL-VÁVROVÁ-2009ŠTANZEL, Tomáš, VÁVROVÁ, Petra. Přehled historických fotografických technik. In: Historická fotografie: sborník pro prezentaci historické fotografie ve fondech a sbírkách České republiky. Roč. 8, 9 (2008/2009). Praha: Národní archiv, [2009?], s. 18-67. 79 s. ISBN 80-86712-39-7.
ŠTĚDROŇ-2009ŠTĚDROŇ, Bohumír. Open Source software ve veřejné správě a soukromém sektoru. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2009. 124 s. ISBN 978-80-247-3047-9.
ŠTĚRBOVÁ-2005ŠTĚRBOVÁ, Jaroslava. Knihovna plná zážitků (pár slov o ústřední Městské knihovně v Chemnitz). In Bulletin SKIP, roč. 14, č. 4 (2005), s. 18.
ŠTROSS-1998 ŠTROSSOVÁ, Ivana. Internet pro nevidomé a slabozraké v Okresní knihovně Havlíčkův Brod. Ikaros [online]. 1998, č. 9. Praha : Ikaros, 1997- [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: http://ikaros.ff.cuni.cz/1998/c09/hbrod.htm>. ISSN 1212-5075
ŠUBRT-2011Filip Šubrt. Co je to webinář? In Inflow : information journal [online]. Roč. 4, č. 7/8 (2011). [cit. 2011-07-12]. Dostupný z WWW: http://www.inflow.cz/co-je-webinar
ŠULC-1999ŠULC, Michal. Korpusová lingvistika : první vstup. 1. vyd. Praha : Karolinum, 1999. 94 s. ISBN 80-7184-847-6
ŠVÁB-1966 ŠVÁB, M. Prology a epilogy v české předhusitské literatuře. Praha: SPN, 1966. 251 s.
TATARZYŃSKI-1997 TATARZYŃSKI, R., ed. Peregrini de Opole Sermones de tempore et de sanctis. Warszawa: Institutum Thomisticum, 1997. 113+629+31 s. ISBN 83-7033-101-7
TECUP-2001 TECUP-Memorandum o shodě 2001. Národní knihovna,2001, roč.12, č.4, s.270-272.
TECHENCTechEncyclopedia [online]. Computer Language Company, C2002. [cit. průběžně od 2002-11-14]. Dostupný na www: http://www.techweb.com/encyclopedia/
TECHOPEDIA-2014Techopedia : technology dictionary [online]. Alberta: Janalta Interactive, c2010-2014 [cit. 2014-03-21]. Dostupné z: http://www.techopedia.com/it-dictionary
TELEC-1994TELEC,Ivo. Tvůrčí práva duševního vlastnictví. 1.vyd. Brno: Nakladatelství Doplněk 1994. 344 s. ISBN 80-85765-11-X.
TELEC-2000A TELEC, Ivo. Vladimír Smejkal-internet a paragrafy. Průmyslové vlastnictví,2000, roč.10. č.7-8, s.166-168. ISSN 08628726.
TELEC-2000BTELEC, Ivo. Právo k počítačovým programům podle nového autorského zákona. Průmyslové vlastnictví,2000, roč.10. č.9-10, s.181-190. ISSN 08628726.
TELEC-2001 TELEC, Ivo. Licenční smlouva podle autorského zákona. Průmyslové vlastnictví,2001, roč.11 č.11-12, s.225-231. ISSN 08628726.
TERMINOLOGICKÝ-2001 Terminologický výkladový slovník pojmů z oblasti geoinformací. Věstník Úřadu pro veřejné informační systémy (ISSN 1213-225X). 2001, roč. 2, částka 3. [verze ve formátu PDF] dostupná z: http://www.uvis.cz
TERMINOLOGIČESKIJ-1975Terminologičeskij slovar po informatike. Moskva, MCNTI 1975. 752 s.
THAGARD-2001Thagard, P. Úvod do kognitivní vědy. Praha : Portál. 2001. 231s.
THELWALL-2002THELWALL, M. (2002). A comparison of sources of links for academic Web Impact Factor calculations. Journal of Documentation, 58(1), 60-72. Dostupné z: http://wlv.openrepository.com/wlv/bitstream/2436/3140/1/2002_%20Sources_of_links_for_WIF_Calculations.pdf
THELWALL-2007THELWALL, Mike. Bibliometrics to Webometrics. Journal of Information Science [online], 34 (4) 2007 [cit. 2013-05-23], pp. 1-18. Dostupné z: http://www.scit.wlv.ac.uk/~cm1993/papers/JIS-0642-v4-Bibliometrics-to-Webometrics.pdf
THELWALL-2009THELWALL, Michael. Introduction to webometrics: quantitative web research for the social sciences. [San Rafael, Calif.]: Morgan & Claypool Publishers, c2009. [ix, 115 s.]. ISBN 9781598299939.
THOMAS-1996 THOMAS, E.T. The Core bibliographic record and program for cooperative cataloging. Cataloging and Classification Quarterly. Vol.21, No 3/4, 1996, s.91-108
THOMPSON-1969 Thompson, Anthony a kol. Vocabularium bibliothecarii. Martin, Matica slovenská -UNESCO 1969. 686 s.
THORNDIKE-1917Thorndike, E.L. (1917). Reading as reasoning. Journal of Educational Psychology, 8, 323-332.
TILLETT-CRISTÁN-2009TILLETT, Barbara B., CRISTÁN, Ana Lupe. IFLA cataloguing principles : the statement of international cataloguing principles (ICP) and its glossary : in 20 languages. München : Saur, 2009. 304 s. ISBN 978-3-598-24285-4.
TKAČÍKOVÁ-2001 TKAČÍKOVÁ, Daniela. Elektronické knihy, čtenáři a knihovny - jde to dohromady? In Automatizace knihovnických procesů - 8 : sborník z 8. ročníku semináře : Liberec, 24. - 25. duben 2001. Praha : ČVUT - Výpočetní a informační centrum, 2001, s. 14-26. ISBN 80-0102-366-41.
TOBOLKA-1925TOBOLKA, Zdeněk V. (red.). Československé knihovnictví. Praha : Československý kompas, 1925. 612 s.
TOBOLKA-1949 Tobolka, Zdeněk. Kniha. Její vznik, vývoj a rozbor. Praha. Orbis 1949. 243 s.
TOFFLER-1992TOFFLER, Alvin. Šok z budoucnosti. 1. vyd. Praha: Práce, 1992. [284 s.] ISBN 0 208 0160 X.
TOMAN-1961Jak sbírat vědomosti / Jiří Toman. -- 1. vyd.. -- Praha : Orbis, 1961. -- 232, -- (Knihovna osvětové práce)
TONDL-1998 TONDL, L. Technologické myšlení a usuzování. Praha: Filosofia, 1998. 263 s. ISBN 80-7007-105-2
TOTOK-WEITZEL-WEIMANN-1966 Totok, W. - Weitzel, R. - Weimann, K.-H. Handbuch der bibliographischen Nachschlagwerke. 3. Aufl. Frankfurt a. M.: Klostermann, 1966. 362 s.
TROJAN-1990TROJAN, Raul, MRÁZ, Bohumír. Malý slovník výtvarného umění. 1. vyd. Praha: SPN, 1990. 238 s. ISBN 80-04-22 338-9.
TRUHLÁŘ-1905-1906 TRUHLÁŘ, J. Catalogus codicum manus scriptorum qui in c. r. bibliotheca publica atque universitatis Pragensis asservantur. I-II. Praha: VKČSN, 1905-1906. 616 s., 495 s.
TRUSTED REPOSITORIES-2006nestor Working Group - Trusted Repositories Certification. 2006. Catalogue of Criteria for Trusted Digital Repositories. Version 1 (draft for public comment), nestor - materials 8. Frankfurt am Main : nestor - Network of Expertise in long-term STORage - c/o Deutsche Nationalbibliothek, 2006. iii, 39 s. urn:nbn:de:0008-2006060710.
TŘEŠŇÁK-2001-02-17 TŘEŠŇÁK, Kamil. Bod není jen puntík. Pringing.cz [online]. 17.2.2001 [cit. 2002-09-20]. Dostupný na World Wide Web: http://www.printing.cz/art/osvit/osvit_bod1.html
TŘEŠŇÁK-2001-02-18TŘEŠŇÁK, Kamil. Tvar tiskového bodu. Pringing.cz [online]. 18.2.2001 [cit. 2002-09-20]. Dostupný na WWW: http://www.printing.cz/art/osvit/tiskovy_bod_tvar.html
TŘÍŠKA-1967 TŘÍŠKA, J. Literární činnost předhusitské university. Prah: UK, 1967. 216 s.
TURČOVÁ-2001 Turčová, I. Sémantická analýzy anglické odborné terminologie oblasti výchova a aktivity v přírodě. Diplomová práce. Praha : UK FTSV, 2001. 143 .
TUULA-2001 TUULA, Haavisto. Licence a knihovny.(projekt CELIP/EBLIDA). Národní knihovna,2001, roč.12, č.4, s.239-241. ISSN 0862-7487.
TVORBA AUTORÍT-1996 Tvorba autorít. Kolektív pracovníčok NBÚ SNK MS. [Martin, Matica slovenská], 1996. 24 s.
TYPOGRAF-2000 Janák, R. Typografie [online]. c2001 [citováno 2002-06-27]. Dostupné z: http://www.typografie.unas.cz/
UAPhttp://www.ifla.org/VI/2/uap.htm
UBCIMhttp://www.ifla.org/VI/3/ubcim.htm
UHLÍŘ-1990 UHLÍŘ, Z. Potnictví v Lounech v době předhusitské. In: Sborník Okresního archivu v Lounech, 3, 1990, s. 6-13.
UHLÍŘ-1996 UHLÍŘ, Z. Literární prameny svatováclavského kultu a úcty ve vrcholném a pozdním středověku. Praha: NK ČR, 1996. 268 s. ISBN 80-7050-243-6
UHLÍŘ-1998 UHLÍŘ., Z. Mistři a studenti Karlovy univerzity ve středověku a jejich dílo v dobovém kontextu. Praha: NK ČR, 1998. 99 s. ISBN 80-7050-315-7
UHLÍŘ-1999 UHLÍŘ, Z. K významu a souvislostem přípravy dat pro digitalizaci rukopisů. In: Národní knihovna, 10, 1999, s. 117-129. ISSN 0862-7487
UHLÍŘ-2000UHLÍŘ, Z. Katalog tepelských rukopisů a otázky kodikologie. In: Ikaros [online]. 2000, č. 4 [cit. 2000-03-31]. Dostupný z http://ikaros.ff.cuni.cz/ikaros/2000/c04/katalog.htm
UHLÍŘ-2000AUHLÍŘ, Z. Hypertext a otazníky nad jeho metodologií. In: Ikaros [online]. 2000, č. 1 [cit. 2000-01-05]. Dostupný z http://ikaros.ff.cuni.cz/ikaros/2000/c01/hypertext.htm
UHLÍŘ-2000B UHLÍŘ, Z. Digitalizace historických dokumentů a fondů: metodologická výzva hybridní knihovny. In: INFOS 2000. Bratislava: Spolok Slovenských knihovníkov - Ministerstvo kultúry SR - Informačná kancelária Rady Európy Univerzitná knižnica v Bratislave, 2000, s. 205 - 212. ISBN 80-81565-80-5
UHLÍŘ-2000CUHLÍŘ, Zdeněk. Elektronicko-digitální zpracování historických fondů a nepřímé služby. In: Knihovny současnosti 2000. Brno: Sdružení knihoven, 2000, s. 104-114. ISBN 80-86249-09-3. Dostupné také z: http://www.sdruk.cz/data/xinha/sdruk/ks2000/2000-1-104.pdf
UHLÍŘ-2001AUHLÍŘ, Z. Uživatel artefaktu a uživatel komunikátu ve virtuálním prostředí: kulturní význam technologie. Ikaros [online]. 2001, č. 07 [cit. 2001-07-01]. Dostupný z http://www.ikaros.cz/Clanek.asp?ID=200208324>. ISSN 1212-5075
UHLÍŘ-2001BUHLÍŘ, Z. Nelinearita historického dokumentu v internetovém prostředí. In: Knihovny současnosti 2001. Brno: SDRUK, 2001, s. 106-122. ISSN 80-86249-14-x
UHLÍŘ-2001CUhlíř, Zdeněk: Hybridní knihovna a virtuální knihovna. Ikaros (online), 2001, č., cit.2001-06-04
UHLÍŘ-2002 UHLÍŘ, Z. Súborný katalog historických fondov a stredoeurópska spolupráca. Bratislava: Univerzitná knižnica, 2002. Nestránkováno [56 s.]
ULBRICHOVÁ-1986 Ulbrichová, Milada a HELBICHOVÁ, Danuše. Vědecké informace a knihovnictví pro 3. ročník Středních knihovnických škol. Studijní obor Vědecké informace a knihovnictví. Praha, SPN 1986.
ULLMANNOVÁ-1984 Ullmannová, Renata: Informační fondy pro I. Ročník středních knihovnických škol: studijní obor vědecké informace a knihovnictví. 1. vyd. Praha: Stát. ped. nakl.1984. 189 s.
ULLMANNOVÁ-1988 ULLMANNOVÁ, Renata. Metodika budování informačních fondů v odborných knihovnách. Praha : ÚVTEI, 1988. 216 s.
UNICODE-2002 The Unicode Standard [online]. c1991-2002 [citováno 2002-06-05]. Dostupné z: http://www.unicode.org/
UNIMARC MANUAL-1994 UNIMARC manual : bibliographic format. 2. ed. München : Saur, 1994. Různé stránkování.
UNIMARC MANUÁL-1996 UNIMARC manuál : bibliografický formát. 1. české vyd. Praha : Národní knihovna, 1996. Různé stránkování.
UNIMARC/AUTORITY-1995 UNIMARC/AUTORITY : univerzální formát pro autority. 1. české vyd. Praha : Národní knihovna ČR, 1995. 80 s.
UNIMARC-1996 UNIMARC manuál. Bibliografický formát. Praha : Národní knihovna České republiky, 1996. 500 s. ISBN 80-7050-252-5
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU-2012Univerzita třetího věku: charakter studia [online]. Brno: Institut celoživotního vzdělávání v Brně, c2000-2012 [cit. 2012-09-06]. Dostupné z: http://www.lli.vutbr.cz/charakter-studia
UNIVERSUM-2001 kol. Universum, všeobecná encyklopedie. Multimediální verze /CD-ROM/. Praha, Odeon 2001.
URBAN DICTIONARY-2013Urban dictionary [online]. San Francisko: Urban Dictionary LLC, C1999-2013 [cit. 2013-12-11]. Dostupné z: http://www.urbandictionary.com/
URBÁNEK-1947-1948 URBÁNEK, R. Legenda tzv. Kristiána ve vývoji předhusitských legend ludmilských i václavských a její autor. I-II. Praha: ČAVU, 1947-1948. 550 s.
URBÁNKOVÁ-1957 URBÁNKOVÁ, E. Rukopisy a vzácné tisky pražské Universitní knihovny. Praha: SPN, 1957. 113 s.
URBÁNKOVÁ-WIŽĎÁLKOVÁ-1971URBÁNKOVÁ, E. - WIŽĎÁLKOVÁ, B. Bohemika z Městské knihovny v Žitavě ve fondu Státní knihovny ČSR-Universitní knihovny. Soupis státního daru Německé demokratické republiky. Praha: SPN, 1971. 123 s.
ÚPV-PRÁVNÍ PŘEDPISY-2010Úřad průmyslového vlastnictví : právní předpisy [online]. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, c2008, aktualizováno 8.7.2010. [cit. 2010-11-25]. Dostupný z WWW: http://www.upv.cz/cs/pravni-predpisy.html
ÚPV-PRŮMYSLOVÁ PRÁVA-2010Úřad průmyslového vlastnictví : průmyslová práva [online]. Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, c2008, aktualizováno 16.2.2010. [cit. 2010-11-25]. Dostupný z WWW: http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava.html
UVČ-HAVLÍČKŮV BROD-2012Univerzita volného času: zimní semestr 2012/2013 [online]. Havlíčkův Brod: Krajská knihovna Vysočiny, c2006-2010 [cit. 2012-09-06]. Dostupné z: http://www.kkvysociny.cz/modul_sluzby/uvc.aspx
UVČ-PARDUBICE-2012Univerzita volného času (UVČ) [online]. Pardubice: Univerzita Pardubice, aktualizováno 31. 8. 2012 [cit. 2012-09-06]. Dostupné z: http://www.upce.cz/studium/czv/uvc.html
UVČ-POLICE NAD METUJÍ-2012Polická univerzita volného času [online]. Město Police nad Metují - organizační složka Centrum kultury a vzdělávání Pellyho domy, c2012 [cit. 2012-09-06]. Dostupné z: http://www.policko.cz/cs/policka-univerzita-volneho-casu.php
UVČ-PRAHA-2012Univerzita volného času: zimní semestr [online]. Praha: Kulturní centrum Vltavská, c2011 [cit. 2012-09-06]. Dostupné z: http://www.vltavska.cz/219_Univerzita-volneho-casu
UVČ-TIŠNOV-2012Univerzita volného času [online]. Tišnov: Městská knihovna Tišnov [cit. 2012-09-06]. Dostupné z: http://www.tisnov.cz/knihovna/uvc.php
ÚVOD-1997Úvod do práce s PC (nejen) pro veřejné knihovny. Praha : Národní knihovna ČR, 1997. 203 s. ISBN 80-7050-259-2
UŽITNÉ VZORY-2011Užitné vzory. [online]. Brno : JIC, c2007 [cit. 2011-05-24]. Dostupný z WWW: http://www.inovace.cz/pro-podnikatele/inovacni-management/prumyslove-vlastnictvi/nastroje-ochrany/uzitne-vzory/
VACINOVÁ-1971 Vacinová, Jana: Zámecká knihovna v Opočně. Hradec Králové, Kruh 1971. 64 s.
VAISHAR-2008VAISHAR, Antonín. Folksonomie. Inflow: information journal [online]. 2008, roč. 1, č. 1 [cit. 2009-04-03]. ISSN 1802-9736. Dostupné z http://www.inflow.cz/folksonomie
VALDURIEZ-1993VALDURIEZ, P. Parallel database systems: open problems and new issues. Distributed and Parallel Databases [online]. Roč. 1, č. 2 (1993), s. 137-165. [cit. 16.3.2009]. Dostupné z http://www.springerlink.com/content/k24q81542130608n/fulltext.pdf?page=1
VALECKÁ-2011VALECKÁ, Marcela. Univerzita volného času - celoživotní zájmové vzdělávání dospělých v Krajské knihovně Vysočiny. In Knihovny současnosti 2011 : sborník z 19. konference, konané ve dnech 13.-15. září 2011 v Českých Budějovicích. Ostrava: Sdružení knihoven ČR, 2011. S. 57-62. ISBN 978-80-86249-62-9. Dostupné také z: http://www.svkos.cz/data/xinha/sdruk/ks2011/sbornik_2011.pdf
VALIŠOVÁ-VALTROVÁ-RACLAVSKÁ-2009VALIŠOVÁ, Edita, VALTROVÁ, Helena, RACLAVSKÁ, Iva. Projekt BiblioHelp, aneb, Biblioterapie na webu. In Čtenář, roč. 61, č. 7-8 (2009), s. 256-261.
VAN RIJSBERGEN-1981VAN RIJSBERGEN, C. J. Information retrieval. 2. ed. London : Butterworths, 1981. Kap. 5, Search strategies. 208 s. Dostupné též z: http://www.dcs.gla.ac.uk/Keith/Preface.html
VARIAN-1995 Varian, H.R. The Information Economy. Dostupné z www: http://www.sims.berkeley.edu
VAŠÁK-1980VAŠÁK, P. Metody určování autorství. Praha: Academia, 1980.
VÁŠOVÁ-1989 VÁŠOVÁ, Lidmila; ČERNÁ, Milena. Bibliopedagogika. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 132 s.
VÁŠOVÁ-1995 VÁŠOVÁ, Lidmila. Úvod do bibliopedagogiky. Praha : Institut sociálních vztahů, 1995. 189 s. ISBN 80-85866-07-2
VAUGHAN-2011 VAUGHAN, Jason. Web Scale Discovery Services. Library Technology Reports. 2011, vol. 47, no. 1 (January), s. 5-61. ISSN 0024-2586.
VEČERKOVÁ-1995VEČERKOVÁ, Eva. O historii kramářské písně. Poslouchejte mládenci a panny. aneb O české písni kramářské. Brno : Moravské zemské muzeum, 1995. 55 s. ISBN 80-7028-077-8.
VELKÝ SOCIOLOGICKÝ SLOVNÍK-1996Velký sociologický slovník [Díl] 1, A/O. Redakční rada Miloslav Petrusek.[et.al] Praha : Karolinum, 1996. 747 s. ISBN 80-7184-311-3 (soubor) ISBN 80-7184-164-1.
VELKÝ-1996 Velký sociologický slovník. A - O. Praha : Karolinum, 1996. 747 s.
VEŘEJNÁ-1998VEŘEJNÁ infotéka, občanské informace a veřejné knihovny. Materiály vzdělávacího semináře pořádaného Německým knihovnickým institutem a úvod do zřizování infoték ve veřejných knihovnách. Praha : Národní knihovna ČR, 1998. 116 s. ISBN 80-7050-293-2.
VESELÁ-2008VESELÁ, Miroslava. Habilitační práce aneb jak ji neopsat sám od sebe. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 9 [cit. 2009-04-21]. Dostupné z http://www.ikaros.cz/node/4973
VICKERY,VICKERY-1992 Vickery, B.C. , Vickery, A. Information science in theory and practice. London : Butterworth, 1992. 378 s.
VICKERY-1973 Vickery, B.C. Informations Systems. London: Butterworths, 1973. 350 s.
VICKERY-1994Information science in theory and practice/ Brian Campbell Vickery, Alina Vickery ---London : Bowker-Saur, 1994. 387 s. ISBN 1-85739-017-2
VIDMANOVÁ-1994 VIDMANOVÁ, A. Laborintus. Latinská literatura srředověkých Čech. Praha: KLP, 1994. 222 s. ISBN 80-901508-6-1
VÍŠEK-2009VÍŠEK, Jiří. Od Daguerra po piktorialisty. In: Fotografie v muzeích. Vyd. 1. Brno: Technické muzeum v Brně, 2009, s. 3-12. 70 s. ISBN 978-80-86413-64-8.
VITIELLO-1996 Vitiello, Giuseppe: The Production and Marketing of National Bibliographic Services in Europe. Alexandria, 8 (2), 1996.
VITOVSKÝ-1994 Vitovský, A. Anglicko-český výkladový slovník softwaru. Praha : AV Software, 1994. 364 s. ISBN 80-901428-3-4
VITOVSKÝ-2004VITOVSKÝ, Antonín. Anglicko-český a česko-anglický výkladový slovník Internetu. Praha: AV Software, 2004. ISBN 80-901428-7-7. 300 s.
VLASÁK-1993 VLASÁK, Rudolf. Světové informační systémy a služby. Informační průmysl. - 1 .vyd. Praha: Karolinum, 1993. - 178 s.
VLASÁK-1996Vlasák, Rudolf: Informační dálnice a knihovny / Rudolf Vlasák. -- 2. přeprac. a aktualiz. vyd. -- Praha : SKIP, 1996. -- 116 s. -- (Aktuality SKIP ; sv. 11).-- ISBN 80-85851-05-9
VLASÁK-1999Světový informační průmysl / Rudolf Vlasák.--- Praha : Univerzita Karlova, Karolinum, 1999. 341 s. ISBN 80-7184-840-9
VLASÁK-2001 Vlasák, R. Informační sektor, informační profese a informační vzdělávání. Národní knihovna. 2001, č.3, s. 159-168.
VLČEK-1993 VLČEK, Martin. Softwarové právo pro každý den. Praha: Grada, 1993. 105 s. ISBN 80-85623-12-9.
VOBR-1985 VOBR, J. Soupis postinkunábulí (tisků z let 1501 - 1520) z fondů Státní vědecké knihovny v Brně. Díl 1: A - B. Brno: SVK, 1985. XIV + 224 s.
VOBR-1992VOBR, Jaroslav. Sbírka komenián Univerzitní knihovny v Brně : příspěvek k 400. výročí narození J.A. Komenského. In Duha, roč. 6, č. 1 (1992), s. 2-5.
VODÁČEK-1997 VODÁČEK, Leo a ROSICKÝ, Antonín. Informační management : Pojetí, poslání a aplikace. Praha : Management Press, 1997. 146 s. ISBN 80-85943-35-2
VODIČKOVÁ,KINDLMANOVÁ-1971Vodičková, H., Kindlmanová, M. Základy jmenného popisu informačních pramenů. Část 1-2. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 293+60 s., příl.
VODIČKOVÁ-1966 Vodičková, H. Jmenná katalogizace. 2. část. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1966. 115 s.
VODIČKOVÁ-1967Vodičková, H. Redakce katalogů. In: Knižničný sborník 1967. II. Martin : Matica slovenská, 1967, s.51-80.
VODIČKOVÁ-1972Vodičková, H. s kol. autorů. Pravidla jmenného záznamu speciálních dokumentů a analytického popisu. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 199 s.
VODIČKOVÁ-1979/1980 Vodičková, H. Jmenný popis dokumentů : specializovaný kurs VTEI. Díl I. Praha : Ústav vědeckých, technických a ekonomických informací, 1979-1980. 46 s.
VODIČKOVÁ-1982 Vodičková, H. Identifikace dokumentů : [vysokoškolská učebnice]. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 155 s.
VODIČKOVÁ-1999Vodičková, H. Soubory autorit - příspěvek nejen terminologický. Národní knihovna, 1999, roč. 10, č. 2, s. 63-69.
VODIČKOVÁ-2008VODIČKOVÁ, Hana. "Katalog v digitální podobě" : příspěvek k metodice terminologické práce na konkrétním příkladu. In Knihovna, roč. 19, č. 1 (2008), s. 103-111. Dostupné také z WWW: . ISSN 1801-3252.
VODIČKOVÁ-CEJPEK-1965 VODIČKOVÁ, H. - CEJPEK, J. Terminologický slovník knihovnický a bibliografický, Praha: SPN, 1965. 119 s.
VOIT-1987 VOIT, P. Prology a epilogy v díle Šimona Lomnického z Budče. In: Česká bibliografie, 24, 1987, s. 112-147.
VOIT-1991 Stejskal, Karel, Voit, Petr. Iluminované rukopisy doby husitské. Praha , NK ČR 1990 (1991). 234 s. ISBN 80-900380-0-X.
VOJTÁŠEK-2002 VOJTÁŠEK, Filip. Získávání, zpracování, archivace a zpřístupnění elektronických dokumentů [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2002 [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: http://webarchiv.nkp.cz/dokumenty.html/
VOJTÁŠKOVÁ-2001 Vojtášková, Helena: První informační kiosek ve střední Evropě. Ikaros, 2001, č.11 (cit 1212-5075).
VOLF-HAAS-1948 Archivní příručka. Sborník přednášek o archivní praxi. Uspořádali VOLF, M. - HAAS, A. Praha: Svoboda, 1948. 290 s.
VORÁČEK-1998 Voráček, R. Slovník počítačových pojmů a zkratek. Praha : Fortuna, 1998. 184 s. ISBN 80-7168-590-9
VOŘÍŠEK-1997 VOŘÍŠEK, Jiří. Strategické řízení informačního systému a systémová integrace. Praha : Management Press, 1997. 323 s. ISBN 80-85943-40-9
VRBENSKÁ-1996 VRBENSKÁ, F. Národní program ochrany fondů a sdružení pro ochranné mikrofilmování. In: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska 1996. Brno: SDRUK, 1996, s. 97-100. ISBN 80-7053-154-1
VRBENSKÁ-1997VRBENSKÁ, F. Kramerius I. - projekt národního programu ochranného mikrofilmování. In: Knihovní obzor. Čtvrtletník Státní vědecké knihovny Olomouc, roč. 5, 1997, č. 2, s. 11-14. ISSN 1210-5791.
VRKOČOVÁ-1994VRKOČOVÁ, Ludmila. Slovníček základních hudebních pojmů. Praha : Ludmila Vrkočová, 1994. 221 s.
VÚA-1980Všeobecná úmluva o autorských právech. Vyhláška ministerstva zahraničních věcí č.134/1980 Sb.
VYHLÁŠKA-550/1990 Vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy ze dne 11. prosince 1990 o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů číslo 550/1990 Sbírky zákonů České a Slovenské Federativní Republiky, 1990, částka 89, s. 2056-2062.
VYHLÁŠKA56-1999 Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 56/1999 Sb. ze dne 19. března 1999 o zajištění bezpečnosti informačních systémů nakládajících s utajovanými skutečnostmi, provádění jejich certifikace a náležitostech certifikátu. [dokument ve formátu HTML] dostupný z: http://www.nbu.cz/_vyhlasky/_vyhlaska_56.html
VÝHODY H-INDEXU-2010Výhody h-indexu [online]. Scopus. [cit. 2010-07-30]. Dostupné z http://info.scopus.com/documents/files/scopus-training/resourcelibrary/pdf/FSRPM_CZ_0707_a885_FactSheet_LR.pdf
VÝROČNÍ-2003Výroční zpráva o činnosti Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze za rok 2002. Praha : Vysoká škola ekonomická, 2003. 39 s. [dokument ve formátu MS Word] dostupný z: http://fis.vse.cz/dek4/www_fak4.nsf/V-WebLookup/VyrocniZprava2002_1
VÝROČNÍ ZPRÁVA-2001Výroční zpráva VKOL za rok 2001 : půjčovní služby [online]. Olomouc: Vědecká knihovna, 2001. [cit. 6.4.2009]. Dostupné z http://www.vkol.cz/cs/dokumenty/vyrocni-zpravy-vkol/vyrocni-zprava-vkol-za-rok-2001/clanek/vyrocni-zprava-vkol-za-rok-2001/
VÝROČNÍ ZPRÁVA-2008Výroční zpráva VKOL za rok 2008 [online]. Olomouc: Vědecká knihovna, 2008. [cit. 2009-04-06]. Dostupné z http://www.vkol.cz/data/soubory/vyrocni_zpravy/vz2008.pdf
VYSKOČIL-1992 VYSKOČIL, J. Stručný slovník duchovní hudby. 2. vydání. Čelákovice: Městské muzeum v Čelákovicích, [1992], [218 s.].
VYSOKAJOVÁ-2000VYSOKAJOVÁ, M. Hospodářská, sociální, kulturní práva a zdravotně postižení. Praha, Karolinum 2000. 139 s. ISBN 80-246-0057-9.
VYUŽÍVANIE-1999Využívanie informačných zdrojov. Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 1999. 128 s. ISBN 80-85165-77-5
VZOROVÝ-2002 Vzorový knihovní řád. Praha, 2002. Dostupné z: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/Legislativni_dokumenty.htm
W3C HTML-2002W3C HTML Home Page [online]. W3C, last modified 2002/09/13 [cit. 2002-11-14]. Dostupný na www: http://www.w3.org/MarkUp/
W3C WEBONT-2004W3C Web-Ontology (WebOnt) Working Group. [Domovská stránka pracovní skupiny konsorcia W3C pro webovou ontologii]. / Dan Conolly (kontaktní osoba). ---Datum poslední aktualizace 11. 5. 2004.--- Dostupné z: http://www.w3c.org/2001/sw/WebOnt/
W3CSW-2002W3C Semantic Web [online]. W3C, 2002/11/11 [cit. 2002-11-14]. Dostupný na www: http://www.w3.org/2001/sw/
WALSH-1979Walsh, Timothy. A typical conservation laboratory. Archives and manuscripts, 7 (5), November 1979. s. 268-75.
WALTHER-1987 Walther, Karl Klaus a kol. Lexikon der Buchkunst und Bibliophilie. Leipzig, VEB Bibliographisches Institut 1987. 386 s. ISBN 3-323-00093-5.
WATTERS-1992Dictionary of information Science and Technology / Carolyn Watters. - 1. ed. - Boston : Academic Press, 1992 - 300 s.
WATZLAVICK,BAVELASOVÁ,JACKSON-1999 Watzlavick, P., Bavelasová, J. B., Jackson, D.D. Pragmatika lidské komunikace. Hradec Králové : Konfrontace, 1999. 242s.
WAY-2000A WAY forward for co-operation between school and public libraries: draft National Guidelines for the co-operation between school and public libraries in South Africa. [online] In: 66th IFLA Council and General Conference, Jerusalem, Israel, 13-18 August 2000. [cit.2004-06-14]. Dostupné na Internetu: http://www.ifla.org/IV/ifla66/papers/151-133e.htm
WCT-1996WIPO Copyright Treaty, adopted on December 20,1996.
WEBB-1999WEBB, Colin. Preservation of electronic information : what we should be thinking about now. International Preservation News. (18) Mar 1999, p. 8-13. Dostupné také z http://www.nla.gov.au/openpublish/index.php/nlasp/article/viewArticle/1062/1331
WEBER-1992 Weber, Hartmut (ed.). Bestandserhaltung in Archiven und Bibliotheken. Stuttgart; W. Kohlhammer, 1992. 170 s.
WEBER-1997Weber, Hartmut (ed.). Bestandserhaltung. Herausforderung und Chancen. Stuttgart; W. Kohlhammer, 1997. 360 s.
WEBINÁŘE-2011Webináře : online semináře [online]. Ostrava : Idealine Solutions, c2011 [cit. 2011-05-24]. Dostupný z WWW: http://www.webinare.cz/
WEBOPEDIAWebopedia [online]. Foster City, CA: IT Business Edge, c/o QuinStreet, Inc., C2002- [cit. průběžně od 2002-11-14]. Dostupné z: http://www.webopedia.com
WESSEL-1970WESSEL, C.J. Environmental Factors Affecting the Permanence of Library Materials. Library Quarterly, 40: 39-84, 1970.
WHATISWhatis?com : Part of the TechTarget Network of Enterprise IT Web Sites [online]. Needham (MA, USA) : TechTarget, C1999- [cit. průběžně od 2002-08-06]. Dostupné z: http://whatis.techtarget.com/
WHAT-IS-DRM-2012What is DRM? [online]. Boston: Free Software Foundation, c2006-2012 [cit. 2012-10-18]. Dostupný z WWW: .
WIEGANDT-2002 WIEGANDT, Birgit (zusammgest.). Bibliotheksglossar [online]. Göttingen : Verbundzentrale des GBV, 2002. Letzte Modif. 08-06-2002 [cit. 2002-06-25]. Dostupný z www: http://www.bibliotheks-glossar.de/
WIJNEKUS-1967 Elsevier's dictionary of the printing and allied industries in four languages : English, French, German, Dutch / compiled and arranged on an English alphabetical base by F. J. M. Wijnekus; with foreword by W. Hope Collins. 1. reprinted ed. Amsterdam : Elsevier publishing company, 1969. 583 s.
WIKIPEDIA-2004Wikipedia, the free encyclopedia. Wikimedia Foundation. [cit. 15. května 2004] Dostupné z: http://en.wikipedia.org/
WIPO-2010Specializované agentury : Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) [online]. Praha : Informační centrum OSN, c2005. [cit. 2010-11-25]. Dostupný z WWW: http://www.osn.cz/system-osn/specializovane-agentury/?i=127
WOLL-2002WOLL, Thomas Rukověť nakladatele. Řemeslo, věda, umění. Praha: Signeta, 2002. 296 s. ISBN 80-902608-4-5
WORD-1998 Microsoft Word [počítačový program]. Ver. 2000. Vyžaduje Windows 98 a vyšší. Microsoft Corporation. c1983-1999 [citováno 2002-06-05]
WTO-1995WTO-1995:Dohoda o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví. Příloha Dohody o zřízení World Trade Organization. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č.191/1995 Sb.,ze dne 19.září 1995.
X500-1993 A Survey of Advanced Usages of X.500 [online]. 1993 [citováno 2002-06-05]. Dostupný z URL: http://pub.vse.cz/docs/rfc/rfc1491.txt
XYLOTHEK-2011The xylothek ~ a wooden library [online]. September 7, 2011 [cit. 2013-01-23]. Dostupný z WWW: http://bricolage-julier.blogspot.cz/2011/09/xylothek-wooden-library.html
YELLAND-1983 Yelland, H. L., Jones, S. C., Easton, K. S. W. A handbook of literary terms. Rev. ed. London : Angus and Robertson, 1983. 206 s. ISBN 0-207-14714-0
ZACH-1995Kniha a český exil 1949-1990 : bibliografický slovník nakladatelství, vydavatelství a edic / Aleš Zach. - Praha : Torst, 1995. - 207 s. ISBN 80-85639-62-9
ZÁKLADY BIBLIOGRAFIE-1966Základy bibliografie. Učebnice. Praha: SPN, 1966. 413 s.
ZÁKON 106/1999106. Zákon ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím. In: Sbírka zákonů : Česká republika.
ZÁKON 480/2004480/2004 Sb. Zákon ze dne o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti).
ZÁKON Č. 37/1995 SB.Zákon č. 37/1995 Sb. o neperiodických publikacích ze dne 8. února 1995.
ZÁKON101-2000 Zákon č. 101/2000 Sb., ze dne 4. dubna 2000 o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Sbírka zákonů. 2000, č. 32, s. 1521-1532.
ZÁKON120-2000Zákon č. 120/2000 Sb. ze dne 6. dubna 2000, kterým se mění zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Sbírka zákonů. 2000, č. 52, s. 2421-2440.
ZÁKON148-1998 Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností. Sbírka zákonů. 1998, částka 52, s. 6650-6671.
ZÁKON-2001 Národní knihovna ČR. Zákon ze dne 29. června 2001 č. 257, O knihovnách a podmínkáach provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) [online]. Praha : Národní knihovna ČR, 2001 [cit. 2002-04-03].
ZÁKON365-2000 Zákon č. 365/2000 Sb. ze dne 14. 9. 2000, o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů. Sbírka zákonů. 2000, č. 99, s. 4666-4671.
ZÁKON370-2000 Zákon č. 370/2000 Sb. ze dne 14. září 2000, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,...Sbírka zákonů. 2000, č. 100, s. 4698-4794.
ZÁKON-527/1990 Zákon ze dne 27. listopadu 1990 o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích číslo 527/1990 Sbírky zákonů České a Slovenské Federativní Republiky, 1990, částka 86, s. 1952-1964.
ZÁSADY-1983ČSAV, Komise pro soupis rukopisů. Zásady popisu rukopisů. In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada C - literární historie. Sv. XXVIII, 1983, č. 2, s. 49-96.
ZÁSADY-1988ZÁSADY systému metodické činnosti v jednotné soustavě knihoven v České socialistické republice. Praha: Ministerstvo kultury ČSR, 1988. - 16 s.
ZBIEJCZUK-2007ZBIEJCZUK, Adam. WEB 2.0 - charakteristiky a služby [online]. Brno : 2007. [cit. 10.12.2008]. Dostupné z http://zbiejczuk.com/web20/01-uvod.html.
ZBIEJCZUK-2012KOVÁŘOVÁ, Pavla a kol. Trendy v informačním vzdělávání [online]. 1. vyd. Zlín: VeRBuM, 2012 [cit. 2012-11-16]. 154 s. ISBN 978-80-87500-18-7. Dostupné také z: http://issuu.com/nakliv/docs/trendy
ZELENÁ KNIHAKomise Evropských společenství. Zelená kniha : autorské právo ve znalostní ekonomie [online]. Brusel : Rada Evropské unie, 2008. [cit. 2011-01-11]. Dostupný z WWW: http://knihovnam.nkp.cz/docs/GreenPaper2008_ST12089_CS08.PDF
ZELENÁ KNIHOVNA-2012GACHOVÁ, Šárka, LUKÁŠ, Ondřej, STRÝČKOVÁ, Sylvie. Zelená knihovna [online]. Brno: Kabinet informačních studií a knihovnictví, c2012 [cit. 2012-11-22]. Dostupný z WWW: .
ZEMAN-1978 Zeman, J. Teorie odrazu a kybernetika. Praha : Academia, 1978. 250s.
ZENG-QIN-2008ZENG, Marcia Lei a QIN, Jian. Metadata. New York : Neal-Schuman, 2008. xvii, 365 s. ISBN 978-1-55570-635-7.
ZLATOHLÁVEK-1989Polygrafické názvosloví : [Polygrafická příručka] / Vladivoj Zlatohlávek, Vojtech Breza. -- 1. vyd. -- Praha : Polygrafický průmysl, 1989. -- 239 s
ZLATUŠKA-2000 Zlatuška, J. Informační technologie mění ekonomiku. Dostupné z www: http://www.park.cz
ZNÁMKOVÝ ZÁKON-2003Zákon o ochranných známkách č.441/2003 Sb., ze dne 3.prosince 2003.
ZPRACOVÁNÍ FONDŮ-1999Zpracování fondů [online] / [zapsala Nová]. Praha : Národní knihovna České republiky, 1999 [cit. 2012-08-06]. Dostupné z http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=fond_Pracsk_ser.htm
ZUMAN-1983 Zuman, František. Papír, historie řemesla a výrobní techniky. Příloha časopisu Papír a celulóza. Praha 1983. 271 s.
ŽABIČ-2000ŽABIČKA, Petr. NEDLIB Harvester - technika "sklizně" informací. Ikaros [online]. 2000, č. 10. Praha : Ikaros, 1997- [cit. 6. srpna 2002]. Dostupný na www: http://ikaros.ff.cuni.cz/2000/c10/harvest.htm ISSN 1212-5075
ŽABIČ-2000/A ŽABIČKA, Petr. Dublin Core jako standard pro popis elektronických síťových zdrojů [online]. RUFIS 2000 : úloha univerzit v budoucí informační společnosti : role of universities in the future information society : mezinárodní konference, Vysoké učení technické v Brně 5.-6. září 2000 : sborník příspěvků. Brno : ApS, 2000. 155 s. ISBN 80-214-1671-8. Dostupný též na www: http://www.mzk.cz/DC/rufis2000.html; http://www.rufis.cz/rufis2000/obsah/25-zabicka.pdf
ŽABIČ-2000/B ŽABIČKA, Petr. Dublin Core - metadata pro popis elektronických dokumentů. In: DATASEM 2000 : 20. ročník databázové konference, 21.-24. říjen 2000, Brno : sborník přednášek. V Brně : Masarykova univerzita, 2000. 294 s. ISBN 80-210-2428-3. Dostupný též na www: http://webarchiv.nkp.cz/datasem2000.pdf
ŽARKOV-1999Kniga : enciklopedija / glavnyj redaktor V.M. Žarkov; redakcionnaja kollegija I.Je. Barenbaum ... [et al.] Moskva : Bol'šaja Rossijskaja Enciklopedija, 1999. 796 s. ISBN 5-85270-312-5.
ŽATKULIAK-1978 Žatkuliak, J. Základy informatiky. Bratislava : SPN, 1978. 277 s.
ŽDANOVA AJ.-1971 Ždanova, G.S., Kolobrodova, Je.S., Poluškin, V.A., Černyj, A.I. Slovar´ terminov po informatike na russkom i anglijskom jazykach. Moskva : Nauka, 1971. 359 s.
ŽIVĚ-2002http://www.zive.cz/mod_Dictionary/
ŽIŽKOVÁ-2005AŽIŽKOVÁ, Štěpánka. "Konsorcia" v ČR. In Knihovnický zpravodaj Vysočina [online]. 2005, roč. 5, č. 1 [cit. 2009-04-28]. Dostupné z http://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=229&idr=1&idci=2
ŽIŽKOVÁ-2005BŽIŽKOVÁ, Štěpánka. "Konsorcia" v ČR [elektronický zdroj]. 9.3.2005 [cit. 2009-04-28]. Dostupné z http://eifl.nkp.cz/prezentace_seminar2005/07_Zizkova.pps#276,16,Národní centralizovaný model

Přehled zdrojů České terminologické databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy (TDKIV)

Během času se mění URL adresy některých online dokumentů, a tak je možné, že u některých níže uvedených zdrojů je citována v současnosti neplatná URL adresa, přestože tyto adresy průběžně kontrolujeme a opravujeme. Omlouváme se za tuto nepříjemnost. Pokud najdete nefunkční URL adresu, můžete nám to oznámit na e-mail: jaroslava.havlova@nkp.cz

Zpět na stránku TDKIV