SKAT

Stále ještě se můžeme setkat s tím, že jsou knihovny chápány jako instituce konzervativní. Existuje však řada argumentů, které takový názor vyvracejí. Jistě pozoruhodný je nebývalý rozmach automatizace v knihovnách, spojený s využitím moderní techniky a technologií. Jsou však i jiné důkazy racionálního a efektivního chování knihoven. Jedním z nich je bezesporu i to, jak se knihovny naučily spojovat své síly a vytvářet spolky, sdružení apod. ve snaze dosáhnout určitých cílů. Mohou to být cíle obecnějšího charakteru a dlouhodobého dosahu (např. SKIP, Asociace knihoven ČR, Sdružení knihoven), ale vznikají i společenství knihoven ke zcela konkrétnímu účelu (např. KAVKA - Klub automatizace v knihovnictví a MOLIN - Moravian Library Information Network). Mezi nejznámější ve druhé skupině patří Sdružení uživatelů knihovního systému LANius, známé pod zkratkou SKAT (Souborný KATalog).

Toto sdružení má své počátky v myšlence budovat souborný katalog naučné literatury těch knihoven, které užívají systém LANius. Záměr byl stejný jako u všech jiných souborných katalogů - získání rychlé a kvalitní informace o dokumentu a jeho lokalizaci, a to především pro potřeby meziknihovní výpůjční služby.

Po ověřovací fázi na okrese Frýdek - Místek byl koncem roku 1995 SKAT uveden do běžného provozu. Zvolený decentralizovaný model charakterizuje tvorba katalogu v lokálních katalozích a následně jejich import v dávkách do souborného katalogu v centru. Tam se záznamy kontrolují, odstraňuje se duplicita a slučují se do jediné databáze, poskytované uživatelům.

Po čase se ukázalo jako nezbytné organizovat spolupráci účastníků SKAT na základě určitých pravidel. To vedlo v červnu roku 1996 ke vzniku Sdružení uživatelů knihovního systému LANius jako zájmového sdružení právnických osob. Nejvyšším orgánem je výroční schůze, v období mezi schůzemi řídí činnost sedmičlenná rada. Sídlem je (z ryze praktických důvodů) Tábor.

Výrazným zlomem v činnosti SKAT se stal rok 1997, kdy se díky grantům Ministerstva kultury ČR z programu RISK připojila řada veřejných knihoven na Internet. Také SKAT musel na tuto skutečnost adekvátně reagovat. Zveřejnění souborného katalogu na Internetu přineslo nové možnosti využití, především jako nástroje při poskytování MVS. Převážně po internetové síti je dnes řešeno i technické zajištění, aktualizace a distribuce dat katalogu.

Rozšíření souborného katalogu SKAT, jeho rozsah a využití dokumentují následující statistické údaje (stav k 10. únoru 2000):

celkový počet titulů ve SKAT 133 274
celkový počet exemplářů ve SKAT 1 290 144
počet klíčových slov ve slovníku SKAT 113 773
průměrný počet klíčových slov na jeden titul 18
počet knihoven, jejichž data jsou ve SKAT 121
počet evidovaných dotazů od počátku evidence vyhledávání ve SKAT na Internetu (srpen 1998) 411 000

Úspěšná účast Sdružení v grantových řízeních MK ČR umožnila rozvinout dále jeho činnost - byl vytvořen soubor jmenných autorit pro knihovny v systému LANius, kterých je dnes přes 6500, a vznikl další souborný katalog - články v periodikách. V tomto katalogu jsou zpřístupněny informace, získané excerpcí článků z periodik ve fondech kooperujících knihoven - členů Sdružení. Počet zpracovávaných periodik překročil 300, záznamy se do databáze stahují každé 2-3 hodiny.

Další podrobnosti o činnosti Sdružení uživatelů knihovního systému LANius i vlastní výsledky jeho činnosti, tj. souborný katalog knih, článků a soubor autorit najdete na Internetu na adrese http://www.skat.cz/.

Alena OtrubováZpět k obsahu Bulletinu