CO SE DĚJE V ČESKÉM KNIHOVNICTVÍ
(začátkem roku 2000)

Píše se 5. březen 2000. Je neděle, ale už zítra opět tisíce českých knihoven navštíví jejich čtenáři a půjčí si desítky tisíc knih, časopisů, CD a dalších artefaktů, stovky návštěvníků se zapíší jako noví čtenáři, uskuteční se mnohé akce.

Např. Městská knihovna v Kyjově na jižní Moravě otevře v 9 hodin čítárnu a studovnu, kterou do večera navštíví kol 50 uživatelů, od 12 hodin se otevřou i půjčovna pro dospělé a půjčovna pro děti, které do 17 hodin navštíví přes 150 čtenářů a zaznamenají přes 600 výpůjček.

Ústředí Městské knihovny v Praze se ale otevře jako každý týden až v úterý a v tento den každou hodinu kol 400 výpůjček, takže ve 20 hodin, kdy provoz končí, to bude jistě přes 4 tisíce.

15. března startuje v Ústí nad Labem řada pravidelných akcí, věnovaných různým tipům a trikům s internetovými stránkami a připravených regionálním výborem SKIPa SVK. Tentýž den - ve středu 15.3. zahájí starosta Prahy 6 pan Bém provoz čtvrté pražské automatizované veřejné knihovny v Břevnově a knihovna přijme sponzorský dar 3 tisíce dolarů od americké reprezentace Coca Cola.

Z různých českých knihoven v těchto dnech probíhá svoz knih, které vytvoří "Gravity mixer" na EXPO 2000 v Hannoveru s příslušnou propagací zúčastněných knihoven.

Nemáme ale ani čas ani místo jmenovat další a další knihovny a akce, které stále více - jak se dnes moderně říká - u české veřejnosti knihovny zviditelňují. A tento trend nabírá na tempu.

Nevěříte? Čtěte!

Autorský zákon

Díky grantu z programu RISK "Právní aspekty poskytování knihovních elektronických a reprografických služeb" mohl SKIP při přípravě nového autorského zákona využívat spolupráci se špičkovými specialisty na autorské právo JUDr. Martinem Boháčkem z VŠE a právníkem Zbyňkem Leoblem z advokátní komory Central European Advisory Group. To se ukázalo mimořádně příznivé v okamžiku, kdy jsme zjistili, že předkladatel zákona Ministerstvo kultury ČR neakceptoval připomínky knihovníků a snažil se v návrhu zákona navrhnout výrazná omezení pro služby knihoven, zejména v oblasti kopírování.

SKIP v této souvislosti vydal 29.12.1999 "Prohlášení SKIP k návrhu autorského zákona", které bylo adresováno jak široké veřejnosti, tak zejména poslancům, kteří začali autorský zákon projednávat. Ve sněmovně byl navázán kontakt se zpravodajem zákona A. Rozehnalem (ODS) a členem výboru pro evropskou integraci poslancem M. Máčem. K jednání byli také donuceni zástupci MK ČR, kteří v konečné fázi přijali připomínky SKIP, což umožnilo, aby SKIP spolu s MK ČR předložil poslancům výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu rozsáhlý pozměňovací návrh, který byl po diskusi výborem přijat. Dne 2.3. byl zákon Poslaneckou sněmovnou schválen. V procesu schvalování bylo přijato 42 pozměňovacích návrhů, z toho 15 bylo navrženo knihovnami. Zákon ještě čeká projednání v Senátu a potom potvrzení prezidentem. Charakterizujme alespoň základní principy tohoto zákona, které se dotýkají knihoven:

 1. Knihovna bude moci na objednávku pro osobní potřebu uživatele zhotovit kopii.
 2. Pokud tuto kopii poskytne za úplatu, bude povinna zaplatit za každou stranu kopie 0,10 Kč (barevná 0,20 Kč) ochranné organizaci autorů; toto ustanovení bude platit jak pro knihovny, tak pro podnikatele. Tzn. v ČR se zvedne cena kopií o 0,10, resp. 0,20 Kč.
 3. Kopie nebude možno pořizovat za úplatu bez souhlasu autora (vydavatele) z vydané partitury hudebního díla. V tomto případě bude knihovna (ev. SKIP) muset žádat o souhlas autora nebo uzavřít dohodu s ochrannou organizací.
 4. Pokud se týká poskytování digitálních kopií, byl do § 30 odstavec (3) návrhu prosazen přesný překlad evropské směrnice, který zní:
  "(3) Do práva autorského nezasahuje ani ten, kdo zhotoví na objednávku pro osobní potřebu objednatele tiskovou rozmnoženinu díla na papír nebo podobný podklad fotografickou technikou nebo jiným postupem s podobnými účinky za předpokladu, že nejde o vydanou partituru díla hudebního a že řádně a včas platí odměnu podle ustanovení § 25."
  Předpokládáme, že tato formulace umožní zhotovení digitální kopie z tištěného dokumentu s tím, že tato kopie bude sloužit pouze pro účely přenosu. Potom musí být zabezpečeno pořízení pouze jediné tiskové kopie pro osobní potřebu a zničení původního souboru. Je ovšem nezbytné, aby systémy elektronického dodávání dokumentů, které budou knihovny používat, dodržely takto formulované parametry.
 5. Knihovna bude moci zhotovit kopie pro archivní účely nebo jako náhradu za poškozené nebo ztracené dílo.
 6. Do zákona se také podařilo prosadit výrazné rozšíření možnosti kopírování autorských děl pro zdravotně postižené osoby.
 7. Půjčování knih, periodik a dalších klasických dokumentů budou moci knihovny provádět, aniž by odváděly autorům nějaké poplatky. Naopak pro půjčování nosičů zvuku a audiovizuální dokumenty bude nutno uzavřít smlouvu o půjčování s ochrannými organizacemi, obdobně, jak je tomu v současnosti.
 8. Knihovna také nebude porušovat autorská práva, pokud zveřejněné dílo užije ke vzdělávacím účelům.
 9. Dále se podařilo prosadit další dílčí a formální změny.

Tiskový zákon

Dne 22. 2. 2000 projednala Poslanecká sněmovna Tiskový zákon vrácený senátem. Tiskový zákon je pro knihovny důležitý v tom, že řeší otázku povinných výtisků. Senát požadoval oproti verzi přijaté poslanci rozšíření počtu povinných výtisků na všechny státní vědecké knihovny. Po diskusi Poslanecká sněmovna zamítla senátní návrh. Znamená to, že povinný výtisk budou od platnosti zákona dostávat tyto knihovny: Národní knihovna ČR (2x), Moravská zemská knihovna, Knihovna Národního muzea v Praze, Knihovna a tiskárna pro nevidomé v Praze, Státní vědecké knihovny - regionální mutace deníků (vše bez záruky).

Velkým problémem je, že tiskový zákon nekopíruje ani model zákona o neperiodických publikacích, neboť na povinný výtisk periodik nebude mít nárok Státní vědecká knihovna v Olomouci a současně došlo k zúžení definice regionálního povinného výtisku tak, že státní vědecké knihovny České Budějovice, Olomouc, Ostrava, Kladno, Ústí nad Labem, Plzeň, Hradec Králové a Liberec budou mít nárok pouze na cca 5 regionálních mutací celostátních deníků, zatímco celkový rozsah povinného výtisku českých časopisů je více než 1736 titulů. Zatím je jen malá naděje, že knihovny, které přicházejí o povinný výtisk, dostanou navýšení rozpočtu o finanční prostředky v takovém rozsahu, aby mohly zajistit nákup českých časopisů.

Uvedená situace zásadním způsobem ohrozí rozsah služeb uživatelům, přeruší kontinuitu doplňování státních vědeckých knihoven a také promění vztahy v oblasti meziknihovních služeb. Je také otázkou, jestli nedojde k rozpadu kooperativního systému zpracování české článkové bibliografie a jak bude zpracovávána regionální bibliografie.

Určitou naději skýtá iniciativa senátorů na okamžitou novelu Tiskového zákona s cílem rozšíření počtu příjemců povinného výtisku.

Reforma veřejné správy

Z iniciativy předsedkyně Sekce veřejných knihoven M. Kodýmové a předsedkyně Jihočeského regionu D. Wimmerové se 27. ledna uskutečnilo jednání petičního výboru Senátu. Hlavním tématem jednání byla vedle otázky autorského zákona zejména i problematika komplexu zákonů k připravované reformě veřejné správy. Jako podklad pro toto jednání byl připraven materiál "Veřejné knihovny a reforma státní správy a samosprávy" (materiál je zveřejněn ve Čtenáři č. 3), který charakterizuje základní problémy veřejných knihoven v souvislosti s reformou veřejné zprávy:

 • Připravovaná reforma veřejné správy, zejména zrušení stávajících okresů a jejich nahrazení cca 200-300 menšími správními okrsky, představuje pro dosavadní kooperační systémy vytvářené na bázi nynějších okresů, vážné nebezpečí. Ministerstvem kultury bylo navrženo k převodu pod krajskou správu pouze 8 státních vědeckých knihoven z působnosti MK ČR a 3 knihovny z působnosti nynějších okresů.
 • Navržené zákony k reformě státní správy a samosprávy nezakotvují v působnosti krajů, obcí ani okresů odpovědnost (garanci) za zabezpečení služeb ve veřejném zájmu s vymezením jejich minimálních standardů.
 • Zákony nestanoví ucelený mechanismus zabezpečení garantovaných služeb ve veřejném zájmu. Chybí především podmínky pro vícezdrojové financování, na kterém by se podíleli různí zřizovatelé - obec, okres, kraj, ústřední orgán státní správy. Návrh zákona o okresních úřadech také neumožňuje zřizovat těmto úřadům instituce typu knihoven. V souvislosti s knihovnami je nutné zdůraznit, že hlavním problémem není otázka zřizovatele knihoven, ale způsob financování regionálních funkcí, které přesahují obecní či městskou působnost.
 • Existují oprávněné obavy, že dojde k úplnému rozpadu sítě veřejných knihoven v celé ČR, která je postupně vytvářena od doby prvního knihovnického zákona z roku 1919. Po zániku nynějších okresů, respektive zákazu okresním úřadům zakládat příspěvkové a rozpočtové organizace k jiným účelům, než je výkon státní správy, nebudou existovat subjekty a finanční zdroje, které by garantovaly další činnost a rozvoj stávajících okresních systémů veřejných knihoven.

Materiál byl dále zaslán poslancům výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu a tělovýchovu a také všem poslancům, kteří plní funkci zpravodajů k jednotlivým návrhům zákonů. Dne 21.2.2000 se uskutečnilo zvláštní jednání podvýboru pro kulturu Poslanecké sněmovny se zástupci profesních a odborových organizací a sdružení k otázkám reformy. Poslanci přislíbili, že do připravovaných zákonů navrhnou úpravy, které by umožňovaly vícezdrojové financování služeb ve veřejném zájmu.

Zákon o knihovních a informačních službách

Na semináři v rámci výjezdního 6. zasedání VV SKIP informovala E.Kantůrková, ředitelka odboru literatury a knihoven MK ČR, o současném stavu příprav knihovnického zákona. V současné době se s právníky připravuje paragrafové znění. Dosavadní písemné znění návrhu není knihovníkům přístupné. Po vnitřním připomínkovém řízení bude toto znění postoupeno odborné veřejnosti k diskusi. V dubnu by měl být k problematice svolán seminář pro nejširší odbornou veřejnost. V červnu by měl být návrh zákona předložen vládě.

Připravovaný zákon umožní, aby se stávající veřejné knihovny staly veřejnými knihovnami podle nového zákona. Zákon stanoví povinnost veřejných knihoven plnit základní služby. Tyto základní služby (absenční a prezenční půjčování, poskytování ústních bibliografických a faktografických informací, vnitrostátní meziknihovní výpůjční a informační služby) budou poskytovány bezplatně. Finanční otázky v zákonu budou formulovány pouze ve velmi obecné rovině. Podrobně budou vymezeny funkce NK ČR a krajských knihoven. Hledá se způsob, jak po reformě veřejné správy zajistit financování nynějších kooperačních systémů na úrovni okresů. NK ČR by měla zajistit evidenci veřejných knihoven. Nadále se počítá s platností (inovované) směrnice o evidenci a revizi knihovních fondů a vyhlášky o MVS.

Ale dost už bylo legislativy.

Další významnou příležitostí pro zlepšení činnosti našich knihoven je aktivita EBSCO, která nabízí zpřístupnit elektronická vydání 3200 zahraničních odborných časopisů. Titulek k této důležité informaci na str. 28 to nazývá jedinečnou šancí - vždyť to bude bezplatná služba!

Přístup k plným textům českých novin a časopisů zajišťuje od letošního roku smlouva mezi SKIP a firmou Anopress, s.r.o., o vytvoření konsorcia uživatelů databanky TAM TAM, uzavřená před několika dny. Všichni zájemci o účast v konsorciu se mohou obrátit (pokud tak již neučinili) na zástupce firmy Anopress pana dr. Kozla (kozel@anopress.cz) a požádat o další informace nebo o zaslání smlouvy. Kontaktní osobou za SKIP je mgr. Alena Otrubová, ředitelka Okresní knihovny v Táboře (otrubova@vkta.cz).

Výchozí cena báze TAM TAM Standard byla stanovena na 1000,- Kč za jeden přístup. Při vyšším počtu přístupů bude poskytována množstevní sleva v rozmezí 10-20%. Cena je platná, pokud konsorcium bude mít alespoň 50 členů. Výchozí cena báze TAM TAM Profesional při dosažení alespoň 20 odběratelů byla stanovena na 5000,- Kč za jeden přístup. Přístupem se rozumí připojení 1 PC se specifikovanou IP adresou. Anopress uzavře s každou jednotlivou knihovnou (členem konsorcia) smlouvu o odběru informačních služeb na dobu neurčitou s tím, že cena bude přílohou stanovena vždy na následující pololetí.

Velikou šancí pro obyvatele a studenty v Liberci a Brně je intenzívní dokončování dvou největších staveb v českém knihovnictví vůbec.

Liberecká Státní vědecká knihovna získá v letošním roce díky podpoře Evropské unie 1 714 832 EUR prostřednictvím programu PHARE CBC na vnitřní vybavení pro svůj nový objekt, který tak bude moci být otevřen na podzim t.r.

Projekt na vnitřní vybavení novostavby SVK patří mezi největší a méně obvyklé projekty programu přeshraniční spolupráce v ČR. Prošel složitým sítem výběru PMU Phare programu na Ministerstvu pro místní rozvoj i Delegatury Evropské komise EU v Praze, schválen v Bruselu a postoupil do fáze realizace vypsáním výběrového řízení v listopadu 1999 a podepsáním smluv s vítězi mezinárodní soutěže v poslední den minulého roku.

Mezi české subdodavatele vnitřního zařízení se vklínila firma EKZ Reutlingen, která dodá regály a nábytek pro volný výběr.

Stavba Moravské zemské knihovny v Brně jede a začíná být zdravá nervozita, aby se stihly slíbené termíny.

Hrubá stavba byla dokončena v listopadu 99, na zimu byla celá stavba zateplena a nastoupila řemesla. Do dubna budou připravena skladiště pro montáž regálů a od července se začínají svážet fondy do nové budovy.

V březnu bude vybrán dodavatel interiéru, který má termín do března 2001 (generální dodavatel stavbu předává v lednu 2001). Provoz pro veřejnost v nové budově se předpokládá od září 2001. Na stavbě denně pracuje v průměru 120 lidí z různých firem, je to harmonie od stavařů.

Ale zpět do března. Už to není Měsíc knihy, ale Měsíc Internetu. Týdeník Profit v čísle 10 přinesl přílohu Profit speciál. Polovina tohoto šestnáctistránkového speciálu je nazvána Do knihovny na Internet - po Internetu do knihovny s podtitulkem Nový zdroj informací na starém dobrém místě. Je tu přehled stovek akcí připravovaných ve spolupráci SKIP a firmy Albertina Icome ve 107 českých knihovnách a informačních centrech.

Na webovské stránce Mediatelu je od 1.3.2000 do 31.3.2000 bezplatně uváděno 150 webovských adres a více než 30 e-mailových adres českých knihoven. Server Mediatelu je přitom jeden z nejnavštěvovanějších serverů.

Když jsme na Internetu. SKIP hraje velmi důležitou roli v připravované "internetizaci" našich veřejných knihoven.

Projekt ICEKNI se v únoru t.r. stal součástí programu VISK (Veřejné informační služby knihoven) a Akčního plánu realizace státní informační politiky.

Během posledních měsíců proběhla četná jednání s Úřadem pro státní informační systém, Českým mobilem, MK ČR atd. Radě vlády pro státní informační politiku bude předložen soubor projektů VISK, na kterém spolupracuje MK ČR, SKIP a Národní knihovna ČR. Požadovaná dotace na tyto projekty pro rok 2000 je cca 50 milionů Kč.

Vedle těchto aktivit se začínají formovat týmy kolem Českého mobilu, které mají také připravovat připojování veřejných knihoven na Internet. V první etapě (do konce roku 2001) půjde především o připojení, vybavení a proškolení všech zbývajících profesionálních knihoven. Jde o 668 knihoven a jejich poboček; počet 302 knihoven z 29.2.2000 se tak zvýší na 970 k 31.12.2001.

Vytrvalí čtenáři dočetli až sem. Řekněte: není to zajímavé čtení?

Michal Hora, Jaromír Kubíček, Ladislav Kurka, Vít Richter, Věra Vohlídalová, redakce L. K.Zpět k obsahu Bulletinu