KNIHOVNÍKŮM A INFORMAČNÍM PRACOVNÍKŮM

V prosinci 1999 je tomu deset let od chvíle, kdy se začal obnovovat Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Toto jubileum si připomínáme alespoň kopií záznamu z 2. čísla časopisu Čtenář z roku 1990.

KNIHOVNÍKŮM A INFORMAČNÍM PRACOVNÍKŮM

Iniciativní skupina pro obnovu činnosti Svazu knihovníků a informačních pracovníků za předsednictví představitelů bývalého SKIP dr. R. Málka, doc. dr. J. Cejpka, CSc., a dr. J. Burgetové projednala na svém zasedání 22. ledna 1990 návrh stanov k registraci SKIP. Upřesnila postup přípravy ustavujícího sjezdu, který se bude konat 7. dubna 1990 v Městské knihovně v Praze, a vytvoření iniciativní skupiny v regionech.
Svaz knihovníků a informačních pracovníků se chce stát dobrovolnou zájmovou organizací, která v plném rozsahu naváže na činnost SKIP, protiprávně zrušeného v r. 1970. Jejím cílem je stát se nezávislou společenskou silou, která bude plnit především iniciativní a oponentní úlohu při řízení rozvoje knihovnických a informačních pracovišť a bude usilovat o zlepšení podmínek jejich práce bez ohledu na resortní příslušnost.
O nutnosti urychlené obnovy SKIP nás přesvědčuje zejména neutěšený stav řady veřejných i jiných knihoven a středisek VTEI (včetně knihoven centrálních, jako je tomu u Státní knihovny ČSR), katastrofální nedostatek skladištních i provozních prostorů, zaostalost ve vybavení pracovišť moderní technikou, nejasnosti v řízení a financování veřejných knihoven, rozklad soustavy VTEI v pravidlech tržního hospodářství, což je jen částečný výčet problémů, které se za období stagnace nakupily. SKIP vidí ve své nezávislosti možnost vhodného zasahování do řešení těchto problémů, pro naši oblast životně důležitých, přičemž chce představovat integrační prvek umožňující řešit je uváženě, účelně a ve prospěch celku.
V souvislosti s přípravou ustavujícího sjezdu bylo iniciativní skupinou rozhodnuto:
  • Do konce února 1990 shromáždit po linii regionů přihlášky jednotlivců a institucí, jakož i náměty, požadavky a stanoviska přihlášených ke stanovám a budoucí činnosti SKIP.
  • Do 20. března 1990 uskutečnit v regionech konference s volbou delegátů na ustavující sjezd.
Návrhy stanov a programu SKIP budou k dispozici na níže uvedených adresách, kde by se rovněž měly shromažďovat přihlášky jednotlivců i institucí:
  • Státní knihovna ČSR, k rukám dr. Jarmily Kolářové, Klementinum 190, 110 01 Praha 1.
  • Státní vědecká knihovna, k rukám dr. Jiřiny Bínové, tř. Rudé armády 1641, Kladno, PSČ 272 80.
  • Státní vědecká knihovna, k rukám dr. Slávky Kalkušové, Na sadech 27, České Budějovice, PSČ 370 59.
  • Státní vědecká knihovna, k rukám p. Pavly Suché, B. Smetany 14, Plzeň, PSČ 300 00.
  • Státní vědecká knihovna M. Gorkého, k rukám p. Věry Doubkové, Velká hradební 49, Ústí n. Labem, PSČ 400 21.
  • Státní vědecká knihovna Z. Nejedlého, k rukám p. Blanky Špačkové, tř. ČSA 395, Hradec Králové, PSČ 500 49.
  • Státní vědecká knihovna, odbor metodiky a výzkumu knihovnictví, k rukám dr. Petry Heerenové, Dimitrovova 1, Brno, PSČ 602 00.
  • Státní vědecká knihovna, metodické oddělení, k rukám p. Zdenky Krapiškové. Tyršova 9, Ostrava 1, PSČ 701 64.
Funkci ústředního sekretariátu SKIP dočasně převzala katedra vědeckých informací a knihovnictví FF UK, dr. Tesková, Praha 1, Celetná 20, PSČ 110 00. Tel. 22 84 41, linka 309. Vzhledem ke krátkosti stanovených termínů prosíme, aby otištěné vzory přihlášek byly rozmnožovány (formát A6) a iniciativně rozšiřovány všem potenciálním zájemcům.

Zpět k obsahu Bulletinu