VESNICKÉ KNIHOVNY A INTERNET

Dne 31.5.1999 přijala vláda České republiky koncepci Státní informační politiky. Ta počítá s cílenou a systematickou podporou šíření informací pro občany pomocí veřejně přístupné informační sítě a technologií. Takovou přístupnost mohou v České republice zajistit veřejné knihovny.

Součástí Akčního plánu realizace státní informační politiky je i program VISK (Veřejné informační služby knihoven), který v devíti podprogramech rozpracovává úkoly, směřující k naplnění cílů knihoven při rozšiřování informací. Akční plán byl schválen a podpořen rovněž finančně. V praxi by to mělo v první fázi znamenat připojení všech profesionálních knihoven ČR do konce příštího roku na Internet a vyškolení pracovníků pro práci s Internetem.

Se všemi výše uvedenými fakty jste se mohli seznámit podrobně v teoretické rovině v předchozích číslech Bulletinu. Jaká je však praxe? Jak jsou připraveny malé veřejné knihovny na nastávající nemalé změny, které by se jich měly co nejdříve dotknout?

Odpověď na tyto otázky poskytuje malá anketa, která proběhla v několika regionech ČR v letních měsících. Neposkytuje vyčerpávající přehled o situaci v našich knihovnách, přesto je však vzorkem, ilustrujícím danou problematiku, možná i příkladem pro ostatní obce a knihovny. Impulsem k anketě se stal rozhovor Daniely Wimmerové, metodičky MěK Český Krumlov, s knihovnicí a starostou obce Besednice.

Besednice, obec českokrumlovského okresu, má knihovnu s dlouholetou tradicí. Fond knihovny je v rámci regionálních služeb Městské knihovny v Českém Krumlově pravidelně doplňován pomocí výměnných souborů, každoročně obec ze svých finančních prostředků uvolňuje částku na nákup nových knih. Již 30 let funkci knihovnice vykonává bývalá učitelka paní Hana Hubená. I když je dnes již důchodkyní, v žádném případě to neznamená nějaké ustrnutí. Naopak patří mezi nejaktivnější členky jihočeského regionu SKIPu. Není proto nic zvláštního, že to byla právě besednická knihovna, která byla jako první neprofesionální knihovna okresu napojena na Internet.

Daniela Wimmerová (W) hovoří se starostou obce Jaroslavem Kleinem (K) a knihovnicí Hanou Hubenou (H)

(W) Kdy vznikl nápad umístit internetovou stanici pro veřejnost v knihovně a jak se Vám to podařilo realizovat?
(K) V rámci mikroregionu Pomalší byl v loňském roce vypracován projekt na napojení několika obcí na internetovou síť. Jedna z podmínek Ministerstva pro místní rozvoj, které bylo vyhlašovatelem grantového programu, bylo umožnění přístupu veřejnosti k Internetu. Vzhledem k výhodnému umístění knihovny v budově obecního úřadu, vyhovujícím prostorám a knihovnici, která s radostí vítá novinky pro svou práci, to nebylo těžké rozhodování.

(W) Dozvěděla jsem se, že jste patřil k iniciátorům projektu, je těžké přesvědčit spoluobčany o výhodnosti zavádění novinek, které tak výrazně mění dosavadní život obce?
(K) Je to stejné jako u jiných změn. Je však výhodou, máte - li k dispozici tým lidí, na které se můžete spolehnout. A ten já mám. Paní Hubená do něj samozřejmě patří.

(W) Co říkáte představě (spíše realitě), že máte v knihovně Internet? Cítíte se na to, myslíte, že to zvládnete?
(H) Je to nádherné. Dává to nové možnosti. Jsem teď spíše ve fázi, kdy se já učím od svých bývalých žáků. Mladá generace bere počítače jako samozřejmost, nemá zábrany. Přicházejí do knihovny a hledají si věci, které na svých počítačích doma nemají.

(W) Vím, že jste tu měli jistý problém s přehráváním dat na disketu?
(H) Vždycky se najdou "koumesové". Mládenec si našel zajímavý soubor, vložil disketu, zapnul nahrávání a odešel domů. Náhodně jsme zjistili, že si tak obstaral informace v ceně několika tisíc. Poučilo nás to, nesmíme být v budoucnosti tak důvěřiví.

(W) Jak jste tento problém vyřešili?
(K) Byl to první a ojedinělý případ. Tak to spravila domluva a určitý počet hodin veřejně prospěšné práce pro "blaho obce".

(W) O co je největší zájem z řad uživatelů Internetu a jak často k němu mají přístup?
(H) Knihovna je otevřená každé úterý odpoledne. Nabídku jsme rozšířili ještě o sobotní dopoledne. Během celého týdne se mají zájemci o Internet možnost zaevidovat do seznamu, který je volně k dispozici na dveřích knihovny. V naléhavých případech se lze domluvit i na jiném termínu. Záběr zájmu uživatelů o Internet je široký. Ke konci školního roku jsme nejčastěji hledali informace o možnostech studia na středních a vysokých školách. Blížící se prázdniny a dovolené podnítily zájem o cizí země. Překvapilo mne, jak mnoho se mladí lidé zajímají o politické dění u nás a také, že si dost často hledají informace o politických stranách. Pravidelně vyhledáváme vlakové a autobusové spojení. Samostatnou kapitolou je využívání Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov.

(W) Jak se s Internetem smiřují starší uživatelé knihovny?
(H) Nedá se zatím hovořit o masovém využití Internetu mezi našimi občany. Jsme ve stadiu poznávání a učení se. Připravujeme několik akcí pro členy spolku Vltavín a věříme, že postupně získají k Internetu důvěru i ti ostatní.

(W) Co chystáte pro nejbližší budoucnost?
(K) V tomto roce jsme za pomocí grantu Ministerstva pro místní rozvoj z programu Pro obnovu venkova získali finanční prostředky na vylepšení připojení na Internet pomocí datové mikrovlnné sítě. Mělo by dojít nejen ke zkvalitnění připojení a časem také ke zlevnění užívání Internetu.

(W) Takže se nedomníváte, že Internet je něco, co by mělo být jen záležitostí měst a velkých knihoven?
(K) Naopak, právě v malých knihovnách by měli mít občané možnost přístupu k informační síti. Internet není žádný luxus a v menších obcích nemají obyvatelé možnost volby jako ve městě. Knihovny jsou zde často jediným šiřitelem kultury, tak proč by se jejich činnost neměla vyvíjet a modernizovat. Máme s tím jen ty nejlepší zkušenosti.

(W) Děkuji Vám za rozhovor.

Pracovníků veřejných knihoven a starostů se zástupci několika regionálních výborů SKIP zeptali:

 1. Státní informační politika a akční plán k její realizaci byly schváleny vládou ČR. Na základě toho budou v blízké budoucnosti připojeny všechny obce ČR k síti Internet. Jak se na tuto skutečnost připravuje vaše obec a jaké využití Internetu plánujete?

 2. Jaké místo ve vašich plánech zaujímá knihovna? Odrazí se zavedení Internetu v její další činnosti?

Na otázky odpovídají:

Východní Čechy - obec Studnice, knihovník Aleš Antoš

 1. Obecní úřad Studnice, jehož místní částí je Řešetova Lhota, je již připojen k síti Internet. Předmětem využití Internetu jsou: informace z oblasti legislativy, meziregionální styk, dotační politika okresu a ministerstva, finanční, daňové, účetní, pojišťovací informace, informace z odborných pramenů státní správy a odborného tisku.

  Nejbližší záměry OÚ jsou: optimálně využívat možnosti poskytované Internetem, ovládnutí Internetu členy rady a předsedy komisí, zřídit vlastní webovou stránku obce, orientace na archivnictví, památkářství a rozvoj regionu "1866", příprava vazby na kraje.

 2. Do konce roku 2000 se OÚ přestěhuje do adaptované budovy. V ní bude i místní knihovna. Knihovna bude vybavena počítačem a napojena na síť Internet. Jedná se o knihovnu ve Studnicích. S napojením dalších dvou knihoven v místních částech obce se počítá v dalších letech v návaznosti na finance obce.

  Internet v činnosti knihovny: možnost nahlížet do legislativních aktů republiky, vyhledávat informační prameny pro oblasti potřeb a zájmu čtenářů, aktuální informace o vydaných knihách (anotace), propojení mezi místní a městskou knihovnou v Náchodě, zavedení služeb podnikatelům a studentům na Internetu, přístup k zápisům z jednání orgánů obce (rada, zastupitelstvo, komise).

Jižní Morava - obec Sloup v Moravském krasu (Vesnice roku 2000), starosta ing. Mikulášek

Naše obec je již na Internet připojena. Hned vysvětlím, jak se nám to podařilo. Devatenáct obcí se sdružilo do Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras. Jedna z etap Strategie a plánu rozvoje mikroregionu Moravský kras je počítačové vybavení a propojení Internetem všech zúčastněných obcí. Díky dotacím máme tuto etapu za sebou a vstupujeme do další. Ve větších obcích a střediscích cestovního ruchu budeme zřizovat informační centra, kam se budou soustřeďovat informace z celého regionu. My připravujeme přestěhování naší knihovny z kulturního domu do budovy radnice, abychom zde mohli připojit Internet pro širokou veřejnost. Zde bude též nové informační středisko. V současné době probíhají stavební úpravy, přes zimu chceme vše dodělat a přestěhovat, abychom příští sezónu vítali návštěvníky Moravského krasu již na patřičné úrovni a plni informací. Takže Vás všechny co nejsrdečněji zvu do našeho regionu. Moravský kras je opravdu krásný.

Jižní Morava - obec Dolní Cerekev, starosta ing. Zdeněk Jirsa

 1. Připojení na Internet se chystá a rádi bychom ho realizovali v co nejkratším termínu. Jde o nejlepší a nejrychlejší způsob přístupu k velké sumě informací. Státní zájem a také finanční podíl na připojování jednotlivých obecních úřadů je nanejvýš důležitý, týká se také masového připojování škol.

 2. Totéž platí i o knihovně, kde jsme nechali instalovat telefonní linku a rádi bychom se pokusili o získání finančních prostředků na Internet prostřednictvím grantu. Máme zájem na tom, aby veřejnost měla možnost přístupu k co největšímu množství informací a knihovna mohla také lépe komunikovat s ostatními.

Severní Morava - obec Bohuňovice, starosta ing. Jiří Petřek

 1. Akční plán k realizaci státní informační politiky je nepochybně krok správným směrem a zřejmě široce aktivizuje příslušné orgány státní správy i samosprávy, zvláště tehdy, když přinese i nějaké finanční prostředky pro realizaci. V naší obci již nebude příliš co aktivizovat. Připojeni k Internetu jsme cca 3 roky (obecní úřad a také ZŠ). V letošním roce jsme připojení rekonstruovali na bezdrátové netarifikované spojení za paušální měsíční poplatky bez datového omezení. Opět na OÚ (v lokální síti je na Internet připojeno 6 počítačů) a v ZŠ (lokální síť s 11 pracovišti). Naše inovace bude pouze ve zrychlování připojení a rozšiřování přístupu zejména mladých lidí. Obecní zastupitelstvo přijalo názor, že Internet je "svět mladých" bez jehož zvládnutí by naše mládež měla horší podmínky ve vzdělání i na trhu práce. Proto jsme nelitovali finančních prostředků a bez jakékoliv dotace jsme výše uvedené podmínky pro mladé zajistili. V propagaci nových informačních technologií a možností jde obecní samospráva příkladem. Důkazem může být i zisk 2. místa v celostátní soutěži o "Zlatý erb 2000" v kategorii www stránek obcí. Internetová adresa obce je www.bohunovice.cz.

 2. Veřejná knihovna v obci má a bude mít dle našeho názoru stále své místo i v těch nejmenších vesnicích a navzdory rozvoji nových informačních technologií. V naší obci chceme veřejnou knihovnu přemístit do nových prostor, které budou součástí právě budovaného "Zdravotně regeneračního centra" v mikroregionu Šternbersko. Prostory veřejné knihovny by pak měly být jádrem informačního centra obce s úzkou vazbou na mikroregion a region. Vybavení veřejnou stanicí Internetu je samozřejmostí. Jsme přesvědčeni, že právě inovace tradičních veřejných knihoven moderní informační technologií Internetem, m.j. s možnostmi zápůjček knih on-line z jiných knihoven, bude znamenat renezanci veřejných knihoven a možná "znovuobjevení knihy" u širší veřejnosti, zejména mládeže. Tato naše vize by měla být realizována začátkem r. 2001. Závisí m.j. i na tom, zda uspějeme v žádosti o dotaci v II. etapě Pilotního programu Haná.

Severní Čechy - obec Kostomlaty pod Milešovkou, starostka Mgr. Eva Krejsková a knihovník M. Bláha

 1. V rámci naplňování cílů Státní informační politiky se obec snaží (zčásti s využitím sponzorských zdrojů) vybavit jak obecní úřad, tak i zařízení obcí spravovaná, počítačovou technikou, umožňující připojeni na Internet. Uvedeny záměr je zatím v počáteční fázi - probíhá seznamování uživatelů jak na Obecním úřadě, tak v základní škole s technikou a možnostmi využívání tohoto rozsáhlého informačního zdroje. Jsou přitom využívány i zkušenosti pracovníků místní lidové knihovny, ve které již zkušební provoz internetového připojení běží od letošního března, kdy byla do půjčovny zavedena telefonní linka a zájemci z řad občanů (nejen čtenářů) si v rámci BMI mohli "surfování v síti" vyzkoušet. Využití Internetu je pro další práci nezbytností, neboť styk s úřady a metodické řízení již v některých případech probíhají výhradně elektronickou formou. Pomoci Internetu jsou zpřístupněny informace o různých dotačních zdrojích - byly již vyhledány a obeslány programy zaměřené na rozvoj obce a využití volného času mládeže. Významnou pomocí pro práci obce bude dostupnost potřebných zákonů a vyhlášek v aktuálním znění. Pro kontakty mezi obcemi, ať již pro předávání zkušeností nebo pro vyřizování agendy v rámci mikroregionu, bude rychlý přenos dat a dokumentu nesporným přínosem. V neposlední řadě je možno Internetu využít pro prezentaci obce. I když jsou přírodní a historické pamětihodnosti v obci a okolí i v současnosti hojně navštěvovány, nebude jistě na škodu obeznámit zájemce s historií a současností obce i s plány do budoucnosti. Územní plán vychází z krajinné atraktivity této části Českého středohoří, kde příjmy z turistického ruchu byly i v minulosti zárukou prosperity obcí.

 2. Místní lidová knihovna si díky podpoře obce a sponzorů a rovněž i rodinné tradici udržuje úroveň vybočující z běžného průměru. Snaha o zkvalitnění služeb vedla její pracovníky k zavedení automatizovaného výpůjčního systému a využívání jak počítačové, tak i audio a video techniky k dalšímu vzdělávání a poučení jak čtenářů, tak i zájemců z řad občanů. Vyvrcholením této snahy je i zpřístupnění významného informačního zdroje, jakým Internet bezesporu je, široké veřejnosti. Přes problémy technické i finanční se podařilo zkušebně zahájit provoz na "síti" již v březnu tohoto roku. Knihovna prostřednictvím obce podala projekt s mottem "Otevřme informační zdroje venkovu" do programu RISK a tak po přidělení dotace bude využívání Internetu zahájeno "na ostro". Kromě využívání Internetu čtenáři a dalšími zájemci, což je hlavním posláním tohoto programu, bude toto spojení k dispozici pro vyhledávání v knižních fondech připojených knihoven a pro elektronickou meziknihovní výpůjční službu. Rovněž vzájemná komunikace s knihovnami a dodavateli knih dozná výrazného zrychlení. Také zpřístupnění informační databáze systému Annopress přispěje k rozšíření čtenářských obzorů.Zpět k obsahu Bulletinu