BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

CD

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

O SPOLKOVÉM ŽIVOTĚ A SITUACI V NĚMECKÉM KNIHOVNICTVÍ

Klaus - Peter BöttgerNa konci března byl hostem předsednictva VV SKIP pan Klaus - Peter Böttger.

Při večeři na rozloučenou s Klausem-Peterem Böttgerem (B) hovoří Ladislav Kurka (K) za přítomnosti dr. Stanislavy Bícové (Bi) a dr. Víta Richtera (R), kteří do rozhovoru stále zasahovali.

Klaus-Peter Böttger je 48letý předseda BIB (Berufsverband Information Bibliothek), spolku německých knihovníků. V letech 1979-1990 pracoval v Městské knihovně v Essenu, od 1991 je vedoucím knihovny v Mühlheimu/Ruhr. Přes 20 let se angažuje v různých knihovnických grémiích. Od roku 1996 předsedouspolku VBA, který se za jeho vedení sloučil se spolkem knihovnických asistentů v BIB (www.bib-info.de). BIB

K: Představte spolek BIB členům SKIP.
B: V Německu delší dobu probíhá sbližovací a sjednocovací proces, jehož výsledkem je v současnosti spolek se 7 tisíci členů, mimo zůstávají jen knihovníci s univerzitním vzděláním, organizovaní ve spolku VDB. Jsme otevřeni i pracovníkům informačních zařízení, i když pro ně existuje spolek DGI, s jehož programem se postupně sbližujeme. V rámci BIB pracuje 5 komisí: pro vzdělávání, pro nové technologie, pro mzdové otázky (v Německu nepracuje spolek obdobný našemu OSPK - pozn. K.), pro knihovny s jediným pracovníkem, pro asistenty. V každé spolkové zemi pracuje regionální organizace BIB. Ústředí (Gesschäftsstelle) pracuje v Reutlingenu se 6 pracovníky: 3 v plném úvazku pracují přímo pro spolek, další 3 pro spolkový časopis Buch und Bibliothek, vydávaný ve spolupráci s nakladatelstvím Bock+Hörnchen (B+K se dohodli o zasílání časopisu do redakce Bulletinu SKIP).

K: Co dělá spolek pro své členy?
B: Především všichni členové dostávají zdarma měsíčník Buch und Bibliothek (je představen v rubrice Ze spolkových časopisů. Pozn. K.) a jednou za tři roky kapesní kalendář s mnoha informacemi o německém i světovém knihovnictví a s vloženým seznamem členů BIB. Každý člen má možnost se obrátit s dotazy na kteroukoli z pěti komisí a dostane kvalifikované odpovědi. BIB pořádá časté semináře, kde členové mají účast zdarma nebo se slevou, a organizuje také na Internetu jeden elektronický seminář - výuku o Internetu, tzv. bibweb. Každým rokem pořádá BIB Bibliothekartag, letos už po 92., s členskou schůzí. Bi+K+R uznale pokyvují hlavou, K zejména nad nákladem a rozsahem časopisu.

K: Jaké hlavní úkoly řeší BIB v tomto období?
B: Je jich celá řada:

o jednoznačně stojí na prvním místě příprava kongresu IFLA v Berlíně 2003. Kongres připravuje už delší dobu sekretariát v čele s paní Schleihagen. (R se ptá, zda by bylo možné vypravit na kongres větší delegaci SKIP. B reaguje informací, že BIB zamluvil dostatek ubytovacích kapacit ve nejrůznějších cenových relacích, takže odpověď zní ano.) o v souvislosti s tím je důležité dále zintenzívnit mezinárodní spolupráci (K navrhuje dohodu o reciproční výměně členů - B souhlasí) o BIB se musí více zapojit do programu PISA v rámci OECD (Bi+K+R nevědí nic o programech PISA, Bi slibuje zjistit patřičné informace - a zjistila toto: jde o program umožňující zvyšovat gramotnost studentů) o spolek stárne, v současnosti je průměrný věk 46 roků, spolek proto potřebuje získat nové mladé členy o nabízené služby je třeba poskytovat s větší profesionalitou

K: Vzhledem k množství změn a nových informací o německém knihovnictví Zvláštní číslo Bulletinu SKIP o německém knihovnictví už zastaralo. Byl byste ochoten napsat pro ročník 2003 nové zvláštní číslo o německém knihovnictví?
B: Ano

K: Co byste chtěl vzkázat českým knihovníkům?
B: Že jim děkuji za projevené přátelství a za to, že jsem mohl poznat milé kolegy a kolegyně a seznámit se s koncepty českého knihovnictví. Myslím si, že cesta českého knihovnictví do informační společnosti je správná. Také mne překvapilo zaujetí českých knihovníků, s jakým zvládají své úkoly. Uvedu alespoň jeden příklad: pozoruhodné výsledky Parlamentní knihovny by jistě nebyly možné bez nasazení pracovníků této knihovny.

Na závěr B děkuje za pozvání k návštěvě Česka a K děkuje za rozhovor.

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP