BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

CD

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Z ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

7. zasedání předsednictva VV SKIP se konalo 4. 4. 2002 a projednávalo značný počet bodů. Byly to akce v souvislosti s Týdnem knihoven (7.-13.10.), hodnocení BMI (viz výše) a legislativní záležitosti. Velká pozornost byla věnována zahraniční spolupráci, zejména výsledům cesty předsedy BIB p. Böttgera a expedici českých knihovníků po francouzských knihovnách.

8. zasedání předsednictva VV SKIP se konalo 2. 5. 2002. Zabývalo se některými velmi důležitými otázkami: sloučením SKIP s Asociací knihoven a v té souvislosti námitkami OSPK vůči tomuto kroku; jednání v Unii zaměstnavatelských svazů považují předsedové AK i SKIP za bezpředmětné. Připravuje se nová webová stránka SKIP včetně soutěže na nové logo SKIP. Klub vysokoškolských knihoven SKIP (viz dále) má již 25 členů. Předsednictvo připravuje kroky, které by umožnily konat další ročník Noci s Andersenem jako mezinárodní. V červnu začne pracovat skupina k formulování poslání, problémů i dalšího směřování veřejných knihoven v ČR.

Ediční komise se zabývala přípravou 2. čísla a hodnocením 1. čísla Bulletinu SKIP. Jen některé regiony splnily požadavky jmenovat spolupracovníka s redakcí Bulletinu SKIP: jsou to Zlata Houšková (Praha), Dana Wimmerová (Jižní Čechy), Alena Kysilková (Severní Čechy - Ústí nad Labem), Hana Otrubová (Severní Čechy - Liberec), Eva Křivá (Severní Morava).

Komise SKIP pro zahraniční styky se proměnila, její předsednictvo tvoří Zdeněk Matušík - předseda, Stanislava Bícová - místopředsedkyně, Anna Machová - tajemnice, a dále Jarmila Burgetová a Renáta Hamplová. Zástupci regionálních výborů v komisi: Stanislav Kalkus (Praha), Naděžda Čížková (Střední Čechy), Pavla Pokorná (Jižní Čechy), Hana Hendrychová (Západní Čechy), Petra Oltová (Severní Čechy - Chomutov), Aleš Bořek (Severní Čechy - Ústí nad Labem), Věra Vohlídalová (Severní Čechy - Liberec), Alice Pávová (Východní Čechy), Petra Šedivá (Jižní Morava), Jana Galášová (Severní Morava).


Zub času hlodá i na knihovnících

Ve dnech 13.-l6.5. byla svolána do Železnice, okres Jičín, schůzka starých knihovníků z celé republiky. Jsou to ti, kteří se kdysi setkávali na poradách, soutěži BVLK atd. Bylo to už po třetí, kdy se jejich setkání uskutečnilo. Po prvé ve Františkových Lázních z pozvaných 40 se zúčastnilo 20, po druhé v Rožnově bylo už jen 16 účastníků a letos dokonce jen 7. Sice byla regionálně zastoupena celá republika od východu k západu, ale většina pozvaných omlouvala svou neúčast špatným zdravotním stavem. Jenom někteří i ve stáří jsou ještě velmi aktivní a proto nemohli přijet ze služebních důvodů. Pravděpodobně organizaci i účast na těchto setkáních budou muset převzít mladší důchodci, ti sedmdesátiletí až osmdesátiletí už nejsou dost jistí.

Jež.

KLUB VYSOKOŠKOSKÝCH KNIHOVEN SKIP

Cíle klubu:

  1. Klub je neformální dobrovolná skupina jednotlivců, kteří mají potřebu spolupracovat a vyměňovat si zkušenosti o řešení aktuálních problémů a konkrétních otázek a také se vzájemně poznávat a setkávat.
  2. Činnost Klubu otevírá prostor pro to, aby se členové SKIP z řad vysokoškolských knihovníků výrazněji přihlásili k národní knihovnické komunitě a kromě přínosu pro ně samotné to umožní knihovníkům jiných knihoven dozvědět se více o činnosti a zvláštnostech knihoven vysokých škol.
  3. SKIP jako profesní svaz je ideálním zázemím pro činnost Klubu a pro spolupráci všech druhů knihoven zejména - ale nejenom - v regionech.
  4. Předmětem diskusí v rámci setkávání členů Klubu jsou konkrétní otázky, se kterými se vysokoškolští knihovníci musí každodenně vyrovnávat.
  5. Závěry a podněty z diskusí Klubu lze uplatňovat a předkládat k řešení jak cestou výkonného výboru a předsednictva SKIP (zejména záležitosti týkající se všech knihoven), tak i cestou vznikající Asociace vysokoškolských knihoven ČR (záležitosti týkající se postavení knihoven na VŠ, které je potřeba adresovat k řešení rektorům VŠ).
  6. Činnost Klubu může mít také dimenzi společenskou a kulturní.
  7. Každé diskutované téma musí mít svého odborného, resp. i organizačního garanta a závěry z diskusí a setkání se zveřejňují na www stránkách Klubu.

Oč nám jde - cíle klubu

Některá témata k diskusím - hledáme garanty:

Knihovní řád a registrace VŠK
WWW stránky VŠK

Seznam problémových okruhů k tématu Knihovní řády:

Vzorový Knihovní řád - NK v Praze (v PDF, ve Wordu)
Knihovní řád Univerzitní knihovny - Univerzita Pardubice (v PDF, ve Wordu)
Příklad struktury knihovního řádu VŠK
K výkladu pojmu specializovaná knihovna (ve zpracování) Zpřístupňování diplomových a doktorských prací v elektronické podobě

Náměty a připomínky k činnosti Klubu vysokoškolských knihoven adresujte na:

PhDr. Stanislava Bícová, CSc., CIKS-VŠE, bicova@vse.cz

PROJEKTY A GRANTY PŘIDĚLENÉ PRO VZDĚLÁVACÍ AKCE SKIP

Projekt Celkem žádáno Služby Mate-
riál
OON Vlast. podíl Celk. náklady projektu Procen-
to
vlast. podílu
1. Lektorské dovednosti 30000 10000   20000 30000 60000 50
2. Analýza vzděláv. potřeb 17000 17000     17000 34000 50
3. Modrý štít 6000     6000 6000 12000 50
4. Knihovnická dílna 2000     2000 2000 4000 50
5. Knihovnická Olomouc 19000 16000 500 2500 19000 38000 50
6. Soudobá čes. a svět. hudba 13200 1200   12000 13200 26400 50
7. Šrámkova Sobotka 14000 12000   2000 50400 64400 78
8. Přes vzděl. knih. 7000 2000 1000 4000 7000 14000 50
9. Malé podzimní setkání 26000 22000   4000 26000 52000 50
10. Literární Šumava 26000 20000   6000 26000 52000 50
11. Kde končí svět 23000 14000 6000 3000 23000 46000 50
12. Jičín město pohádky 9000 5000   4000 9000 18000 50
13. Nové formy práce s dět. čten. 3500   500 3000 3500 7000 50
14. Dětské inspirace 3300   500 2800 3300 6600 50
15. Středoč. klubko 3500 1500   2000 3500 7000 50
CELKEM 202500 120700 8500 73300 238900 441400 54

KNIHOVNICKÁ DÍLNA TELEGRAFICKY

letos se konala už posedmé - přilákala opět více než stovku zájemců - byla přehlídkou dobré práce - upozornila na nejaktuálnější problémy - dala prostor diskusi - představila samosprávu jako partnera - dokumentovala příznivý posun ve schopnostech používat výpočetní techniku - zprostředkovala nejnovější informace z oboru - vytýčila další úkoly - nabídla nápady a inspiraci- zdůraznila nezbytnost profesní spolupráce - potvrdila významnou roli SKIP při prosazování nových záměrů a aktivit v knihovnictví

Sekce veřejných knihoven SKIP děkuje Městské knihovně za poskytnutý prostor a pořadatelský servis, dále všem, kteří se podíleli na organizační přípravě, lektorům za ochotu vystoupit a kvalitu jejich příspěvků a v neposlední řadě i všem přítomným za aktivní účast. Sekce veřejných knihoven v poslední době hledá novou náplň své činnosti a zapálené kolegy a kolegyně, kteří by se chtěli na ní podílet bez ohledu na čas a "ekonomickou návratnost" vynaložené energie. Pokud tato výzva oslovila právě Vás, kontaktujte mne buď telefonicky (0331/361575) nebo mailem na adresu : mkodymova@knih-jh.cz

Těším se

Milena Kodýmová, dosavadní předsedkyně sekce VK SKIP

 

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP