BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

CD

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

V REGIONECH

STŘEDNÍ ČECHY

V letošním roce se aktivity SKIP ve středních Čechách zaměřily především na vzdělávání knihovníků a poznávání knihoven nejen v regionu. Samotný výbor se letos sešel už dvakrát. Výjezdní zasedání se konala v Městské knihovně v Mělníku a v Městské knihovně v Benešově.

V organizaci přednášek a seminářů se spojil SKIP se Středočeskou vědeckou knihovnou v Kladně. Její široká nabídka vzdělávacích kurzů počítačové gramotnosti je pro letošek doplněna cyklem seminářů o překladech jinonárodních literatur a přednáškami o novém knihovnickém zákonu. Začínáme v květnu anglickou a americkou literaturou. Protože my Středočeši nemáme přirozené knihovnické centrum jako ostatní kraje ve středu území, ale v Kladně, nastávají nám při organizaci seminářů dopravní problémy. Všech dvanáct okresů to do Kladna má různě daleko. Proto většinu společných akcí organizujeme v Praze. Tentokrát nám vyšla vstříc Městská knihovna v Praze, za což jí děkujeme.

Nejoblíbenějšími a nejnavštěvovanějšími akcemi SKIP v našem kraji jsou exkurze do jiných knihoven. Každý si rád prohlédne, jak to dělají jinde, každý vždy najde nějakou inspiraci. Pro výše zmíněné dopravní problémy jsme se rozhodli, umožnit knihovníkům navštěvovat knihovny individuálně. V únoru nabízela své prostory všem zájemcům Městská knihovna v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi. Bylo se skutečně nač dívat a co obdivovat. Knihovna prošla v několika minulých letech rozsáhlou rekonstrukcí. Její interiéry se přizpůsobily celkovému architektonickému rázu budovy, postavené koncem dvacátých let ve funkcionalistickém stylu pro družstevní záložnu. Vzniklo tak velmi příjemné prostředí, které ovlivňuje návštěvníky svou atmosférou serióznosti, bytelnosti a pohodlí, a přitom umožňuje využívat všech výhod moderní techniky. Velkou zásluhu na finální podobě knihovny má její paní ředitelka, která by o rekonstrukci mohla napsat dobrodružný román.

V květnu si naplánovali exkurzi do nových brněnských knihoven - Moravské zemské a Knihovny Jiřího Mahena - knihovníci z Příbramska. Své poznatky a postřehy z obou navštívených knihoven si hodlají vyměnit na odborném brainstormingu, ještě za tepla hned večer po návštěvě, v moravském sklípku. Že víno bystří rozum a káže mluvit pravdu není třeba dodávat, takže se všeobecně očekává řada geniálních nápadů, které budou na Příbramsku aplikovány.

Začátkem podzimu se středočeští knihovníci budou moci podívat do Muzea Bohumila Hrabala v Nymburce. Na listopad je plánována exkurze do Technické knihovny Škoda a.s. v Mladé Boleslavi. Vzhledem k tomu, že většina členů naší organizace se rekrutuje z veřejných městských a obecních knihoven, bude pro nás tato návštěva jistě velmi zajímavá.

Je pro nás velmi problematické, organizovat spolkovou činnost pro tak rozlehlé území, všech dvanáct okresů tvoří prstenec kolem Prahy. Těžiště vlastního spolkového života se proto přesunulo právě do jednotlivých okresů.

Naďa Čížková

SEVERNÍ MORAVA

Staří knihovníci sněmovali

Dne 17.4. se sešlo více než 30 knihovnických seniorů bývalého Sm kraje na pravidelné výroční schůzce. Vzhledem k tomu, že to jsou hlavně bývalí vedoucí okresních a střediskových knihoven, zaujala je přednáška dr. M. Slaninové z ostravské vědecké knihovny o znovuzavádění regionálních funkcí v knihovnách. Vzpomínali, jak těžce a při tom s nadšením budovali kdysi střediskové knihovny a vítali, že se vrací osvědčený systém. Přátelé z různých okresů si popovídali a zdůrazňovali, aby SKIP v těchto schůzkách pokračoval.

Jež.

SEVERNÍ ČECHY - Ústí nad Labem

Vzdělávání knihovníků a perspektivy jeho rozvoje v Ústeckém kraji

V uplynulém roce byla dokončena celková rekonstrukce počítačových sítí a elektroinstalace v budově Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem v ulici Winstona Churchila 3. V bývalých půdních prostorách tak vznikl moderní víceúčelový přednáškový sál s kapacitou až 100 posluchačů. Je ozvučený, vybavený 11 počítači a dataprojektorem. Mezi prvními, kdo mohl ocenit toto moderní technické vybavení, byli právě knihovníci. Již v měsíci únoru zde proběhl ve dvou dnech odborný seminář ke katalogizaci v knihovnickém systému LANius. Knihovníkům i širší veřejnosti byly určeny další akce zaměřené na seznámení s Internetem nebo vyhledávání v databázích v knihovně. S mimořádným úspěchem se setkalo mimoškolní vzdělávání knihovníků severočeského regionu zaměřené na rozvoj informačních znalostí a komunikačních dovedností. Knihovna získala na toto vzdělávání grant z VISK 2. Kurzy probíhaly podle osnovy European Computer Driving Licence. Celkem bylo odučeno 160 hodin ve 32 dnech. Bylo odpřednášeno 6 modulů, některé vícekrát. Ze 14 knihoven Ústeckého kraje se zúčastnilo celkem 52 pracovníků. Pouze zbývající volná místa byla doplněna pracovníky SVK. Vysoká kvalita přednášek je nejlepším doporučením pro další zájemce v budoucnu. Vzhledem k tomu, že byl opět získán grant z VISK, toto vzdělávání znovu začalo a probíhá vždy jednou týdně od měsíce května ve třech skupinách. Pro knihovny, které používají LANius, se podařilo zajistit jednodenní seminář k práci s audiovizuálními médii za účasti zástupců firmy LANius. Konal se ve středu 17. dubna tohoto roku pro pracovníky pěti knihoven našeho regionu. Původně jsme počítali, protože se na financování spolupodílí region Chomutov, také s účastí knihovníků z tohoto regionu, ale nakonec přijela pouze zástupkyně lounské knihovny. Opět se nám potvrdilo, že je zájem o vzdělávací akce, které jsou praktickým přínosem v každodenní práci knihovníka, a že velice záleží na vysoké kvalitě přednášejícího.

-AK-

VÝCHODNÍ ČECHY

Návštěva severních Čech

Dne 30. října 2001 se knihovníci z mnoha východočeských knihoven vypravili na cestu do severních Čech, kterou zorganizoval regionální výbor Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Hlavním cílem byla návštěva Státní vědecké knihovny v Liberci, o které jsme toho všichni už hodně slyšeli a na kterou jsme tudíž byli velmi zvědaví.

Kolegyně z liberecké knihovny v čele s dr. Hanou Opatrnou, se nás velmi ochotně ujaly a nejdříve nás seznámily s problematikou celé výstavby tak, jak ji viděli právě knihovníci, a zejména s praktickými zkušenostmi, které se za půlrok rutinního provozu již podařilo získat. Viděli jsme dokumentární film, který nás provedl celým průběhem stavby i jejím slavnostním otevřením, a pak jsme si už sami mohli podrobně prohlédnout všechny prostory nové a bezesporu velmi zajímavé budovy, která byla jako "Stavba smíření" postavena na místě židovské synagogy, vypálené Němci v průběhu tzv. Křišťálové noci v listopadu roku 1938. Židovská modlitebna je proto zakomponována i v tomto novém objektu.

Knihovna v Liberci je největší svého druhu v regionu a stala se po více než 70 letech první novostavbou veřejné knihovny této velikosti v republice. Získala titul "Stavba roku 2001" a nutno říci, že i na nás zapůsobil moderní, otevřený prostor, který nejrůznějších kategoriím uživatelů nabízí možnost širokého a všestranného využití všeho toho, co současná knihovna může poskytnout.

Po absolvování odborného programu nám zbyla ještě chvilka na návštěvu samotného města Liberce a jeho blízkého okolí. Navštívili jsme nedaleké Kryštofovo údolí, kde jsme si prohlédli dřevěný kostel (ve své dnešní podobě byl postaven v letech 1683-84 a je to jednoduchá stavba, která postrádá téměř veškeré architektonické ozdoby, ale zaujme svým roubením) a zejména stálou výstavu betlémů, kterou nás provedl přímo její tvůrce a nadšený propagátor místní betlémářské tradice pan Holub. Měli jsme možnost obdivovat více než dvacet betlémů nebo jejich částí - od miniaturních až po obrovské, které zabírají 20 metrů čtverečních (z těch zaujala zejména polovina původního betlému v orientálním stylu a část tyrolského betlému, který býval mechanický a nyní je postupně opět uváděn do pohybu). Nejstarší z vystavených betlémů pochází už z roku 1846.

Zájezd do liberecké knihovny se setkal s velkým zájmem východočeských knihovníků (zúčastnilo se jich kolem osmdesáti), a tak se v budoucnu určitě můžeme těšit na obdobné cesty do dalších zajímavých knihoven.


 

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP