BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

2
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

CD

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Elektronické informační zdroje nejen v Březnu - měsíci Internetu

Jak knihovny využily BMI k tomu, aby svým čtenářům připomněly nebo představily možnost získávat informace z dostupných elektronických informačních zdrojů? Většina knihoven, které se do BMI registrovaly, nabízely různé formy seznámení čtenářů s nabídkou databází. Informace se objevily i v regionálním tisku a toto vše je samozřejmě velice chvályhodné. Jde přece o to, aby knihovna ukázala nejen čtenářům, ale také (a někdy především) svým zřizovatelům, jak široké spektrum informací může zprostředkovat a jakými prostředky.

Databáze EBSCO (www.nkp.cz/eifl) a ProQuest5000/PCI (www.proquest.cz) přístupné díky programu MŠMT ČR v národních licencích, nejsou pro knihovny novinkou. Novou databází je KnowEurope, kde je národní licence pro rok 2002 hrazena z programu MK ČR VISK8 (www.knoweurope.cz). V rámci BMI byl knihovnám také nabídnut přístup do databází České tiskové kanceláře.

Podívejme se tedy, jak se BMI promítl ve statistice využívání databází. V následující tabulce ve sloupci Počet zobrazených dokumentů jsou zahrnuty zobrazené abstraktové záznamy a plné texty článků včetně formátu PDF. U databáze KnowEurope toto číslo není možné získat; velké množství plných textů je dostupné prostřednictvím odkazů na jiné webové stránky, které databáze integruje.

Databáze Počet přihlášení Počet rešerší Počet zobrazených dokumentů
ČTK 1 325 5 738 18 680
EBSCO 5 536 15 708 23 517
ProQuest5000/PCI 6 738 11 443 17 299
KnowEurope 391 1 943 -------

A nyní je uveden pro porovnání celý letošní rok. Je třeba upozornit na to, že KnowEurope je přístupná teprve od ledna. Proto s pomocí vzdělávacích center při krajských knihovnách proběhla hned v lednu a únoru školení pro knihovny daného regionu. Bohužel, ne všemi vzdělávacími centry byla nabídka bezplatného školení přijata.

Počet rešerší

Měsíc EBSCO ProQuest5000/PCI KnowEurope
Leden 11 339 11 939 689
Únor 12 402 13 836 2 225
Březen 15 708 11 443 1 943

Počet zobrazených dokumentů

Měsíc EBSCO ProQuest5000/PCI
Leden 18 440 13 878
Únor 14 884 17 719
Březen 23 517 17 299

Uvedené tabulky zahrnují všechny typy knihoven. Pro řešitele projektů není problém rozlišit knihovny a získat tak statistické údaje pouze o veřejných knihovnách (viz statistiky na webových stránkách projektů). Samozřejmě není možné očekávat, že veřejné knihovny - a to z nejrůznějších důvodů - budou mít velké počty přístupů a rešerší. Ale je nejvyšší čas uvědomit si, že právě pro veřejné knihovny jsou nové nabízené databáze důležité. Pokud národní licence nebudou využívány, zmenší se tím možnost jejich finanční podpory v budoucnu. Veřejné knihovny si pak pravděpodobně těžko budou moci elektronické informační zdroje koupit ze svých rozpočtů.

Dovolím si na závěr ocitovat a zároveň upozornit na loňské pravidelné sloupky kolegyně L. Pavlicové v časopise Ikaros - Veřejné knihovny a elektronické zdroje (http://ikaros.ff.cuni.cz). Tak tedy hned z lednového sloupku Elektronické zdroje: ano, či ne?: "Stále je u nás ještě mnoho knihoven, které by elektronické informační zdroje využívat mohly a nedělají to, protože se zakonzervovaly v prehistorii informačních služeb."

Věřím, že právě Vaše knihovna mezi ně nepatří.

Hana Nová

 


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP