BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Od pondělka 7. října do neděle 13. října (výběr ze stovek nápaditých akcí)

V ústředí Městské knihovny v Praze
probíhal pro děti do 12 let literárně - výtvarný kvíz. Děti určovaly z krátkých ukázek z dětských knih jméno hlavní postavy. Ty odvážnější k ukázkám namalovaly charakteristickou postavu či událost. Výstava prací stále probíhá, některé kresbičky představujeme v tomto čísle.

V Příbrami
Kromě již tradičních akcí, jako je Provázkiáda nebo amnestie na sankční poplatky připravila Knihovna Jana Drdy bohatý program pro všechny věkové kategorie příbramských obyvatel. Děti soutěžily o nejhezčí záložku, klub Bojujeme proti nudě, působící při jedné z poboček, upořádal výstavu svých výtvarných prací, další pobočka zpřístupnila pevnou linku Internetu pro děti. Knihovna se zapojila do celostátní sbírky na pomoc vytopeným knihovnám.
Stěžejním bodem programu byl letos seminář "Knihovny v době informační exploze", zaměřený na současnost a perspektivy rozvoje knihoven v příbramském regionu. Konal se ve středu 9.října od 10.00 v budově okresního úřadu. Byl určen knihovníkům, zástupcům obcí, škol, kultury a široké veřejnosti. Jeho cílem bylo ukázat možnosti a podmínky rozvoje knihoven v současné době. Příklad hodný následování předvedli zástupci Regionální knihovny v Karviné, když předvedli systém knihovny jako regionálního informačního systému fungujícího na bázi informačních technologií moderní doby pro celý karvinský region. Legislativní rámec možností rozvoje knihoven přiblížil výkladem nového knihovního zákona Mgr. Jan Helcelet z SVK Kladno. Internet v knihovnách, jeho přínos do knihovnických a informačních služeb i v nejmenších obcích, možnosti a rozsah připojení knihoven k jeho síti rozebrala ve svém analytickém vystoupení Mgr. Zlata Houšková z NK Praha. Informace, které seminář přinesl zejména zástupcům veřejné správy a knihovníkům i těch nejmenších knihoven budou, doufáme, motivujícím prvkem v rozvoji sítě knihoven na Příbramsku. Jeho cílem zároveň bylo podpořit záměr příbramské knihovny a Okresní hospodářské komory vytvořit v Příbrami společné informační centrum pro obyvatele, návštěvníky a podnikatele regionu. Nutno dodat, že seminář měl velkou mediální podporu v místním tisku a kabelové televizi.

Naděžda Čížková

V Polici nad Metují
Naše knihovna vítá Týden knihoven jako příležitost představit se svými akcemi právě v období, kdy je veřejnost o poslání knihoven výrazně informována prostřednictvím médií. Řekla bych, že má v tomto období veřejnost ke knihovnám nějak blíž, určitě ta část veřejnosti, která knihovny užívá často nebo alespoň občas. A tu druhou část veřejnosti právě chceme upozornit, že knihovna tu je a že je jí vlastně třeba.
Letošní Týden knihoven jsme zahájili Provázkiádou, při které naší knihovně nabídlo přátelskou ruku 198 příznivců. Organizování akce se nadšeně ujaly děti z 8. třídy ZŠ - naši čtenáři.
U příležitosti Světového krajkářského kongresu OIDFA 2004 vyhlásila knihovna v Týdnu knihoven soutěž Záložka do knihy s motivem krajky. Soutěže se mohou zúčastnit děti i dospělí, jednotlivci i kolektivy a má dvě etapy : 1) při vánoční Černé hodince 3.12.2002 proběhne výstavka nejhezčích záložek , 2) při Týdnu knihoven v říjnu 2003 bude soutěž uzavřena a uspořádáme výstavku s vyhodnocením nejlepších prací.
8. října 2002 následovala Černá hodinka s paní Ivanou Hutařovou, autorkou knih Povolání otce: prezident republiky, Národní divadlo: 33 portrétů a spoluautorkou knih o Františku Nepilovi Ohlédnutí a Nedokončené rozhovory. Setkání s paní Hutařovou bylo velmi milé a návštěvníkům se ani nechtělo odcházet domů.
Dále jsme vyhlásili literárně výtvarnou soutěž pro děti, inspirovanou dílem Libuše a Josefa Palečkových Čtyři roční období. Odměnou pro aktivní účastníky soutěže bude v březnu 2003 beseda s Palečkovými v Kolárově divadle.
A protože nám není lhostejný osud knihoven, postižených povodní, připojili jsme se ke sbírce Pomoc knihovnám, které postihla povodeň a výtěžek se rozhodli věnovat knihovně Hořín ve středočeském kraji, které jsme také po dohodě s Obecním úřadem Hořín věnovali knižní dar.

Marcela Machová

V Rožmitále pod Třemšínem
Knihovna připravila pro veřejnost spoustu akcí. Podařilo se nám zpřístupnit další internetovou stanici pro veřejnost. Z tohoto důvodu jsme také mohli provádět školení na více počítačích. Základní školení Internetu bylo připraveno pro seniory a maminky na mateřské dovolené. Zájem o toto školení bylo spíše ze strany maminek na mateřské.
Další akcí byla účast v soutěži o nejhezčí knižní záložku. Do soutěže se kromě škol zapojil i Klub důchodců. Všechny záložky byly moc pěkné a bylo těžké určit nejhezčí.
Záložky jsme odeslali do Městské knihovny v Sedlčanech, odkud záložky putovaly do kongresu v Praze. Tam budou záložky vystaveny a poté darovány sponzorům a zahraničním účastníkům kongresu.
Dále proběhla Amnestie dlužníků, která byla s radostí využita všemi zapomnětlivci. Po celý týden byly připraveny soutěže pro děti a dárečky pro nově přihlášené čtenáře.
V knihovně proběhla také výstava draků a poté nejhezčí výtvory byly oceněny.
V pátek 11.10. se uskutečnila nejžádanější akce "Noc pana Lva z Rožmitálu". Zúčastnilo se celkem 19 dětí od 5 do 15 let. Děti se sešly v pátek v osm hodin večer v knihovně. Do 22 hodin děti soutěžily, dozvěděly se o historii našeho města, četly pověsti a vyprávěly příběhy. Také nás navštívil starosta města ing. Josef Vondrášek se svou rodinou. Děti se ho vyptávaly především na opravu zámku a jeho zpřístupnění veřejnosti. Ve 22 hodin jsme všichni společně vyrazili do zámecké zahrady, kde na nás čekal pan Jaroslav Lev z Rožmitálu. Děti se dozvěděly něco o jeho životě a poté jsme zamířili do městského muzea. Noční prohlídkou muzea byly děti nadšené. Některé byly v muzeu poprvé. Každý dostal na památku pečeť a program pokračoval v knihovně. Některé děti usnuly o půlnoci, jiné až v ranních hodinách. Ráno byl budíček v sedm hodin. Byla připravena snídaně a kolem osmé hodiny začali chodit rodiče. Pro velký úspěch chceme podobnou akci opakovat zřejmě na jaře.
Týden knihoven v rožmitálské knihovně byl také prezentován v médiích, např. v Rožmitálsku, ve Školáčku, v Příbramském deníku, přehled akcí byl také na plakátech po městě, ve škole, v knihovně, na radnici apod.
Máme radost z toho, jak se tento Týden knihoven povedl a jaký měl u nás ohlas.

Dana Petrášková

Ve východních Čechách

V Holicích přivítali na besedě paní spisovatelku Zuzanu Franckovou a děti se zde mohly seznámit s Internetem při akci "Mámo, táto, já vím, jak na to".
V Nové Pace si připravili pohádky pro děti z mateřských škol a vyhlásili soutěž z časopisu Mateřídouška. V Jičíně zorganizovali ve spolupráci s Židovským muzeem výstavu "Odkaz Anny Frankové", jejímiž průvodci byly děti. Novou knížku Začarovaná třída představila dětem na besedě paní spisovatelka Ivona Březinová. Zapojili se do soutěže o nejhezčí záložku do knihy a záložky vystavili v knihovně. Do Hořic přijel pan Jan Havel se svými pohádkami a vyhlásili výtvarnou soutěž Náš pan Krakonoš. Z dětských prací uspořádali výstavku. Co nedokáže ani čaroděj byla beseda pro děti s panem Malínským. Děti si také v knihovně vyráběly lampióny a další den s nimi šly do průvodu, který byl zakončen ohňostrojem. Ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové připravili zeměpisný cyklus besed "Cesta kolem světa s knihovnou za 5 dní". V Náchodě četli pohádky pro děti z knihy Hany Doskočilové Pohádky pro děti, mámy a táty. Uspořádali školení Internetu pro knihovníky, procházku po stopách Škvoreckého a besedu s paní Ivanou Hutařovou, autorkou knihy Povolání otce: prezident. V Dobrušce se konala vernisáž prof. Přibyla, sochaře, grafika a básníka, a beseda s panem Tomšíčkem Na jachtě do světa. Pro děti i dospělé připravili soutěž "Poznáš je?" V Pardubicích besedovali s paní Evou Hruškovou o nové knize básníka Jiřího Žáčka Žáčkova encyklopedie pro žáčky. Druhá beseda se týkala problému národnostních menšin. Pobočka Nový Hradec Králové si připravila pro děti oblíbené "Ptáčkoviny"- terénní závod s kontrolními otázkami z literatury, jazykovědy apod. V Litomyšli se zaměřili na zvířátka, s kterými děti přišly ke knihovně a vydaly se do průvodu městem. V domě s pečovatelskou službou si se seniory knihovnice povídaly o osobnostech Litomyšle. Vyhlásili fotografickou soutěž pro děti na téma zvířata. Besedovali nad knihou Štvanec svědomí - o letci Mikuleckém. V Moravské Třebové uspořádali výstavu knih z nakladatelství Amulet. Pro děti si připravili Den se zvířátky a besedu se zvěrolékařem. Do Týniště nad Orlicí přijeli na besedu paní spisovatelka Ivona Březinová, Ilona Borská a Ivo Štuka. Připravili pro starší děti "Zeměpis světa" na Internetu a burzu dětských knížek, jejíž výtěžek věnovali na knihovny postižené povodněmi. Ve Vysokém Mýtě vystavovali umělecké fotografie Vlastimila Švadleny, vyhodnotili soutěž o nejhezčí záložku. V Chlumci nad Cidlinou vystavili dětské kresby na téma podzim a zájemce o vlastivědu provedli svým městem. V Třebechovicích pod Orebem pozvali na besedu spisovatele Zdeňka Šmída a instalovali výstavu o tom, co dělají čtenáři, když nečtou, nazvanou "Mrňavostě a vysvětlivky".
Do Broumova přijel na besedu spisovatel Václav Erben. Uspořádali zde výstavu Jeníka Pacáka. V Hronově se věnovali uživatelům Internetu. V Červeném Kostelci se zaměřili na zvířata, probíhaly soutěže pro děti. Ve Rtyni v Podkrkonoší vyhlásili anketu "Knihovna mých snů", pro děti připravili pohádky o zvířátkách.
Do Smiřic pozvali na besedu o Islandu knihovnici paní Čejkovou a připravili soutěže pro děti (večerníčkovská, vědomostní). V Ústí nad Orlicí přivítali na besedě spisovatele Michala Viewegha a provedli školení Internetu pro seniory. V Novém Bydžově proběhla Provázkiáda. Pro děti zde připravili pohádky Jana Havla Pohádky z kufru pana Pohádky, Dinosauří svět v knihovně s třímetrovým dinosaurem v dětském oddělení a návštěvu městského muzea. Konečně zde uskutečnili výstavu "Žena, věčná inspirace malířů a básníků".

Dobroslava Strnková a Blanka Seidlová
Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP