BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

SEPEKOV - KNIHOVNA ROKU 2002

Obec Sepekov patří k nejstarším obcím píseckého okresu. Rozkládá se ve středočeské pahorkatině v severovýchodní části okresu. Je obklopena zemědělskou půdou a lesy v nadmořské výšce od 420 do 475m. Nejvyšším místem je zalesněný vrch Chlum - 534 m nad mořem. Okolí Sepekova bylo osídleno již v době bronzové a železné. Z dochovaných dokumentů se dozvídáme, že Sepekov dostal v r. ll94 syn Vítka z Prčice jako dědictví. Psal se jako Vítek ze Sepekova. První písemná zpráva o Sepekově je z r.1243. Dominantou Sepekova je kostel Panny Marie vysvěcený roku 1733. Jeho věhlas se rozšířil zveřejněním několika zázračných uzdravení.
Obec je typicky vesnického charakteru bez místního průmyslu. Pracovní příležitosti poskytuje 5 km vzdálené město Milevsko, ale i Tábor, Písek, JETE Temelín. Převážná část ekonomicky aktivních obyvatel za prací vyjíždí.
Obec Sepekov se každoročně účastní soutěže vyhlašované Ministerstvem pro místní rozvoj "Vesnice roku". Samostatně hodnocena je i místní knihovna, která je jediným kulturním centrem a zdrojem informací.
Knihovna v Sepekově doznala v nedávné době velkých změn, a to díky dotaci od Ministerstva kultury. Součástí byla také rekvalifikace knihovnice, která probíhala pod záštitou VISK a podpory ÚP v Písku ve Státní vědecké knihovně v Českých Budějovicích .
Místní lidová knihovna je umístněna v budově OÚ, historie knihovny sahá do 20. let minulého století. Již dříve zde existovaly čtenářské spolky, ale pravidelně fungující knihovna byla založena v roce 1920 a o dva roky později vlastnila 562 svazků knih. Vystřídalo se zde několik knihovníků, kteří se snažili o to, aby knihovna byla vždy mezi těmi nejlepšími. Svědčí o tom i několik čestných uznání, která knihovna v minulých létech získala.
V současné době je knihovna veřejně přístupnou institucí, která prostřednictvím nových informačních technologií plní funkci informačního centra v obci. Připojení knihovny na síť Internet přineslo celou řadu možností ve zpřístupňování informací, z oblasti legislativy, pro vzdělání i relaxaci občanů.
Slouží velice dobře pro využití volného času dětí a mládeže, nejenom z naší obce, ale i z ostatních spádových obcí, kde knihovny nejsou nebo nemají takové možnosti využití jako knihovna naše. Malým čtenářům je věnován jeden den v týdnu, na který jsou připraveny soutěže na literární téma, besedy nad knihami a zábavnou formou se děti seznamují s tradicemi a historií obce.
V současné době má knihovna 5.736 svazků knih, odebírá 15 titulů časopisů, je zaregistrováno 151 čtenářů z toho 49 do 15ti let. Výpůjční doba pro veřejnost je 17 hodin týdně, nejdelší otevírací doba je do 20 hodin, přístup na veřejný Internet od pondělí do pátku.
Knihovna úzce spolupracuje s OÚ. Pomáhá zpracovávat a vydávat několikrát ročně zpravodaj obce, zpracovává fotodokumentaci života v obci a spolupracuje při pořádání kulturních akcí a na mnoha dalších podle potřeby a požadavku OÚ. V knihovně jsou k nahlédnutí obecní vyhlášky, zápisy ze zasedání rady a zastupitelstva obce.
O pomoc při organizaci, zajišťování a průběhu různých společenských akcí se na knihovnu obracejí i zájmové organizace v obci. V letošním roce to bylo při 110. výročí založení hasičského sboru v Sepekově a vysvěcení obecního znaku a praporu. Podařilo se zajistit zájezdy na divadelní představení a sehrání ochotnického divadelního představení přímo v obci. V neposlední řadě spolupracuje knihovna s klubem důchodců, pro který zajišťuje besedy, přednášky, zájezdy apod.
V letošním roce se podařilo prostřednictvím knihovny zajistit pro zájemce z obce společný pobyt u moře. Vzhledem k tomu, že zájezd byl ze strany účastníků velmi dobře hodnocen, chtěli bychom podobné akce pořádat i v příštích letech.
Knihovna se zapojila do veřejné soutěže "Vesnice roku", o nejlepší knihovnu roku 2002. Vyhrála krajské kolo a proto byla automaticky zařazena do celostátního kola, kde se umístila na prvním místě. 16. října převzal pan starosta a paní knihovnice v Zrcadlové kapli Klementina v Praze titul "Knihovna roku 2002", Čestné uznání a finanční hotovost pro využití v knihovně.
Knihovna i přes nové moderní způsoby získávání informací má stále své nezastupitelné místo v obci. Věřím, že i v příštích létech bude čtenářská tradice pokračovat a obstojí v konkurenci jiných forem kulturního vzdělávání.

Marie Mikešová


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP