BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Konference IFLA 2002 v Glasgow -jubilejní

Letošní výroční konference IFLA byla jubilejní, IFLA slavila 75 let od svého založení. Jubilejní logo zdobilo všechny konferenční materiály, jubileu byla věnována pozornost ve třetím čísle IFLA Journal, bylo vydáno několik jubilejních drobných tisků, na program konference byla zařazena velice zajímavá přednáška předsedy IFLA z let 1969 - 1974 pana Hermana Liebaerse, poprvé zazněla hymna IFLA. "Československý podíl" na ustavení IFLA vhodně připomněla Parlamentní knihovna v Praze vydáním letáku na paměť Zdeňka Václava Tobolky, který patřil k "otcům zakladatelům" a zúčastnil se první konference konané v roce 1927 v Edinburghu. Leták v angličtině s Tobolkovou fotografií a jeho konferenčním odznakem z roku 1927 byl v dostatečném počtu k dispozici účastníkům konference v Glasgow.
Hlavní téma letošní konference znělo v angličtině "Libraries for life: democracy, diversity, delivery", což bychom mohli volně přeložit - Knihovny pro život: demokracie, různorodost, zpřístupnění. Výbor sekce veřejných knihoven (SCPL), jehož jsem členkou, byl odpovědný za přípravu dvou akcí - za prvé "open session" pro veřejné knihovníky k hlavnímu tématu konference a za druhé měl na starosti přípravu "workshopu", nazvaného "Promoting computer literacy@your library" - volně přeloženo "Podporujte počítačovou gramotnost ve vaší knihovně".
Open Session - otevřené zasedání SCPL - se konalo v neděli dne 18. srpna a bylo věnováno jednak výsledkům aktivit výboru - projektu UNET, celoživotnímu vzdělávání ve vztahu k veřejným knihovnám a rozšiřování neboli marketingu "Směrnic pro rozvoj veřejných knihoven", jednak zkušenostem veřejných knihoven hostitelské země - Velké Británie a dvěma příkladům toho, jaký vliv mají nové technologie na služby veřejných knihoven a jejich pracovníky a) v rámci projektu PULMAN, který řídí EBLIDA, b) v národním knihovnickém systému v Singapuru.
Workshop SCPL k otázkám počítačové gramotnosti se konal ve čtvrtek 22. srpna, bohužel v den, kdy většina delegátů směřovala do Edinburghu, kde měly některé sekce vlastní program a kde se v podvečer a večer konaly společenské a kulturní akce. Přes tuto nečekanou "konkurenci" byl malý sál určený pro naši "dílnu" zaplněn. Do celodenního programu, který moderovali dva členové výboru SCPL pan Borge Sondergard z Dánska a paní Florence Poncé z Francie, bylo zařazeno sedm vystoupení - dvou kolegyň z Velké Británie - Janice Goldie a Lindsay Mason, Eliny Harju z finského města Tampere, Viktorie Courtois z Francie, Mary Sherman z USA, Jarmily Burgetové z České republiky (na téma "Central and Eastern Europe Struggling for Computer Literacy - a Czech experience"), Clary Budnik z Chile a singapurské kolegyně Ngian Lek Choh.
Na úvodním zasedání Rady I (Council I) přednesl generální sekretář IFLA Ross Shimmon výroční zprávu, Derek Law zprávu o hospodaření. Zatímco finanční zpráva byla pozitivní, výroční zpráva obsahovala i některé negativní informace: Nepodařilo se např. získat prostředky na pokračování hlavních projektů "Core acitivities", takže programy UDT, UNIMARC, UAP budou končit. Kladně byla oceněna rozvíjející se spolupráce mezi IFLA a IPA (International Publishers Association); řídící skupina (Steering Group), která spolupráci organizuje, se sešla na konferenci v Glasgow již po šesté, a vydala zde Společné prohlášení o svobodě vyjadřování (Joint Statement on Freedom of Expression). Rada schválila Deklaraci o knihovnických informačních službách a intelektuální svobodě (The Glasgow Declaration on Libraries, Information Services and Intellectual Freedom) a novou strukturu členských příspěvků. Výkonná rada (Governing Board) přijala při příležitosti 75. výročí založení IFLA na svém zasedání v průběhu konference v Glasgow "Prohlášení o knihovnách a udržitelném rozvoji" (Statement on Libraries and Sustainable Development).
68. výroční konference v Glasgow se nakonec zúčastnilo 4765 účastníků, ze 118 zemí. Na závěrečném zasedání Rady (Council II) byl bez výhrad přijat Manifest IFLA o Internetu (publikovaná už v Bulletinu SKIP 2002/2) a rezoluce k živelním pohromám. Byla také schválena žádost "diskusní skupiny pro sociální odpovědnost" (The IFLA Social Responsibilities Discussion Group) o to, aby se vedení IFLA vážně zabývalo jejími doporučeními. Jejich obsah najdete na webu.
Kromě tištěných materiálů a podkladů dostali všichni účastníci CD-ROM s adresářem a nejnovějšími údaji, měli přístup na Internet, mohli si dát vytisknout žádané přednášky, sledovat na webu IFLA program konference. Každý den ráno vycházel "IFLA Express" v několika světových jazycích (celkem bylo vydáno 7 čísel), všechna měla minimálně francouzskou mutaci. Neustal zájem o postery a "poster sessions", kterých bylo celkem 58. Setkání s budoucí předsedkyní IFLA (President-Elect) pí. Kay Raseroka "brainstorming" k aktuálním otázkám digitálního věku se zúčastnilo na dvě stě účastníků ze 49 zemí. Na podkladě získaných podnětů budou zpracovány priority IFLA pro budoucí období.
Konferenci doprovodila velká výstava firem s více než dvěma sty stánky a s množstvím firemních prezentací, byl na ní vymezen prostor pro vzorovou dětskou knihovnu (model children´s library). O tuto novinku se zasloužili britští knihovníci a britské instituce - především British Council a CILIP (Chartered Institute of Library and Information Professionals), nové sdružení, do něhož na jaře 2002 vplynula britská "Library Association". V rámci konference byla organizována zajímavá přehlídka bibliobusů. Konalo se rovněž vyhlášení vítěze Ceny nadace Billa a Melindy
Gates(-ových) pro rok 2002. Byla vyhodnocena soutěž o nejlepší bulletin ("Newsletter"), vydávaný sekcí nebo komisí IFLA. Účastníci konference měli možnost navštívit některou z třiceti knihoven různých typů v Glasgow a v Edinburghu.
Příští výroční konference IFLA na téma "Access Point Library: Media - Information - Culture" se bude konat v Berlíně od 1. do 9. srpna 2003.

Jarmila BurgetováObsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP