BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Co nového ve SKIP

Z ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

11. zasedání předsednictva VV SKIP se konalo 7. října 2002 jako vždy s bohatým programem. Velká pozornost byla věnována sbírce Pomoc knihovnám, která už přinesla přes milión korun. Pro rozdělování prostředků byla vytvořena komise (její složení na jiném místě). Dále se projednávalo situace po poněkud kontroverzním vystoupení zástupce VŠ knihoven v jedné pracovní sekci na konferenci v Seči, SKIP zde bude usilovat o maximální kooperaci se všemi partnerskými organizacemi a knihovnami. Předsednictvo vybralo a schválilo logo SKIP.
12. zasedání předsednictva VV SKIP proběhlo 4.11.2002. Začala zde příprava dvou zasedání VV SKIP: dne 10.12. v Praze a výjezdního zasedání (v Ústí nad Labem?) koncem ledna 2003. Velká pozornost byla věnována finančním otázkám, zejména sbírce Povodně 2002 (zaplavené knihovny příliš nekomunikují) a nedostatečné dotaci na VISK v roce 2003, kdy se veřejným knihovnám v malých obcích přesto otevírá velká šance v podobě státního programu na připojení těchto obcí k Internetu kvalitní pevnou linkou včetně trvalé úhrady poplatků. A bylo vybráno novoroční přání SKIP (viz poslední strana čísla).
Ediční komise připravuje Zvláštní číslo Bulletinu SKIP 2002. Bude věnováno slovenskému knihovnictví a píše ho paní Andrea Doktorová ze slovenského Ministerstva kultury. Do edice Aktuality SKIP se uvažuje s publikací Galerie od Jiřího Cejpka a Ladislava Kurky, která má přinést vedle už publikovaných životopisů českých knihovníků v našem časopise i další portréty známých osobností z historie českého knihovnictví.


Klub vysokoškolských knihovníků SKIP

V polovině roku 2002 začal pracovat Klub, jehož členům jde především o:

  • neformálnost a dobrovolnost jejich činnosti, o vůli se setkávat a aktivně přispívat k činnosti Klubu,
  • prostor pro komunikaci bez ohledu na funkční vazby v knihovnách, vzájemné sdílení zkušeností, volnou diskusi nad společnými problémy, evokaci širší názorové a poznatkové základny,
  • spolupráci v rámci komunity vysokoškolských knihoven, přičemž vztah k Asociaci vysokoškolských knihoven je vztahem spolupráce, nikoliv soutěže,
  • posílení místa v národní knihovnické komunitě včetně využití prostoru, který nabízí SKIP jako celonárodní profesní organizace a včetně hledání vhodných forem propagace VŠ knihoven v rámci SKIPu,
  • dimenzi společenskou a kulturní.

Na první schůzce Klubu dne 9.7.2002 byla diskutována zejména otázka, zda se mají VŠ knihovny registrovat podle knihovního zákona jako knihovny základní nebo specializované. Druhá schůzka 17.9.2002 byla věnována některým problémům spojeným s aktualizací knihovních řádů, např. meziknihovní výpůjční službě pro studenty, způsobům vedení příručních knihoven učitelů, poplatkům za služby ve vztahu k doporučenému principu vracení těchto financí zpět knihovně. Hlavními tématy listopadové schůzky jsou zkušenosti s kontrolou osobních údajů v knihovnách a návrh na databázi diplomových prací . Součástí setkávání v Klubu je vždy také kulturní program, např. promítání autorského filmu o návštěvě Alexandrijské knihovny nebo prohlídka Karolína s výkladem.
Dosavadním přínosem diskusí v Klubu je právě vyjasňování postojů k některým podstatným stránkám činnosti vysokoškolských knihoven stejně jako vyjasňování názorů na aktualizaci knihovního zákona a vztahu vysokoškolských knihoven k ostatním knihovnám.

Přihlášku do Klubu najdete na adrese: http://ciks.vse.cz/CR_zahr_knihovny/SKIP/

Stanislava Bícová


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP