BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Co nového ve SKIP

V REGIONECH


VÝCHODNÍ ČECHY

...díky bohu, že již končíme...
Promrzlý či studený seminář "Hudební knihovny - Využití multimediálních databází" v Hradci Králové - 12.11. - 14.11.2002
Celá republika jistě cítí s občany Hradce Králové a přilehlého okolí. Havárie elektrárny Opatovice způsobila moc problémů celé oblasti a také nám - organizátorům semináře "Hudební knihovny". Dva roky běžela příprava této akce, moc jsem se snažila, aby se podařil, protože od 1.1.2003 přestává existovat Okresní knihovna v Hradci Králové a stává se Knihovnou města Hradce Králové.
Hotely objednané, program zajištěný a bác...
Dneska, kdy končíme, děkuji všem účastníkům, kteří berou situaci s legrací a do Hradce přijíždějí vybaveni teplými svetry a ponožkami. Knihovna, která má naštěstí své vlastní topení, je rozžhavena.
Také doufám, že si RV SKIP Východní Čechy, který je spolupořadatelem a hlavním organizátorem, neuřízl ostudu. Semináře se zúčastnilo zhruba 40 knihovnic a knihovníků z hudebních oddělení. Na programu byla vystoupení představitelů NK Praha, dr. Filip Vojtášek (Albertina) představil databázi "International Index to Music Periodicals Full Text" a sondoval možnost vytvoření konsorcia na nákup. Časový úsek byl vyhrazen vzdělávání knihovníků - hudebníků, Autorský zákon a jeho výklad byl neméně zajímavý.
Narychlo zařazený bod programu - jednání s OAO a jejich zatím nejasné požadavky tlumočené dr. I. Hochem z NK "zahřálo" tedy úplně všechny. Příjemné byly prezentace firem Talacko Praha a WinGra Praha.

Helena Potůčková

Regionální přehlídka aktivit projektu Klubu dětských knihoven SKIP ve východních Čechách

Přehlídka nejlepších prací z jednotlivých knihoven se konala v Městské knihovně v Jičíně dne 30. 5. 2002. Do projektu se zapojilo 11 knihoven, které se prezentovaly na přehlídce buď přímými vstupy, ale i pracemi výtvarnými či literárními. Aktivit bylo mnoho a proto nebylo možné je prezentovat v plné šíři. Zastoupeny byly všechny kategorie: oblast dětského čtenářství, oblast literárních soutěží a tvůrčího psaní, oblast výtvarných soutěží a oblast literárně - dramatická.
Oblast dětského čtenářství:
V této kategorii se prezentovaly knihovny Jičín, Turnov a Moravská Třebová akcí Čteme všichni - vypráví jen někdo - přehlídka vypravěčů v umění vyprávět pohádky a příběhy buď přečtené nebo vlastní. Městská knihovna v Nové Pace připravila pro děti "Příběh, aneb jak se možná klube literatura".
Oblast literárních soutěží a tvůrčího psaní:
MěK v Hronově připravila zajímavou anketu Moje kniha džunglí. Děti v ní odpovídaly na tyto otázky: Kdo vlastně jsem? Co mně otravuje život? Mé největší přání. Růži bych věnoval… A když je někdy všechno na draka, pomůže mi… Jako odpovědi vznikly malé literární práce. Městská knihovna v Polici nad Metují se zapojila do projektu literárními pracemi na téma V čem vidím štěstí a v čem cenu života. Sborníky literárních prací Pohádky z Českého ráje z Turnova, Jičína, Ryzně v Podkrkonoší a Nového Bydžova s vlastními ilustracemi dětí. Byly zde prezentovány dva literární kroužky MěK Náchod a MěK Turnov svými časopisy Hlásný Trouba a Turnovský Granátek.
Oblast výtvarných soutěží:
Městská knihovna v Přelouči přivezla na přehlídku knihu nazvanou Mé tajné já. V knize jsou svázány výtvarně ztvárněné dětské pocity bezpečí a úzkosti. Městská knihovna v Náchodě se do projektu zapojila texty a kolážemi na téma Moje dětství a přivezli šité panenky k projektu UNICEF - Ušij panenku, zachráníš dítě. Ilustrace k pohádkám Boženy Němcové na přehlídce představila ředitelka Městské knihovny v Litomyšli, paní Jana Kroulíková. Kniha džunglí je společná práce dětí 7. A ze základní školy Klicperova v Novém Bydžově.
Oblast literárně dramatická:
Divadelní soubor "Džusík" z Městské knihovny v Nové Bydžově zahrál 2. díl loutkové pohádky z cyklu Kde končí svět o princezně Vločce Sněhové, motiv Martina Šťávy zdramatizoval Jan Skalický. Loutky s keramickými hlavičkami z dílny manželů Hedrlínových si děti vyrobily ve spolupráci s knihovnicemi. Městská knihovna v Chlumci nad Cidlinou se představila pohádkou Kuřátko Tinka.

Dobroslava Strnková

SEVERNÍ MORAVA

Sponzorský dar
Finanční rozpočet regionální pobočky Severní Morava je v letošním roce posílen o 70 tisíc Kč, které věnovala a.s. Severomoravská energetika Ostrava na základě projektu, předloženého vedením pobočky SKIP a za přispění ředitelky Knihovny města Ostravy. Projekt podporuje činnost dětských oddělení ve veřejných knihovnách Moravskoslezského kraje a finanční částka je určena na nákup výukových programů na CD-ROM. Tímto způsobem se dostaly nové multimediální programy do 51 moravskoslezských veřejných knihoven.

Knihovníci ze Severomoravského regionu v Uherském Hradišti bodovali
Region SKIP 10 Severní Morava byl na happeningu v Uherském Hradišti zastoupen důstojně. K účasti do soutěže se přihlásila družstva hned čtyř knihoven - z Opavy, Ostravy, Rýmařova a ze Šumperka. Fandit pak přijeli kolegové a kolegyně z dalších pracovišť. Těší nás, že knihovníci našeho regionu bodovali: vítězem náročných soutěží, na které budou všichni zúčastnění dlouho vzpomínat, se stalo funebrální družstvo z opavské knihovny, za úspěšnou reprezentací z hlavního města na druhém místě pak skončila šumperská letka na místě třetím. Delegáti naší knihovny stejně jako asi všichni přijeli po těžkých bojích sice unaveni, ale zato nabyti energií, optimismem a nápady na další nelehké práce. Putovní pohár a úkol zorganizovat zahájení Týdne knihoven v příštím roce získala Opava. Těšíme se proto na setkání v Týdnu knihoven 2003 v našem regionu.

Jana Galášová

STŘEDNÍ ČECHY

Ani některé středočeské knihovny neušly následkům povodní, viz minulé číslo Bulletinu. Mnohé knihovny se proto věnovaly pomoci, ať už formou nabízení knih či uspořádáním sbírky. Aktivity SKIP - regionu střední Čechy byly soustředěny rovněž k Týdnu knihoven. Happening jsme podpořili autobusem fanoušků, kteří se vrátili nadšeni a plni velmi příjemných zážitků. Podle plánu probíhalo vzdělávání knihovníků, kteří absolvovali semináře o španělské literatuře a řešení nestandardních situací při jednání s uživateli v knihovnách. V současné době regionální výbor připravuje plán aktivit pro příští rok.

Naděžda Čížková

JIŽNÍ ČECHY hlásí

Program rozvoje Jihočeského kraje si jako jeden ze svých cílů stanovil, dobudovat veřejné knihovny jako informační centra obcí.
Jelikož mezi priority jižních Čech patří rozvoj cestovního ruchu, objevuje se u veřejnosti stále větší potřeba včasných a kvalitních informací. Vznikající cyklostezky i plánovaná agroturistika či lehká turistika mohou naplňovat své poslání jen tehdy, mají-li turisté přístup k široké škále aktuálních informací a to i v těch nejmenších lokalitách regionu. A tak se nabízí možnost využít existující síť veřejných knihoven. Díky několikaletému systematickému vybavování počítačovou technikou (VISK a POV) vznikají v příslušných obcích veřejně přístupná místa k Internetu. Je však nutno vyřešit otázku jejich dostupnosti, personálního a technického vybavení a rozšíření jejich provozní doby.
Aby bylo možné dané otázky řešit, je třeba zjistit současnou situaci. Za podpory Krajského úřadu v Českých Budějovicích proběhl průzkum Využití veřejných knihoven pro rozvoj kultury a cestovního ruchu. Spolu s výsledky budou také zveřejněny závěry, které by měly pomoci stanovit strategii rozvoje jihočeského knihovnictví pro nejbližší budoucnost. Vzhledem k tomu, že Knihovní zákon ukládá zřizovatelům vybavit všechny registrované knihovny Internetem, mělo by z této strategie vyplynout, jak bude zajištěno personální obsazení a celkový provoz jihočeských knihoven.
Provedením průzkumu byla pověřena pražská firma DEMA a.s., která problematiku knihoven u nás dobře zná. Prováděla již v roce 2000 spolu s NK ČR průzkum o využívání Internetu v malých obcích. Tazatelkami v terénu byly pracovnice knihoven v jednotlivých okresních městech, které jsou pověřeny vykonáváním regionálních funkcí. Sběr dat i jejich vyhodnocení poněkud zkomplikovaly povodně - nejprve v jižních Čechách a později v Praze.
Celkem bylo zmapováno 652 knihoven (582 pracujících, 52 je v současnosti v klidu a 18 jich bylo před nedávnem zrušeno), 74,6 % z nich je umístěno v obcích s méně než 500 obyvateli. Pouze necelá polovina knihoven má dostatek prostoru pro ukládání dokumentů jak v současnosti, tak v případě, že by došlo k rozšíření agendy. Pětina (22%) je vybavena počítačem a 21% je napojeno na Internet, většinou se jedná o knihovny se sídlem v městech (95%) nebo ve větších obcích (82%). Podíl knihoven vybavených Internetem v místech pod 1000 obyvatel je na hladině jedné třetiny (35%), v obcích pod 500 obyvatel ve výši 6%. Čím je obec menší, tím je složitější vybavit ji Internetem tak, aby plnil své poslání a byl účelně využitelnou investicí. Většina knihoven nabízí využívání Internetu za úplatu, požadovaná cena je vstřícná a dostupná - nejčastěji 30 Kč (65%) nebo 20 Kč (23%) za půl hodiny připojení. Naprostá většina knihoven v kraji (94%) zaměstnává pouze jednoho pracovníka, jeho pracovní úvazek je malý - hodina (17%), dvě hodiny (42%) nebo maximálně tři až pět hodin (28%) týdně. Vzdělání těchto knihovníků je většinou středoškolské neknihovnické (57%) nebo základní (29%).
Výsledkem průzkumu je potvrzení, že v téměř každé obci existuje knihovna, ale úroveň vybavení a služeb v těchto knihovnách je různá. Velmi záleží na velikosti sídla, ve kterém je knihovna umístěna, a také na okrese, v němž se nachází. Proto je součástí výsledků také analýza dat podle okresů. Zde se projevuje výrazná diference.
Zvláštní pozornost byla věnována otázce personálního zajištění. Zjištění skutečného stavu v knihovnách Jihočeského kraje poslouží jako základ vytvoření strategie informační podpory cestovního ruchu jejich prostřednictvím. Získané výsledky by měly pomoci knihovnám v rámci regionu při jejich další činnosti, jejich zřizovatelům při plánování rozvoje kraje a v neposlední řadě i regionálním rozvojovým agenturám.

Při zpracování informace byla využita závěrečná zpráva firmy DEMA.

Daniela Wimmerová

PRAHA hlásí

Letošní rok byl v pražské organizaci SKIP bohatý na činnost, a to jak na akce tradiční, tak na některé novinky. Především jsme pokračovali v představování dalších pražských knihoven. Exkurze do knihoven Multikulturního centra, Židovského muzea a dalších výjimečných institucí se vždy znovu setkávají s velkým zájmem členů (i nečlenů) SKIP a bylo třeba je několikrát opakovat. Zájezd za krásami a památkami Jižní Moravy spojený s účastí na happeningu v Uherském Hradišti byl takovým lákadlem, že se nám podařilo uspokojit pouze cca polovinu zájemců (a opravdu jsme si ho užili!). Pohostinnost Zlínského kraje byla úžasná a mimo veškerá měřítka. O hradišťské Knihovně B. B. Buchlovana a happeningu určitě už všichni slyšeli a četli, ale za Pražáky chci na tomto místě hovořit v superlativech také o krajské Knihovně F. Bartoše ve Zlíně. Připravili nám v neděli (!!) takovou prezentaci knihovny a tak přátelské a kultivované setkání, že jsme nevycházeli z úžasu. Díky!
Tolik k akcím tradičním. Letos jsme nabídli pražským SKIPákům ale také akce komornějšího charakteru: přednášku o díle Karla Čapka a první besedu z plánovaného cyklu "Knihovnice pro třetí tisíciletí" věnovanou kosmetice, barevné typologii a dalším oblastem péče moderní ženy o vlastní vzhled. Pravda je, že větší zájem vzbudila tato "dámská" beseda, ale i komorní setkání s Čapkovým dílem našlo své příznivce a stalo se inspirací k dalším plánům pro rok 2003. Protože povodně způsobily (kéž by to však bylo jen to!) i drobné problémy v podzimních připravovaných akcích, museli jsme několik věcí odložit. I tak se ale hodně věcí, které jsme si slibovali na regionální konferenci, povedlo. Takže teď už se jen těšíme na předvánoční setkání 10. prosince, kde se nás teď schází pravidelně už kolem 50-60. Kromě toho, že se díky uherskohradišťským kolegyním podíváme na ukázky videozáznamu z happeningu, určitě si užijeme pěkný večer v dobré náladě a samozřejmě s četnými kulinářskými zážitky. Co považuji jako předsedkyně regionální organizace za nejdůležitější, je, že se v pražské knihovnické obci lidé více a více poznávají, sbližují a nacházejí kromě společných profesních zájmů také společná témata lidská a osobní. I o nich by totiž měla naše profesní organizace být. Že to myslíme vskutku vážně, by měl dokázat i příspěvek pražské organizace SKIP na konto Pomoc knihovnám. Vzhledem ke katastrofám, které pražské knihovny potkaly, jde samozřejmě pouze o symbolickou částku - 10 000,-. Věřím, že její "kolegiální" hodnota bude pro příjemce mnohem větší.

Zlata Houšková

Další zprávy z regionů najdete v blocích Týden knihoven a Povodňová mozaika. Z několika regionů nedorazily žádné informace i přes naléhavé výzvy redakce.Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP