BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME

Jak dále s půjčováním zvukových dokumentů

V roce 1997 uzavřel SKIP s ochrannými autorskými organizacemi (OAO) novou smlouvu o půjčování zvukových dokumentů. S platností nového knihovního zákona se celá situace podstatně změnila, protože zákon ukládá uzavírání hromadných smluv s OAO za knihovny poskytující veřejné knihovnické a informační služby Národní knihovně ČR. Již v listopadu roku 2000 bylo s OAO dohodnuto, že smlouva uzavřená se SKIP bude platit tak dlouho, dokud nebude uzavřena smlouva nová. 10. ledna letošního roku Národní knihovna vyzvala OAO k jednání o nové smlouvě, ale reakce nebyla žádná. Velkým překvapení proto byl dopis OAO z 10. října 2002 adresovaný SKIP a Národní knihovně, který obsahoval vedle výzvy k jednání o nové smlouvě také sdělení, že stávající smlouva pozbyla 1. ledna letošního roku svou platnost.
První společné jednání se zástupci INTERGRAMu, Dilia a Ochranného svazu autorského (OSA) se uskutečnilo 6. listopadu v Národní knihovně s následujícími závěry:

  1. Pro vyřešení situace letošního roku bude uzavřena smlouva o narovnání, která potvrdí platnost smlouvy se SKIP i na rok 2002. Pro rok 2002 budou platit pro půjčování nosičů zvuku v knihovnách stejné podmínky jako ve smlouvě se SKIP.
  2. SKIP za rok 2002 provede úhradu dohodnuté částky za všechny knihovny.
  3. Pro rok 2003 a následující období bude do konce letošního roku uzavřena nová smlouva s NK ČR.
  4. OAO obecně deklarovaly ochotu nadále umožnit půjčování nosičů zvuku v knihovnách, ale vyžadují podstatnou změnu pravidel půjčování a zvýšení plateb.
  5. Základní podmínkou je, aby bylo omezeno nebo zcela zastaveno absenční půjčování zvukových dokumentů, což je jednoznačným požadavkem výrobců zvukových nosičů, kteří mají zásadní problémy s nelegálním kopírováním.
  6. Zástupci NK ČR a SKIP do 14 dnů navrhnou nový model a pravidla půjčování zvukových dokumentů v knihovnách.
  7. Budou navrženy základní režimy pro absenční a prezenční půjčování, pro půjčování bezplatné a pro půjčování s vybíráním poplatku včetně zohlednění úrovně technického vybavení jednotlivých knihoven (přehrávače CD, gramofony, magnetofony, poslechová místa apod.)
  8. OAO do čtrnácti dnů sdělí základní ceníkové sazby, které jsou používány při platbách za využívání autorských děl. Od těchto sazeb se bude odvozovat nový způsob a výše platby.
  9. Koncem listopadu se uskuteční opět společné jednání, na kterém již budou dohodnuty základní principy nové smlouvy.

Je zřejmé, že od roku 1997 se situace v oblasti půjčování zvukových dokumentů podstatně změnila. Hlavním činitelem je rozvoj informačních technologií, které umožňují snadné, rychlé a levné kopírování zvukových dokumentů, přičemž kopie mají stejnou kvalitu jako originály. K tomu přistupuje i šíření hudby po Internetu a nepružná politika výrobců zvukových dokumentů, kteří udržují vysoké ceny nosičů. Všechny tyto faktory mají vliv na trh se zvukovými dokumenty, který v posledních letech zaznamenal prudký pokles. Knihovny pravděpodobně nejsou hlavním zdrojem nelegálního kopírování, ale není pochyb o tom, že i půjčování zvukových dokumentů v knihovnách je zneužíváno k porušování autorských práv. Zástupci OAO upozornili i na případy, kdy se v objektu knihovny nalézá sídlo firmy, která poskytuje služby kopírování
CD-ROM.
Do konce roku je nutné dohodnout nové podmínky, které v každém případě budou znamenat omezení půjčování zvukových dokumentů v knihovnách. Národní knihovna provede v nejbližších dnech průzkum zaměřený na knihovny, které půjčují nosiče zvuku. Národní knihovna a SKIP vytvoří pracovní skupinu, která připraví návrhy pro OAO.
Kontaktním pracovníkem pro tuto oblast je za Národní knihovnu PhDr. Ivo Hoch, ivo.hoch@nkp.cz, tel. 221 663 333, fax. 221 663 175.

Vít Richter


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP