BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

4
2002

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

Informační servis

Projekt České terminologické databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy

Vítáme Vás na pracovní stránce projektu České terminologické databáze z oblasti knihovnictví a informační vědy. Na stránce naleznete všechny důležité materiály a aktuální informace o průběhu realizace projektu.
Takto jsou vítáni zájemci o terminologii našeho oboru na webových stránkách Národní knihovny ČR na níže uvedené adrese. Najdou na nich nejčerstvější informace o tom, jak probíhají práce na terminologické databázi, tvořené v rámci projektu TDKIV, který financuje v rámci schváleného grantu na dobu jednoho a půl roku Ministerstvo kultury ČR.
http://www.nkp.cz/o_knihovnach/slovnik/index.htm
Jde o dílo povýtce kolektivní, práce řídí šestičlenná redakční rada. Autoři (23 externích spolupracovníků) vybrali termíny, které byly redakční radou posouzeny, schváleny nebo zamítnuty (1. fáze projektu), následně autoři zpracovali výklady vybraných termínů a podle pravidel a metodiky vytvořili hesla (2. fáze projektu), poté tzv. lektoři (21 externích spolupracovníků) posoudili kvalitu zpracování hesel a navrhli jejich eventuální úpravy, dva lektoři provádějí revizi správnosti anglických ekvivalentů (3. fáze projektu).
V současné době lektorské práce končí a začíná závěrečná redakce databáze. Souběžně počítačoví experti pracují podle zadání funkcí databáze na jejím softwarovém zajištění, po důkladném zvážení bude nakonec vytvořena v integrovaném knihovním systému Aleph 500 a bude přístupná přes webovské rozhraní a Internet.
Terminologická databáze zahrne přes 3100 hlavních a 1100 vedlejších termínů, uživatelům bude zpřístupněna v druhé polovině ledna 2003.
Snahou řešitelů projektu TDKIV, který 31.12.2002 končí, je také navrhnout koncepci dalšího rozvoje databáze po skončení grantu. Projekt dal možnost vytvořit základ, na němž bude nutno dále pracovat, databázi rozvíjet a rozšiřovat. To už bude úkolem odboru knihovnictví NK ČR, který je nositelem projektu a také garantem dalšího rozvoje.

Jarmila Burgetová

Tajná zpráva ze Seče
(Od našeho zpravodaje pro zvláštní společenské situace)

Minulé sečské konferenci jsme Váš zrak orientovali na oděv a vlasy účastnic i účastníků. K těmto entitám není již třeba věnovat pozornost. Nu, letos se podívejme na šperky, konkrétně náušnice.
Po celodenním soustředěném pozorování jsem došel k těmto závěrům. Pro někoho to mohou být závěry až překvapivé. Některé účastnice nemají náušnice. Na rozdíl od této skutečnosti někteří účastníci, tedy muži - knihovníci - náušnice, či náušnici - mají.
Co nyní napsat o náušnicích soustředěných v Seči? Nejčastějším tvarem, formou, či fasonou náušnic bylo mezikruží; ozdobené, hladké, s kamínkem etc., zavěšené na jemném oušku. Dalším modelem je náušnice s kamenem, obyčejně červeným, nebo modrým, méně často čirým a průhledným. Zcela ojedinělé byly náušnice secesní, kubistické, figurativní a nonfigurativní výtvarné orientace.
Toť tedy vše, co bylo možno na Seči na uších spatřit. Piercing nebyl zaznamenán. Příště, na četná přání knihovníků, se budeme věnovat dalším atributům knihovnické sebepresentace - pánským knírům a vousům.

Miloš Qapil

Regionální časopisy

U nás

Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové má za sebou architektonickou soutěž na novostavbu Knihovnicko-informačního centra a před sebou realizaci - doufejme - vítězného návrhu. Hradečtí zaujali ale i jinak. 3. číslo Knihovnicko - informačního zpravodaje Královéhradeckého kraje U NÁS přináší totiž blok příspěvků věnovaných vzpomínkám na Jarouška, Járu, Jaroslava Suchého. Vzpomínají Jarmila Burgetová, Naděžda Ježková, Jarmila Trägrová, Ladislav Kurka a další, ale vzpomíná i sám - nedávno zemřelý - dr. Jaroslav Suchý. Redakce totiž začala uveřejňovat Suchého Knihovnické vzpomínky, zatím 1. kapitolu o studentských letech. Zpravodaj provázejí také reprodukce Suchého vtipných novoročenek. Další články přispívají k pestrosti čísla: o rekonstrukci a přístavbě pro knihovnu v Dobrušce, o Šrámkově Sobotce a Jičíně - městě pohádek, o studijním pobytu ředitelů SVK v maďarských knihovnách atd.

Plž

Metropole západních Čech dostává zásluhou plzeňské Městské knihovny nový literární časopis. Protože reflektuje Plzeňský Literární Život, dostal jméno PLŽ a knihovna vydala prvá dvě čísla. Je z nich vidět, že autorů v západních Čechách je dost. Pravidelnou rubrikou je Portrét Plže. Druhou - a pro knihovníky jistě zajímavou - rubrikou je Triko paní Ivany, kterou píše Ivan Fencl, autor dobrodružné literatury. Trochu podivný název však skrývá přitažlivý obsah: rubrika je totiž věnována autorům dobrodružné literatury (v 1. čísle to je Edgar Rice Burroughs). Přílohou Plže jsou Listy ASON-klubu, informační bulletin nejen pro mladé a nezavedené autory západních Čech, které vydává Knihovna města Plzně už 11. rok.


DOTACE MINISTERSTVA KULTURY

Ministerstvo kultury - odbor umění a knihoven vyhlašuje výběrové řízení pro rok 2003 na poskytnutí dotací knihovnám evidovaným dle zákona 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), s výjimkou nadací a nadačních fondů na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

1) Program: Veřejné informační služby knihoven - VISK
(VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven v oblasti ICT, VISK 3 - Informační centra knihoven, a národní programy VISK 5 - RETROKON, VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica, VISK 7 - Kramerius, VISK 8 - Informační zdroje a Jednotná informační brána, VISK 9 - Souborný katalog CASLIN a Národní autority CR)

2) Grant: Knihovna 21. století - K21 (podpora integrace do EU a podpora práce s národnostními menšinami, zpřístupnění knihovních fondů pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost, ochrana knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí)

!!! Uzávěrka: 10. ledna 2003 !!!

Přihlášky a stanovené podmínky si vyzvedněte na adrese: Ministerstvo kultury, odbor literatury a knihoven, tř. Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6, nebo na odpovídajících webových stránkách. Bližší informace: Mgr. Blanka Koubová, tel.: 2570 85 212, email: koubovab@mkcr.cz, Blanka Čermáková DiS (VISK3), tel: 2570 85 219, email: blanka.cermakova@mk.cz


NOVÁ KNIHOVNA NA SEVERU ČECH

Poslední říjnový den letošního roku se stal pro 600 obyvatel obce Jindřichovice pod Smrkem (ležící na samém konci Frýdlantského výběžku) prvním dnem, kdy mohli využít služeb nové knihovny. Slavnostnímu otevření knihovny předcházela adaptace prostor, vybavení knihovny novým zařízením, aktualizace knihovního fondu, jeho přeznačení a přebalení a nakonec i přestěhování. Čtenáři si mohou vybrat z cca 4 000 svazků knih z vlastního fondu knihovny i z výměnného fondu Krajské vědecké knihovny v Liberci. K dispozici mají tři počítače s připojením na Internet pořízené z projektu VISK. Nejzajímavější však je, že knihovna i v takto malé obci bude přístupná veřejnosti každý den až do večerních hodin. Starosta Jindřichovic Petr Pávek, který knihovně velmi fandí, měl šťastnou ruku, když v rámci veřejně prospěšných prací vybral do funkce knihovnice pro svou novou práci velmi nadšenou Angeliku Čejkovou. Přejeme knihovnici, aby velký zájem o možnosti, které knihovna nabízí čtenářům, vydržel.

J. Starcová


Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP