BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

POVODŇOVÁ MOZAIKA
Jak to u nás vypadá v únoru 2003

Ctižádostí redakce bylo přinést pokud možno úplný, byť stručný, přehled o situaci knihoven poškozených povodní v srpnu 2002. Jenže redaktor sám má řadu úkolů s obnovou pražských knihoven v rámci MKP, a tak nebylo příliš času na vyhledávání informací. Přesto se podařilo dát dohromady alespoň základní přehled. Na jeho vzniku se podílela řada knihovníků, mnohdy ani nebyli z těch postižených knihoven. Proto mimořádné zprávy nejsou podepsány, aby vynikla obětavost pro nás i těch bezejmenných.

JIŽNÍ ČECHY

Knihovna v Majdaleně byla minulou středu, tj. 29. ledna, slavnostně otevřena, na přání pana starosty Fürsta se jednalo o velmi malou akci, protože v té době se na obecním úřadě vyplácely popovodňové peníze, takže měli spoustu jiných starostí. Přítomni byli pan starosta, zástupkyně třeboňské a jindřichohradecké knihovny, host pana starosty, děti z místní školy a školky (měly připraven malý program), redaktorka Listu Jindřichohradecka (30.1. vyšel v novinách docela pěkný článek). Perličkou je, že tato knihovna, přestože byla vyplavena, díky obětavosti paní knihovnice svou činnost vlastně nepřerušila, jen se přesunula do sálu místního hostince, kde se půjčovalo do doby, než byla knihovna opravena.

Zdravím z Českých Budějovic a přidávám zprávu o vytopené a poničené knihovně v Plavu. I tady se pracuje na obnově činnosti (stavební práce, nábytek, knihy), bohužel tak radostně jako v Majdaleně to zde ještě nevypadá. Prostory nejsou dostatečně suché a tak se čeká na pěkné počasí.

Písecko. Naše okresní knihovna přišla o pobočku (úplně) v zatopeném sídlišti Portyč. Celé zařízení, všechny knihy (cca 2 500 sv.). V současnosti je knihovna opravená, zařízená novým nábytkem. Připravujeme knihovní fond za pomoci darů (hlavně děkuji Městské knihovně v Domažlicích, Regionální knihovně v Karviné a jiným) a z našich prostředků. Máme dostat příspěvek SKIP, ale zatím ještě nedošel. Pobočku budeme otvírat začátkem března.

Další knihovna byla Obecní knihovna ve Žďáru u Protivína, mám zprávy, že budovu opravují a shromažďují knihovní fond také z darů.

České Budějovice. Jihočeská vědecká knihovna byla postižena povodněmi v srpnu 2002 na 1900 m2 do výšky asi 2 m a to ve třech svých budovách na území města České Budějovice. Povodňovou vodou byly zničeny knihovní jednotky asi v počtu 120 000 (revize fondů bude probíhat v dalších letech) a nutné opravy si vyžádala řada technických provozů (knihařská dílna, údržbářská dílna, sklady dílen, kabiny a strojovny výtahů, rozvaděče, čerpadla, knihovní regály pojízdné i pevné, rozřaďovače apod.). Do konce roku 2002 jsme částečně svépomocí, částečně dodavatelsky očistili všechny sklepní prostory od kontaminovaných omítek. Svépomocí jsme ihned po opadnutí vody a vystěhování všech knih ze sklepů odstranili veškeré podlahové krytiny a prostory, přístroje a nástroje z dílen jsme omyli v několika dávkách desinfekčních prostředků. Opraveny jsou elektrické zásuvky a počítačové sítě. Na obnovu nemovitostí jsme zatím obdrželi od svého zřizovatele 800 000 Kč, opravy však půjdou do miliónů. Během února uzavřeme smlouvu s dodavatelem na dokončení stavebních úprav ve sklepě budovy Na Sadech (oprava omítek, nové podlahové krytiny, instalace pojízdných i pevných regálů). Nejpozději do 30.6.2003 chceme již opravené prostory včetně knih (těch zachráněných i těch dokoupených) opět otevřít pro čtenáře. Pro budovu na Lidické třídě se nyní zpracovává projekt rekonstrukce elektroinstalací, vzduchotechniky a výtahů. Zde by mohly být obnovovací práce zahájeny ve lI. polovině roku 2003. Zároveň s tím je připravován prováděcí projekt na dostavbu odlehčovacího skladu v okrajové části města, neboť vrátit veškerý knihovní fond zpět do sklepů u řeky Malše je trošku riskantní řešení. Obnova knihovních fondů je pomalejší. Vzhledem k rychlému zveřejnění našich konkrétních ztrát na naší webové stránce dostáváme starší naučnou literaturu darem a novější literaturu kupujeme z prostředků rozpočtových i darovaných. Stav knihovního fondu i stav nemovitostí se již nikdy nevrátí před 13. srpen 2002 a to ať již v tom špatném slova smyslu (knihovní fond se nikdy neobnoví v plném titulovém rozsahu), tak i dobrém (vše špatné odplavalo a opravené bude pro čtenáře i zaměstnance příjemnější a čistější). Prostě bude líp.

PRAHA

Za knihovnu DAMU Vám můžu říct, že díky darům a finanční podpoře z grantu se nám podařilo získat zpět asi dvě třetiny ztracených knižních dokumentů. Stále nám chybí všechny diplomové práce, vázané i nevázané časopisy a škola samozřejmě přišla o skripta a knihy na prodej. To je asi ve stručnosti všechno, co Vám můžu nyní sdělit.

Právnická fakulta. Vysušení 2. poloviny se předpokládá do konce února. Největším současným problémem naší knihovny je otázka prostoru. Podle výsledků odborné expertízy nebude možné vrátit knihy do původních skladišť ve druhém suterénu a tudíž se intenzivně hledá náhradní řešení. Jsou diskutovány různé varianty, především adaptace nevyužitých prostor v budově fakulty (např. půda nebo dvůr). Všechny návrhy jsou však zatím ve stadiu úvah.

Knihovna Matematicko-fyzikální fakulty měla povodní zcela zničená dvě oddělení, v Tróji, V Holešovičkách 2 - toto oddělení bylo otevřeno po kompletní rekonstrukci dne 10. 2. 2003, matematické oddělení v Sokolovské 83 se bude stěhovat do vyššího patra (abychom se vyvarovali nebezpečí opakování). Projekt je téměř připraven, rádi bychom do konce tohoto roku knihovnu otevřeli. Zatím doplňujeme fond, máme dary z celého světa, např. jsme získali 140 časopiseckých titulů, knihy katalogizujeme a vše připravujeme tak, abychom v momentě dokončení stavby a interiéru mohli fond umístit a knihovnu zcela funkční otevřít.

V souvislosti se srpnovými záplavami došlo ke škodě na majetku Státní technické knihovny (STK). Škoda vznikla především v důsledku zatopení výrobních prostorů firmy Olympos - Knihařské práce v Kralupech nad Vltavou. Tato firma zajišťovala pro STK již řadu let vazbu knih i celých ročníků časopisů. V době záplav bylo u firmy deponováno k vazbě 100 svazků časopisů v 39 titulech, ročník 2000 (10 titulů českých, 29 zahraničních) v celkové pořizovací hodnotě 315 497,- Kč. Z toho jsme již zpět zakoupili 13 titulů. Finančně byly tyto nákupy hrazeny hlavně z prostředků STK a z částky 10 tis. Kč - příspěvku od SKIP na řešení povodňových ztrát. Zpětné získání českých titulů časopisů bylo jednodušší. Ve spolupráci s naším oddělením PR jsme obeslali jednotlivé vydavatele s prosbou o pomoc při doplnění těchto časopisů a můžeme říci, že z 50% nám poslali zaplavené tituly zdarma, jako dar. Zbytek budeme doplňovat ještě v průběhu roku 2003.

Národní knihovna ČR. Krizové řízení s ohledem na zkušenosti z povodně - dokončují se expertízy, které určí další dosah geologických změn způsobených povodní v oblasti Klementina (geologické a statické posudky, stav kanalizace apod.). Největší škodu Národní knihovna vidí v nutnosti změnit výhled úpravy areálu Klementina v rámci připravovaného investičního záměru rozvoje celé Národní knihovny ČR na nejbližších několik desetiletí (připravovaná koncepce počítala se zásadní rekonstrukcí objektu, s vybudováním rozsáhlých pozemních prostor tak, aby se z NK stala i svou budovou moderní knihovna na úrovni srovnatelných evropských zemí - např. Maďarska, Polska, Slovinska, Dánska apod.).

Městská knihovna v Praze připravuje zkušební provoz v sálech, učebně a přilehlých prostorách, zničených povodní, na 15.4. Dokončuje se obložení, probíhají zkoušky vzduchotechniky, funguje všude elektřina. Zatím byla provizorně otevřena čítárna. Obnova poničených částí budovy (včetně Říše loutek a sklepů pro bytový blok) si vyžádá přes 30 mil. Kč. Dokončuje se projektová příprava obnovy holešovické pobočky; obnova proběhne ve spolupráci s městskou částí Praha 7 a se zahájením provozu se počítá k 1. výročí velké vody. Složitě se hledalo umístění pro zničené oddělení vzácných tisků, které bylo dislokováno do suterénu holešovické pobočky, kam se už nemůže vrátit. Byl nalezen vhodný objekt, připravuje se jeho rekonstrukce, která má skončit na podzim. Zatím není rozhodnuto o osudu totálně zničené pobočky v Karlíně. Logicky MKP hledá vhodnější umístění - od starosty městské části Praha 8 přišla zpráva, že vhodnější prostory zatím nebyly nalezeny. Knihovna Muzea české hudby je přestěhována do náhradních prostor a knihy zamraženy.

MĚLNICKO

Dolní Beřkovice - pracuje se na opravě budovy, knihy zachráněny. Dušníky - knihy zachráněny (knihovník zachránil, ač se zatím zavodňovalo jeho soukromé obydlí), budova se opravuje. Hořín - knihovna dostala do opravované knihovny nové knihy a regály z knihovny v Mladé Boleslavi. Libiš - dům, v němž sídlila knihovna, se musel zbourat. Obec ale chce nakoupit knihy i regály a vybudovat knihovnu znovu. Očekává, lépe věří, že peníze získá z fondu obnovy venkova. Obříství - již otevřeno v původních prostorách, před opravením knihovny se knihy půjčovaly u knihovnice doma v garáži. Kralupy nad Vltavou - knihovna funguje v náhradních minimálních prostorách v Obchodním domě.

LITOMĚŘICKO

MěK Terezín - pravidelná činnost, i když v provizorních podmínkách, zahájena od 1. prosince 2002. Za omezeného provozu knihovny probíhá vkládání darů do databáze. Revize "zachráněných" knih již byla za pomoci Knihovny Karla Hynka Máchy provedena v závěru loňského roku. MK Nové Kopisty (zřizovatel opět město Terezín) - pokračují stavební práce. I když KF téměř celý "zachráněn", později došlo k jeho značnému poškození. Instalovaná technika poškozena. Předpoklad: za pomoci KKHM Litoměřice (výkon regionálních funkcí) bude provedena probírka, doplnění KF z darů (a z duplicitního fondu KKHM), zahájení činnosti: červen 2003. MěK Velké Žernoseky - stavební práce skončeny, nastěhovány "zachráněné" knihy, výpočetní technika a něco nábytku, velká pomoc sponzorů (nákup zařízení a dále i nových přírůstků knih), v těchto dnech za pomoci KKHM Litoměřice probíhá revize "zachráněných" svazků (asi polovina původního fondu) a začne vkládání darů. Těsně před povodněmi byla v knihovně připravena ke slavnostnímu spuštění automatizace knihovnických výkonů a proto zřizovatel nechce uspěchat provizorní otevření. Předpoklad zahájení: březen - duben 2003, včetně automatizovaného provozu. MK Křešice - v knihovně proběhly pouze asanační práce, stavební úpravy plánuje zřizovatel na jarní měsíce, v této knihovně zničen celý KF a téměř celé zařízení. Zřizovatel podal grant na automatizaci a připojení k Internetu, KKHM v případě této finanční výpomoci pomůže při urychleném vkládání (dary, přírůstky z financí od sponzorů, duplicitní fond KKHM). Zahájení činnosti: návaznost na ukončení stavebních úprav a nákupu zařízení a výsledku grantového řízení. (Poznámka - obec zčásti opět zatopena v lednu letošního roku - budova OÚ, kde se nalézají prostory knihovny, ne, ale nálada v obci je všelijaká.) Moc nás mrzí, že zatopeny byly MěK Terezín (slavnostní spuštění automatizace v roce 2002) a MK Velké Žernoseky - mohu téměř opsat. Již leden letošního roku opět (konkrétně v obci Křešice) a dlouhodobě (spodní voda v obci Nové Kopisty) zahrozil možností dalších kalamit, a proto i opatrnost zřizovatele a tím pádem pomalejší postup při odstraňování následků. Bez pomoci (sponzorské dary, příspěvky od nadací a vlastně i profesní pomoc od KKHM) by současná situace byla ještě horší.

PODYJÍ

Místní knihovna Vranov nad Dyjí měla při povodních zatopeny sklepy, které jsou v současné době opraveny. Knižní fond nebyl poškozen.
Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP