BULLETIN
SKIP

SVAZ KNIHOVNÍKŮ A INFORMAČNÍCH PRACOVNÍKŮ ČR

1
2003

Aktuální číslo Archiv Obsah

Elektronická verze
Vydavatelské údaje

VY SE PTÁTE, MY ODPOVÍDÁME

Jaký je současný stav v otázce půjčování zvukových dokumentů?

20. února 2003 se v NK ČR sešla skupina složená ze zástupců knihoven, které půjčují zvukové dokumenty. Na této poradě byl intenzívně diskutován návrh kolektivních správců ze dne 6. února 2003. Tento návrh obsahoval tyto základní parametry:

 1. Poplatek za absenční výpůjčku - nový návrh kolektivních správců: výše poplatku se bude lišit typem nosiče: CD 30,- Kč, magnetofonová kazeta 20,- Kč, gramofonová deska 10,- Kč
 2. Od poplatku bude možno upustit u těch knihoven, které slouží výhradně vzdělávání, např. knihovny hudebních škol, vybrané odborné knihovny se specifickými fondy apod. Upuštění od poplatků bude vždy předmětem individuálního posouzení.
 3. Stanovený poplatek se vztahuje na výpůjční lhůtu 3 dnů.
 4. Bude uzavřena rámcová dohoda mezi NK ČR a kolektivními správci. V dohodě budou formulovány základní principy nakládání se zvukovými dokumenty v knihovnách. S každou knihovnou, která bude půjčovat nosiče zvuku, bude uzavřena prováděcí smlouva. Každá knihovna bude povinna shromažďovat informace o půjčování zvukových dokumentů a na jejich základě uhradit stanovené poplatky.
 5. Odkladná lhůta: u absenčního půjčování dvě diskutované varianty:
  Varianta 1: Populární hudba = 1 rok, vážná hudba a mluvené slovo = 6 měsíců
  Varianta 2: Všechny žánry = 9 měsíců

V souvislosti s tímto návrhem Národní knihovna provedla analýzu současné praxe ve vybraných evropských zemích. Z analýzy jednoznačně vyplynulo, že požadavky kolektivních správců jsou neúměrně vysoké a budou znevýhodňovat občany v České republice. Podle propočtů by bylo nutno kolektivním správcům ročně uhradit částku 35 - 70 mil. Kč. Pro srovnání v SRN se platí roční kompenzace za půjčování všech druhů dokumentů (včetně knih) cca 35 mil. Kč, v Rakousku cca 16 mil. Kč, v Holandsku se za výpůjčku zvukového dokumentu odvádí cca. 8,- Kč. Na závěr diskuse, kde zaznělo mnoho protichůdných názoru, bylo dohodnuto, že Národní knihovna odmítne požadavky kolektivních správců zejména v oblasti výše poplatku, výpůjční lhůty a způsobu úhrady poplatku. 25. února 2003 byl zaslán řediteli INTERGRAMu dopis, kde bylo řečeno:

Domníváme se, že by knihovny v ČR měly poskytovat služby občanům za srovnatelných podmínek, jak je tomu v Evropské unii. Na základě provedené analýzy situace v evropských zemích konstatujeme:

 1. Požadovaný poplatek za výpůjčku zvukového dokumentu mnohonásobně převyšuje částky aplikované v rámci EU.
 2. Ve všech zemích EU je knihovnám umožněno využívání obvyklé výpůjční lhůty - 4 týdny.
 3. Požadavek na výpůjční lhůtu 1 den nebo 3 dny neumožňuje odpovídající využití zvukového dokumentu a naopak nutí jeho uživatele ke kopírování. Delší výpůjční lhůta nemůže ovlivnit objem nelegálního kopírování, ale naopak snižuje obrat půjčovaných dokumentů.
 4. Důvodová zpráva k autorskému zákonu předpokládá, že finanční kompenzace za půjčování zvukových dokumentů bude hrazena ze státního rozpočtu. Jedná se o jednu z mála dotací ze státního rozpočtu na činnost knihoven. V této souvislosti je nezbytné, aby kompenzace byla uhrazena jednou platbou za všechny knihovny. V této souvislosti navrhujeme, aby výše kompenzace byla každoročně stanovena na základě realizovaného počtu výpůjček (zjištění by zajistila Národní knihovna), ale platba by byla provedena za všechny knihovny.

Dopis byl uzavřen výzvou k dalšímu jednání. O stanovisku Národní knihovny byla informována ředitelka odboru umění a knihoven Ing. P. Petrová a náměstek ministra kultury Ing. Z. Novák. V obou případech bylo konstatováno, že požadavky kolektivních správců jsou neúměrně vysoké a že je nutno dále vyjednávat. Pokud se týká praxe knihoven do doby uzavření nové smlouvy, tak předpokládáme, že stávající smlouva o půjčování zvukových dokumentů bude platit tak dlouho, dokud nebude uzavřena smlouva nová.

Na zasedání VV SKIP 11. února 2003 bylo rozhodnuto, že SKIP bude usilovat o novelu autorského zákona tak, aby zákon stanovil podmínky pro činnost knihoven obvyklé v Evropské unii a jednoznačně určil pravomoci v oblasti půjčování všech typů dokumentů.

Vít Richter
Obsah

Optimalizováno pro MSIE 5.5 a Netscape 6.0

SKIP