SKIP, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR   

IFLA
Mezinárodní federace knihovnických spolků a institucí
březen 1999

Prohlášení o knihovnách a intelektuální svobodě
(Statement on Libraries and Intellectual Freedom
)

IFLA (Mezinárodní federace knihovnických spolků a institucí) podporuje, hájí a prosazuje intelektuální svobodu, tak jak ji definuje Všeobecná deklarace lidských práv Spojených národů.

IFLA prohlašuje, že lidské bytosti mají základní právo přístupu k projevům vědění, tvůrčího myšlení a intelektuální činnosti a právo veřejně vyjádřit své názory.

IFLA je přesvědčena, že právo na vědění a svoboda projevu jsou dva aspekty téhož principu. Právo na vědění je podmínkou svobody myšlení a svědomí; svoboda myšlení a svoboda projevu jsou nezbytnou podmínkou svobody přístupu k informacím.

IFLA prohlašuje, že zasazovat se o intelektuální svobodu je základní povinnost knihovnické a informační profese.

IFLA vyzývá proto knihovny a pracovníky knihoven, aby dodržovali zásady intelektuální svobody, volného přístupu k informacím a svobody projevu a respektovali soukromí uživatelů knihoven.

IFLA vybízí své členy, aby aktivně prosazovali přijetí a uskutečňování těchto zásad. Za tím účelem IFLA prohlašuje, že:

 • Knihovny zajišťují přístup k informacím, ideím a uměleckým dílům. Jsou branou k vědění, myšlení a kultuře.
 • Knihovny poskytují základní podporu celoživotnímu vzdělávání, samostatnému rozhodování a kulturnímu vývoji jak jednotlivců, tak skupin.
 • Knihovny přispívají k rozvoji a dodržování intelektuální svobody a ochraně základních demokratických hodnot a všeobecných občanských práv.
 • Knihovny jsou odpovědny za zajištění a usnadnění přístupu k projevům vědění a intelektuální činnosti. Za tím účelem knihovny získávají, uchovávají a zpřístupňují nejrůznější materiály, odrážející pluralitu a rozmanitost společnosti.
 • Knihovny zajišťují, aby výběr a zpřístupňování knihovních materiálů a služeb byl řízen odbornými hledisky a nikoliv politickými, morálními a náboženskými názory.
 • Knihovny získávají, pořádají a šíří materiály svobodně a vystupují proti každé formě cenzury.
 • Knihovny umožňují rovnoprávný přístup k materiálům a službám všem uživatelům, bez diskriminace z důvodu rasy, přesvědčení, pohlaví, věku či jiného důvodu.
 • Uživatelé knihovny mají právo na soukromí a anonymitu své osoby. Knihovníci a další pracovníci knihovny nesmí sdělit třetí osobě totožnost uživatelů ani informace o jimi užívaných materiálech.
 • Knihovny dotované z veřejných prostředků a přístupné veřejnosti prosazují zásady intelektuální svobody.
 • Knihovníci a další zaměstnanci těchto knihoven mají povinnost hájit tyto zásady.
 • Knihovníci a další odborní pracovníci knihoven plní své povinnosti vůči zaměstnavateli i vůči uživatelům knihovny. V případě konfliktu těchto povinností má přednost povinnost vůči uživateli.

Toto prohlášení bylo zpracováno IFLA/FAIFE a schváleno Výkonnou radou IFLA 25. března 1999. Haag, Nizozemsko.

Adresa návštěv: IFLA Headquarters, Prins Willem-Alexanderhof 5, The Hague
Adresa pošty: IFLA, P.O.Box 95312, 2509 CH The Hague, Netherlands

Překlad: PhDr. Anna Malá
Překlad byl financován z grantu Ministerstva zahraničních věcí ČR


zpět na homepage