Týden knihoven   SKIP, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Týden knihoven 2001

Tisková zpráva: Program VISK bude v roce 2002 ukončen

Pro vládu již není podpora rozvoje informační společnosti prioritou?

V roce 1999 formulovala vláda cíl napojit všechny školy a knihovny na internet a zajistit školení knihovníků a učitelů pro využití ICT. V oblasti knihoven byl v této souvislosti zahájen program "Veřejné informační služby knihoven" (VISK), který navázal na starší programy podpory využívání ICT v knihovnách, jenž probíhaly od roku 1996. Program VISK se stal jednou z priorit státní informační politiky. V letošním roce byl dotován částkou 105 mil. Kč (původní plán 168 mil. Kč).

Pro přípravu státního rozpočtu na rok 2002 vydalo ministerstvo financí pokyn, aby programy státní informační politiky nebyly financovány z centrálních zdrojů, ale aby byly zahrnuty do rozpočtových kapitol jednotlivých ministerstev. Usnesením vlády č. 594 z 13. 6 2001 byl schválen Národní akční plán programu eEurope+ (Česká republika) a členům vlády bylo uloženo zajistit financování realizačních programů z rozpočtových kapitol jednotlivých resortů a to od rozpočtového roku 2002.

Ministerstvo kultury toto usnesení vlády nedodrželo a naopak rozhodlo o tom, že program VISK bude v roce 2002 zcela zastaven, neboť na jeho financování ve své rozpočtové kapitole nevyčlenilo žádné prostředky. Původně plánovaná částka činila 161 mil. Kč.

Paradoxem je, že program VISK byl hodnocen jako jeden z nejlépe připravených a organizovaných programů státní informační politiky, který přinášel (například na rozdíl od programu internetizace škol) jednoznačný efekt.

Důsledky a rozpory zastavení programu VISK

 • Zastavení podpory knihoven (obcí) při zřizování veřejných internetových stanic. Největší dopad bude na obyvatele malých měst a obcí pod 5000 obyvatel, kde veřejný internet v podstatě neexistuje. Koncem roku 2001 bude veřejný internet k dispozici v cca 1100 obcích. Zbývá napojit více než 5000 malých obcí, kde veřejných internet může jen ve výjimečných případech fungovat na komerčních principech.
  V letošním roce díky programu VISK získá veřejný internet více než 540 obcí.

 • Zastavení programu VISK je v rozporu s programem eEurope+ 2003, který se vláda zavázala podporovat a splnit. Tento program mimo jiné zahrnuje podporu vzniku veřejných míst s internetem a kvalifikovanou obsluhou, odstraňování barier jeho využívání pro různé skupiny obyvatel - dojde také k zastavení podpory veřejného internetu pro nevidomé v knihovnách.

 • Zákon o svobodném přístupu k informacím ukládá obcím publikovat informace z veřejné správy prostřednictvím internetu. Vlastní připojení na internet má v ČR však pouze 9% obyvatel, internet zatím využívá maximálně 30% populace, 58% obyvatel považuje náklady spojené s používáním internetu za příliš vysoké.

 • Nově přijatý knihovnický zákon, ukládá zřizovatelům knihoven, aby každá knihovna byla do konce roku 2006 napojena na internet. Knihovny, které nesplní tuto podmínku, ztratí výhody, které jim zákon poskytuje a budou nejspíše zrušeny. Důvodová zpráva k zákonu předpokládala existenci podpůrného programu na napojování knihoven na internet.

 • Zastavení systematického vzdělávání knihovníků v dovednostech pro práci s ICT. Důsledkem bude na jedné straně snížení efektivnosti využívání nakoupené ICT v knihovnách a současně snížení kvality služeb, neboť občané nebudou moci získat kvalifikovanou pomoc při využívání ICT a informačních zdrojů.

 • Zastavení podpory transformace knihovnických služeb občanům s využitím ICT jako základní infrastruktury pro celoživotní vzdělávání obyvatelstva.
  V roce 2001 bylo podpořeno 240 projektů na zahájeni automatizace, 300 projektů na zkvalitnění připojeni, rozšíření počtu stanic pro uživatele apod.

 • Znehodnocené nebo nedostatečně využívané investice v rozsahu 53 mil. Kč. Nebude možno efektivně využívat například 15 počítačových učeben, 4 pracovní linky pro mikrofilmování, i linku pro digitalizaci unikátních dokumentů. Veškerá nakoupená technika velmi rychle zastarává.

 • Vybudovaná digitální knihovna a archiv, kde je soustředěno 700.000 stran digitalizovaných unikátních historických dokumentů a dokumentů ohrožených zničením, nebude poskytovat služby veřejnosti.

 • Bude nutno přerušit dlouhodobě vytvářenou spolupráci se soukromými firmami, které spolupracovaly s knihovnami na vývoji digitálních technologií a které investovaly své prostředky do spolupráce se sektorem knihoven.

 • Bude přerušena spolupráce s programem UNESCO "Paměť světa", který je orientován na ochranu a zpřístupnění světového kulturního dědictví. Česká republika nezapojí se do evropské spolupráce v oblasti zpřístupnění kulturního dědictví, ačkoliv na rozdíl od jiných máme co nabídnout.

 • Většina katalogů českých knihoven je stále v lístkové podobě a je nepřístupná prostřednictvím Internetu. Zastavení programu VISK bude znamenat zastavení jejich zpřístupnění domácí a zahraniční veřejnosti. Za zeměmi EU zaostáváme v této oblasti o 20 let. Propad se bude prohlubovat. Ročně mělo být zajištěno zpřístupnění několika milionů záznamů.

4.10.2001


Zpět na Týden knihoven