SKIP, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR   

Zpráva o činnosti SKIP v období 1998 až 2001

SKIP každoročně předkládá zprávu o své činnosti, v níž podrobně hodnotí aktivity uplynulého roku. Všechny tyto zprávy jsou publikovány v tištěné i elektronické podobě, aby se s nimi mohl seznámit každý, koho činnost SKIP zajímá. U příležitosti valné hromady SKIP je však třeba komplexně zhodnotit především hlavní směřování našeho spolku, sečíst pozitiva, jichž se podařilo dosáhnout, pojmenovat to, čeho jsme nedosáhli, a formulovat, co je nutné či potřebné učinit. Hlavním programovým dokumentem SKIP pro léta 1998 - 2001 bylo Programové prohlášení z 3. řádného sjezdu SKIP v Plzni v r. 1998. Podívejme se tedy na činnost SKIP v uplynulých třech letech zhodnocením úkolů uložených právě tímto dokumentem.

Plnění Programového prohlášení SKIP

 1. Prosazovat realizaci Strategie českého knihovnictví a aktivně spolupůsobit pří formulování a uplatňování státní informační politiky

  Co se podařilo:

  • Prosadit hlavní principy Strategie, a zejména pak úlohu knihoven v informační společnosti do Státní informační politiky (SIP) ČR. Jedním z cílů SIP se stalo připojení všech knihoven k internetu. Knihovny jsou chápány jako garant rovnosti možností přístupu k informačním zdrojům a sítím
  • Navrhnout, formulovat a prosadit program Veřejné informační služby knihoven (VISK) do Akčního plánu SIP
  • Prosadit úlohu knihoven do Kulturní politiky ČR

  Na co se zaměřit:

  • Aktualizovat strategii, připravit a prosadit nové programy na podporu transformace knihovnických a informačních služeb

 2. Podílet se na tvorbě knihovnické legislativy, úpravě i realizaci dalších právních předpisů, norem a doporučení majících přímý či zprostředkovaný vliv na rozvoj oboru

  Co se podařilo:

  • Prosadit do zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím funkci knihoven při zpřístupňování informací z veřejné správy
  • Zásadně ovlivnit obsah vládního návrhu knihovního zákona a přispět k jeho pozitivnímu projednání v Legislativní radě vlády a Parlamentu ČR
  • Prosazovat řešení otázky financování regionálních funkcí v období reformy veřejné správy (viz např. prohlášení "Budou veřejné knihovny první obětí reformy státní správy?"), prosazovat odpovídající rozpočtová opatření apod. Ve spolupráci s Asociací knihoven vydat "Doporučení ke stanovení cen za knihovnické a informační služby knihoven"

  Co se nepovedlo:

  • Do knihovního zákona prosadit závazné povinnosti zřizovatelů knihoven
  • Ovlivnit obsah zákona o ochraně osobních údajů ve vztahu k potřebám činnosti knihoven

  O co je potřeba usilovat:

  • Uvést nový knihovní zákon v život
  • Podílet se na přípravě prováděcích předpisů, standardů a doporučení k zákonu

 3. Aktivně sledovat přípravu nového autorského zákona a v jeho rámci podporovat rovnovážný vztah mezi autorskými právy a myšlenkou volného šíření informací tak, aby nemohlo dojít k omezování veřejných knihovnických a informačních služeb. Zastupovat institucionální členy při obhajobě jejich profesních zájmů ve vztahu k ochranným autorským sdružením a organizacím

  Co se podařilo:

  • Ovlivnit obsah autorského zákona, prosadit do něj některé pro knihovny žádoucí principy a vytvořit legislativní podmínky pro poskytování knihovnických a informačních služeb
  • Rozšířit spolupráci s domácími i zahraničními specialisty na autorské právo v rámci projektů "CECUP", "CELIP" a "Právní aspekty knihovních elektronických a reprografických služeb" (RISK+OSI)
  • Pokračovat v dobré spolupráci s ochrannými autorskými svazy v rámci smlouvy o půjčování nosičů zvuku a uhradit za knihovny paušální platby
  • Přispět ke korektnímu uplatňování autorského zákona ze strany knihoven vzdělávacími a dalšími odbornými aktivitami

  Co se nepovedlo:

  • Vytvořit jednoznačná legislativní pravidla pro poskytování elektronických kopií a dodávání dokumentů

  O co je potřeba usilovat:

  • Dále prosazovat rovnovážný vztah mezi autorskými právy a myšlenkou volného šíření i informací tak, aby nemohlo dojít k omezování veřejných knihovnických a informačních služeb
  • Sledovat vývoj v oblasti autorského práva, zejména z hlediska stanovisek EU

 4. Obhajovat a prosazovat právo občanů na neomezený přístup k informacím prostřednictvím knihoven

  Co se podařilo:

  • Prosadit do SIP úlohu knihoven v informační společnosti jako garantů rovného přístupu k informačním zdrojům a sítím
  • Prosadit princip bezplatnosti, respektive neziskovosti při poskytování knihovnických a informačních služeb do knihovního zákona
  • Prosazovat řešení otázky financování regionálních funkcí v období reformy veřejné správy (např. prohlášení "Budou veřejné knihovny první obětí reformy státní správy?"), prosazovat odpovídající rozpočtová opatření apod.
  • Ve spolupráci s Asociací knihoven vydat "Doporučení ke stanovení cen za knihovnické a informační služby knihoven"

  O co je potřeba usilovat:

  • Usilovat o co nejširší informovanost knihoven a jejich zřizovatelů o programu VISK, a tudíž možnosti připojení knihoven v malých obcích k informačním sítím

 5. Iniciovat vypracování koncepce celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven. Organizovat semináře, konference a diskusní setkání k aktuálním otázkám rozvoje knihovnictví. Získávat podporu pro tyto aktivity formou grantů a sponzorství

  Co se podařilo:

  • Organizovat semináře, konference a diskusní setkání k aktuálním otázkám rozvoje knihovnictví. SKIP se stal jednou z nejdůležitějších institucí, která nabízí různé formy mimoškolního vzdělávání knihovníků
  • Získávat podporu pro vzdělávací aktivity formou grantů a sponzorství; iniciovat dosud nejširší podporu odborného vzdělávání knihovníků (podprogram VISK 2)

  Co se nepovedlo:

  • Vypracovat ucelenou koncepci celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven

  O co je potřeba usilovat:

  • Koordinovat vzdělávací aktivity SKIP jak v rámci svazu, tak i s ostatními subjekty (školami, knihovnami atp.)
  • Dopracovat koncepci celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven
  • Prosazovat myšlenku celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven a informačních institucí. Rekvalifikaci a další vzdělávání provázat s principy odměňování

 6. Orientovat činnost odborných sekcí a komisí SKIP na řešení aktuálních problémů oboru

  Co se podařilo:

  • Rozvinout činnost sekce veřejných knihoven (hlavní garant za akce Týden knihoven, Knihovnická dílna, soutěž Vesnice roku, spolupráce s Spolkem pro obnovu venkova a další)
  • Plně rozvinout činnost Klubu dětských knihoven, který je největší a nejaktivnější odbornou sekcí, pořádá akce regionálního, meziregionálního i celostátního charakteru (Noc s Andersenem, založení elektronické konference Andersen, projekt Kde končí svět s účastí několika tisíc dětí a slavnostním vyhodnocením na Pražském hradě za přítomnosti manželky prezidenta republiky aj.)
  • Stabilizovat a výrazně zkvalitnit práci ediční komise (nová koncepce Bulletinu SKIP a jeho elektronická verze, vydání velmi kvalitních publikací) a komise pro zahraniční styky (viz zahraniční spolupráce)
  • Z iniciativy Severomoravského regionu umožnit pod záštitou SKIP práci Klubu seniorů

  Co se nepovedlo:

  • Vytvořit a rozvinout činnost dalších specializovaných sekcí (knihovny různých typů, specifické problematiky a oblasti apod.)

  O co je potřeba usilovat:

  • Iniciovat a podporovat vznik a aktivity dalších odborných sekcí

 7. Podporovat efektivní formy spolupráce knihoven a vytváření kooperačních sdružení na všech úrovních

  Co se podařilo:

  • Orientovat vzdělávací akce na podporu spolupráce knihoven. SKIP se ve své činnosti prezentuje jako zcela otevřená organizace a spolupracuje se všemi subjekty. Veškeré akce SKIP jsou plně otevřeny i nečlenům SKIP
  • Spolupracovat se všemi knihovnickými sdruženími v ČR. Nejintenzivnější byla spolupráce s Asociací knihoven, která vyústila v řadu společných aktivit
  • Prosazovat řešení otázky financování regionálních funkcí v období reformy veřejné správy
  • Iniciovat a uspořádat seminář Knihovny, muzea a archivy v digitálním světě, který zahájil mezioborovou spolupráci paměťových kulturních institucí v ČR
  • Přistoupit ke smlouvě o aktivitách Modrého štítu v ČR. Jde o spolupráci a koordinaci mezi knihovnami, archivy a muzei při prevenci přírodních katastrof, válečném nebezpečí a nečekaných událostí pro záchranu kulturního dědictví a nápravu škod
  • Stát se členem Spolku pro obnovu venkova, zahájit spolupráci se sdružením Březen - měsíc internetu, organizátory konference ISSS a dalšími institucemi a organizacemi
  • Spolupodílet se na organizaci celostátní konference "Knihovny současnosti" a odborné konference "INFORUM"

  Co se nepovedlo:

  • Přesvědčit všechny knihovny, že vzájemná kooperace je jedinou možnou cestou vedoucí k úspěchu a užitku každé instituce i oboru jako celku

  O co je potřeba usilovat:

  • Prohloubit cílevědomou spolupráci s knihovnickými sdruženími v ČR. Vytvořit společnou jednací platformu pro koordinaci v zásadních otázkách a stanoviscích
  • Získat pro vzájemnou spolupráci maximum knihoven

 8. Iniciovat i uskutečňovat prezentaci oboru a jeho významných výsledků v odborném tisku, v hromadných sdělovacích prostředcích a u široké veřejnosti. Pořádat akci "Týden knihoven" a získat pro ni co nejširší možnou podporu

  Co se podařilo:

  • Realizovat opakovaně a se zvyšující se úrovní celostátní mediální a propagační akci "Týden knihoven"
  • Zúčastnit se celostátní propagační a mediální akce "Březen - měsíc internetu" na podporu využívání informačních technologií v informační společnosti, a to velmi dobře hodnocenými vlastními aktivitami
  • Připravit soutěž "O nejlepší knihovnický web"(Biblioweb)
  • Podpořit zastoupeni problematiky knihoven na konferenci ISSS
  • Zapojit knihovny do soutěže Vesnice roku ve spolupráci s Spolkem pro obnovu a v rámci této soutěže vyhodnotit "Knihovnu roku"
  • Iniciovat knihovny, aby aktivně pracovaly s veřejností a sdělovacími prostředky

  Co se nepovedlo:

  • Prosadit ve větší míře problematiku knihoven do hromadných sdělovacích prostředků, zejména do televizních vysílání

  O co je potřeba usilovat:

  • Systematičtěji a intenzivněji spolupracovat se sdělovacími prostředky
  • Orientovat vzdělávací akce na problematiku práce s veřejností

 9. Působit při výběrových řízeních na získávání finančních prostředků z grantů, od nadací a sponzorů

  Co se podařilo:

  • Členové SKIP se účastní práce řady komisí, které rozhodují o přidělování dotací pro knihovny

  Co se nepovedlo:

  • Dostatečně cílevědomě a systematicky ovlivňovat zastoupení SKIP v jednotlivých komisích a orgánech
  • Zajistit účast zástupce SKIP v rozhodovacích procesech programu Česká knihovna
  • Získávat významné prostředky od sponzorů

  O co je potřeba usilovat:

  • Zlepšit úroveň zastoupení SKIP v příslušných komisích a orgánech
  • Lépe spolupracovat s potenciálními sponzory

 10. Rozšiřovat kontakty a spolupráci s firmami, které svými produkty ovlivňují činnost knihoven

  Co se podařilo:

  • Uzavřít s firmou Anopress smlouvu o konsorciu knihoven pro využívání databáze TAM-TAM. Smlouva zajišťuje zúčastněným knihovnám výrazné slevy při využívání databází
  • Spolupracovat s firmou Lanius při zpracování standardu vybavení veřejných knihoven informačními a komunikačními technologiemi pro program VISK
  • Spolupracovat s firmou Albertina icome Praha při organizaci konference INFORUM i dalších akcích

  O co je potřeba usilovat:

  • Získávat od firem výhodné podmínky pro knihovny (např. na základě kooperačních sdružení) s cílem co nejkvalitnějšího poskytování služeb uživatelům

 11. Aktivně působit v mezinárodních odborných organizacích, podporovat realizaci hlavních mezinárodních knihovnických programů a jejich aplikaci do činnosti knihoven ČR. Rozšiřovat spolupráci s profesními spolky a organizacemi v ČR i v zahraničí

  Co se podařilo:

  • Spolupracovat s IFLA, zejména v rámci Sekce veřejných knihoven, překládat a zpřístupňovat materiály IFLA knihovnám v ČR, zúčastnit se generálních konferencí a dalších zasedání
  • Získávat finanční dotace na podporu aktivit v rámci IFLA
  • Spolupracovat se zahraničními knihovnickými spolky, zejména z SRN, Francie, Rakouska, Polska, Slovenska a Maďarska
  • Spolupracovat na knihovnických akcích s Goethe-Institutem a Francouzským institutem
  • Zajišťovat zahraniční stáže českých knihovníků (Rakousko, SRN, Slovensko, Francie) a pobyty zahraničních hostů v ČR
  • Účastnit se mezinárodních projektů: CECUP (Central and Eastern European Copyright User Platform), CELIP (Central and Eastern European Licensing Information Platform) a DECID (Dévellopez des EuroCompétences en Information et Documentation)
  • Překládat a vydávat výstupy z těchto projektů, např. "Průvodce znalostmi a dovednostmi evropských odborných pracovníků v oboru knihovnických a informačních služeb", "Licencování digitálních zdrojů: Jak se vyhnout právním léčkám")
  • Spolupracovat na regionální úrovni s knihovnami a spolky v českém a moravském příhraničí - regiony Jihočeský, Západočeský, Jihomoravský, Východočeský, Liberec, Ústí nad Labem

  Co se nepovedlo:

  • Získat dostatek jazykově vybavených a odborně fundovaných členů SKIP, kteří by aktivně působili v rámci mezinárodní spolupráce
  • Využít všechny příležitosti a kontakty, které mezinárodní spolupráce přináší
  • Zajistit dostatečné finanční krytí mezinárodní spolupráce

  O co je potřeba usilovat:

  • Získat další členy SKIP pro aktivní mezinárodní spolupráci
  • Získávat granty a sponzory na podporu mezinárodní spolupráce

 12. Vytvářet podmínky pro rozšíření členské základny. Prostřednictvím svazového periodika a využitím moderních komunikačních prostředků zkvalitnit práci orgánů SKIP a jeho členů

  Co se podařilo:

  • V období let 1998 až 2001 dosáhnout mírného nárůstu individuálních a institucionálních členů (stav k 31.12. 1998: 863 individuálních a 258 institucionálních členů, stav k 31.12.2000: 871 individuálních a 310 institucionálních členů)
  • Zajistit pravidelné vydávání Bulletinu SKIP včetně zvláštních čísel věnovaných knihovnictví jednotlivých zemí (Francie, USA, Velká Británie)
  • Vzhledem ke zvýšení nákladu Bulletinu (1500 výtisků) vydávat nejrozšířenější knihovnické periodikum; výrazně zlepšit jeho grafickou úpravu
  • Od ročníku 2001 Bulletin zveřejňovat v elektronické podobě na webových stránkách SKIP
  • Vydávat kvalitní odborné publikace (Automatizace knihovnických procesů 1998, 1999, Přestavba služeb a rekonstrukce ústředí Městské knihovny v Praze, Knihovny pro příští tisíciletí, Katalogizace náboženské literatury, Průvodce znalostmi a dovednostmi evropských odborných pracovníků v oboru knihovnických a informačních služeb, Licencování digitálních zdrojů: Jak se vyhnout právním léčkám)

  Co se nepovedlo:

  • Rozšířit členskou základnu výrazněji. SKIP stále zastupuje pouze menší část pracovníků oboru; jen pomalu přibývá do řad členstva nejmladší generace; chybí výraznější zastoupení knihovníků z vysokoškolských a specializovaných knihoven. Počty členů SKIP se různí také dle jednotlivých regionů; nejsložitější situace je v regionech Chomutov a Střední Čechy
  • Snížit náklady na distribuci Bulletinu SKIP

  O co je potřeba usilovat:

  • Zvýšit počet individuálních i institucionálních členů, orientovat se více na mladé lidi a také pracovníky ze specializovaných knihoven
  • Snížit náklady na vydávání a distribuci Bulletinu SKIP

 13. Podporovat působení regionálních výborů SKIP a jejich spolupráci s příslušnými orgány státní správy, samosprávy a ostatními zřizovateli knihoven

  Co se podařilo:

  • Spolupracovat s ministerstvem kultury při přípravě legislativy, kulturní politiky, programu VISK a dalších koncepčních materiálech
  • Spolupracovat s Úřadem veřejné informační systémy při přípravě a realizaci SIP
  • Spolupracovat s ministerstvem pro místní rozvoj v rámci grantového programu pro obnovu českého venkova
  • Spolupracovat s poslanci a senátory Parlamentu ČR při přípravě legislativy a prosazování programů na podporu knihoven
  • Zastupovat SKIP v Českém fóru pro informační společnost

  Co se nepovedlo:

  • Dostatečně aktivně působit na okresní úřady při řešení transformace knihoven a zajištění financování regionálních funkcí

  O co je potřeba usilovat:

  • Nalézt kontakty a formy působení na představitele krajských orgánů
  • Obnovit a rozvinout kontakty se všemi složkami státní správy a samosprávy po volbách

 14. Usilovat o vyšší společenskou prestiž profese a zlepšení systému odměňování

  Co se podařilo:

  • Zvýšit informovanost veřejné správy o úloze knihoven v informační společnosti
  • Podílet se na přípravě Katalogu prací - profese Knihovník
  • Zúčastnit se několika výběrových řízení při obsazování funkce ředitele nebo vedoucího knihovny

  Co se nepovedlo:

  • Zvýšit úroveň odměňování pracovníků knihoven
  • Prosadit ve větší míře obsazování vedoucích míst v knihovnách formou výběrového řízení

  O co je potřeba usilovat:

  • Aktivně působit na řešení mzdové situace pracovníků knihoven

Organizace a řízení SKIP

 • Byla zajištěna plná funkčnost všech orgánů SKIP. V období od sjezdu v roce 1998 se uskutečnilo deset zasedání výkonného výboru SKIP včetně tří výjezdních zasedání, doplněných odborným programem orientovaným na aktuální problematiku knihovnictví a činnosti SKIP; proběhlo dvacet šest zasedání předsednictva výkonného výboru SKIP
 • Podstatně se zvýšila informovanost funkcionářů SKIP i všech jeho členů. K tomuto účelu byla vytvořena elektronická konference; byly vytvořeny a průběžně aktualizovány webové stránky SKIP.
 • Pravidelně byly vydávány výroční zprávy, které obsahovaly vždy podrobný výčet aktivit za uplynulý rok.
 • Systematicky bylo vedeno účetnictví SKIP. Kvalita zpracování stoupla díky využití jednotného programu ve všech regionech i v centru. Zprávy o výsledcích hospodaření byly pravidelně publikovány jako součást výročních zpráv a rovněž v Bulletinu SKIP.
 • V souladu s usnesením 3. sjezdu byl novelizován Jednací řád SKIP a dopracovány nezbytné metodické pokyny pro činnost SKIP a jeho hospodaření.

Zpracoval:
Vít Richter
18.6.2001


Zpět na Návrhy - materiály