KNIHOVNICKÁ DÍLNA 1999

Poprvé v malém sále Městské knihovny v Praze, celkově však již počtvrté, se sešli zástupci veřejných knihoven z celé České republiky na svém tradičním jarním setkání. Organizátorka akce - sekce veřejných knihoven SKIP - si jako vždy vytkla za cíl, spolu s účastníky akce, hledat nové způsoby zviditelňování veřejných knihoven a v neposlední řadě také informovat knihovnickou veřejnost o svých aktivitách a snaženích. Časově náročný program to ostatně jen potvrzoval.

Na 110 účastníků první den jednání vzrušeně diskutovalo o připravované knihovnické legislativě. Obavy, že zatím poslední a podle legislativců prý jediná průchodná verze nebude mít potřebný dopad na veřejné knihovny ve zřizovatelské působnosti samosprávy - tedy jejich naprostou většinu - jsou, zdá se, oprávněné. Nezbývá tedy nic jiného než obrátit svůj zájem na samosprávu a zákonodárné sbory a řešení hledat ve spolupráci s nimi. K tomu byli vyzváni nejen členové sekce veřejných knihoven SKIP, ale i všichni účastníci setkání.

První den jsme také vyslechli ucelenou informaci Mgr. Koubové o výsledcích letošního "RISKu", první zkušenosti z projektu Česká knihovna i nabídku Obce spisovatelů k navázání užší spolupráce s veřejnými knihovnami. Součástí odpoledního programu bylo i zamyšlení kolegyně Houškové nad problémy profesního vzdělávání. Netrpělivě očekávané setkání se zástupci ministerstva práce a sociálních věcí a diskuse na téma odměňování v knihovnictví se bohužel neuskutečnilo. Příčinou byla hektická politická situace a s ní spojená pracovní zaneprázdněnost ministra Špidly a naneštěstí i "selhání lidského faktoru". Pan náměstek Šimerka se totiž na jednání dostavil až o den později. Pan ministr se po zjištění pravého stavu věci za toto nedopatření ihned telefonicky omluvil a jako satisfakci nabídl svoji osobní účast na jiné profesní akci podobného rozsahu. Vsoučasné době se jedná o zařazení jeho příspěvku do programu podzimní sečské konference "Knihovny současnosti '99". Program prvního dne byl završen velmi zdařilým posezením s prezidentem České křesťanské akademie dr. Tomášem Halíkem. Kromě příjemně stráveného času získali knihovníci nabídku metodické pomoci při doplňování fondů knihoven i pomoci lektorské při organizování vzdělávacích seminářů.

Jednání druhého dne se již od osmé hodiny ranní neslo ve znamení hledání možnosti spolupráce se samosprávou a organizacemi s ní úzce souvisejícími. Se svou informací o působení Spolku pro obnovu venkova vystoupil jeho tiskový tajemník Pavel Hlavatý. Bylo dohodnuto navázání konkrétní spolupráce v rámci Programu obnovy venkova a aktivní zapojení knihovníků. Ve stejných intencích se budou rozvíjet kontakty se Svazem měst a obcí. Velmi příjemným zážitkem bylo vystoupení ing. Jana Floriana z ministerstva pro místní rozvoj, který přítomné knihovníky s velkým zaujetím podrobně informoval o možnostech obcí modernizovat služby svých veřejných knihoven využitím integrovaných grantů.

K informovanosti samosprávy o těchto možnostech už také přispěli sami knihovníci, zvláště pak sekce veřejných knihoven SKIP. Její členka dr. Štrossová připravila metodiku zpracování projektů tak, že jí některé obce mohly využít již vletošním ročníku, který měl uzávěrku 15. února 1999. Zmíněná kolegyně se také aktivně zúčastnila jednání celostátní konference Internet ve státní správě asamosprávě, která proběhla v měsíci březnu. Její vystoupení i prezentace informačních možností knihoven pracovníky SVK České Budějovice a SVK Kladno účastníci hodnotili s velkým uznáním.

Informace o přípravě celostátní propagační akce Týden knihoven byla závěrečným příspěvkem letošní Knihovnické dílny. Záštitu nad touto akcí převzal na základě podnětu sekce veřejných knihoven SKIP ministr kultury Pavel Dostál. Přislíbil i účast na zahajovacím programu celé akce, který je zatím ve stadiu úvah, ale určitě se uskuteční. V rámci Týdne knihoven proběhne i anketa mezi poslanci a senátory na podporu čtenářství a jeho rozvoj.

V naplňujícím se čase našeho setkání bylo konstatováno, že mnohé už bylo uděláno, ale mnohé úkoly stojí před námi a vyžádají si naše zaujetí, energii inadšení. Námětů, kudy by mohla vést cesta veřejného knihovnictví, bylo vysloveno nemálo. Záleží jen na nás, jak s nimi naložíme.

V úplném závěru setkání byl vysloven velký dík spolupořadateli akce Městské knihovně v Praze, která poskytnutím svých prostor a bezchybným servisem dodala významnému setkání knihovnické veřejnosti důstojný rámec.

Zbývá tedy už jenom dodat nashledanou na páté Knihovnické dílně 26. a 27. dubna roku 2000!

Milena Kodýmová

předsedkyně sekce VK SKIP
Zpět k obsahu Bulletinu