SKIP, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR   


Finanční řád SKIP

Tento Finanční řád platí pro hospodaření všech orgánů SKIP

 Článek 1
Obecná ustanovení

 1. Orgány SKIP hospodaří v souladu s platnými právními předpisy, Stanovami SKIP a Pravidly pro hospodaření s finančními prostředky a majetkem Svazu knihovníků a informačních pracovníků (dále jen "Pravidla pro hospodaření")
 2. Za hospodaření VV SKIP odpovídá z jeho pověření předsednictvo SKIP.
 3. Za hospodaření regionální organizace SKIP (dále jen "regionální organizace") odpovídá regionální výbor SKIP (dále jen "regionální výbor"). Každá regionální organizace hospodaří samostatně v rámci svého rozpočtu. Svým majetkem odpovídá za své závazky. Regionální výbory mají možnost uzavírat závazky do výše svého (dílčího) rozpočtu a svého majetku.
 4. Regionální výbory schvalují dispoziční oprávnění s prostředky regionální organizace vybraným členům svého výboru, kterým též určují pravomoc a osobní odpovědnost za výkon funkce.

 Článek 2
Finanční zdroje

1. Finančními zdroji orgánů SKIP jsou

a) pravidelné příspěvky členů; výši příspěvků stanovuje valná hromada SKIP;
b) prostředky z konkurzů na účelové projekty, vyhlašovaných státními orgány,
c) příspěvky právnických a fyzických osob,
d) výtěžky vlastního majetku a z vlastní výdělečné činnosti,
e) veřejné subvence a dotace,
d) dary a odkazy.

2. Výši odvodu z členských příspěvků regionální organizace do rozpočtu VV SKIP stanovuje valná hromada SKIP.

Odvody členských příspěvků regionální organizace se provádějí v případě zálohy do 30.7. a v případě vyúčtování do 30.11.

Článek 3.
Rozpočet

 1. Hospodaření VV SKIP a regionálních výborů se řídí rozpočtem příjmů a výdajů na kalendářní rok schválených předsednictvem SKIP, respektive regionálním výborem SKIP
 2. Orgány SKIP jsou oprávněny provádět změny rozpočtu a jsou povinny zajistit snížení výdajů v případě, že je zřejmé, že rozpočtované příjmy nebudou splněny.

 Článek 4.
Účetnictví

 1. VV SKIP a regionální organizace mají jednu právní subjektivitu a jsou účetní jednotkou, která vede jednoduché účetnictví podle zákona o účetnictví. Příjmy a výdaje člení důsledně v souladu se zákonem o daních z příjmů na zdanitelné a nezdanitelné.
 2. Roční účetní závěrku (zprávu o hospodaření) regionální organizace schvaluje regionální výbor. Roční účetní závěrku za organizaci schvaluje VV SKIP, který rozhodne o použití případného zisku nebo způsobu úhrady ztráty.
 3. Roční účetní výkazy, přiznání k dani z příjmů právnických osob a ostatní výkazy za celou účetní jednotku schvaluje VV SKIP.

 Článek 5.
Odměňování

 1. VV SKIP a regionální výbor schvalují případné odměňování členů podílejících se na činnosti SKIP podle hospodářských výsledků a finančních možností rozpočtu.
 2. VV SKIP může zmocnit předsedu SKIP nebo tajemníka SKIP k rozhodnutí o udělení odměn podle článku 5, odst. 1.

 Článek 6.
Používání finančních prostředků

 1. VV SKIP a každý regionální výbor zřizuje jeden či více účtů u peněžního ústavu. S účty disponují určení členové regionálních výborů respektive VV SKIP na základě podpisového vzoru.
 2. Orgány SKIP mohou v průběhu roku poskytovat dary členům SKIP, ve výjimečných případech i nečlenům.
 1. VV SKIP a regionální výbory nemohou vkládat podíly do jiných právnických osob, sdružovat se s jinými právnickými osobami nebo být tichým společníkem, nemohou poskytovat půjčky, dary a dotace kromě případů vymezených v tomto Finančním řádu. Výjimky může povolit po projednání valná hromada SKIP.

 Článek 7.
Postup při sloučení nebo rozdělení regionu

 1. Při sloučení nebo rozdělení regionální organizace přechází majetek slučované respektive rozdělované regionální organizace do majetku přebírající regionální organizace, a to podle dohody uzavřené mezi oběma složkami a za spoluúčasti VV SKIP. Obdobně je tomu i v případě převzetí závazků a pohledávek.

Článek 8.
Kontrola hospodaření

 1. Za kontrolu hospodaření SKIP odpovídají příslušné dozorčí komise.

 Tento finanční řád byl schválen VV SKIP dne 9.12.1998.

 V Praze dne 10.12.1998

PhDr. Vít Richter
předseda SKIP


zpět na homepage