SKIP, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR   

Programové prohlášení

přijaté 4. valnou hromadou SKIP 22.6.2001 v Brně

Knihovny jsou dnes již nezpochybnitelným prvkem informační infrastruktury společnosti a významným i uznávaným garantem demokratického přístupu k informacím pro nejširší veřejnost.

Jsou schopny nejen zachovat tradiční metody zpřístupňování informačního bohatství uloženého v tištěných dokumentech, ale také zprostředkovat přístup k nejnovějším informacím bez ohledu na místo jejich vzniku, uložení i formu. Za poslední roky došlo k velkému rozšíření nabízených moderních služeb a knihovny jsou stále více vnímány jako skutečně moderní informační instituce, jako opravdové brány do světa poznání, vědění a vzdělání.

Toto chápání knihoven je zcela v souladu s programovými cíli Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (dále SKIP), mnohdy je pak i výsledkem jeho dosavadních snah, neboť SKIP usiluje celou svou činností o naplňování společenské funkce knihoven i posilování jejich odborné a společenské prestiže. Dosavadní pozitivní výsledky jej proto zavazují k rozšíření a prohloubení úlohy integrující profesní organizace.

V tomto smyslu bude SKIP v příštím období zejména:

 1. Prosazovat realizaci Strategie českého knihovnictví a programu Veřejné informační služby knihoven a dále aktivně spolupůsobit při uplatňování státní informační, kulturní a vědní politiky v oblasti knihoven a informační činnosti

 2. Podporovat uvedení knihovního zákona do každodenní praxe knihoven; podílet se na úpravě i realizaci právních předpisů, norem a doporučení majících přímý či zprostředkovaný vliv na rozvoj oboru; spolupracovat s poslanci, senátory, ministerstvem kultury a dalšími orgány státní správy a samosprávy

 3. Podporovat rovnovážný vztah mezi autorskými právy a myšlenkou volného šíření informací tak, aby se zabránilo omezování veřejných knihovnických a informačních služeb; zastupovat institucionální členy při obhajobě jejich profesních zájmů ve vztahu k ochranným autorským sdružením a organizacím

 4. Obhajovat a prosazovat právo občanů na neomezený přístup k informacím prostřednictvím knihoven jako zásadní princip služeb knihoven

 5. Podporovat efektivní formy vzájemné spolupráce všech paměťových institucí (knihoven nejrůznějších typů, archivů a muzeí) a vytváření kooperačních sdružení na všech úrovních a sdílení informačních zdrojů a služeb mezi těmito institucemi

 6. Navazovat kontakty a spolupráci se zástupci krajské samosprávy a usilovat o rovnoměrný rozvoj knihovnictví v České republice; v tomto smyslu podporovat i působení regionálních organizací SKIP a jejich spolupráci s příslušnými orgány státní správy, samosprávy a ostatními zřizovateli knihoven

 7. Posilovat svou činnost v regionech, zaměřovat se na rozšiřování informační sítě i do knihoven v malých obcích; usilovat o možnost profesionalizace těchto knihoven

 8. Iniciovat těsnější spolupráci odborných knihovnických škol a knihovnických institucí a organizací, zejména v oblasti on-line a distančního vzdělávání, výzkumu v oboru apod.

 9. Přispívat vlastními aktivitami k celoživotnímu vzdělávání pracovníků knihoven, organizovat semináře, konference a diskusní setkání k aktuálním otázkám rozvoje knihovnictví

 10. Rozšiřovat kontakty a spolupráci s firmami, které svými produkty ovlivňují činnost knihoven

 11. Usilovat o rozšíření členské základny

 12. Prezentovat obor a jeho významné výsledky široké veřejnosti v odborném tisku, hromadných sdělovacích prostředcích i pořádáním a účastí v propagačních akcích ("Týden knihoven", Březen-měsíc internetu aj.); informovat sdělovací prostředky o závažných problémech knihoven

 13. Aktivně působit v mezinárodních odborných organizacích, podporovat realizaci hlavních mezinárodních knihovnických programů a jejich aplikaci do činnosti knihoven ČR, zapojovat se do evropských projektů; rozšiřovat spolupráci s profesními spolky a organizacemi v ČR i v zahraničí; iniciovat a podporovat mezinárodní spolupráci knihoven

 14. Usilovat o vyšší společenskou prestiž profese a zlepšení systému odměňování

26.6.2001


zpět na homepage