SKIP, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR   

Stanovy Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR

(Aktualizováno 4. valnou hromadou SKIP v Brně, 22.6.2001)

Článek 1
Název a působnost

 1. Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (dále jen SKIP) je dobrovolnou, odbornou a stavovskou organizací knihovníků a informačních pracovníků. Má charakter občanského sdružení.
 2. SKIP působí na území České republiky.
 3. SKIP je samostatnou právnickou osobou se sídlem v Praze.

Článek 2
Účel a poslání

SKIP zejména

 1. usiluje o soustavné zvyšování úrovně knihovnické a informační práce a s tím spojené prestiže oboru a o to, aby ze strany zřizovatelů knihoven a informačních institucí byly vytvářeny příznivé podmínky pro jejich činnost a rozvoj,
 2. podílí se na tvorbě a realizaci koncepcí oboru, organizuje odborné a společenské styky mezi knihovníky a informačními pracovníky, spolupracuje s knihovnami a informačními útvary, se vzdělávacími institucemi v oboru a s dalšími organizacemi, které se doma či v zahraničí zabývají knihovnictvím a informační činností,
 3. účastní se odborné přípravy specialistů, přispívá k celoživotnímu vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků, vysílá své členy na studijní cesty a stáže doma i v zahraničí,
 4. rozvíjí styky s profesními spolky a organizacemi působícími (i v oborech souvisejících) doma i v zahraničí a také s mezinárodními organizacemi v oboru.

Článek 3
Formy a metody práce

K plnění svých úkolů SKIP

 1. řídí se ve veškeré činnosti přijatými stanovami, programem a jednacím řádem, v jejich rámci vytváří svým členům podmínky pro nejširší demokratickou výměnu názorů, poznatků a zkušeností,
 2. vytváří podle potřeb a zájmu svých členů územní orgány, sekce, komise, kluby, pracovní a tvůrčí skupiny,
 3. pořádá konference, semináře, kolokvia, besedy, kurzy, ankety, soutěže nebo společenské akce,
 4. vysílá své členy na studijní cesty a stáže doma i v zahraničí a dle možností jim poskytuje finanční výpomoc, popř. stipendia,
 5. zajišťuje odborné konzultace, expertízy, provádí průzkumy, oponentury či speciální výzkumy,
 6. vyvíjí vlastní poradenskou, vydavatelskou a hospodářskou činnost a zakládá pomocné instituce a zařízení v oborech své činnosti,
 7. zastupuje své členy a oblast zájmů SKIP v národních a mezinárodních orgánech a organizacích a zprostředkovává styk a spolupráci ve sféře své činnosti.

Článek 4
Členství

Členové SKIP jsou řádní, institucionální, a čestní.

 1. Řádným členem SKIP se může stát každý občan České republiky, který je nebo byl profesně činný v knihovnách a informačních střediscích, jestliže souhlasí se Stanovami SKIP. Řádnými členy SKIP se mohou stát rovněž studenti knihovnických a informačních škol.
 2. Institucionálním členem SKIP se může stát každá knihovna nebo informační středisko (popř.instituce, v jejímž rámci knihovna či informační středisko působí) a také pracoviště sloužící knihovnické a informační profesi.
 3. Čestným členem SKIP se může stát významná domácí a zahraniční osobnost, která se vynikajícím způsobem zasloužila o rozvoj knihovnictví nebo informační profese v návaznosti a v souvislosti s působením SKIP.
 4. Členem SKIP se může stát cizí státní občan na základě souhlasu předsednictva VV SKIP.
 5. Členské přihlášky do SKIP se podávají písemně. Členství zaniká vystoupením, úmrtím nebo zbavením členství. Podrobná ustanovení o přijímání členů a o zániku členství obsahuje Jednací řád SKIP.

Článek 5
Práva a povinnosti členů

 1. Každý člen má právo
  1. být informován o svazové činnosti a účastnit se všech akcí, které SKIP pořádá,
  2. vznášet dotazy, podávat návrhy a vyslovovat se k projednávaným otázkám,
  3. získat odbornou a právní poradu v profesních otázkách,
  4. využívat všech výhod členství ve SKIP (konzultace, studijní cesty, stipendia, členské slevy),
  5. publikovat v tisku SKIP.
 2. Řádný člen může volit i být volen do všech orgánů SKIP.
 3. Institucionální člen má právo zúčastnit se všech jednání SKIP. Deleguje-li institucionální člen na jednání v kterémkoli orgánu SKIP více zástupců, má při hlasování pouze jeden hlas.
 4. Čestný člen má tatáž práva jako člen řádný s výjimkou aktivního a pasivního volebního práva. Při jednání má hlas poradní. Čestný člen neplatí členské příspěvky.
 5. Řádný člen má tyto povinnosti
  1. pracovat ve svazových orgánech, do nichž byl se svým souhlasem zvolen nebo jmenován,
  2. dodržovat stanovy a jiná závazná ustanovení SKIP,
  3. řádně a včas platit členské příspěvky.
 6. Institucionální člen má tyto povinnosti
  1. dodržovat stanovy a jiná závazná ustanovení SKIP
  2. řádně a včas platit členské příspěvky.

Článek 6
Orgány SKIP

 1. valná hromada SKIP (dále jen "valná hromada")
 2. výkonný výbor SKIP (dále jen "VV")
 3. předsednictvo VV SKIP (dále jen "předsednictvo")
 4. dozorčí komise SKIP
 5. regionální orgány SKIP (dále jen "regionální orgány")
 6. odborné orgány SKIP

Článek 7
Valná hromada - základní ustanovení

 1. Nejvyšším orgánem SKIP je valná hromada. Skládá se ze všech na ní přítomných členů SKIP.
 2. Valné hromady jsou řádné, mimořádné a náhradní.
 3. Řádnou a mimořádnou valnou hromadu lze uskutečnit v ohlášeném termínu při účasti nejméně 20 % ze všech členů SKIP.
 4. Zjistí-li se po prezenci členů SKIP, že valnou hromadu nelze uskutečnit v ohlášeném termínu, uskuteční se náhradní valná hromada 30 minut po konstatování, že valná hromada není schopna usnášení.
 5. Náhradní valná hromada se může uskutečnit, je-li přítomno alespoň 5 % členů SKIP.

Článek 8
Působnost valné hromady

 1. Valná hromada volí a odvolává tajným hlasováním předsedu SKIP, 20 členů VV, maximaálně 10 náhradníků VV a členy dozorčí komise.
 2. Valná hromada schvaluje Program činnosti SKIP.
 3. Valná hromada schvaluje Stanovy SKIP, včetně případných změn a doplňků.
 4. Valná hromada rozhoduje o ukončení činnosti SKIP.
 5. Každá valná hromada schvaluje Zprávu o činnosti SKIP, Zprávu o hospodaření SKIP a Zprávu dozorčí komise SKIP.
 6. Valná hromada stanovuje výši ročního členského příspěvku.
 7. Valná hromada stanovuje výši odvodu z členských příspěvků regionální organizace do rozpočtu VV.
 8. Valná hromada schvaluje Finanční řád SKIP.

Článek 9
Svolávání valné hromady

 1. Řádnou valnou hromadu svolává minimálně jednou za tři roky VV s tím, že termín konání řádné valné hromady se ohlásí každému členovi SKIP nejpozději 6 měsíců předem.
 2. Mimořádnou valnou hromadu svolává VV na žádost nejméně jedné třetiny členů SKIP nebo třetiny regionálních výborů, a to nejpozději do tří měsíců po doručení písemné žádosti předsednictvu.
 3. Náhradní valná hromada se svolává v případě, který uvádí článek 7, odst.4.

Článek 10
Účast na valné hromadě

 1. Každý člen SKIP má právo účastnit se valné hromady.
 2. Institucionální člen SKIP je na valné hromadě zastupován statutárním zástupcem nebo jím písemně pověřenou osobou.
 3. Člen SKIP má na valné hromadě právo hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se SKIP a může uplatňovat návrhy a protinávrhy.
 4. Valné hromady se účastní všichni členové VV, předsednictva a dozorčí komise SKIP.

Článek 11
Rozhodování valné hromady

 1. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů SKIP, kromě případů uvedených v článku 8, odst.3 a 4, kdy rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členů SKIP.
 2. Volby do VV a dozorčí komise probíhají tak, že do potřebného počtu jsou zvoleni ti, kdo získali postupně podle pořadí nejvíce hlasů. Za náhradníky VV jsou zvoleni ti, kdo se umístili ve volbách do VV na 21. až 30. místě podle počtu získaných hlasů.
 3. Volba předsedy SKIP: Ze zvolených členů VV volí valná hromada předsedu SKIP. Předsedou SKIP se stává ten, kdo získá ve volbách nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů SKIP. Nezíská-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu, koná se druhé kolo voleb, do kterého postupují dva kandidáti s největším počtem hlasů podle pořadí.

Článek 12
Výkonný výbor SKIP

 1. Výkonný výbor SKIP řídí a organizuje činnost v období mezi valnými hromadami. Je odpovědný za svou práci valné hromadě, které předkládá zprávu o své činnosti.
 2. VV se skládá ze dvaceti volených členů, kteří nemohou být ve VV zastupováni a z předsedů regionálních výborů, kteří mohou být ve VV zastupováni pověřenými zástupci.
 3. V případě, že ve VV z různých důvodů klesne počet volených členů na 19, nastupuje na uvolněné místo ve VV podle pořadí první ze zvolených náhradníků VV.
 4. VV schvaluje Jednací řád SKIP na společném zasedání VV a dozorčí komise dvoutřetinovou většinou ze všech přítomných.

Článek 13
Předsednictvo VV

 1. Předsednictvo má deset členů. VV si volí ze svého středu devět členů předsednictva. V jeho čele je valnou hromadou zvolený předseda SKIP. Předsednictvo se skládá z předsedy, místopředsedy, tajemníka a dalších členů pověřených konkrétními funkcemi.
 2. Předsednictvo plní úkoly stanovené VV mezi jeho zasedáními, připravuje schůze VV, zajišťuje a provádí jeho usnesení.
 3. Předsednictvo realizuje styky s vedoucími orgány příbuzných domácích, zahraničních a mezinárodních organizací.
 4. Předsednictvo odpovídá za svou činnost VV a předkládá mu o své činnosti zprávu. VV má právo změnit usnesení předsednictva, se kterým nesouhlasí.
 5. S výjimkou předsedy může VV kteréhokoli člena předsednictva vyměnit, a to v tajném hlasování.

Článek 14
Předseda, místopředseda a tajemník SKIP

 1. Předseda svolává schůze VV a předsednictva a předsedá jim. Společně s místopředsedou a tajemníkem zastupuje SKIP a jedná jeho jménem.
 2. Tajemník připravuje schůze VV, řídí práci sekretariátu a odpovídá za jeho činnost.

Článek 15
Čestný předseda

 1. VV může rozhodnout o jmenování odstupujícího předsedy čestným předsedou.
 2. Čestný předseda může být pověřován předsedou SKIP k zastupování SKIP navenek.
 3. Čestný předseda má právo zúčastnit se jednání VV a předsednictva s hlasem poradním.
 4. VV může z vážných důvodů titul čestného předsedy odejmout.

Článek 16
Dozorčí komise SKIP

 1. Dozorčí komise SKIP
  1. sleduje dodržování Stanov SKIP, kontroluje plnění usnesení valné hromady a dodržování platných norem v činnosti SKIP,
  2. kontroluje a reviduje hospodářskou činnost SKIP, dbá o hospodárné zacházení s majetkem a jeho uchovávání,
  3. podává VV pravidelné zprávy, ze své činnosti se však odpovídá pouze valné hromadě, kterou je volena.
 2. Počet členů dozorčí komise stanovuje valná hromada. Členové dozorčí komise nemohou být členy jiných statutárních orgánů SKIP. Ze svých členů si volí dozorčí komise předsedu, kterého má právo též vyměnit. Členové dozorčí komise se mohou zúčastňovat zasedání VV s hlasem poradním.
 3. Předseda dozorčí komise má právo zúčastnit se všech jednání VV i jeho předsednictva. Na těchto zasedáních má poradní hlas.
 4. Dozorčí komise má povinnost zveřejňovat své zprávy ve svazovém tisku a VV je povinen toto zveřejnění v co nejkratší době zajistit.

Článek 17
Sekretariát

 1. Sekretariát je operativním orgánem VV a jeho předsednictva. Za činnost sekretariátu odpovídá tajemník SKIP.
 2. Počet pracovníků a složení sekretariátu se řídí potřebami a finančními možnostmi SKIP a schvaluje je VV.

Článek 18
Regionální orgány

 1. Členové SKIP podle místa svého pracoviště nebo bydliště vytvářejí regionální organizace SKIP. Na regionálních valných hromadách, konaných nejméně jednou za tři roky před valnou hromadou SKIP, volí členové SKIP regionální výbor, regionální dozorčí komisi a také předsedu regionálního výboru v tajném hlasování. Požádá-li o to nejméně jedna třetina členů regionální organizace, schází se regionální valná hromada mimořádně, a to nejpozději do tří měsíců po předložení písemné žádosti. Pro konání regionálních valných hromad platí stejná základní ustanovení jako pro valnou hromadu SKIP (čl. 7, odst. 3 - 5).
 2. Regionální výbory SKIP plní v územních celcích úkoly vyplývající ze stanov, programu a pokynů VV.
 3. Regionální dozorčí komise plní obdobné úkoly a mají ve svém regionu tatáž práva a povinnosti jako dozorčí komise SKIP.
 4. Ustanovení, týkající se organizace, hospodaření a činnosti regionálních výborů, obsahuje Jednací řád SKIP.

Článek 19
Odborné orgány SKIP

 1. Členové SKIP se mohou podle své specializace a zájmů seskupovat v sekcích, v odborných komisích a v dočasných pracovních skupinách jak na regionální, tak i celostátní úrovni.
 2. Jejich složení, program a náplň činnosti schvaluje na celostátní úrovni VV, na regionální úrovni příslušný regionální výbor SKIP.

Článek 20
Rozhodování orgánů SKIP

 1. Orgány SKIP se usnášejí prostou většinou přítomných, pokud není Stanovami SKIP a Jednacím řádem SKIP stanoveno jinak.
 2. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 3. VV, jeho předsednictvo, dozorčí komise a regionální výbory jsou schopny se usnášet, je-li přítomna polovina jejich členů.

Článek 21
Vztah k zahraničním a mezinárodním profesním organizacím

 1. SKIP usiluje o spolupráci s příbuznými zahraničními a mezinárodními organizacemi nebo institucemi a podle potřeb s nimi uzavírá písemné dohody o spolupráci na celostátní nebo regionální úrovni.
 2. V rámci spolupráce se zahraničím VV
  1. připravuje dohody celostátního charakteru o spolupráci se zahraničními a mezinárodními partnery,
  2. deleguje zástupce SKIP na zahraniční sjezdy a zasedání,
  3. vyhlašuje konkursy na zahraniční stáže a pobyty,
  4. dává souhlas k písemným dohodám regionálních výborů o spolupráci se zahraničními a mezinárodními partnery.

Článek 22
Hospodaření a majetek

 1. Ekonomické aspekty činnosti SKIP upravuje Finanční řád SKIP, příp. další pravidla.
 2. Finanční prostředky pro svou činnost získává SKIP
  1. z pravidelných příspěvků svých členů, výši příspěvků stanovuje valná hromada,
  2. z konkurzů na účelové projekty, vyhlašovaných státními orgány,
  3. z příspěvků právnických a fyzických osob, zainteresovaných na činnosti SKIP,
  4. z výtěžku vlastního majetku a z vlastní výdělečné činnosti,
  5. z veřejných subvencí a dotací,
  6. z darů a odkazů.
 3. Hospodaření SKIP se řídí zásadami platnými pro občanská sdružení a dalšími obecně platnými předpisy.
 4. VV informuje členstvo o hospodaření a majetku SKIP nejméně jednou ročně písemnou zprávou prostřednictvím svazového tisku.

Článek 23
Zánik SKIP

SKIP zaniká usnesením valné hromady, která také rozhodne jak bude naloženo s majetkem.

Článek 24
Přechodná ustanovení

 1. Předseda, VV a revizní komise zvolení na 3. řádném sjezdu SKIP jsou považováni za předsedu, VV a dozorčí komisi ve smyslu těchto stanov.
 2. Přechodná ustanovení jsou platná do nejbližší valné hromady.

Článek 25
Platnost stanov

 1. Zrušují se Stanovy SKIP účinné od 5. září 1998.
 2. Tyto stanovy nabývají účinnosti od 23. června 2001.

26.6.2001


zpět na homepage