SKIP, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR   

VÝROČNÍ ZPRÁVA SKIP ZA ROK 2001


ÚVOD

Rok 2001 byl pro Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP) rokem konání první valné hromady, která navázala na tradiční sjezdy. Na valné hromadě bylo komplexně zhodnoceno hlavní směřování spolku, sečtena pozitiva, jichž se podařilo dosáhnout, a pojmenováno i to, co se nepodařilo realizovat v průběhu hodnocených let 1998-2001. Vzhledem k tomu, že toto období je komplexně popsáno ve zprávě z června 2001, zabývá se tato Výroční zpráva za rok 2001 pouze obdobím činnosti nově zvoleného výkonného výboru, tedy 2. pololetí 2001. Je proto rozsahem stručnější.
V úvodu je vhodné zmínit, že rok 2001 přinesl českému knihovnictví dlouho očekávanou událost: byl schválen Zákon č 257/2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Schválení knihovního zákona bylo završením dlouholeté iniciativy a řady aktivit SKIP, který přípravě zákona věnoval mnoho práce a námahy a jemuž se podařilo zásadně ovlivnit obsah vládního návrhu a přispět k jeho pozitivnímu projednání v Legislativní radě vlády a Parlamentu ČR. Jedním z prvořadých úkolů, které si SKIP vytkl do nejbližšího období ihned po schválení zákona, je podílet se na přípravě prováděcích předpisů, standardů a doporučení k zákonu a iniciovat spolupráci se zodpovědnými institucemi a orgány při realizaci těchto úkolů. V této souvislosti se také pokračuje ve spolupráci s poslanci a senátory Parlamentu ČR při prosazování programů na podporu knihoven a při přípravě dalších legislativních opatření. SKIP se také nadále úspěšně angažuje při řešení transformace knihoven v souvislosti s transformací veřejné správy a zajištěním financování regionálních funkcí.
Co se tady podařilo za poslední půlrok?

SPOLKOVÁ PRÁCE

Předsednictvo a výkonný výbor

V červnu 2001 proběhla v Brně první valná hromada SKIP, která navázala na tradici sjezdů. SKIP tak přešel k formě přímé demokracie, neboť účast na valné hromadě byla otevřena všem členům spolku. Ti této možnosti opravdu využili, a tak se schvalování všech zásadních zpráv a dokumentů, volby nového výkonného výboru, dozorčí komise a předsedy i všech dalších důležitých aktů zhostilo více než 100 členů. Přestože podstatné údaje i zásadní dokumenty je možno nalézt na webových stránkách SKIP, uveďme na tomto místě alespoň, že předsedou SKIP se opět stal kol. Vít Richter a že čestnou předsedkyní byla jmenována jeho předchůdkyně ve funkci, kol. Jarmila Burgetová. Valná hromada byla spojena, jako tomu bývá u ostatních zahraničních spolků, s odbornou akcí - seminářem Knihovny pro každého. Odborná náplň byla hodnocena velmi dobře přítomnými (bylo jich na dvě stě), a to jak v auditoriu, tak v řadách lektorů, mezi nimiž nechyběly významné osobnosti z našeho oboru, ale i z akademické sféry, veřejné správy, spolupracujících firem a organizací. Spokojeni s pobytem byli i zahraniční hosté. Také společenská část programu byla velmi zajímavá. Na valné hromadě byly rovněž poprvé uděleny Ceny českých knihovníků. Deseti kolegyním a kolegům (seznam laureátů na: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/Cena.htm) byl předán s květinovým darem drobný šperk - zlatomodrá "kapka" - jako poděkování a uznání za práci, jíž přispěli k rozvoji oboru i znovuustavení a rozkvětu našeho profesního spolku. (V některých regionech doplnili tento akt také předáním cen a uznání na krajské úrovni.) Brněnské spolkové setkání bylo důstojnou a reprezentativní akcí.
Nový výkonný výbor se své práce ujal na prvním zasedání dne 16.8.2001. Zvolil nové předsednictvo, určil garance členů výboru za konkrétní aktivity SKIP ( složení orgánů SKIP na http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/kdojekdo.htm). Mezi tradičními zájmovými oblastmi získala dominantní postavení problematika vzájemné spolupráce knihoven s cílem získat pro tuto spolupráci maximum profesních kolegů i institucí. Zatím se přesněji daří definovat možnosti kooperace s knihovnami vysokoškolskými a muzejními, jejichž zástupci se v hojnější míře stali členy výkonného výboru. V souvislosti s vytčeným cílem prohloubit cílevědomou spolupráci s knihovnickými sdruženími v ČR a vytvořit společnou jednací platformu pro koordinaci v zásadních otázkách a stanoviscích zahájil nový výbor jednání s Asociací knihoven o spojení obou organizací. V intencích spolupráce, tentokráte interdisciplinární, se začaly bohatěji rozvíjet i kontakty v oblasti ochrany a záchrany kulturního bohatství paměťových institucí, zejména jako aktivity Modrého štítu, (blíže viz: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/ModrySt.htm ), spolupráce v rámci projektu Cultivate apod.
Jednotliví členové výboru zodpovědní za konkrétní oblasti zpracovali návrhy dalšího postupu v uvedených oblastech a v některých začaly již konkrétní práce. Druhé zasedání výkonného výboru proběhlo v Hradci Králové a mohlo již hodnotit i konkrétní výsledky. Toto jednání však bylo především spojeno se seminářem "Zákon o knihovnách v širších souvislostech", věnovaným dalšímu postupu prací na předpisech návazných na knihovní zákon (vzorové výpůjční řády, směrnice o evidenci a revizi, směrnice o MVS, registrace knihoven na MK ČR aj.)
Také nové předsednictvo zahájilo neprodleně práci. Zdařilý průběh semináře v Hradci Králové, semináře Knihovny, archivy a muzea v digitálním světě, příprava semináře Celoživotní vzdělávání a knihovny ve spolupráci s Goethe-Institutem, ustavení sekce vzdělávání jako nástupnické organizace Výukového centra MOLIN, příprava nových webových stránek a elektronického přehledu knihovnických akcí včetně webového registračního formuláře, průběžná prezentace činnosti SKIP i vydaných materiálů na webu (na webu SKIP byla např. zveřejněna - v tištěné podobě již zcela rozebraná - Eurosměrnice Průvodce znalostmi a dovednostmi evropských odborných pracovníků v oboru knihovnických a informačních služeb http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/smernice.pdf nebo atraktivní praktická příručka z oblasti právní problematiky Jak se vyhnout právním léčkám: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/AutZak/PravniLecky.rtf ) - to vše jsou výsledky půlroční činnosti.
Práci zahájila také nová dozorčí komise. Nadále bylo systematicky vedeno účetnictví SKIP a připraveny podklady pro zprávu o hospodaření v roce 2001.

ČLENSKÁ ZÁKLADNA

Jestliže v období, které postihuje zpráva přednesená v červnu na valné hromadě (léta 1998 až 2000), byl konstatován mírný nárůst počtu individuálních i institucionálních členů (stav k 31.12. 1998: 863 individuálních a 258 institucionálních členů, stav k 31.12.2000: 871 individuálních a 310 institucionálních členů), pak v průběhu roku 2001 se tempo nárůstu udrželo. K 31.12. má SKIP 897 individuálních a 353 institucionální členy. Zajímavé je složení členské základny. Z institucionálních členů jsou v drtivé převaze veřejné knihovny univerzálního charakteru (265). S velkým odstupem následují knihovny vysokoškolské (32) a specializované knihovny (31); překvapivý je počet knihoven vojenských (21), pouze 2 knihovny školní a 2 členové ostatní (subjekty neknihovního charakteru). Také individuální členové pracují především ve veřejných knihovnách (607), 105 kolegů je ze nejrůznějších specializovaných knihoven (četné jsou knihovny AV ČR, STK a lékařské knihovny, ale tato skupina zahrnuje i řadu dalších specifických či malých knihoven a informačních pracovišť, kde je zřejmě patrná snaha o navázání/udržení profesních kontaktů), následují vysokoškolské knihovny (49), učitelé - převážně oborových škol (l0), školní knihovny (6) a pracovníci ostatních institucí (14). U 92 kolegů není uvedeno zaměstnání, pouze u 9 je uvedeno, že jsou již v důchodu; lze předpokládat že skupina bez udání zaměstnavatele představuje také většinou kolegy v důchodovém věku. Pouze u pěti jmen je uvedena profese "student".
Přes pozvolný nárůst SKIP stále zastupuje pouze menší část pracovníků oboru, a to především z veřejných knihoven; jen pomalu přibývá do řad členstva nejmladší generace; výraznější zastoupení knihovníků z vysokoškolských a specializovaných knihoven by nepochybně bylo pro SKIP posilou. Možnost udělení titulu čestného členství využil v loňském roce region 03 (jihočeský), když předložil výkonnému výboru návrh na udělení čestného členství prof. Erazimu Kohákovi a jeho choti.
SKIP se v posledních letech stal pro české knihovnictví a knihovny skutečně významnou organizací, jak dokazují výsledky jeho aktivit. Této skutečnosti však není dostatečně využito ke získávání nových členů.
Databáze členské základny umožňuje řadu rozborových prací. Do loňského roku komplikoval poněkud tuto práci systém ISIS, s nímž již většina knihoven nepracuje. Perspektivní databázi v Accesu jako obecném kancelářském databázovém programu předchází současný stav - evidence v tabulkové formě (Excel). Převod uskutečněný v r.2001 by měl usnadnit všem regionům správu a redakci záznamů, aby nová databáze byla co nejsprávnější a nejúplnější. V tomto ohledu je ovšem před jednotlivými regiony dosti značný úkol.

SKIP a INTERNET

Prezentace SKIP a jeho aktivit na webu se stala natolik samozřejmou věcí, že se již vážně začala připravovat její restrukturalizace i nová tvář. SKIP se také stane garantem přehledu "knihovnických" odborných a společenských akcí pořádaných v ČR. Pro tento účel je připravována webová forma registrace. Na stránkách je stále více podstatných a pro obor důležitých informací (viz http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/Default.htm ).
Pokračuje rutinní využívání elektronické konference SKIP. I ve většině regionů se dnes na spolkové bázi komunikuje především elektronicky. V některých byly zřízeny nebo se zřizují k zrychlení a zefektivnění komunikace regionální elektronické konference členů SKIP.
Vlastní elektronickou konferenci "Andersen" má od r. 2001 také Klub dětských knihoven a velmi účinně ji využívá ke komunikaci, ale i dalším aktivitám.

PRO ČESKÉ KNIHOVNY A KNIHOVNICTVÍ

VISK - Veřejné informační služby knihoven

Přestože program VISK již řídí Koordinační centrum NK ČR a nejdůležitější role SKIP v této oblasti skončila, jako jeden z hlavních úkolů si i nový výkonný výbor předsevzal usilovat o co nejširší informovanost knihoven a jejich zřizovatelů o programu VISK, a tudíž možnosti připojení knihoven v malých obcích k informačním sítím. Na toto téma se konala řada setkání, konzultací, seminářů a dalších akcí především v regionech.

Nejmenším knihovnám

Právě automatizace a připojování malých knihoven k internetu a umožnění jejich informování a plnohodnotné komunikace s ostatní odbornou veřejností, které se v loňském roce díky neobvykle vysoké dotaci na program VISK mohlo uskutečnit, je velkým přínosem iniciativ SKIP. Kromě toho se ovšem kvalitativně posunuly i další aktivity na pomoc menším knihovnám. V r. 2001 pokračovala soutěž Vesnice roku, v níž bylo hodnocení úrovně knihoven akceptovaným rovnoprávným kritériem v celé škále podmínek, a co víc - tento fakt již napomohl zlepšit situaci některých obecních knihoven. V rámci soutěže Vesnice roku byly vyhodnoceny nejlepší knihovny v jednotlivých krajích a pro devět nejlepších bylo uspořádáno slavnostní setkání a vyhlášení titulu Knihovna roku v Zrcadlové kapli Klementina. Všechny knihovny obdržely dary, na něž se podařilo sehnat finance v grantu MK ČR; na ocenění knihoven se podíleli také sponzoři. Vlastnímu slavnostnímu aktu byli kromě zástupců oceněných knihoven přítomni také jejich zřizovatelé, odborná veřejnost a několik zástupců sdělovacích prostředků.

Legislativa

Regionální funkce
Kromě aktivit spojených s prosazením knihovního zákona (viz výše), patřila k prioritám loňského roku v oblasti legislativy otázka regionálních funkcí veřejných knihoven. Přestože se v současné době touto problematikou zabývá především odbor knihovnictví NK ČR a další profesionální pracoviště, SKIP vyvinul v loňském roce značné úsilí při lobování v Poslanecké sněmovně i Senátu. Výsledkem soustředěného tlaku odborné veřejnosti, v jejímž čele SKIP stál, bylo získání 92 miliónů korun na zajištění této pomoci knihovnám v malých městech a obcích pro rok 2002.

Odborné vzdělávání

V roce 2001 získal SKIP v programu Ministerstva kultury ČR Knihovna 21. století na projekt cyklu 13 vzdělávacích akcí částku 150 000,-Kč. Bližší informace o jednotlivých vzdělávacích aktivitách jsou zmíněny v části věnované práci regionů a odborných sekcí.
Tradičně však byly uspořádány také dvě akce ústřední, celorepublikové, podpořené grantem MK ČR v programu VISK 2 ve výši 26 000,- Kč: především pravidelný seminář Automatizace knihovnických procesů; druhou akcí, která navázala na úspěšný první seminář z roku 2000, byl v závěru roku seminář "Knihovny, muzea a archivy ve světě digitalizace". Obě akce byly bohatě navštíveny a dobře hodnoceny odbornou veřejností. SKIP je hlavním iniciátorem společných jednání paměťových institucí o vzájemné spolupráci a sdílených problémech a jejich řešení. Na tomto místě je třeba také připomenout, že se významně rozvíjejí aktivity SKIP v hnutí Modrého štítu (seminář k problematice účasti knihoven a dalších institucí z oblasti kultury v systému krizového řízení v listopadu v Olomouci, další setkání, pracovní jednání aj.)

PROPAGACE KNIHOVEN

Březen - Měsíc internetu (BMI)

K Březnu - Měsíci internetu se přihlásilo v r. 2001 celkem 176 knihoven, což je opět o 55 knihoven více než v předloňském roce. Jednalo se opět o velmi zajímavé aktivity. K mediálně nejatraktivnějším patřila Noc s Andersenem (nocování dětí ve 40 knihovnách po celé republice spojené s elektronickou soutěží nakladatelství Albatros a společným nočním chatováním dětí i sdílením průběhu akce v nově otevřené konferenci Andersen), pořádaná Klubem dětských knihoven.
Soutěže o nejlepší webové stránky - Biblioweb, se zúčastnily 42 knihovny. Ceny (získané od sponzorů) byly tentokrát předány na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové za přítomnosti významných představitelů státní a politické reprezentace, představitelů veřejné správy i odborné veřejnosti Knihovně F.Bartoše ve Zlíně a Městské knihovně v Třeboni.

Týden knihoven

Další z populárních akcí, jíž se oficiálně účastní několik set knihoven (neoficiálně pravděpodobně mnohem více), proběhla i v roce 2001 úspěšně. Týdnu předcházela tisková beseda, která proběhla s nevelkým ohlasem médií. V rámci Týdne proběhly stovky zajímavých akcí pro uživatele knihoven i ostatní veřejnost. Úvodní happening se tentokrát konal v jihočeském regionu, konkrétně v Českém Krumlově; měl opět formu soutěže "Napříč Krumlovem". Účast na happeningu byla přirozeně menší než v předchozích létech v Praze, přesto však akce splnila svůj propagační a společenský účel. Novinkou byla tzv. "Provázkiáda", či "Ruka podaná knihovně", úvodní akce Týdne. Proběhla v pondělí v devíti desítkách knihoven celé republiky. Uživatelé, čtenáři i sympatizující veřejnost, každý, kdo chtěl vyjádřit své přátelství a podporu knihovně, přinesl či obdržel v knihovně (50 cm dlouhý) provázek, kterým byl navázán pomyslný společný provaz přátelství ke knihovnám. Z celkové délky téměř 12 km navázaných provázků se díky percentuálně nejdelší části v poměru k počtu obyvatel stala vítězem akce Městská knihovna ve Skalné. Tato akce happeningového typu měla velký ohlas v obcích, kde se uskutečnila, a rozhodně splnila účel propagace knihovny v místě působení.

EDIČNÍ ČINNOST

10. jubilejní ročník Bulletinu SKIP (získán grant Ministerstva kultury ČR ve výši 30 000,- Kč) byl v porovnání s ostatními dosavadními ročníky zdaleka nejrozsáhlejší a vykazoval i opětovné zlepšení kvality. V zhledem k tomu, že celý ročník byl poprvé publikován také elektronicky, začal ke konci roku mírně klesat náklad (díky odběratelům pouze elektronické verze). V průběhu roku však naopak docházelo opět k mírnému zvyšování nákladu podle požadavků z regionů. Do tisku bylo připraveno zvláštní číslo roku 2001 - Slovinské knihovnictví, jehož vydání poněkud zdržela vícejazyčná (slovinsky, česky, německy a slovensky) komunikace s autorem i předávání a překládání vlastního textu. (S. Bahor pracuje v Národní a univerzitní knihovně v Lublani).
Připravena byla dále publikace Služby veřejných knihoven, kterou rediguje kol. J. Burgetová a která je v současné době těsně před dokončením.
Ediční komise se scházela pravidelně a ve spolupráci s redakcí připravovala jednotlivá čísla Bulletinu a další publikace a redigovala i některé části webové prezentace SKIP.

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE A ZAHRANIČNÍ STYKY

Spolupráce SKIP a IFLA se v roce 2001 velice aktivizovala, zejména v souvislosti s tím, že v únoru se v Praze konalo zasedání stálé komise sekce IFLA pro veřejné knihovny. Šlo o meziroční zasedání, jehož se z osmnácti členů tohoto vrcholového mezinárodního orgánu veřejných knihoven zúčastnilo celkem třináct. Byli to reprezentanti Kanady, USA, Velké Británie, Francie, Německa, Finska, Dánska, Švédska, Španělska a Norska. Účastníci zasedání navštívili Národní knihovnu a Městskou knihovnu v Praze. Naše knihovny měly možnost prezentovat se prostřednictvím svých propagačních materiálů. Do programu bylo zařazeno také přátelské setkání s českými knihovníky na koktejlu pořádaném ředitelem NK ČR, kde se účastníci mohli zcela neformálně setkat s českými knihovnicemi a knihovníky. Hodnocení pražského zasedání vyznělo velice kladně (viz Newsletter of the IFLA Section for Public Libraries" - No. 24, July 2001).
Na webových stránkách IFLA byl zveřejněn anglický překlad českého knihovního zákona, http://ifla.org/V/cdoc/czech.htm, pravidelně je zde uváděn tzv. "country report" neboli zpráva o současném stavu veřejných knihoven.
Více než 300 členů stále komise IFLA pro veřejné knihovny znovu zvolilo na jaře 2001 reprezentantku SKIP, kol. Burgetovou (pro druhé volební období do roku 2005) členkou této stálé komise.
Výsledkem soustavné dobré spolupráce s orgány IFLA je fakt, že SKIP získal svolení k publikování českého překladu nové směrnice IFLA/UNESCO pro rozvoj veřejných knihoven. Publikace zahrnující i texty nového českého a slovenského zákona je v současné době v tisku.
Výroční konference IFLA v Bostonu se zúčastnila i za finanční podpory různých grantů a sponzorů (především pak Ministerstva kultury ČR) početná česká delegace: Vojtěch Balík, Marie Balíková, Jarmila Burgetová, Hanuš Hemola, Stanislav Kalkus, Pavel Krbec, Karel Sosna a Bohdana Stoklasová, s jedinou výjimkou členové SKIP.
Díky Ministerstvu zahraničních věcí, od nějž byl získán grant ve výši 22 000,-Kč, mohl být i v roce 2001 uhrazen členský příspěvek SKIP v IFLA.
Účast na evropských projektech se týkala především projektu CELIP. Druhý z projektů -DECID- představoval v roce 2001 již jen závěrečné, byť náročné hodnotící práce, týkající se jak obsahové stránky plnění projektu, tak čerpání přidělených finančních prostředků. Pozornost byla věnována i propagaci výsledků projektu DECID (v rámci konference INFORUM 2001, v knihovnické revue Národní knihovna, 2001, č. 3). V rámci CELIP (Central and Eastern European Licensing Information Platform) uspořádal SKIP workshop na téma "Právo, licence, konsorcia a elektronické služby knihoven" jako součást letošní odborné konference INFORUM 2001. V Praze proběhlo úspěšně v červnu také zasedání koordinačního orgánu CELIP - Steering Committee (SC). Obě uvedené akce byly koordinátorkou projektu CELIP paní Tuulou Haavisto vysoce oceněny. Doc. JUDr. Martin Boháček, zastupující SKIP v SC CELIP, se zúčastnil mezinárodního kongresu ICOLN v Espoo/Helsinky.
V prvním pololetí zajišťovala komise SKIP pro zahraniční styky (KZS) ve spolupráci s jihomoravským regionálním výborem účast zahraničních hostů valné hromady SKIP v Brně. V konečné fázi jsme přivítali 12 zahraničních hostů z Francie, Maďarska, Polska, Rakouska, Slovenska a Německa a také dvě německé lektorky, jejichž vystoupení bylo součástí programu odborné konference. Tuto část programu zajistila KZS ve spolupráci s knihovnou Goethe-Institutu v Praze.
Ve druhé polovině roku byla komise rekonstruována a doplněna o nové členy. Je nyní patnáctičlenná, v jejím čele stojí kol. Zdeněk Matušík (region 01, Národní knihovna ČR). Každý region má nyní v komisi svého zástupce. V novém složení se komise sešla poprvé dne 22. listopadu 2001.
Za finanční podpory SKIP se v roce 2001 realizovaly tyto zahraniční cesty:
Německo (BIB+VDB): účast na Bibliothekartagu, duben - Bielefeld (R. Hamplová - reg. 01), Francie (ABF): účast na kongresu, červen - Montpellier (J. Burgetová - reg. 01), Maďarsko (MKE): účast na putovním zasedání, srpen - Nyíregyház (V. Vyhnalová - reg. 03), Německo (VDB): měsíční studijní stáž, září - Regensburg (P. Šedinová - reg. 09), Rakousko (BVÖ): studijní pobyt, listopad - Vídeň (P. Oltová - reg. 05), Rakousko (VÖB): studijní pobyt, prosinec - Vídeň + Graz (R.Hamplová - reg. 01), Rakousko: účast na semináři Telecommunica 2001", prosinec - Mistelbach (A.Richterová - reg. 01).

SEKCE VEŘEJNÝCH KNIHOVEN

Rok 2001 byl už sedmým rokem existence sekce. Schválení nového knihovního zákona v polovině roku naplnilo smysl jejího snažení, zároveň však nastolilo otázku, zda má její činnost být dále rozvíjena. Minianketa mezi členy sekce jednoznačně doporučila pokračovat a zabývat se následujícími aktuálními tématy:

 • rozvíjení činnosti a podpora knihoven v regionech se zaměřením na knihovny v menších obcích
 • podpora výkonu regionálních funkcí
 • budování kontaktů s nově vznikající krajskou samosprávu a účast knihovníků v jejích orgánech
 • podpora a účast na akcích celostátního významu - BMI, Knihovnická dílna, Týden knihoven, Knihovna roku

V anketě se objevily i požadavky více se zabývat problematikou služeb veřejnosti, uživateli těchto služeb; palčivým problémem je nedostatečná ochrana knihovního fondu aj. Jak je z uvedeného přehledu patrné, rozsah navrhovaných aktivit pro další činnost je velmi široký. Jejich zvládnutí již delší dobu naráží na pracovní kapacity a časovou disponibilitu členů sekce i náročnou organizaci této práce. Ani v loňském roce se nepodařilo přimět všechny členy ke spontánní výměně názorů a spolupráci formou elektronické komunikace, takže se zcela nenaplnila představa o koordinaci činnosti sekce tímto způsobem. Výsledným negativním dopadem je proto i určitá anonymita a roztříštěnost snažení sekce v terénu. Východisko z této situace vidí vedení sekce v úzkém kontaktu a těsnější spolupráci členů sekce s jednotlivými regionálními výbory. Přesto je i práce odvedená v roce 2001 nepřehlédnutelná. Kromě jiného:

 • lobování knihovníků u poslanců a senátorů, jež je již naprostou samozřejmostí a přináší pozitivní výsledky (viz i další části této zprávy)
 • práce sekce ve Spolku pro obnovu venkova
 • zavedení hodnocení úrovně knihoven jako rovnoprávného kritéria v soutěži Vesnice roku
 • vyhodnocení nejlepších knihoven v jednotlivých krajích v rámci soutěže Vesnice roku
 • samostatné celostátní kolo soutěže Knihovna roku (titul získala knihovna v Horní Lidči na okrese Vsetín) a slavnostní setkání s předáním cen
 • působení členů sekce jako stálých členů hodnotících komisí grantových projektů Ministerstva pro místní rozvoj v rámci, Programu obnovy venkova
 • podíl na propagaci akce Březen - Měsíc Internetu
 • příprava a zabezpečení průběhu šestého ročníku neoficiální celostátní konference veřejných knihoven Knihovnická dílna 2001, která byla tentokrát zaměřena na problematiku spolupráce se samosprávou v regionu a poslání knihoven v menších místech
 • příprava tiskové konference u příležitosti zahájení dalšího ročníku Týdne knihoven, podíl na informační kampani k této akci
 • podíl na propagaci i vlastní realizaci pilotního projektu jihočeské odbočky SKIP "Knihovna-informační centrum obce"

KLUB DĚTSKÝCH KNIHOVEN

Klub dětských knihoven (dnes téměř 150 členů) pořádá již standardně několik stěžejních akcí, které proběhly i v roce 2001. V tomto roce k nim však přibyly některé aktivity nové, které získaly rychle velkou popularitu a úspěch. Byla to především již zmíněná Noc s Andersenem, která se pravděpodobně stane tradiční akcí nejen knihoven sdružených v Klubu, ale i mnoha knihoven dalších. Iniciátorem akce jsou pracovnice oddělení pro děti Knihovny B.B.Buchlovana v Uherském Hradišti (reg.09).
Také první etapa projektu "Kde končí svět", byla v roce 2001 úspěšně završena. Na 80 dětí a knihovnic z celé české republiky přijala na Pražském hradě paní Dagmar Havlová a přislíbila záštitu nad projektem Klubu v dalším roce. Setkání na Hradě bylo spojeno s pasováním deseti dětí a tří dospělých na rytíře Řádu Krásného slova, dalším kulturně poznávacím programem a jinými zajímavými aktivitami.
Knihovnická dílna v rámci festivalu Jičín - město pohádky, tentokrát s tématem "Rodina - udělejme si knížku", byla opětovně velmi úspěšná; stalo se již pravidlem, že z kapacitních důvodů se dílny mohla zúčastnit jen část zájemců.
"SUK 2001" - tradiční anketa o nejhezčí dětskou knihu roku proběhla i v r. 2001. včetně slavnostního vyhodnocení v Památníku národního písemnictví v Praze.
Valná hromada KDK, na níž byla zvolena nová předsedkyně (kol. L. Košťálová - reg. 08, MěK Jičín) a tajemnice (kol. S. Benešová - reg. 08, MěK Nová Paka) proběhla v listopadu ve Žďáru nad Sázavou a byla spojena se seminářem Od čtenářství k informační gramotnosti. Účastnice měly možnost prohlédnout si rovněž výstavu prací vzniklých v předchozím roce v projektu Kde končí svět. Mimořádně vysoká účast i ohlasy na akci dokazují stále velký zájem o aktivity Klubu.
Členové Klubu se dále podíleli na aktivitách CzechRA a IBBY; v jednoduché textové podobě byl na webu KDK zveřejněn výstup z budované Databanky inspirací. Webová stránka Klubu byla pravidelně aktualizována, doplňována nejen textovým zprávami, ale i fotodokumentací z ústředních i regionálních akcí, novinkami, doporučeními apod. Četné aktivity proběhly jako každoročně v regionálních klubkách.

REGIONY

Praha - 01

V evidenci pražské organizace je v současné době 211 individuálních a 40 institucionálních členů, celkem tedy 255 členů. Je největší regionální organizací. V loňském roce přibylo 15 kolegyní a kolegů a 6 institucí. Je potěšitelné, že i v loňském roce se v Praze zvýšil počet těch, kteří vidí ve SKIP skutečně svou profesní organizaci.
Výbor se scházel pravidelně jedenkrát měsíčně (s výjimkou letních měsíců) k přípravě akcí i plnění dalších úkolů. Do výkonného výboru SKIP byly v r. 2001 zvoleny další pražské kolegyně, tři z nich zároveň také získaly "křeslo" v předsednictvu. Pražský region dodal SKIP posilu pro oblast vysokoškolských knihoven, knihoven muzejních, z Prahy je rovněž nový předseda komise pro mezinárodní spolupráci; Pražáci jsou zastoupeni ve všech orgánech SKIP. V práci regionální organizace se velmi angažuje skupina mladých kolegů, kteří se snaží zaktivizovat zejména společenský život organizace (velmi úspěšně se prezentovali např. na předvánočním večeru, ale i na zájezdu aj.), počet mladých členů v regionu sice pomalu, ale přesto stoupá.
Pražská obec SKIP měla možnost zúčastnit se v r. 2001 několika zajímavých akcí a celé řady pracovních aktivit. Obého bylo využito měrou vrchovatou. První polovina roku byla věnována intenzivní přípravě valné hromady SKIP a konference Knihovny pro každého a také účasti pražských členů na této akci. Pražskou organizaci v Brně zastupovalo několik desítek členů. Hodně práce vyžadovala také příprava předcházející regionální konference, která měla rekordní účast (téměř 80 osob). Podzim a konec roku pak proběhly v pražském SKIP spíše v duchu odlehčeném, veselém a družném:
- zájezd do knihoven a zajímavých památkových objektů Jižních Čech, kde se v závěru výborně zhostilo své úlohy pražské soutěžní družstvo na happeningu v Českém Krumlově, (o obou akcích se lze dočíst na webu SKIP),
- Týden knihoven, jehož se zúčastnila řada pražských knihoven, a Provázkiáda.
Na samém konci roku pak jako obvykle proběhl příjemný předvánoční podvečer, tentokrát s atraktivními "uměleckými" vystoupeními. Celým rokem prolínaly bohatě navštívené exkurze do pražských knihoven: Právnické fakulty UK, fakult UK v Jinonicích, Multikulturního centra, Obvodní knihovnu v Praze 8 - Bohnicích a Státního ústředního archivu.
Pražáci se jako obvykle účastnili setkání pořádaných jinými regiony SKIP (Malé podzimní setkání, Literární Šumava..), která jsou atraktivní nejen odborně či kulturně historicky, ale i tím, že se na nich setkávají spolužáci, dávní kolegové či přátelé. (Možná by těchto aktivit mělo využívat více členů z dalších regionů.)

Střední Čechy - 02

Středočeský region patří k sice plochou k největším, počtem individuálních členů však naopak k nejmenším regionům SKIP (45 institucionálních a 23 individuálních členů). Jeho aktivity v loňském roce však byly poměrně četné:
- regionální valná hromada, na které byl zvolen nový regionální výbor pro další funkční období 2001 - 2003; výbor se sešel na dvou výjezdních zasedáních - v Nymburku a Příbrami.
- účast na valné hromadě v Brně;
- blok tří přednášek o současné české literatuře;
- zájezd do SVK Liberec;
- exkurze do Památníku národního písemnictví;
Soutěžní družstvo (okr. Praha-východ, Říčany) se zúčastnilo happeningu na zahájení Týdne knihoven v Českém Krumlově. Většina knihoven regionu se zapojila do akcí Týdne.
Těžiště ostatní činnosti SKIP bylo v přípravě regionálních funkcí velkých městských knihoven v nově ustaveném Středočeském kraji. Velká pozornost byla věnována propagaci SKIP v malých knihovnách a rozšíření členské základny. Nový regionální výbor na své poslední schůzce připravil koncepci činnosti na léta 2002 - 2003.

Jižní Čechy - 03

Jihočeský region má jednu z největších organizací (119 individuálních a 47 institucionálních členů, 2 členové čestní - profesor Erazim Kohák a jeho žena Dorothy), jejíž členská základna stále mírně roste. Činnost organizace je rozsáhlá, řada aktivit má celorepublikový charakter.
Valná hromada jihočeské organizace se uskutečnila ve Státní vědecké knihovně v Českých Budějovicích; do výboru byli zvoleni zástupci všech jihočeských okresů. Významné místo zde mají také představitelky vysokoškolských knihoven regionu (30% zastoupení ve výboru); vysokoškolské knihovny se podílejí na činnosti organizace a stále více se zúčastňují připravovaných akcí. V průběhu roku se uskutečnilo 5 jednání regionálního výboru.
Jihočeská organizace byla garantem pilotního projektu Knihovna - informační centrum obce. Tohoto jihočeského projektu zaměřeného na možnost profesionalizace malých venkovských knihoven se zúčastnily všechny jihočeské knihovny v okresních městech, Jihočeská vědecká knihovna, úřady práce všech okresů, knihovny a obecní úřady vybraných obcí. V rámci aktivní politiky práce byl realizován rekvalifikační kurz pro 15 zájemců. Teoretická část kurzu probíhala 2x týdně v Jihočeské vědecké knihovně v Č. Budějovicích, praxe se odehrávala v knihovně příslušného okresního města nebo přímo na pracovišti vybraného frekventanta pod dozorem metodiček. Kurz byl zakončen závěrečnou zkouškou a absolventi získali osvědčení pro profesi knihovník, informační pracovník s celostátní platností. V současné době probíhá ověřování získaných teoretických znalostí v praxi (do konce dubna), je zpracováváno závěrečné hodnocení celé akce a připravován metodický materiál, který má pomoci dalším zájemcům při realizaci podobného záměru.
Uskutečnil se zájezd po severočeských knihovnách a pamětihodnostech - účastníci navštívili knihovny v České Lípě, Děčíně a Liberci
Tři regionální projekty získaly finanční příspěvek MK ČR, jedna z akcí nebyla realizována (Kaplická posezení).
Tradiční Malé podzimní setkání knihovníků v září - každoroční setkání jihočeských knihovníků a jejich přátel - proběhlo ve Strakonicích (hosty byli ing. Pavel Pavel a Ondřej Fibich), součástí byl výlet do Vodňan po stopách Zeyera a Heritese .
Týden knihoven - byl v r. 2001 zahájen prvním regionálním happeningem v Českém Krumlově; Jihočeši připravili program spojený se soutěží. Vítězem se stalo družstvo jihomoravských knihovníků, kterým byl předán putovní pohár a právo uspořádat happening v roce 2002.
Dětskými inspiracemi (dvě setkání jihočeského Klubka v Pelhřimově a J. Hradci), pokračoval cyklus zdařilých akcí věnovaný spolupráci knihovníků a učitelů. Řada knihoven se zapojila do Noci s Andersenem.
Jihočeská organizace velmi intenzivně spolupracuje s knihovnami v regionu, jejich zřizovateli a také s úřady práce. Regionální výbor navázal dále spolupráci i s krajskou samosprávou, předsedkyně se podílela na dopracování materiálu Návrh programu rozvoje územního obvodu jihočeského kraje. Jedním ze záměrů tohoto programu je i využití veřejných knihoven jako komunikačních a informačních center obce. Předsedkyně je rovněž členkou regionálního výboru Programu obnovy venkova.
Již druhým rokem se regionální výbor podílí na průběhu krajského kola soutěže Vesnice roku a současně také hodnotí krajské kolo soutěže Knihovna roku. Nejúspěšnější knihovnou v kraji byla Obecní knihovna Brloh (okres Český Krumlov). Podruhé také byly kol. Kodýmová a Wimmerová členkami celostátní hodnotící komise v soutěži Knihovna roku.
Také mezinárodní spolupráce (s hornorakouskými knihovníky) pokračovala i v tomto roce; byla uspořádána návštěva Landesbücherei v Linci.
Již tradičně se Jihočeši podíleli na přípravě a průběhu Knihovnické dílny, účastnili se v hojném počtu valné hromady SKIP, velice intenzivně lobovali u poslanců a senátorů regionu (Dvořák, Pešek, Špidla, Talíř, Zajíček), činnost pravidelně prezentovali v Bulletinu SKIP, v odborném i regionálním tisku a regionálním rozhlase

Západní Čechy - 04

Západočeská organizace má stabilizovanou členskou základnu; pracuje dosud jako organizace dvou nově ustavených krajů - Plzeňského a Karlovarského. Rozdělení organizace se předpokládá k 1.1.2003. V současné době má organizace 160 individuálních a 36 institucionálních členů a je druhou největší regionální organizací.
Členové regionálního výboru se podíleli na konzultační činnosti k aktuálním otázkám knihovnictví v jednotlivých okresech, aktivně připravovali např. akci Březen- měsíc Internetu a Týden knihoven. Velkou pozornost věnoval výbor také přípravě grantů na r. 2002.
Svou pozornost rozdělili Západočeši mezi dvě hlavní oblasti: vzdělávání knihovníků a využití volného času s podporou kontaktů mezi regiony.
Oblastní výbor připravil pro členy cyklus přednášek "Přes vzdělaného knihovníka ke vzdělanému čtenáři", cyklus přednášek o českém jazyce, který zaznamenal dosud největší návštěvnost; podílel se také na přípravě výukového programu ve vzdělávacím centru SVK Plzeňského kraje. Slavnostního setkání při příležitosti otevření vzdělávacího centra SVK PK bylo využito k ocenění celoživotní knihovnické činnosti kolegyně Clotildy Douchové.
Na přípravu nejnáročnější akcí byla "Literární Šumava 2001", mezikrajové setkání jihočeských a západočeských knihovníků, které střídavě garantují tyto dva regiony. Tentokrát se uskutečnilo v Železné Rudě, bylo zaměřeno na českou a německou šumavskou literaturu a židovské památky Šumavy. Akce je u knihovníků obou regionů velmi oblíbena, výjimkou však nejsou ani účastníci z dalších míst republiky.
Úspěšný byl i zájezd do Státní vědecké knihovny v Liberci - zúčastnil se ho 51 člen.

Chomutovsko, Mostecko, Lounsko - 05

V nejmenším regionu - členskou základnu tvoří 11 kolektivních a 9 individuálních členů - se sedmičlenný regionální výbor sešel celkem 6x Regionální konference proběhla v březnu.
Větší akcí, kterou výbor připravil pro odbornou veřejnost, byl seminář s přednáškou o významných regionálních osobnostech a budoucnosti knihoven ve světle nového knihovního zákona. Akce se zúčastnilo 43 knihovníků.
Knihovny regionu se účastnily akcí - Březen - měsíc Internetu, Týden knihoven a Provázkiáda. Na podzim absolvovala kol.Oltová stáž v rakouských veřejných knihovnách. Předsedkyně regionálního výboru pracuje ve výkonném výboru SKIP, jedna kolegyně je členkou zahraniční komise VV SKIP.

Ústecko, Děčínsko, Litoměřicko, Teplicko - 06

Region patří k menším, nárůst členské základny je minimální. Výbor se sešel v r. 2001 jednou. 4. valné hromady SKIP v Brně se zúčastnilo 10 členů.
Regionální valné hromady se zúčastnilo 28 členů. Pozvání na konferenci přijali významní hosté: kromě místopředsedkyně SKIP, kol. J. Burgetové, i PaedDr. M. Řebíček, zástupce hejtmana Ústeckého kraje, a vedoucí oddělení kultury, památkové péče, cestovního ruchu, mládeže a tělovýchovy Okresního úřadu v Ústí nad Labem, pan J. Souček, který je nyní vedoucím odboru kultury Krajského úřadu v Ústí n. L. Oba pánové měli možnost blíže se seznámit s knihovnictvím regionu i s činností SKIP. Po oficiálním ukončení konference byly přítomným prezentovány elektronické databáze SVK.
Výbor připravil dva jednodenní semináře pro uživatele knihovnického systému LANius přednáškovém sále SVK v Ústí n. L. Zúčastnilo se jich 17 pracovníků z knihoven regionu.
V rámci Března - měsíce Internetu byly zajištěny dvě akce. První z nich pod názvem Tipy a triky na internetu (účast 13 knihovníků), druhá - Vyhledávání ve fulltextových databázích (12 zájemců).

Liberecko, Jablonecko,Českolipsko - 07

V roce 2001 se stabilizoval počet institucionálních členů (7) regionální organizace, avšak došlo ke snížení počtu členů individuálních (70). Úbytek byl dán odchodem některých pracovníků knihoven do důchodu; noví pracovníci knihoven se těžko ke členství ve SKIP motivují.
V novém výboru jsou zástupci všech okresů regionu; výbor se sešel celkem třikrát. Valná hromada regionální organizace se uskutečnila v březnu. Byly připraveny dvě zajímavé akce:
-zájezd na mezinárodní knižní veletrh Svět knihy 2001 v Praze (účast 30 členů SKIP) a setkání s knihovníky obecních knihoven, kde součástí programu byla podrobná informace o aktivitách regionální organizace. SKIP se podílel na organizaci akcí v rámci Týdne knihoven včetně Provázkiády. Zástupci regionálního výboru se také účastnili jednání Spolku přátel SVK Liberec.
Dvanáct členů regionální organizace se účastnilo konference a valné hromady v Brně.
SKIP se dále spolupodílel na přípravě řady akcí knihovnické veřejnosti a na regionálních programech Libereckého kraje:
- vzdělávací a kulturní programy Euroregionu Nisa - účast na setkání knihoven trojzemí v Polsku, členství v komisi pro vyhodnocení výtvarné soutěže dětí ERN (Krakonoš),
- zapojení 1 členky SKIP do krajské komise pro vyhodnocení projektů obnovy venkova,
- příprava a realizace cyklu exkurzí do nové budovy knihovny SVK Liberec pro knihovnickou veřejnost z ČR i zahraničí,
- setkání s knihovníky ze Semilska, kteří dle nového státoprávního uspořádání spadají do Libereckého kraje, ale v rámci SKIP zůstávají v regionu východočeském,
- podíl na zpracování projektů pro rozvoj spolupráce knihoven v rámci programu PHARE - Euroregion Nisa. Aktivně se SKIP také účastnil jednání o otázkách budoucnosti knihoven regionu s Krajským úřadem Libereckého kraje.
Dvě členky pracovaly v sekci veřejných knihoven, jedna v hodnotící komisi soutěže Vesnice roku 2001 a Knihovna roku.
S větší intenzitou probíhala také práce klubka dětských knihoven; členky klubka se setkaly třikrát při vyhodnocení společných akcí pro dětské čtenáře; Noc s Andersenem proběhla v sedmi knihovnách regionu.
Činnost regionu byla v roce 2001 výrazně ovlivněna pracovním zaneprázdněním především členů ze Státní vědecké knihovny Liberec v souvislosti se zahájením zkušebního provozu knihovny v nové budově. Členové regionálního výboru jsou si vědomi toho, že i informování členů SKIP o profesních a dalších záležitostech bylo prováděno nárazově. Proto byly v závěru roku prověřeny možnosti zřízení regionální elektronické konference na serveru Krajské vědecké knihovny Liberec a díky vstřícnému postoji vedení KVK bude možno v roce 2002 tento záměr realizovat.

Východní Čechy - 08

Východočeský region (53 členů institucionálních, 97 individuálních členů) patří trvale k nejaktivnějším. Regionální výbor se sešel v roce 2001 celkem třikrát a podařilo se mu připravit celou řadu zajímavých aktivit pro své členy:
- K 80. narozeninám kol. Jaroslava Suchého vydal publikaci "Cestou knihovníka", do které dr.Suchý shrnul své projevy na sjezdech SKIP a některé fejetony a kresby, jež vycházely v průběhu let v časopise Čtenář.
- Na úvod Března - měsíce Internetu připravil pro zájemce v Univerzitní knihovně v Hradci Králové výměnu zkušeností "Internet uživatelsky". Kolegyně z Ústí nad Orlicí předvedly své webové stránky, informovaly o možnosti využívání nejrůznějších databází. Vše se odehrávalo v internetové studovně, takže přítomní měli možnost si vyhledávání prakticky vyzkoušet.
- Regionální konference, které se účastnilo 38 členů, zvolila nový sedmnáctičlenný regionální výbor, zhodnotila činnost regionální organizace SKIP za poslední tři roky (exkurze do zahraničních knihoven - Polsko, Slovensko, seminář k problematice hudebních knihoven s mezinárodní účastí, víkendy v Hradci Králové, Novém Bydžově, Semilech, tradiční akce Šrámkova Sobotka a Jičín - město pohádky i praktickou pomoc knihovnám při tvorbě grantů a práci s Internetem).
- Valné hromady SKIP v Brně se zúčastnila početná delegace regionu.
- Devátý knihovnický týden v Sobotce "Po stopách Fráni Šrámka II" byl tradičně plně obsazený a úspěšný.
- Také tvůrčí dílna Klubu dětských knihoven v Jičíně - "městě pohádky" byla pro účastníky opět velice inspirativní.
- Kol. Hendrychová garantovala za Městkou knihovnu Semily a regionální výbor SKIP mezinárodní seminář "Literární tradice české a polské strany Krkonoš". Pořad moderovala redaktorka hradeckého rozhlasu, hostem byla spisovatelka Marie Kubátová. S referáty o práci s regionálními tradicemi v knihovně vystoupili zástupci knihoven v Semilech, Jičíně, Turnově a Náchodě, za polskou stranu knihovny v Jelení Hoře, Valbřichu a Nové Rudě. Projekt byl finančně podpořen nadací Phare.
- Knihovny regionu přistoupily velice aktivně k propagační akci Týden knihoven. O jednotlivých akcích v knihovnách podával informace místní tisk a hradecký rozhlas. Pro média také byla v předstihu zpracována zpráva o chystaných akcích v kraji tak, jak je knihovny výboru nahlásily.
- 30.října zorganizoval výbor studijní exkurzi do nové budovy SVK v Liberci. O akci byl velký zájem. 90 východočeských knihovníků provázela po budově předsedkyně liberecké regionální organizace, kol. Opatrná. Exkurze byla doplněna výletem do Kryštofova Údolí.
- Kol. Potůčková připravila webové stránky RV na stránkách hradecké okresní knihovny (www.knihovnahk.cz).
- Regionální Klubko KDK se sešlo dvakrát, na jaře v Litomyšli, na podzim v Hradci Králové. Vedení klubka převzala kol. Dobroslava Strnková, vedoucí knihovny v Novém Bydžově. Řada knihoven se aktivně zapojila do projektu Klubu dětských knihoven "Kde končí svět".

Jižní Morava - 09

Region 09 měl v roce 2001 87 individuálních členů (přibylo 10 členů), a 61 institucionálních členů (přibylo 13 členů). K regionu na vlastní žádost přešlo pět knihoven z regiony severní Moravy (Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, Horní Bečva, Zubří).
V roce 2001 se konala v jihomoravském regionu vrcholná celosvazová akce - konference Knihovny pro každého a 4. valná hromada SKIP. Ve vazbě na tuto událost, jejíž příprava a zabezpečení kladly na členy výboru velké časové nároky, pak byly částečně upraveny další aktivity v regionu. Přesto se výbor snažil členům nabídnout pestrý a zajímavý program, který obsahoval jak již osvědčené akce tak prvky nové.
Regionální konference spojená s kolegiem byla doplněna exkurzí do knihovny VUT. Volbami zde byl výbor rozšířen o nové členy. Scházel se pak v pravidelných intervalech, tj. jedenkrát měsíčně mimo prázdninové období. Kromě přípravy a zajištění valné hromady a dalších úkolů z výkonného výboru, aktualizace členské základny a přípravy jednotlivých akcí dle plánu činnosti se výbor věnoval i vydávání regionálního bulletinu SKIP v tištěné i elektronické podobě a formulaci projektu Soudobá česká a světová hudba pro rok 2002, jehož odbornými garanty jsou pracovníci KJM a spolupracující vysokoškolští pedagogové. Výbor se v průběhu roku také zaměřil na zlepšení obsahu www stránek a udržování jejich aktuálnosti. Bylo dále provedeno zmapování e-mailových adres členů, které budou dostupné na webových stránkách regionu (vedeny na www.kjm.cz ). V říjnu se konalo výjezdní zasedání výboru v Boleradicích, kde byl výbor velmi pozorně přijat starostou obce a kol. Horákem, knihovníkem obecní knihovny, jedním z nositelů Ceny českých knihovníků. Výbor se seznámil s bohatými aktivitami místní knihovny i zajímavostmi okolí. Hovořilo se o významu a roli knihoven v malých obcích, problémech získávání finančních prostředků na akvizici fondů a systému výměnných souborů.
Hlavní nabídkou pro členy v prvém pololetí byl zájezd do Paříže zahrnující jak knihovnický program, tak návštěvu tradičních kulturních a společenských atrakcí Paříže.
Svazové aktivity prvého pololetí završila, jak je výše zmíněno, celostátní konference a valná hromada SKIP, na jejíž přípravě, průběhu a zajištění včetně kulturního programu se aktivně podílela řada členů regionu.
Vzhledem k tomu, že vítězem soutěže na happeningu v Českém Krumlově se stal jihomoravský tým, region se tak stává pořadatelem příštího ročníku happeningu.
Jihomoravské regionální Klubko mělo velké zásluhy o zdárný průběh valné hromady Klubu dětských knihoven a semináře "Od čtenářství k práci s informacemi" ve Žďáru nad Sázavou (viz výše). Dále byl připraven seminář o současné literatuře pro děti v Městské knihovně v Jihlavě, jehož se zúčastnilo 35 knihovníků nejen z jižní Moravy. Hlavním lektorem semináře byl Mgr. J. Provazník, vedoucí katedry tvořivé dramatiky DAMU Praha. Seminář byl věnován dětské literatuře (doplněn návštěvou veletrhu dětské knihy) a praktickým ukázkám, jak literaturu dětem přiblížit, jak v knihovně využít prvky výchovné dramatiky v práci s dětmi.
Na programu předvánočního kolegia knihovníků byla tradičně aktuální knihovnická problematika: knihovny po vydání zákona 257/2001, Týden knihoven a jeho příprava v roce 2002, Knihovna roku, regionální funkce a zkušenosti žďárské knihovny z kontroly Úřadu pro ochranu osobních údajů. Setkání bylo završeno prohlídkou nově rekonstruovaného Schrattenbachova paláce - sídla ústřední knihovny KJM. Účastníci opět potvrdili zájem o pokračování těchto setkání, která jsou zejména pro malé knihovny významnou platformou výměny zkušeností a často jediným zdrojem informací o širším knihovnickém dění.
Kromě kol. Kvapila (člen předsednictva VV SKIP), se v průběhu příprav valné hromady SKIP účastnila jednání předsednictva v Praze a vedla řadu jednání s partnery v Brně předsedkyně regionálního výboru. Kol. Raška byl členem hodnotící komise soutěže Knihovna roku.

Severní Morava - 10

V roce 2001 bylo v regionální organizaci evidováno 45 institucionálních a 72 individuálních členů. Knihovny regionu se zúčastnily všech celostátně vyhlášených akcí, jako je Březen - měsíc Internetu, Týden knihoven, Provázkiáda, soutěž o nejlepší webovou stránku aj.
Tyto aktivity podporoval a pomáhal zajišťovat regionální výbor SKIP. Ten se sešel v roce 2001 na čtyřech pravidelných jednáních (v Okresní knihovně Olomouc, v Univerzitní knihovně v Ostravě, v Okresní knihovně Přerov a v Městské knihovně v Lipníku nad Bečvou). Tyto výjezdy jsou nejen vstřícné ke členům výboru z různých lokalit, ale umožňují také výboru lépe poznat situaci v jednotlivých knihovnách. Regionu se jako prvnímu podařilo v průběhu roku otevřít elektronickou konferenci. Po překonání počátečních technických problémů by se měla stát prostředím pro širší výměnu informací mezi knihovnami na severní Moravě. Webovou stránku regionální organizace má v technické správě Vědecká knihovna Olomouc.
Regionální konference, která se zabývala řadou závažných otázek, přijala také stanovisko, podle něhož do regionu SKIP severní Moravy (10) spadají knihovny Moravskoslezského a Olomouckého kraje, vyjma okresů Vsetín a Prostějov, které se rozhodly přejít/zůstat v regionu jihomoravském.
Výbor zaměřil svou činnost v roce 2001 především na organizování odborných vzdělávacích akcí pro své členy i širší knihovnickou veřejnost. Nejvýznamnější a na přípravu nejnáročnější byl 3. knihovnický týden v Olomouci, který byl zorganizován zejména zásluhou členů výboru z Olomouce a okolí. Ti pracovali nejen na jeho přípravách, ale rozhodující měrou garantovali i průběh celé týdenní akce. Poděkování patří jim i ředitelce Vědecké knihovny Olomouc, kol. M. Nádvorníkové, za jejíhož přispění byl připraven odborný program. Akce byla velmi příznivě hodnocena účastníky z celé republiky. Bylo však konstatováno, že celotýdenní akce je časově náročná jak pro účastníky, tak pro organizátory, a proto se výbor rozhodl, že další ročník bude pořádán již pouze jako čtyřdenní seminář. Akce je určena především vedoucím malých knihoven, kteří se chtějí a potřebují zorientovat v aktuální knihovnické problematice.
V rámci knižního veletrhu LIBRI Olomouc byla pro odbornou knihovnickou veřejnost uspořádána přednáška na téma Public Relations v knihovně, která navázala na předchozí seminář z r. 2000. Lektorkou byla opět kol. E. Novotná (NK ČR Praha).
Seminář "O knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb" byl ve spolupráci s Okresní knihovnou Opava uspořádán koncem roku. Byl určen zřizovatelům veřejných knihoven, přednášel kol. V. Richter.
Klub dětských knihoven uspořádal jarní a podzimní setkání pracovníků oddělení pro děti: setkání v Lipníku nad Bečvou proběhlo pod názvem "Jak to bylo na Záhoří aneb Knihovny a region" za účasti spisovatelky H. Lisické. Podzimní setkání se uskutečnilo jako dvoudenní v Českém Těšíně na téma dětské čtenářství v dnešní době (pohledem kol. Š. Holáňové z Knihovny města Ostravy) a výtvarné techniky používané v knihovně. Své aktivity prezentovalo oddělení pro děti Knihovny B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti. Dále se uskutečnila návštěva dvou knihoven pro děti v Českém Těšíně a oddělení pro děti Biblioteky Miejskij v Cieszynie (Polsko). Setkání s polskými kolegyněmi bylo pro účastníky semináře zvláště zajímavé. Jedenáct knihoven se přihlásilo do projektu Kde končí svět, řada "dětských" oddělení se zapojila do akce Noc s Andersenem.
Klub seniorů uspořádal tradiční setkání bývalých knihovníků ze severní Moravy, na kterém se sešlo v Knihovně města Ostravy čtyřicet seniorů.
Kol. I. Nemeškalová a J. Biolková pracovaly jako komisařky v soutěži Vesnice roku 2001. Za region byla nejlépe hodnocena Místní knihovna ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.
Na prvním jednání VV SKIP byl zvolen do jeho předsednictva zástupce regionu, kol. Giebisch.

ZÁVĚR

Ve výroční zprávě za rok 2001, která má, jak jsme v úvodu zmínili, netradičně redukovaný rozsah, je tedy stručně dokumentováno, jakými aktivitami a s jakými výsledky si SKIP získal své místo na profesní scéně českého knihovnictví. Náročnost činnosti, její rozsah i tématický záběr nastolují znovu otázku pracovních i lidských kapacit aktivní části spolku a potřebu, ba nezbytnou nutnost angažovanějšího přístupu i dalších členů, vznik nových specializovaných sekcí a dalších posunů v práci SKIP.


Zpět na homepage