Národní knihovna České republiky

Katalogy a databáze
 

Národní knihovna České republiky zpřístupňuje své fondy i fondy jiných knihoven prostřednictvím katalogů a databází. Tradiční lístkové katalogy jednotlivých sbírek knihovny a souborné katalogy Centrální evidence zahraniční literatury (CEZL) jsou přístupné pouze v knihovně. Naskenovaná podoba Generálního katalogu a dalších významných lístkových katalogů (KATIF) je přístupná i v prostředí internetu s možností vyhledávání i objednávání. Elektronický katalog NK a další báze budované knihovnou umožňují plnohodnotný přístup k fondům knihovny v prostředí internetu – vyhledávání, objednávání, rezervace, správu vlastního konta výpůjček. Knihovna buduje rovněž Souborný katalog ČR v elektronické podobě jako pomůcku při orientaci po fondech dalších českých knihoven. Celou tuto sestavu informačních zdrojů doplňují zakoupené licence pro přístupy do bibliografických i plnotextových bází dat, které jsou v knihovně zpřístupňovány on line v prostředí internetu, interní sítě nebo z lokálních CD-ROM v jednotlivých studovnách.
 

Lístkové katalogy

Elektronické katalogy
Souborné katalogy
Licencované databáze
Jak najít  ...  

Jana Huňová

01.12.12