13-místné ISMN v České republice

13-místné ISMN v České republice

 

Rok poté, co se v celém světě přešlo z 10-místného čísla ISBN na číslo 13-místné, dochází k této změně i v systému mezinárodního standardního číslování hudebnin (International Standard Music Numbering system – ISMN). Od 1.1.2008 musí být v souladu s revizí normy ISO 10957 číslo ISMN již také 13-místné.

Datum změny

Při rozhodování o tom, jakého čísla použít, rozhoduje rok vydání vytištěný v hudebnině, nikoliv skutečné předání titulu na trh. Je-li v publikaci vytištěn ještě rok 2007 a nižší, musí se použít 10-místného čísla ISMN. Je-li však již uveden rok 2008 a vyšší, použije se již čísla 13-místného.

Nový formát

Přechod na nový formát okem čitelného čísla ISMN si znázorníme na příkladu:
 

Dosud 10-místné

ISMN M-2600-0043-8

 Od 1.1.2008 13-místné

 ISMN 979-0-2600-0043-8


Číslu ISMN nyní předchází prefix 979 (vyhrazený v systému čárového kódu hudebninám). Písmeno “M” (z anglického “music” – hudebnina) se mění na nulu – 0. Další část čísla se již nemění. Na rozdíl od čísla ISBN, kde se při přechodu na nový formát lišila i kontrolní číslice (poslední číslice čísla) se u čísla ISMN kontrolní číslice nemění. Již při zavádění tohoto čísla byl zvolen algoritmus propočtu kontrolní číslice takový, aby při převodu okem čitelného čísla ISMN do jeho podoby v čárovém kódu se kontrolní číslice neměnila.

 

Čemu se čísla ISMN přidělují

I nadále se čísla ISMN přidělují v České republice pouze tištěným hudebninám. Tyto publikace mohou být doplněny jakoukoliv přílohou, včetně např. hudebního CD-ROM, DVD či audiovizuálních dokumentů.

 

Čárový kód

Čárový kód zůstává stejný. Pouze v horní části, v němž se uvádí okem čitelné číslo ISMN, se bude nyní uvádět jeho 13-místná podoba.

Příklad:
 

Dosud

ISMN M-2600-0043-8

čárový kód

9790260000438

Od 1.1.2008

 ISMN 979-0-2600-0043-8

čárový kód

 9790260000438

 

Dosud přidělená čísla ISMN

Všechna dosud přidělená 10-místná čísla ISMN zůstávají v platnosti. V platnosti zůstávají i identifikátory (tj. bloky čísel), přidělené jednotlivým hudebním vydavatelům, i čísla ISMN přidělená v jejich rámci. V číslování hudebnin se plynule pokračuje, jen místo sloupce označeného v bloku čísel “ISMN” se použije sloupce “EAN”.

Příklad:

Vydavatel skončil ve sloupci ISMN u čísla

ISMN M-2600-0043-8

Pokračovat bude ve sloupci EAN číslem

ISMN 979-0-2600-0044-0

 

Bloky čísel ISMN

Také všechny dosud přidělené bloky čísel ISMN zůstávají v platnosti. Na rozdíl od systému ISBN nedojde k výměně celých bloků čísel za nové, pouze již s 13-místnými čísly.

 

Nová Příručka

Vydání normy ISO 10957 se vlivem nepředvídaných okolností zdrželo o více než jeden rok. Mezinárodní agentura ISMN v Berlíně proto již nemohla vydat novou Příručku uživatele systému ISMN, která normu rozvádí a vysvětluje. Jakmile tato příručka vyjde (patrně během roku 2008), bude neprodleně přeložena do češtiny a vydána i u nás.

 

Ohlašovací lístky

Vydavatel má i nadále za povinnost hlásit nově přidělená čísla ISMN svým titulům hudebnin. K tomu účelu má od Národní agentury ISMN v ČR tištěné ohlašovací lístky, ale mnohem pružnější a efektivnější je podávat tato hlášení po internetu. Elektronický ohlašovací lístek nalezne vydavatel na webových stránkách Národní knihovny ČR (wwwold.nkp.cz – dále klikne na “Služby” a pod kapitolou “ISBN, ISMN, ISSN” nalezne formulář pro ohlášené hudebniny).

 

Další změny

K žádným dalším podstatným změnám v provozu systému ISMN v České republice nedojde.

Revize normy ISO 10957 uvádí v informativní příloze soubor tzv. metadat (tj. minimálních dat potřebných k odlišení jednoho titulu hudebniny od druhého), které musí příslušná agentura vyžadovat na vydavateli při přidělení čísla ISMN. U nás se již od zahájení provozu systému ISMN používá pro tyto účely ohlašovacích lístků, které musí vydavatel v okamžiku přidělení čísla ISMN zaslat Národní agentuře ISMN v ČR. Zamezí chybám při přepisu čísla ISMN z bloku čísel nebo dokonce přidělení stejného čísla dvěma nebo více titulům (tzv. duplicita či multiplicita). Ke zjištění chyb se dojde při kontrole ohlášených čísel ISMN v Národní agentuře v ČR, která má k dispozici stejný blok čísel jako vydavatel. Zároveň jsou tyto ověřené záznamy zveřejňovány v elektronickém čtrnáctideníku “O.K. – Ohlášené knihy a hudebniny”, které Národní agentura ISMN v ČR prostřednictvím Národní knihovny ČR produkuje a zveřejňuje na jejích webových stránkách (wwwold.nkp.cz). Hudebniny chystané k vydání jsou tak zdarma propagovány.

Semináře

Národní agentura ISMN v ČR uspořádá koncem října a v listopadu dva semináře pro všechny hudební vydavatele. Na nich budou mít možnost prodiskutovat nejasnosti spojené se zaváděním tohoto nového systému ISMN. Aby měli vydavatelé možnost seznámit se s chystanými změnami, budou na semináře pozváni dopisem, jehož přílohou bude tato základní informace.

Informování dalších institucí

O přechodu na 13-místné číslo ISMN budou informovány i další zainteresované instituce, jako GS1 (býv. EAN) Česká republika, Svaz českých knihkupců a nakladatelů, knižní velkoobchod a hudební knihovny.

Na webových stránkách Národní knihovny ČR bude v kapitole “ISMN-13” uveden tento článek.

Případné dotazy je možno adresovat elektronicky na adresu isbn@nkp.cz nebo telefonicky na č. 221 663 306 nebo 221 663 311.

 

 

Antonín Jeřábek
Národní agentura ISMN v ČR
Národní knihovna ČR

 

 

 

 

 

 

01.12.12