Historické knižní fondy v Oddělení rukopisů a starých tisků – stručná charakteristika

V oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny ČR jsou uloženy historické knižní fondy od počátků písemnictví do roku 1800 s některými časovými přesahy.

Rukopisná sbírka čítá okolo 14.000 knihovních jednotek. Nejstarší jádro tvoří středověké rukopisy pražské univerzity. Na ně navazují rukopisy pražské jezuitské koleje. Další součástí rukopisné sbírky jsou rukopisy zrušených klášterů z doby Josefa II. Významné rukopisné přírůstky pocházejí i z 20. století. Tyto rukopisy získala Národní knihovna nákupem některých význačných šlechtických knihoven (Pražská lobkowiczká knihovna, Thun-Hohensteinská knihovna z Děčína), klášterních knihoven (Admont, Osek, Teplá, Cheb) i jiných knihoven (Městská knihovna v Žitavě).

Součástí sbírky jsou také orientální rukopisy, indické rukopisy psané na palmových listech, sbírka řeckých papyrů a archiv Adalberta Stiftera (písemná pozůstalost představitele romantismu).

Vedle vlastních fondů spravuje Národní knihovna ČR i deponáty (asi 450 knihovních jednotek) - rukopisy břevnovských benediktinů, krumlovských minoritů aj.

Neméně významnou součástí sbírek jsou inkunábule neboli prvotisky – neboli knihy vytištěné do roku cca od 1450 – 1500. Velikost sbírky je přes 4200 exemplářů.

Sbírka starých tisků je vymezena léty 1501 – 1800 a čítá přes 200 000 svazků. Prvořadým úkolem Národní knihovny je shromažďovat jazykově české tisky a ostatní bohemikální tisky. Nebohemikální tisky uložené ve fondu navazují na tradici jezuitské kolejní knihovny a některých soukromých knihoven (např.Pražská lobkowiczká knihovna, knihovna Kinských).

Samostatný celek tvoří rozsáhlá sbírka (526 kusů) grafických jednolistů univerzitních jezuitských tezí z období baroka, jež sloužily jako diplom na jezuitské univerzitě.

Jednotlivé rukopisy a staré tisky se postupně digitalizují a zpřístupňují v digitální knihovně Manuscriptorium. Nedílnou součástí oddělení rukopisů a starých tisků je příruční knihovna, která slouží jednak jako služební knihovna pro odborné zpracování knižních fondů a dále jako uživatelská knihovna ve volném výběru, profilovaná na historické knižní fondy, jejich obsah a dějiny knižní kultury.

 

Podobnější informace k jednotlivým částem fondu

Rukopisy

Inkunábule

Staré tisky

Mapy a grafika

 


Historické fondy Národní knihovny ČR. Stručné dějiny jejich zpracování

Veronika Procházková

01.12.12