Mgr. Jindřich Marek, Ph.D.

V Oddělení rukopisů a starých tisků  pracuje od  roku 2003.

Odborná činnost

 • zpracování latinských středověkých rukopisů;
 • výzkum rukopisných bohemik v zahraničních knihovnách;
 • výběrová retrospektivní bibliografie k rukopisům NK ČR;
 • zástupce Národní knihovny v konsorciu TEI.

Badatelské zájmy

 • středověká homiletika;
 • české myšlení ve 14. a 15. století;
 • dějiny klementinského knižního fondu.

Bibliografie

A/ Knižní publikace

 1. (s K. Skalickým a I. Veselou) Soupis židovských rodin 1793. Prácheňsko. Praha, 2003.
 2. (s Renátou Modrákovou) Zlomky rukopisů v Národní knihovně České republiky. Praha, 2006 [vyd. 2007].
 3. (s Ivetou Cermanovou) Na rozhraní křesťanského a židovského světa. Příběh hebrejského cenzora a klementinského knihovníka Karla Fischera (1757–1844). Praha, 2007.
 4. Jakoubek ze Stříbra a počátky utrakvistického kazatelství v českých zemích. Studie o Jakoubkově postile z let 1413–1414. Praha, 2011.

B/ Studie a články

 1. Husitské postily připisované M. Václavovi z Dráchova. Miscellanea Oddělení rukopisů a starých tisků, 18, 2003–2004 [vyd. 2005], s. 4–144.
 2. Daj Pane Bože jasný večer, když náš život zacházie. K recepci artis moriendi ve staročeských rukopisných textech pozdního středověku. In RADIMSKÁ, Jitka (ed.). K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven. Vita morsque et librorum historia. Opera Romanica 9. České Budějovice, 2006, s. 109–126.
 3. Betlémský kazatel Václav z Dráchova: Kazatelské rukopisy a otázky jejich zpracování. In HALAMA Ota – SOUKUP Pavel (eds.). Jakoubek ze Stříbra: texty a jejich působení. Praha, 2006, s. 257–271.
 4. Bratrská nauka o posledních věcech člověka a smrt pana Kunráta Krajíře z Krajku (1487–1542). Miscellanea Oddělení rukopisů a starých tisků, 19, 2005–2006 [vyd. 2007], s. 33–59.
 5. Ďáblova bible ve Švédsku. In BOLDAN, Kamil et al. Codex gigas – Ďáblova bible. Tajemství největší knihy světa. Praha, 2007, s. 99–117. (Anglická verze: The Devil’s Bible in Sweden. In BOLDAN, Kamil et al. Codex gigas – The Devil’s Bible. The secrets of the world’s largest book. Prague, 2007, s. 99–117.)
 6. Schriften des utraquistischen Konsistoriums aus den Jahren 1471–1489 in der Nationalbibliothek der Tschechischen Republik. Prolegomena zur zukünftigen Studie über die utraquistische Kirchenverwaltung im Zeitalter der Jagiellonen. In KRAFL, Pavel (ed.). Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII-XV. Praha, 2008, s. 545–556.
 7. Historické fondy Národní knihovny ČR. Stručně dějiny jejich zpracování. Knihovna, 18, 2007, s. 99–118.
 8. Nové písemnosti utrakvistické konzistoře a další dodatky k soupisu samostatných rukopisných zlomků v Národní knihovně ČR. Archivní časopis, 59, 2009, s. 27–49.
 9. Die „Quaestio“ des Magisters Prokop von Pilsen über die kirchliche Autorität. In BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Kateřina – DOLEŽALOVÁ, Eva – CHODĚJOVSKÁ, Eva – HOJDA, Zdeněk – SVATOŠ, Martin (eds.), Roma-Praga, Praha-Řím. Ommaggio a Zdeňka Hledíková, Praga 2009, s. 159–172. (= Bolletino dell'Istituto Storico Ceco di Roma, supplemento 2008)
 10. Husitský výklad žalmů v rukopise Národní knihovny ČR XIII G 25. Studie o rukopisech, 37–38, 2007–2008 [vyd. 2010], s. 3–23.
 11. (s Otou Halamou) Smrt a pohřby bratrské šlechty v polovině 16. století. In: WERNISCH, Martin (ed.), Unitas Fratrum 1457–2007. Jednota bratrská jako kulturní a duchovní fenomén. Studie a texty Evangelické teologické fakulty, č. 15, 2009/2, Jihlava [2010], s. 122–171.
 12. Díla Johna Wyclifa v rukopisech vratislavské univerzitní knihovny. Studie o rukopisech, 39, 2009, s. 293–297.
 13. Central European university literature in the late middle ages. In Rediscover final conference proceedings, Prague 15th September 2010, Prague 2010, s. 33–43.

C/ Recenze a zprávy, drobné články

 1. (zpr.) Seminář „Digitální zpřístupňování a edice: služby archivů v informačním věku“. Archivní časopis, 4/2004, s. 27–29.
 2. (zpr.) Konference Archivy, muzea a knihovny v digitálním světě 2003. Ikaros [online]. 2004, č. 01 [cit. 2004–01–01]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1552>.
 3. O šelmách a lidech. Jak to opravdu bylo s vlky ve středověké literatuře. Respekt, č. 5/2004, s. 20.
 4. (zpr.) Čtvrtý díl Průvodce po rukopisných fondech v České republice. Ikaros [online]. 2005, č. 09 [cit. 2005–09–01]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/2005>.
 5. (rec.) Jiří Kejř, Summae confessorum a jiná díla pro foro interno v rukopisech českých a moravských knihoven. Praha, Archiv Akademie věd ČR 2003. Miscellanea Oddělení rukopisů a starých tisků, 18, 2003–2004 [vyd. 2005], s. 434–435.
 6. (se Zdeňkem Uhlířem) Manuscriptorium jako základ pro virtuální badatelské prostředí: obsahové dimenze versus technické moduly. In Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2004. Praha, 2005, s. 69–77.
 7. (rec.) Průvodce po rukopisných fondech v České republice. Díl IV. Rukopisné fondy centrálních a církevních knihoven v České republice. Red. Marie Tošnerová. Praha, 2004. Mediaevalia Historica Bohemica, 10, 2005 [vyd. 2006], s. 389–402.
 8. (rec.) HLAVÁČEK, Petr. Čeští františkáni na přelomu středověku a novověku, Praha, 2005. Český časopis historický, 104, 2006, s. 429–432.
 9. (rec.) CHINCA, Mark – YOUNG, Christopher (eds.). Orality and literacy in the Middle Ages. Essays on a conjunction and its consequences in honour of D. H. Green, Turnhout, 2005. Český časopis historický, 104, 2006, s. 659–662.
 10. (zpr.) PRAŽÁK, Jiří. Výbor kodikologických a paleografických rozprav a studií. Praha, 2006. Český časopis historický, 105, 2007, s. 726-727.
 11. (se Zdeňkem Uhlířem) International Projects and Practical Issues of Cultural Heritage Presentation. Publikováno na CD-ROM: MARETTOVA, Katarina; POTOCKY; Erik (eds.) Colloquium 2006: Libraries in the Knowledge Society. 2006.
 12. (zpr.) MERHAUTOVÁ, Anežka - SPUNAR, Pavel. Kodex vyšehradský. Korunovační evangelistář prvního českého krále. Praha, 2006. Český časopis historický, 105, 2007, s. 734-736.
 13. (zpr.) Acta reformationem Bohemicam illustrantia V. Miscellanea. Studijní texty UK ETF v Praze, Praha, 2004; Acta reformationem Bohemicam illustrantia VI. Coena dominica Bohemica. Studijní texty UK ETF v Praze, Praha, 2006. Český časopis historický, 105, 2007, s. 198–199.
 14. (rec.) STLUKA, Martin (ed.). Život Krista Pána. Brno, 2006.Český časopis historický, 105, 2007, s. 696-698.
 15. (rec.) DONAVIN, Georgiana – NEDERMAN,Cary J. – UTZ, Richard (eds.). Speculum sermonis. Interdisciplinary reflections on the medieval sermon, Turnhout, 2004. Český časopis historický, 105, 2007, s. 167–171.
 16. (zpr.) AUGUSTINUS, Aurelius. O boží obci knih XXII (I–II), přeložila Julie Nováková. Praha, 2007. Český časopis historický, 105, 2007, s. 972-973.
 17. (zpr.) MENŠÍK, Jan (ed.). Počátky staročeské mystiky. 2. vydání, Praha, 2007. Český časopis historický, 105, 2007, s. 974-975.
 18. (zpr.) GRAHAM, Barry Frederic Hunter. Bohemian and Moravian graduals 1420-1620. Turnhout, 2006. Scriptorium, 61, 2007, Bulletin codicologique 2007/2, č. 471, s. 200*-201*.
 19. (zpr.) FUMAGALLI BEONIO BROCCIERI, Mariateresa - SIMONETTA, Stefano (eds.). John Wyclif. Logica, politica, teologia. Atti del Convegno Internazionale Milano, 12–13 fabbraio 1999. Firenze, 2003 Scriptorium, 62, 2008, Bulletin codicologique 2008/1, č. 180, s. 58*.
01.12.12