PhDr

PhDr. Milada Svobodová

V Oddělení rukopisů a starých tisků pracuje od roku 1990. Zabývá se katalogizací rukopisů, v současnosti zpracovává fond pražské lobkowiczké knihovny (sign. XXIII).

 

BIBLIOGRAFIE

 

SOUPISY RUKOPISŮ

Rukopisy ze sbírek Tomáše Antonína Putzlachera, Michaela Schustera a dalších nešlechtických bibliofilů ve fondu pražské lobkowiczké knihovny v Národní knihovně České republiky. Svazek I-II. Praha, Národní knihovna ČR, 2011 (v tisku).

Katalog českých a slovenských rukopisů sign. XVII získaných Národní (Universitní) knihovnou po vydání Truhlářova katalogu z roku 1906. Praha, Národní knihovna v Praze,  1996, 353 s.

Rec. František Hoffmann, Časopis Matice Moravské 116, 1997, s. 449-451.

        Ferdinand Seibt, Bohemia 39, 1998, s. 167.

        Jaroslav Kolár, Přírůstky českých rukopisů v pražské Národní (Univerzitní) knihovně, Česká literatura 46, 1998, s. 213-214.

 

STUDIE, ČLÁNKY

„Weiter folgen alten pargamenene geschriebene Bücher.“ Sbírka středověkých rukopisů v knihovně Václava Jana hraběte Michny z Vacínova (+ 1667). In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 21, 2011, Praha, Národní knihovna ČR 2011 (v tisku).

Nově nalezený kodex z předhusitské knihovny cisterckého opatství v Pomuku. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 19, 2005-2006. Praha, Národní knihovna ČR 2006, s. 18-32. (resumé: A Newly Discovered Codex from the Pre-Hussite Library of the Pomuk Cistercian Abbey).

„Zapomenuté“ breviáře z kláštera benediktinek u sv. Jiří na Pražském hradě a jejich kalendáře. Rukopisy Národní knihovny ČR XXIII D 156, XXIII D 142, XXIII D 155 a XXIII D 138. In: Studie o rukopisech 36, 2005-2006, Praha 2008, s. 3-56. (resumé: Die „vergessenen“ Breviere aus dem Kloster der Benediktinerinnen bei St. Georg auf der Prager Burg und ihre Kalender. Handschriften der Nationalbibliothek der Tschechischen Republik XXIII D 156, XXIII D 142, XXXIII D 155 und XXIII D 138).

Rodinná kronika Václava Viléma Cetenského z Cetně a jeho potomků z let 1677-1769 v rukopise XXIII F 93. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 18, 2003-2004. Praha, Národní knihovna ČR 2005, s. 388-399. (resumé: Family Chronicle of Václav Vilém Cetenský of Ceteň and His Descendants from the Period 1677-1769 in the Manuscript XXIII F 93).

Dochované kodexy z knihovny M. Šimona z Rokycan (+ 1421), Opera romanica 4. K výzkumu zámeckých, měšťanských a církevních knihoven „Čtenář a jeho knihovna“. Ed. Jitka Radimská. České Budějovice 2003, s. 13-30. (resumé: Erhaltene Kodizes aus der Bibliothek des Magisters Šimon von Rokycany (+ 1421)).

Neznámý středověký bohemikální sborník děl Conrada de Saxonia. Zpráva o nákupu rukopisu XII C 18. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 17, 2001-2002. Praha, Národní knihovna ČR 2003, s. 195-203. (resumé: An Unknown Medieval bohemicum – Collection of Conrad de Saxonia´s Works. Report on the Purchase of the Manuscript XII C 18).

Dva kodexy z kláštera dominikánek u sv. Kateřiny v Norimberku dochované v Pražské lobkowiczké knihovně. In: Pater familias. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Prof. Dr. Ivana Hlaváčka. K vydání připravil Jan Hrdina za spolupráce Evy Doležalové a Jana Kahudy. Praha, Scriptorium, 2002, s. 115-131. (resumé: Zwei in der Prager Lobkowicz´schen Bibliothek erhaltene Kodizes des Dominikanerinnenklosters zu St. Katharina in Nürnberg).

Několik poznámek k obsahu a osudům znovunalezeného Litoměřického rukopisu Pulkavovy kroniky. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 16, 1999-2000. Praha, Národní knihovna ČR 2002, s. 93-117. (resumé: Some remarks to the Contents and History of the Found-Again Litoměřice Manuscript of Pulkava´s Chronicle).

Neznámý středověký právnický rukopis ze zámecké knihovny na Orlíku. Nálezová zpráva. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 15, 1998. Praha, Národní knihovna ČR 2000, s. 65-72. (resumé: An Unknown Medieval Juristic Manuscript from the Orlík Castle Library. Discovery Report).

Středověká knihovna při kostele sv. Jana Křtitele v Miličíně v době faráře Vojslava (+ post 1415). In: Facta probant homines. Sborník příspěvků k životnímu jubileu Prof. Dr. Zdeňky Hledíkové. K vydání připravili Ivan Hlaváček a Jan Hrdina za spolupráce Jana Kahudy a Evy Doležalové. Praha, Scriptorium, 1998, s. 447-463. (resumé: Die mittelalterliche Bibliothek bei der Kirche St. Johannes des Täufers in Miličín zur Zeit des Pfarrers Vojslav (+ nach 1415)).

Poslední luterský farář v Holešově a jeho zápisky v rukopise XVII F 62. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 8, 1991. Praha, Národní knihovna v Praze 1992, s. 78-88. (resumé: Der letzte lutherische Pfarrer in Holleschau und seine Bemerkungen in der Handschrift XVII F 62. The Last Lutheran Parish Priest in Holešov and his Notes in the Manuscript XVII F 62).

Památník Jana Aleše zv. Kompas. In: Miscellanea oddělení  rukopisů a starých tisků 9, 1992. Praha, Národní knihovna v Praze 1993, s. 77-110. (resumé: Gedenkbuch des Jan Aleš, Kompas genannt. Memorial of John Albert (Jan Aleš) called Compass).

Paměti obyvatel Menšího Města pražského z let 1581-1628 ve Veleslavínově Kalendáři historickém. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 7/1, 1990. Praha, Národní knihovna v Praze 1991, s. 75-105. (resumé: Memories of the Inhabitants of the Prague Lesser Town from the Years 1581-1628 in Veleslavín’s Kalendář historický (Historical Calendar)).

 

RECENZE

Loretta Vandi, Il manoscritto Oliveriano 1. Storia di un codice boemo del XV secolo. Pesaro, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, 2004, VIII-264 p., ill., index. (Aletheia. Esti saggi ricerche. Collana di studi a cura di Antonio Brancati. Quaderni, 2). In: Studie o rukopisech 36, 2005-2006, Praha 2008, s.279-281.

Irena Zachová ve spolupráci se Stanislavem Petrem, Soupis sbírky rukopisů Antonína Bedřicha Mitrovského v Archivu města Brna. Praha - Brno, Archiv Akademie věd ČR, Archiv města Brna 1999. 248 s. + 45 obr. příloh - Studie o rukopisech. Monographia, 4. In: Archivní časopis 51, 2001, s. 141-143.

Repertorium der Artes dictandi des Mittelalters. Teil I. Von den Anfängen bis um 1200. Von Franz Josef Worstbrock, Monika Klaes und Jutta Lütten. München, Wilhelm Fink Verlag 1992. XXIX + 183 s. (Münstersche Mittelalter-Schriften Band 66). In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 12, 1995. Praha, Národní knihovna ČR 1996, s. 126-128.

Nataša Golob, Stiški rokopisi iz 12. stoletja. Codices Sitticenses saeculi XII. Narodna galerija Ljubljana, 14. april - 29. maj 1994 [Nataša Golob, uvod Otto Mazal, uredil Mihael Glavan, prevodi Neva Skapin Šlibar]. Ljubljana, Narodna in univerzitetna knjžnica, 1994, 112 s. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 11, 1994. Praha, Národní knihovna ČR 1995, s. 196-197.

Katalog der slavischen Handschriften in Bibliotheken der Bundesrepublik Deutschland. Bearbeitet von Elke Matthes. Wiesbaden, Verlag Otto Harrassowitz 1990, XXVI + 247 s. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 10, 1993. Praha, Národní knihovna v Praze 1994, s. 533-536.

Mahmoud Salem Elsheikh, Enrico Cotturrri e Maria Prunai Falciani, Medicina e farmacologia nei manoscritti della Biblioteca Riccardiana di Firenze. Roma, Vecchiarelli Editore, 1990. XXV + 184 pp. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 9, 1992. Praha, Národní knihovna v Praze 1993, s. 199-201.

Armando Petrucci, La descrizione del manoscritto, storia, problemi, modelli. Roma, La Nuova Italia Scientifica 1987. 214 s. In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 8, 1991. Praha, Národní knihovna v Praze 1992, s. 179-181.

01.12.12