Programy a projekty

Programové projekty výzkumu a vývoje
 

Národní projekty


Optimalizace nástrojů pro digitalizaci tištěných dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru
Doba řešení: 2006–2010
Hlavní řešitel: Jiří Polišenský
Finanční podpora: Ministerstvo kultury ČR

V roce 2010 pokračovalo plnění báze opravenými slovními tvary s využitím nástrojů BookSave a BookStore. Současně probíhalo testování nástroje pro automatizovaný popis vnitřních částí dokumentů (články, kapitoly). V poslední fázi byly integrovány všechny vyvinuté nástroje do jediné aplikace CODEG, která umožňuje plnění základní báze opravenými slovními tvary, vytváření specializovaných externích slovníků pro zvýšení úspěšnosti rozpoznávání a vytváření rozšířených metadat pro vnitřní části dokumentů. Vyvinuté nástroje již byly v roce 2010 využity v rámci účasti NK ČR v evropském projektu IMPACT.


Ochrana a trvalé zpřístupnění webových zdrojů jako součásti národního kulturního dědictví
Doba řešení: 2006–2011
Hlavní řešitel: Ludmila Celbová (2006–2007), Libor Coufal (2008–2011)
Finanční podpora: Ministerstvo kultury ČR
URL: http://webarchiv.cz/

Rámcovým cílem projektu je hlouběji se zabývat aspekty ochrany a trvalého zpřístupnění webových zdrojů, a to jak z hlediska vývoje informačních technologií, tak i z hlediska legislativního. V roce 2010 bylo vyvinuto řešení pro vyhledávání v plných textech archivovaných webových zdrojů integrací nástrojů NutchWax a Wayback Machine. Dále byl zásadně rozšířen předmětový rozcestník využívající metodu Konspektu, a to o podrobnější členění zdrojů podle podkategorií Konspektu, zdroje byly obohaceny o metadatové popisy včetně možnosti prohlížení zdrojů pomocí tezauru a o zobrazování náhledů zdrojů. Pokračovalo testování a další vývoj nástroje WebAnalyzer pro automatizované celoplošné sklízení bohemikálních zdrojů umístěných mimo národní doménu .cz a další vývoj nástroje pro interní správu workflow archivace webu WA Admin.


Budování databáze rukopisných a tištěných hudebních pramenů uložených ve sbírkách na území Čech a Moravy
Doba řešení: 2006–2011
Hlavní řešitel: Zuzana Petrášková
Finanční podpora: Ministerstvo kultury ČR

V roce 2010 práce na projektu pokračovaly dle plánovaného zadání. Splnilo se dlouho očekávané on-line zpřístupnění databáze RISM. Všechny uložené záznamy o výskytu a místě uložení rukopisných hudebních pramenů jsou badatelům a hudebním interpretům zdarma přístupné na adrese: www.rism.info. Vzájemná komunikace řešitelů s redakcí RISM byla operativní. V NK ČR jsme uspořádali seminář pro řešitele projektu i další zájemce za účasti pracovníka mezinárodní redakce RISM, který prezentoval databázi se všemi možnostmi jejího studijního využití a předvedl novinky pro pracovníky, kteří hudebniny zpracovávají v mezinárodně užívaném softwaru Kallisto. V současné době je v databázi uloženo 5983 záznamů o hudebninách z rukopisné sbírky Hudebního oddělení NK ČR a 2554 záznamů z Moravského zemského muzea (MZM) v Brně. Celkový počet záznamů z českých a moravských sbírek je 26 767. Obě řešitelská pracoviště (NK ČR a MZM) udržovala dobrou spolupráci. Průzkum dosud neevidovaných sbírek prokázal, že stále existuje mnoho hudebních pramenů bez patřičné ochrany a zpracování.


Národní autority v prostředí muzeí a galerií – interoperabilita s NK ČR
Doba řešení: 2006–2011
Hlavní řešitel: Zdeněk Lenhart, CITeM Moravského zemského muzea v Brně
Řešitel za Národní knihovnu ČR (NK ČR není příjemcem podpory): Zdeněk Bartl
Finanční podpora: Ministerstvo kultury ČR
URL: http://www.citem.cz

Vytvořením systému národních autorit paměťových institucí bude výrazně racionalizováno zpracování sbírek knihoven, muzeí a galerií a bude dosaženo unifikace selekčních údajů v bázích paměťových institucí.


Interní archiv Ruského zahraničního historického archivu. Zpracování, uložení, katalogizace a zpřístupnění unikátní sbírky dokumentů
Doba řešení: 2007–2009/2010
Hlavní řešitel: Lukáš Babka
Finanční podpora: Grantová agentura ČR

Cílem projektu je roztřídění, katalogizace, uložení a zpřístupnění sbírky archivních materiálů (spisovny a interního archivu) mapujících činnost Ruského zahraničního historického archivu, která je uložena ve Slovanské knihovně. Díky zpřístupnění této kolekce bude možné vůbec poprvé odborně zkoumat činnost Ruského zahraničního historického archivu, jedinečné archivně-dokumentační instituce působící v letech 1923–1945 v Praze. V souladu s povoleným odkladem ukončení projektu byla v květnu 2010 předložena závěrečná zpráva o řešení projektu. V průběhu roku 2010 se dokončoval rukopis připravovaného knižního katalogu sbírky, prováděly se textové korektury a zpracovávaly se rejstříky.


Evidence digitalizovaných dokumentů, sledování procesu zpracování a vývoj systému pro zpřístupnění
Doba řešení: 2008–2011
Hlavní řešitel: Martin Lhoták, Knihovna AV ČR, v. v. i., spoluřešitel za NK ČR: Ivan Ljubka
Finanční podpora: Ministerstvo kultury ČR

Projekt řešený ve spolupráci s Knihovnou Akademie věd ČR se skládá ze tří základních cílů – sledování a optimalizace digitalizačního workflow, evidence digitalizace knihovních fondů v celonárodním měřítku a vývoj Systému Kramerius pro zpřístupnění digitálních dokumentů. V rámci nástroje Registr digitalizace probíhá úprava struktury pro automatické sklízení dat a jejich mapování. Kromě již dříve využívaných identifikátorů bylo do Registru digitalizace doplněno číslo ČNB, které je významné pro většinu českých knihovních dokumentů. V rámci vývoje Systému Kramerius probíhaly v roce 2010 zátěžové testy dostupné verze a další programátorské práce, jejichž cílem je odpovídající kvalita služeb pro koncové uživatele. Pro správce systému byl doplněn uživatelský manuál a byla zpřesněna dokumentace. Výsledky řešení projektu byly prezentovány nejen v ČR, ale i na jednom z workshopů prestižní konference ECDL 2010 v Glasgow, kde tyto vývojové aktivity vzbudily velkou pozornost.


Ověření možností hubení hmyzu poškozujícího knihovní a muzejní sbírky s využitím víceúčelové vakuové komory a bezkyslíkového boxu
Doba řešení: 2008–2010
Hlavní řešitel: Jiří Neuvirt
Finanční podpora: Ministerstvo kultury ČR

Cílem projektu je vývoj a ověření efektivnosti netoxických metod hubení škodlivého hmyzu na knihovních a muzejních objektech s využitím vlastností víceúčelové vakuové komory a bezkyslíkového boxu. Současně bude ověřován vliv vybraných metod na materiály sbírkových předmětů. V roce 2009 byly změřeny rychlosti vymývání kyslíku z interiéru jedenácti druhů dřev, u vybraných druhů hmyzu byla stanovena mortalita jednotlivých vývojových stadií v dusíkové atmosféře a v atmosféře s 1 % kyslíku, byly vytvořeny dřevěné artefakty s historickými povrchovými úpravami pro vyhodnocení nebezpečí jejich poškození vlivem krátkodobého řízeného vakua. Linka na ověřování mortality působením řízených atmosfér je chráněna užitným vzorem. Na víceúčelové vakuové komoře proběhly konstrukční úpravy. Byl zpracován návrh metodiky ošetření. V roce 2010 byla dokončena výměnná vestavba komory pro umístění rozměrných artefaktů. Pro ochranu citlivých artefaktů bylo vyvinuto, vyrobeno a instalováno zvlhčovací zařízení pro udržení relativní vlhkosti v komoře během vakuování. Testován byl vliv povrchových úprav artefaktů a poškození hmyzem na rychlost vymývání kyslíku. Na Ministerstvo zemědělství byla k certifikaci s kladnými posudky předložena metodika na výstavbu linky a postup ošetření drobných artefaktů proti škodlivým členovcům. Byly ošetřeny reálné artefakty Národního muzea a Akademie výtvarných umění v Praze (historické zbraně a dřevěné polychromované sochy).


Národní knihovna ČR – zabezpečení elektronických informačních zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace
Doba řešení: 2009–2011
Hlavní řešitel: Hanuš Hemola
Finanční podpora: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
URL: http://wwwold.nkp.cz/pages/sluz_vz09006.htm  a speciální stránky jednotlivých konsorcií

Cílem projektu je formou organizace několika konsorcií za účasti více než 60 českých knihoven, vzdělávacích a výzkumných institucí zabezpečit přístup k databázím EBSCO a OCLC. Ustavením oborových konsorcií je zabezpečen přístup k elektronickým informačním zdrojům pro knihovnictví a informační vědu, hudbu a hudební vědu. V individuálních licencích jsou zpřístupněny pouze uživatelům Národní knihovny ČR plnotextové akademické elektronické informační zdroje profilových oborů (ebrary). Projekt rovněž finančně podporuje zabezpečení sféry vědy, výzkumu a inovací v ČR primárními informačními zdroji ze zahraničí prostřednictvím služeb poskytovaných centry mezinárodních meziknihovních služeb v Národní knihovně ČR, v Moravské zemské knihovně, ve Vědecké knihovně v Olomouci, v Knihovně Akademie věd ČR a v Národní technické knihovně.


Environmental Monitoring and Evaluation of Tolerability of Indoor Environment in the Baroque Library Hall of the National Library
Doba řešení: 2009–2010
Hlavní řešitel: Jiří Smolík, Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
Řešitel za Národní knihovnu ČR: Jerzy Stankiewicz
Finanční podpora: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR z programu Finančních mechanismů EHP a Norska

Problematice kontaminace ovzduší jak prachem, tak plynovými polutanty byla věnována v Národní knihovně zvláštní pozornost, a to především vzhledem k lokalizaci areálu NK ČR v centru rušné městské aglomerace. V roce 2008 provedl Ústav chemických procesů AV ČR měření prašnosti v Barokním knihovním sále ve spolupráci s Restaurátorským oddělením NK ČR. Měření poukázala na přímou souvislost mezi návštěvností Barokního knihovního sálu v rámci turistických prohlídek a růstem koncentrace prachových částic v jeho prostoru. Přítomnost návštěvníků zvyšovala koncentraci částic 1–20 μm více než šestinásobně. Nárůst koncentrace začínal vždy s příchodem prvních návštěvníků a dosáhl maxima koncem návštěvních hodin. Koncentrace pak postupně klesaly až do dalších návštěvních hodin. Na základě výsledků těchto měření probíhalo od května 2009 do dubna 2010 v Barokním knihovním sále a v sousedních prostorách měření prašnosti a kontaminace ovzduší plynovými polutanty (hlavně organického původu). Na monitorovacích pracích se partnersky podílel – kromě Ústavu chemických procesů AV ČR, Restaurátorského oddělení NK ČR a Norského institutu pro výzkum vzduchu (NILU) – rovněž Zdravotnický ústav z Ústí nad Labem jako subdodavatel. V rámci projektu byl proveden statistický průzkum fyzického stavu fondu, v jehož průběhu bylo prohlédnuto 1925 svazků (z celkového počtu cca 21 000). Dále s pomocí rentgenové fluorescence (XRF) byla u nahodile vybraných svazků zkoumána přítomnost jednotlivých chemických prvků a četnost jejich zastoupení v knižním bloku. V závěrečné fázi projektu na podzim roku 2010 byl proveden průzkum 100 svazků z fondu Barokního knihovního sálu s pomocí infračervené spektrometrie (SurveNIR). Jedná se o relativně novou technologii, dosud v ČR neaplikovanou, která srovnává jednotlivá spektra vybraných dokumentů se spektry z obsáhlé databáze údajů získaných z historických materiálů o přesně stanovených vlastnostech. Vzhledem k tomu, že jde o kulturní památky, ze kterých odběr vzorků ani provedení analýz nejsou možné, reflektují tímto způsobem získané informace stupeň zachování knižních svazků, vypovídají o molekulové hmotnosti a polymeračním stupni jednotlivých papírů, obsahu ligninu, druhu a množství lepidel anebo o jejich fyzických vlastnostech (pevnosti v tahu, pevnosti v tahu po ohybu a přítomnost optických zjasňujících prostředků). Projekt byl ukončen v prosinci 2010 a jeho výsledky byly publikovány v mezinárodních odborných periodikách.

01.12.12