Pravidla registrace uživatelů a

Pravidla registrace uživatelů a provádění výpůjček ve Slovanské knihovně

Tato norma je vydána v souladu se zněním Knihovního řádu Národní knihovny České republiky (účinný od 3. října 2005). Definuje výjimky ve vztahu k uživatelům, jež vyplývají ze specifického postavení Slovanské knihovny (dále též SK) v rámci struktury Národní knihovny České republiky (dále též NK ČR).


Část první
Registrace uživatelů

Čl. 1) Čtenářské průkazy Slovanské knihovny a jejich působnost

 1. Slovanská knihovna vydává vlastní čtenářské průkazy a za registraci účtuje poplatky ve shodě s Ceníkem placených služeb a poplatků Národní knihovny České republiky.
 2. Čtenářský průkaz Slovanské knihovny umožňuje využívat služby poskytované výhradně Slovanskou knihovnou. Čtenářský průkaz Slovanské knihovny je dokladem uživatele pro styk výhradně se Slovanskou knihovnou. Jeho účinnost nelze přenášet na jiné součásti NK ČR.
 3. S platným čtenářským průkazem je uživateli umožněn vstup do studovny a půjčovny Slovanské knihovny. Do knihovních depozitářů a dalších neveřejných prostor je vstup zakázán.

Čl. 2) Druhy čtenářských průkazů

 1. Vystavují se dva druhy čtenářských průkazů:

a) čtenářský průkaz umožňující využívání všech služeb SK (dále jen absenční průkaz)
b) čtenářský průkaz umožňující využívání všech služeb SK s výjimkou absenčních výpůjček (dále jen prezenční průkaz)

Čl. 3) Absenční průkaz:

 1. Opravňuje k využívání všech služeb poskytovaných Slovanskou knihovnou.
 2. Vystavuje se:

  a) občanům České republiky starším 18 let
  b) cizím státním příslušníkům starším 18 let s trvalým pobytem na území ČR
  c) cizím státním příslušníkům starším 18 let s dlouhodobým pobytem na území ČR po složení jistoty podle čl. 5

 3. Doba platnosti je jeden rok a platnost průkazu je třeba každoročně obnovovat.

Čl. 4) Prezenční průkaz:

 1. Opravňuje k využívání všech služeb poskytovaných Slovanskou knihovnou s výjimkou absenčních výpůjček.
 2. Vystavuje se:

  a) cizím státním příslušníkům starším 15 let s krátkodobým pobytem na území ČR
  b) cizím státním příslušníkům starším 15 let s dlouhodobým pobytem na území ČR, pokud nesloží jistotu podle čl. 5
  c) občanům České republiky starším 15 let a všem zájemcům o krátkodobé prezenční využívání služeb Slovanské knihovny

 3. Doba platnosti je 1-12 měsíců s možností prodloužení.

Čl. 5) Zástava

 1. Složení finanční částky - zástavy, jako jistoty splnění podmínek výpůjčky (dále jen jistota) umožňuje registraci cizím státním příslušníkům s dlouhodobým pobytem na území ČR, kteří požadují možnost absenčních výpůjček knihovních jednotek z fondu Slovanské knihovny.
 2. Výše jistoty činí 400,- Kč za jednu knihovní jednotku. Najednou může být na základě zaplacení jistoty absenčně půjčeno nejvýše 5 knihovních jednotek.
 3. Jistotu žadatel skládá v jakékoliv pobočce Komerční banky po předložení formuláře obdrženého v půjčovně Slovanské knihovny. Na základě potvrzení banky je provedena registrace.
 4. Na základě žádosti uživatele je jistota po vrácení všech výpůjček vyplacena zpět a registrace ukončena.
 5. Nedodrží-li uživatel stanovené podmínky, uspokojí Slovanská knihovna z jistoty své nároky za škodu, která jí byla porušením povinnosti způsobena. Nárok na náhradu škody, pokud převyšuje částku jistoty, zůstává zachován.
   

Část druhá
Půjčování knihovních jednotek

Čl. 1) Absenční výpůjčky

 1. Absenčně se půjčují z fondu Slovanské knihovny:

  a) české a slovenské knihy vydané po roce 1918
  b) ostatní knihy vydané po roce 1945

 2. Maximální počet absenčních výpůjček najednou je 30 svazků.

Čl. 2) Prezenční výpůjčky

 1. Pouze prezenčně se půjčují z fondu Slovanské knihovny:

a) české a slovenské knihy vydané před rokem 1918
b) ostatní knihy vydané před rokem 1945
c) historické fondy (unikátní materiály archivní povahy, rukopisy, staré tisky, obrazové materiály)
d) mikrofilmy a částečně též elektronické dokumenty
e) noviny a časopisy
f) bibliofilie a vzácnější obrazové publikace
g) knihovní jednotky zařazené do příruční knihovny
h) knihovní jednotky, jejichž půjčování by bylo v rozporu s českým právním řádem
i) knihovní jednotky půjčené pomocí VMVS a MMVS

Čl. 3) Omezení výpůjčky

 1. Pokud by v případě absenční výpůjčky hrozilo knihovní jednotce poškození či zničení, může ředitel odboru, jeho zástupce, nebo vedoucí jednotlivých oddělení zařadit knihovní jednotku do kategorie s možností výhradně prezenčního půjčování.
 2. Unikátní a vzácné fondy, díla ohrožená nadměrným opotřebením, zničením či krádežemi se půjčují pouze ke zdůvodněným vědeckým účelům. Slovanská knihovna může rozhodnout o půjčení kopie.

Čl. 4) Výpůjční lhůty

 1. Slovanská knihovna poskytuje na absenční zapůjčení knihovních jednotek ze svého fondu následující výpůjční lhůty:

  a) základní výpůjční lhůta: 1 měsíc; u slovníků a encyklopedií: 14 dní
  b) prodloužená výpůjční lhůta: 3 měsíce (vědečtí a pedagogičtí pracovníci ze slavistických oborů, překladatelé ze slovanských jazyků, členové vědecké rady Slovanské knihovny, diplomanti ze slavistických oborů a zaměstnanci NK ČR)

 2. Maximální výpůjční lhůta po prodloužení je 6 měsíců, u uživatelů s prodlouženou výpůjční lhůtou 1 rok.
 3. Zařazení uživatele do kategorie s prodlouženou výpůjční lhůtou provádí uskutečňuje pracovník Slovanské knihovny provádějící registraci či obnovu platnosti čtenářského průkazu. Výjimky povoluje vedoucí oddělení služeb, nebo ředitel odboru.

Čl. 6) Expedování knihovních jednotek

 1. Knihovní jednotky uložené v depozitáři v Klementinu jsou expedovány, umožňuje-li to provoz knihovny, zpravidla okamžitě po obdržení objednávky.
 2. Knihovní jednotky uložené v Centrálním depozitáři NK ČR v Praze – Hostivaři jsou zpřístupněny v půjčovně Slovanské knihovny druhý den odpoledne po obdržení objednávky.
 3. Při podání objednávky na noviny uložené v Centrálním depozitáři NK ČR v Praze – Hostivaři, která objemově přesahuje 10 svazků, budou žádané materiály zpřístupněny po dohodě ve studovně Centrálního depozitáře NK ČR v Praze – Hostivaři.

V Praze 7. února 2011

PhDr. Lukáš Babka
ředitel Slovanské knihovny
 

01.12.12