Ceník placených služeb a poplatků Národní knihovny České republiky
 


Příloha 5 Knihovního řádu Národní knihovny České republiky 


 

 

Čtenářské průkazy a registrace

 
1

Registrační poplatek (účtován na všech registračních místech)

 
1.1
 • za provedení registrace a za každé její prodloužení

100,-

1.2.

 • důchodci nad 70 let (mimo uživatele Studovny vědeckých pracovníků)

zdarma

1.3

 • ostatní fyzické osoby (včetně všech uživatelů Studovny vědeckých pracovníků)

100,-

2

Poplatek za každé vystavení nového čtenářského průkazu (mimo Slovanskou knihovnu)

10,-

3

Poplatek za vystavení duplikátu čtenářského průkazu

10,-

4

Jednodenní vstupenka

10,-

 

Meziknihovní, cirkulační a currentové služby

 
5 Meziknihovní služby  

5.1

vnitrostátní meziknihovní služby  

5.1.1

 • výpůjčka knihovní jednotky z knihoven v ČR

zdarma

5.1.2
 • kopie z knihoven v ČR - za každých 10 (i započatých) stran předlohy

20,-

5.2. mezinárodní meziknihovní služby  
5.2.1
 • za jednu kladně vyřízenou výpůjčku knihovní jednotky ze zahraničí - místo vydání Evropa mimo Velkou Británii
250,-
5.2.2
 • za jednu kladně vyřízenou výpůjčku knihovní jednotky ze zahraničí - místo vydání Velká Británie a mimo Evropu
450,-
5.2.3
 • za kopie každých 5 (i započatých) stran předlohy
40,-
5.3 poplatek za ztrátu knihovní jednotky půjčenou prostřednictvím mezinárodních meziknihovních výpůjčních služeb (poplatky se sčítají)  
5.3.1
 • manipulační poplatek
200,-
5.3.2
 • náhrada celkové škody podle knihovního řádu  a podle požadavků zahraniční (půjčující) knihovny
 
6 Cirkulační a currentová služba formou ročního paušálního poplatku na všechny tituly  
6.1
 • při zasílání poštou

400,-

6.2
 • při vyzvedávání osobně

300,-

  Zhotovování rozmnoženin, reprografické a jiné kopírovací služby  
7.1 Kopie jednostranná A4 z předlohy do formátu A4  
7.1.1 2,-
7.1.2
 • zhotovená na objednávky z předlohy připravené uživatelem (výjimka pro hendikepované osoby)
2,-
7.1.3
 • zhotovená na objednávky z novodobých konzervačních nebo vzácných fondů z předlohy připravené uživatelem
5,-
7.2 Kopie jednostranná formátu A3 (pokud zhotovení není v rozporu s požadavky ochrany fondů)  
7.2.1 4,-
7.2.2
 • zhotovená na objednávky z předlohy připravené uživatelem  (výjimka pro hendikepované osoby)
4,-
7.2.3
 • zhotovená na objednávky z novodobých konzervačních nebo vzácných fondů z předlohy připravené uživatelem
10,-
7.3 Kopie formátu A4 zhotovená velkoformátovým skenerem  
7.3.1
 • černobílý tisk
10,-
7.3.2
 • barevný tisk
12,-
7.4 Kopie formátu A3 zhotovená velkoformátovým skenerem  
7.4.1
 • černobílý tisk
13,-
7.4.2
 • barevný tisk
19,-
7.5 Kopie mikrofilmu (pozitiv)  
7.5.1
 • do 20 políček paušálně
60,-
7.5.2
 • 21. a každé další políčko
2,30
7.5.3 4,-
7.6 Zpětná zvětšenina z mikrofilmu nebo mikrofiše  
7.6.1
 • formát A4 v samoobslužném provozu
6,-
7.6.2 12,-
7.6.3
 • formát A4 na objednávku z hotového mikrofilmu, mikrofiše ve fondu NK ČR
8,-
7.6.4
 • formát A3 (jen z mikrofilmu) na objednávku
13,50
7.6.5
 • formát A3 na objednávku z hotového mikrofilmu ve fondu NK ČR
9,50
7.7 Fotografická reprodukce (negativ zůstává v majetku knihovny)  
7.7.1
 • 9x12 cm
83,-
7.7.2
 • 13x18 cm
83,-
7.7.3
 • 18x24 cm
88,-
7.7.4
 • 24x30 cm
94,-
7.7.5
 • 30x40 cm
104,-
7.8 Odprodej negativu formátu 6x9 cm 25,-
7.9 Fotografická zvětšenina z mikrofilmu nebo negativu ve fondu NK ČR  
7.9.1
 • 9x12 cm
51,-
7.9.2
 • 13x18 cm
51,-
7.9.3
 • 18x24 cm
56,-
7.9.4
 • 24x30 cm
62,-
7.9.5
 • 30x40 cm
72,-
7.10 Barevný diapozitiv formát 6x9 cm 615,-
7.11 Digitální kopie (uživatelský a nižší formát) bez nosiče dat  
7.11.1
 • digitalizováno na objednávku za každou stranu předlohy bez nosiče dat
10,-
7.11.2
 • zhotoveno z již digitalizovaných dokumentů za každý obrázek
8,-
7.12 Podle předmětu a povahy objednávky se přičítají další poplatky a příplatky (např. poštovné (čl.25) , balné (čl. 18 a 19), nosič dat (čl. 24), poplatky za manipulaci s historickými a konzervačními fondy (čl. 17) atd.)  
 

Rešeršní služby, exkurze

 
8.1 Poplatek za práci knihovníka při rešerších (za každou, i započatou, půlhodinu) 80,-
8.2 Pro knihovníky a instituce z knihovnictví v Knihovně knihovnické literatury zdarma
8.3 Bibliografické ověřování (za každou, i započatou, půlhodinu) 80,-
8.4 Ověřování informací přímo v dokumentech (za každou, i započatou, půlhodinu) 100,-
8.5 Dále se přičítají poplatky za tisk, kopie, resp. nosič dat, příp. balné a poštovné  
9 Exkurze pro studentské kolektivy (maximálně 30 účastníků) 500,-
9.1
 • Pro knihovníky, studenty a instituce z knihovnictví
zdarma
 

Poplatky z prodlení, zástava a další poplatky a příplatky

 
10 Základní poplatek z prodlení u výpůjček mimo budovu - za každý kalendářní den po překročení stanovené výpůjční lhůty knihovní jednotky  
10.1
 • za každou vypůjčenou knihovní jednotku
1,-
10.2
 • za každou knihovní jednotku mimořádné výpůjčky
10,-
10.3
 • za každou knihovní jednotku zprostředkovanou meziknihovními službami
10,-
11 Poplatek za upomínku (doporučený dopis ředitele NK ČR) 50,-
12 Poplatek za přípravu vymáhání soudní cestou (za každou knihovní jednotku) 200,-
13 Manipulační poplatek při likvidaci škody způsobené ztrátou nebo poškozením knihovní jednotky (za každou knihovní jednotku) 200,-
14 Poplatek (nevratný) za oznámení o rezervaci knihovní jednotky (poštou, telefonicky) 10,-
15 Finanční zástava – jako jistota splnění podmínek výpůjčky, stanovuje se individuálně a skládá se na konto NK ČR v Komerční bance minim. 400,-
16 Poplatek za jedno užití reprografické kopie knihovní jednotky z historického nebo konzervačního fondu pro jiný účel než osobní potřebu (např. obrazová publikace, televizní pořad, film, pohlednice, propagační materiál):  
16.1 z historických fondů stanoví individuální smlouva  
16.2 z Národního konzervačního fondu a dalších konzervačních fondů za jednu stranu knihovní jednotky použité jako předloha, pokud nestanoví individuální smlouva jinak 100,-
16.3 Poplatek je účtován i v případě, že byla kopie pořízena pomocí vlastního zařízení uživatele  
17 Manipulační poplatek za použití knihovních jednotek z historických a konzervačních fondů při reprografických službách  
17.1
 • 1 – 10 stran předlohy z jedné knihovní jednotky
20,-
17.2
 • 11 – 50 stran předlohy z jedné knihovní jednotky
100,-
17.3
 • Nad 50 stran předlohy z jedné knihovní jednotky
500,-
18 Poplatek za balné u mikrofilmu 70,-
19 Poplatek za balné u ostatních zakázek 35,-
20 Příplatek za neúplnou objednávku 20,-
21 Příplatek za zhotovení výřezu 4,-
22 Příplatek za přípravu předloh  
22.1
 • do 10 citací paušálně
30,-
22.2
 • za 11. a každou další citaci
3,-
23 Příplatky za expresní služby + 50%
24 Nosiče dat  
24.1
 • tisk na papír formátu A4 1 strana
2,-
24.2
 • disketa 3 1/2“
7,50
24.3
 • CD včetně papírového obalu
15,-
25 Poplatek za doručení se účtuje ve skutečné výši včetně pojistného  
26 Poplatek za vydání osvědčení pro vývoz do zahraničí předmětů kulturní hodnoty 500,-
 

Obecná ustanovení

 
27 Podle zákona o cenách č. 526/1990 Sb. § 2 a podle novely č. 135/1994 Sb. je možné v odůvodněných případech (dražší materiál, větší pracnost, vyšší náklady) dohodnout s uživatelem smluvní cenu  
28 U objednávek s předpokládaným souhrnným poplatkem ve výši nad 1000,- Kč se zpravidla vybírá záloha ve výši minimálně 50%  Jana Huňová

01.12.12