STUDOVNA SPOLEČENSKÝCH A PŘÍRODN

STUDOVNA SPOLEČENSKÝCH A PŘÍRODNÍCH VĚD


NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD


Vydáno ve smyslu ustanovení části 1, bodu 12 Knihovního řádu Národní knihovny České republiky.

 1. Hlasová komunikace prostřednictvím mobilních telefonů a jiných vnesených zařízení je ve studovně zakázána. Používání reproduktorů a zvukové signalizace není dovoleno. Pobyt v části studovny označené jako „Klidová část“ (místnost č.26) je neslučitelný s používáním jakéhokoli zařízení a s hovorem.
 2. Pro svou práci použijte jen jedno, neobsazené místo. V některých případech Vám místo k práci závazně stanoví knihovník. Uživatel, jenž pracuje s knihovními jednotkami, má přednostní právo na pracovní místo ve studovně.
 3. Opustíte-li své místo na dobu delší než 30 minut, knihovník je oprávněn uvolnit je pro dalšího uživatele. Předměty odstraněné z uvolněného místa se ukládají u služby.
 4. Za výpůjčku knihovní jednotky, již Vám vydá knihovník u služebního pultu, ručíte po celou dobu, po niž je Váš čtenářský průkaz s doklady o výpůjčce uložen u služby. Váš čtenářský průkaz rovněž uložíte u služby před započetím práce s výpočetní technikou knihovny.
 5. Ve Studovně společenských a přírodních věd se zpřístupňují knihovní jednotky – mikrodokumenty, digitální dokumenty, zvukové záznamy především s nehudební tematikou, případně další netištěné dokumenty. V některých případech si režim zpřístupňování netištěných dokumentů může vyžádat delší dobu mezi objednáním knihovní jednotky a okamžikem, kdy ji lze zpřístupnit. Podrobnosti Vám sdělí knihovník.
 6. Registrovaní uživatelé si mohou na technických zařízeních studovny výjimečně zpřístupňovat i vlastní (vnesené) netištěné dokumenty. Na takové užití však není nárok, rozhoduje o něm knihovník. Před započetím práce odevzdají uživatelé svůj čtenářský průkaz službě ve Studovně společenských a přírodních věd. Sledujte, prosím, rovněž další instrukce pro práci s přístrojovým vybavením.
 7. Do Studovny společenských a přírodních věd nelze objednávat tištěné dokumenty (knihy a časopisy v papírové podobě). Lze však do ní převést blokovanou jednotku ze Všeobecné studovny nebo ze Studovny vědeckých pracovníků. Jde zejména o souběžné studium tištěného dokumentu a jeho netištěné přílohy (DVD, CD-ROM, diskety, audiokazety apod.).
 8. Pro výpůjčku k prezenčnímu studiu je stanoven limit 5 knihovních jednotek, které si můžete objednat, nemáte-li blokovány další knihovní jednotky. Lhůta blokování činí jeden týden od expedice či nejnovější výpůjčky. (Pokud jsou Vaše potřeby zvláštní povahy, obraťte se na knihovníka.)
 9. Ve studovně je Vám k dispozici příruční knihovna. Její fond je zachycen v elektronickém katalogu Národní knihovny ČR (OPAC), v bázi NKC. Prostřednictvím pracovní stanice počítačové sítě jsou Vám rovněž k dispozici databáze Národní knihovny ČR a vybrané další zdroje.
 10. Knihovní jednotky Vám budou vydány pouze ke studiu na řádném pracovním místě u stolu, netištěné dokumenty výlučně ke studiu při použití přístrojového vybavení Národní knihovny ČR.
 11. Při psaní nepoužívejte knihovní jednotky jako podložky. Jakékoli zásahy do knihovních jednotek – podtrhávání, zvýrazňování, vpisování poznámek, vlepování lístků apod. – jsou nepřípustné. Při práci používejte, prosím, měkkou obyčejnou tužku, inkoustové pero používat nelze. Do studovny nevnášejte inkoust, nůžky, lepidlo či ostré předměty. V nezbytném případě o ně požádejte u služby.
 12. Opouštíte-li studovnu, vraťte knihovníkovi u pultu všechny knihovní jednotky, jež jste si u pultu vypůjčili. Svůj čtenářský průkaz pak obdržíte zpět. Máte-li vypůjčeny pouze tištěné dokumenty z příruční knihovny a opouštíte-li studovnu pouze krátkodobě, alternativně můžete pro průchod kontrolním stanovištěm použít tzv. průchodku, již si vyzvednete u pultu; nicméně pak za své výpůjčky plně ručíte. Netištěné dokumenty je nutno vrátit i před krátkodobým opuštěním studovny.
 13. Ve Studovně společenských a přírodních věd můžete studovat také knihovní jednotky vypůjčené ve Všeobecné studovně. Po prostudování je opět vrátíte do Všeobecné studovny.
 14. Tištěné dokumenty z příruční knihovny Studovny společenských a přírodních věd můžete studovat také ve Všeobecné studovně. Po prostudování je opět vrátíte do Studovny společenských a přírodních věd.
 15. Ze studovny lze kromě vnesených materiálů vynést pouze informační, propagační a obdobné materiály bez razítka Národní knihovny ČR.
 16. Chcete-li zhotovit kopii z jakékoli tištěné předlohy z fondu Národní knihovny ČR, obraťte se na službu ve Studovně společenských a přírodních věd, a to i pokud chcete použít vnesené technické zařízení. Upozorňujeme na omezení daná zájmem Národní knihovny ČR na ochraně fondů (podrobnější vysvětlení poskytne knihovník). Nemůže-li Národní knihovna ČR uspokojit Vaše požadavky na zvláštní druh reprografických prací, pověřený knihovník s Vámi může projednat řešení problému. Ve studovně nelze v žádném případě používat intenzívní světlo (blesk apod.).
 17. S přenosnými počítači, které mají vlastní zdroj, mohou uživatelé pracovat po dohodě se službou. Využití elektrické sítě v Národní knihovně ČR povoluje uživatelům služba. Uživatelé se v žádném případě nesmějí napojovat na komunikační síť Národní knihovny ČR.
 18. Ve studovně je k dispozici bezdrátové připojení k Internetu.
 19. Za předměty vnesené uživateli Národní knihovna ČR v žádném případě nepřebírá odpovědnost. Na dobu kalendářního dne můžete si je uložit do šatny nebo do uzamykatelné skříňky ve vestibulu u šatny.

 

V Praze dne 5. ledna 2009.
Čj. NK-74/OS/09

PhDr. Bohdana Stoklasová  v.r.
ředitelka úseku Novodobé fondy a služby
Národní knihovny České republiky

 

Bohdana Stoklasová

01.12.12