Knižní čtvrtky

Knižní čtvrtky v Zrcadlové kapli Národní knihovny ČR

 

 

Informace o nakladatelství

 

Česká technika – nakladatelství ČVUT, Thákurova 1, 160 41 Praha 6

Součást Českého vysokého učení technického v Praze

 

Adresa webových stránek

 

http://ctn.cvut.cz

 

Produkce a zaměření nakladatelství

 

Nakladatelství zajišťuje vydávání učebních textů, vysokoškolských učebnic, odborných monografií a dalších periodických i neperiodických publikací. Prodejna technické literatury, která je součástí nakladatelství, nabízí vedle učebních textů, monografií, výukových videoprogramů a multimediálních programů na CD i široký sortiment odborné literatury. Oddělení Redakce a DTP připravuje a redakčně i graficky zpracovává periodické i neperiodické publikace. Tiskové a knihařské zpracování produkce včetně expedice je zajišťováno ve vlastní tiskárně v oddělení výroby.

 

Prezentovaný titul / tituly či ediční řady

 

BAŠTA, Jiří – HRDLIČKA, František – KOLÁŘOVÁ, Helena: Člověk a prostředí

CARNOT, Nicolas Léonard Sadi: Úvahy o hybné síle ohně a o strojích schopných tuto sílu uvolňovat

ČERNÝ, Jaroslav a kol.: Matematika. Přijímací zkoušky na ČVUT

kolektiv autorů: ČESKÁ TECHNIKA

FLORIÁN, Miloš: Inteligentní skleněné fasády

HAVLÍČEK, Václav – POKORNÝ, Martin – ZEMÁNEK, Ivan: Elektrické obvody 1

KRAUS, Ivo: Fyzika v kulturních dějinách Evropy. Starověk a středověk

URLICH, Petr  a kol.: Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků

VORLÍK, Petr: Areál ČVUT v Dejvicích v šedesátých letech

ZAMAROVSKÝ, Peter: Příběh antické filosofie. Antická filosofie pro nefilosofy

 

 

Krátká anotace prezentovaného titulu / titulů či edičních řad

 

BAŠTA, Jiří – HRDLIČKA, František – KOLÁŘOVÁ, Helena: Člověk a prostředí (první vydání), 129 str., vazba brožovaná, 153 Kč, ISBN 80-01-03329-5

Určeno pro technickou i širokou laickou veřejnost. Především jako podklad ke kurzům celoživotního vzdělávání v rámci Univerzity třetího věku. Kniha bude rovněž určena studentům řádného studia oboru Technika životního prostředí, Energetické stroje a zařízení a doktorandům.

Kniha umožňuje získání orientace a znalostí z oblasti vztahu člověka k životnímu a pracovnímu prostředí. Nabízí základní orientaci v problematice funkce strojních zařízení v životním prostředí, znečišťování ovzduší, působení hluku na člověka, ergonomie a zátěže životního a pracovního prostředí.

CARNOT, Nicolas Léonard Sadi: Úvahy o hybné síle ohně a o strojích schopných tuto sílu uvolňovat (první vydání překladu díla vydaného 1824, Chez Bachelier, Libraire, Paříž. Překladatel J. Teyssler)

Text původního díla plynule postupuje od empirického poznatku, že teplo může být nejen příčinou mechanického pohybu, ale také zdrojem sil způsobujících např. zemětřesení, vulkanické erupce, periodické dmutí moře atd. k popisu principu, ke konstrukci a výrobě i otázkám provozu obecně použitelného tepelného stroje, jenž teplo pracovního média mění v mechanickou práci. Kniha obsahuje ekonomickou úvahu o spotřebě paliva při provozu klasického tepelného stroje s vratným pohybem pístu a končí vytčením ostatních cílů, které je – kromě podrobněji zdůvodněného úsilí o dosažení největší účinnosti – při stavbě a provozu jakéhokoliv tepelného stroje žádoucí splnit.

Překlad díla lektoroval prof. Kadrnožka, který ve svém posudku uvedl: „Záměr Českého vysokého učení technického v Praze vydat toto dílo u příležitosti třístého výročí svého založení je proto třeba velmi ocenit, neboť může ukázat na určitou paralelu ve vývoji myšlení v v úrovni a rozsahu znalostí: od Carnotova díla k dnešním tepelným strojům, k elektrárnám a teplárnám, tepelným čerpadlům a chladicím zařízení na jedné straně a na druhé straně vývoj první české technické vysoké školy od skromných začátků k dnešní úrovni vědecké a pedagogické práce. Dílo bylo vydáno k zahájení knižního veletrhu Svět knihy 2006 v květnu 2006.

ČERNÝ, Jaroslav a kol.: Matematika. Přijímací zkoušky na ČVUT (dotisk prvního vydání), 217 str., vazba brožovaná, 142 Kč, ISBN 80-01-02323-0

Databáze úloh středoškolské matematiky, ze které se vybírají příklady u přijímací zkoušky z matematiky na ČVUT. Nabízíme i na CD.

kolektiv autorů: ČESKÁ TECHNIKA (druhé přepracované vydání), 240 stran, ISBN 80-01-03165-9

Reprezentační výpravná publikace vypovídá o dlouhé cestě technické výchovy v českých zemích od počátků v letech 1705 až 1818 do současnosti Českého vysokého učení technického v Praze.

FLORIÁN, Miloš: Inteligentní skleněné fasády (první vydání), 192 str., vazba brožovaná, 389 Kč, ISBN 80-01-03195-0

Publikace má snahu seznámit čtenáře se základními skleněnými produkty a prostřednictvím klasických projektů ukázat příklady řešení. Stává se platformou pro dialog mezi architekty, projektanty fasád a inženýry specialisty.

HAVLÍČEK, Václav – POKORNÝ, Martin – ZEMÁNEK, Ivan: Elektrické obvody 1 (první vydání), 289 str., vazba brožovaná, 294 Kč, ISBN 80-01-03299-X

První díl dvousvazkové monografie Elektrické obvody 1 a 2 je určen jako základní učebnice stejnojmenných předmětů pro první rok studia všech studijních oborů strukturovaného studia elektrotechnických fakult. Publikace je zároveň přehledem všech základních metod analýzy elektrických obvodů v ustálených stavech a přechodných dějích, takže by měla sloužit i jako příručka pro všechny tvůrčí pracovníky v oblasti návrhu a provozu nejrůznějších elektrických obvodů a systémů. Kromě základů klasické teorie elektrických obvodů jsou v rámci systémového pojetí teorie obvodů uvedeny i základní pojmy z oblasti diskrétního zpracování signálů.

Publikace je určena studentům i absolventům vysokých škol elektrotechnického a informatického zaměření i všem technikům zabývajícím se návrhem, realizací a provozem nejrůznějších elektrotechnických a elektronických zařízení. Je určena rovněž jako základní učebnice v prvním ročníku elektrotechnických fakult.

KRAUS, Ivo: Fyzika v kulturních dějinách Evropy. Starověk a středověk (první vydání)

Eseje a medailony o významných objevech, vynálezech, fyzikálních teoriích a životních osudech filozofů a přírodovědců (od antiky až do konce 20. stol.), kteří svými myšlenkami a činy ovlivnili rozhodujícím způsobem vývoj evropské civilizace uspořádané do tří svazků. Autor předpokládá čtenáře s alespoň středoškolským všeobecným vzděláním bez ohledu na to, má-li jejich profese zaměření přírodovědné, technické nebo humanitní, najdou v díle srozumitelné odpovědi na otázky z těchto tematických okruhů:

a)      Starověk a středověk - vyšlo

b)      16. až 19. stol.

c)      20. stol.

a)      jaké jsou cesty poznávání ve fyzice

b)      jak se učení antických filozofů o přírodě postupně měnilo na vědu tvořenou desítkami oborů

c)      vývoj názorů na stavbu mikrosvěta i kosmu od starověku do současnosti

d)      fyzikální zákony jako teoretický základ technických oborů

e)      co užitečného přinesla fyzika ostatním vědám

f)       jak přispěli do této oblasti kulturní historie intelektuálové z různých evropských národů

g)      jaké místo v dějinách evropské fyziky a matematiky mají.

První díl byl uveden na knižním veletrhu Svět knihy 2006 v květnu 2006. Druhý díl vyjde 2007.

URLICH, Petr  a kol.: Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků (první vydání)

Sborník vzpomínek "Zlatá šedesátá", "Mezi Expy", "Šedesátá léta v architektuře"

Sborník osobních vzpomínek dosud žijících pamětníků, praktikujících v šedesátých letech. Obsahuje pro každého architekta (je jich kolem dvacítky) krátký medailon prací, fotografii a stránku většinou nerealizovaných návrhů a realizovaných prací, vztahujících se k šedesátým letům. Zároveň vznikl základ adresáře (kontaktů) dosud žijících významných architektů a osob nějakým způsobem spřízněných s architekturou šedesátých let (včetně celé řady pedagogů ČVUT).Publikace by měla přispět k sebereflexi vývoje architektury a urbanismu v Čechách.

VORLÍK, Petr: Areál ČVUT v Dejvicích v šedesátých letech (první vydání)

Vývoj vybraného urbanistického celku, areálu ČVUT v Praze Dejvicích. Převratný rok 1958 je nejenom datem odevzdání soutěžních návrhů na jeho dostavbu (únor), ale zároveň i obdobím prezentace bruselského pavilonu (Expo), který je považován za klíčový zlom ve vývoji československé architektury po druhé světové válce. Nedílnou problematikou jsou i souvislosti s nedokončeným konceptem A.Engela ze dvacátých let a poválečné pokusy o završení celého díla. Výlučnost tohoto areálu v kontextu české architektury spočívá nejenom v mimořádně vyspělém architektonicko-urbanistickém řešení (po letech výstavby v duchu socialistického realismu opět navazujícím na genezi myšlenek meziválečné avantgardy), ale i v mimořádném zájmu, který byl ze strany veřejnosti a státních institucí výstavbě technických škol věnován. Systematickým zpracováním archivních materiálů k souboru objektů, jejichž realizace započala už koncem padesátých let, lze odkrýt celý proces výstavby: od stanovení investičního záměru, přes soutěžní návrhy a regulační plán, až po výstavbu jednotlivých objektů; a zakotvit tento soubor objektů v širších souvislostech moderní české architektury. Podařilo se rovněž doplnit obraz vývoje, dílčích fází výstavby a především jednotlivých etap projektování areálu. Identifikovat čtyři z pěti dosud neznámých autorů soutěžních návrhů na dostavbu areálu ČVUT v Dejvicích z roku 1958. Byla nalezena plánová dokumentace k některým z nerealizovaných projektů (dostavba FSI, 4x dostavba Vítězného náměstí).

ZAMAROVSKÝ, Peter: Příběh antické filosofie. Antická filosofie pro nefilosofy (první vydání), 482 str., vazba brožovaná, 415 Kč, ISBN 80-01-03354-6

Publikace je zamýšlena jako studijní pomůcka pro studenty ČVUT i ostatních technických vysokých škol, ale i pro širší okruh čtenářů, zejména pro ty, kteří se snaží hledat interdisciplinární souvislosti dnešního vědeckého a filozofického poznání a jeho kořeny, například pro techniky a přírodovědce. Filozofická veřejnost by naopak mohla najít jiné pohledy na tradiční filozofická témata, vedené ze stanoviska soudobých přírodních a technických věd i moderní matematiky. Dílo zdůrazňující interdisciplinární a transdisciplinární aspekty filozofie dosud na knižním trhu chybí.

 

  

Účast autora, hostů, překladatelů atd.

 

  

Další informace

 

 

01.12.12